Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2003, 55, 1363

Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine

Vastu võetud 19.03.2003 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141) § 22 lõike 1 punkti 362 alusel.

1. Üldsätted

1.1. Käesolev koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside pidamise korra Häädemeeste valla haldusterritooriumil.

1.2. Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kelle omandis või valduses (edaspidi omanik) on koer ja/või kass. Käesoleva eeskirja nõudeid tuleb täita ka kodustatud metslooma pidamisel.

1.3. Koera ja/või kassi pidamisel tuleb lähtuda loomakaitseseadusest, veterinaarkorralduse seadusest, loomatauditõrje seadusest, muudest Eesti Vabariigi ja Häädemeeste valla õigusaktidest ning käesolevast eeskirjast.

2. Koerte ja kasside pidamise kord

2.1. Koera ja/või kassi on lubatud pidada elamus, kinnisel, piiratud või tähistatud territooriumil või ketis nii, et oleks välditud nende lahtipääsemine ja inimestele või loomadele kallaletungimise võimalus.

2.2. Omanik peab tagama, et koer või kass ei häiriks ega ohustaks teisi inimesi. Omanik kannab täielikku vastutust kõigi tagajärgede eest, välja arvatud juhul, kui koera kasutatakse kuritegeliku tegevuse takistamiseks.

2.3. Asutuses tohib looma pidada, kui see ei ole vastuolus asutuse töökorraga ning loomale on loodud vastavad tingimused. Seejuures ei tohi loom ohustada seal viibivaid inimesi.

2.4. Looma pidamisel on keelatud looma vigastamine, piinamine ja abitusse seisundisse jätmine.

2.5. Koera tohib viia avalikku kohta rihma, keti vms otsas ja suukorviga, tagades inimeste ja loomade ohutuse.

2.6. Koera on lubatud rihmata, ketita vms välja lasta ainult eriotstarbeliseks kasutamiseks vastavate õigusaktidega sätestatud juhtudel, samuti dresseerimiseks õppeplatsil või selleks spetsiaalselt rajatud platsil, elamukvartalist ja autoteest eemal asuval maa-alal, kui sellega ei ohustata inimest või looma.

2.7. Koera omanik on kohustatud:
2.7.1. registreerima koera Häädemeeste valla koerte registris Häädemeeste Vallavalitsuse kehtestatud korras;
2.7.2. laskma marutaudi vastu vaktsineerida kolme kuu vanuse koera, hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti määratud tähtajal;
2.7.3. paigaldama territooriumi sissepääsule hoiatuse kurja koera olemasolust ja kindlustama ametiülesannet täitva isiku ohutu sissepääsu.

2.8. Inimest või looma hammustanud koera või kassi omanik on kohustatud:
2.8.1. kohe sellest teatama veterinaarasutusse;
2.8.2. vajadusel hoidma koera või kassi kümme päeva karantiinis (isoleeritult inimestest ja loomadest), seejärel teatama tema tervislikust seisundist veterinaarasutusele.

2.9. Koera ja/või kassi omanikul on keelatud:
2.9.1. viia looma üldkasutatava asutuse ruumi (kauplus, lasteasutus, kool jms) või üldkasutatavale territooriumile (suplemiskoht, spordi- ja laste mänguväljak) ilma ruumi või territooriumi valdaja loata, välja arvatud pimeda juhtkoera ja teenistuskoera teenistusülesannete täitmisel;
2.9.2. lasta koeral või kassil reostada koridori, trepikoda, treppi, hoovi, tänavat jm avalikku kohta. Kui koer või kass on reostanud eelnimetatud kohti, on looma omanik kohustatud selle kohe koristama.

2.10. Järelevalveta koer või kass loetakse hulkuvaks ja nad kuuluvad püüdmisele vallavalitsuse määratud isiku poolt.

2.11. Kui hulkuv loom on identifitseeritav, kuid teda ei ole võimalik kohe omanikule tagastada, paigutatakse loom kuni omanikule tagastamiseni hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud kohta.

2.12. Püütud looma hoitakse neliteist päeva, mille kestel omanik võib oma looma tagasi saada, kui ta tasub looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse loom uuele omanikule või hukatakse.

2.13. Hulkuvate koerte ja kasside hoidmine ja toitmine on keelatud.

2.14. Ohtliku koera, kes on väljunud omaniku kontrolli alt, võib politseiametnik või vallavalitsuse volitatud isik kohapeal hukata.

2.15. Isik, kes soovib oma koerast või kassist vabaneda, peab tagama looma varjupaika viimise või nõuetekohase hukkamise.

3. Lõppsätted

3.1. Eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja kohaliku omavalitsuse seaduse §-s 66³ sätestatud korra kohaselt.

3.2. Punktis 3.1 toodud väärtegude kohtuväline menetleja on vallavalitsus ja politseiprefektuur.

4. Määrus jõustub 1. juunil 2003. a.

Volikogu esimees Tõnu ARUMÄE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json