Teksti suurus:

Kaitstava loodusobjekti kahjustamisega tekitatud keskkonnakahju arvestamise kord ja määrad

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.05.2004
Avaldamismärge:RT I 2003, 40, 281

Kaitstava loodusobjekti kahjustamisega tekitatud keskkonnakahju arvestamise kord ja määrad

Vastu võetud 06.05.2003 nr 143

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 2002, 6, 21; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 99, 579) § 286 lõike 2 alusel.

1. peatükk
KESKKONNAKAHJU ARVESTAMISE KORD

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse kaitstavatele looduse üksikobjektidele, kaitstavate liikide isenditele ja nende elupaikadele ning kasvukohtadele tekitatud kahju arvestamise kord ja määrad.

§ 2. Mõisted

(1) Isendi kahjustamiseks käesoleva määruse tähenduses loetakse õigusvastast tegevust, mille käigus vähendatakse isendi eluvõimet, millele vaatamata on ta seejärel võimeline paljunema.

(2) Taimeliigi isendi hävitamiseks käesoleva määruse tähenduses loetakse õigusvastast:
1) isendi kasvujõuetuks muutmist;
2) isendi täielikku või osalist eemaldamist kasvukohast;
3) isendi või selle osa võõrandamist «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 24 lõike 4 tähenduses.

(3) Püsielupaik käesoleva määruse tähenduses on piirkond, kus loomad püsivalt või peamiselt elavad, nagu sigimisalad ja muud perioodilise koondumise paigad.

(4) Kasvukoha või püsielupaiga kahjustamiseks loetakse käesoleva määruse tähenduses tegevust, mis on seaduse kohaselt keelatud antud kasvukohas, püsielupaigas või pesa kaitsetsoonis ega põhjusta kasvukoha või püsielupaiga hävimist.

(5) Kasvukoha või püsielupaiga kahjustamiseks käesoleva määruse tähenduses ei loeta tegevust, mis toimub kaitsekorralduskava alusel liigi säilimise huvides.

(6) Kasvukoha või püsielupaiga hävitamiseks käesoleva määruse tähenduses loetakse tegevust, mille tagajärjel liigi edasine säilimine antud kohas ei ole võimalik.

(7) Kaitstava looduse üksikobjekti kahjustamiseks käesoleva määruse tähenduses loetakse selle kuju või asukoha muutmist, ilme rikkumist, vigastuste tekitamist mehhaanilisel, keemilisel või mõnel muul viisil.

(8) Kaitstava looduse üksikobjekti hävitamiseks käesoleva määruse tähenduses loetakse selle purustamist, likvideerimist või kahjustamist sellises ulatuses, mille tagajärjel hävib pöördumatult enam kui 50% või oluline osa objektist.

§ 3. Keskkonnakahju arvestamise kord

(1) Kaitstava loodusobjekti kahjustamisega tekitatud keskkonnakahju suuruse kohta koostab «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 28 6 lõikes 1 nimetatud isik määruse lisas esitatud vormi kohase akti.

(2) Loomade püüdmise, vigastamise, tapmise või ohustava häirimise korral tiinuse, imetamise või pesitsuse ajal kohaldatakse vastava liigi kohta kehtestatud määra kolmekordses ulatuses.

(3) Munadega linnupesade kahjustamise või munade ebaseadusliku kogumise korral kohaldatakse vastava linnuliigi isendile kehtestatud määra pooles ulatuses ühe muna kohta või kui munade arvu ei ole võimalik kindlaks teha, siis kolmekordses ulatuses ühe pesa kohta.

(4) Taimeosade kahjustamise korral arvestatakse üheks isendiks osad, mis koguse järgi võivad kuuluda ühele isendile.

(5) Puu tüve läbimõõt selles määruses sätestatud juhtudel mõõdetakse koos koorega 10 sentimeetri kõrguselt juurekaelast risti tüve pikiteljega. Juhul kui puu juurekael asub maapinnast madalamal, mõõdetakse puu tüve läbimõõt 10 cm kõrguselt maapinnast.

(6) Kalapüügil või jahipidamisel seadusega sätestatud korras lubatud püüniste kasutamise korral ei käsitleta kaitsealuse loomaliigi isendi hukkumist püünises tekitatud keskkonnakahjuna.

2. peatükk
KESKKONNAKAHJU ARVESTAMISE MÄÄRAD

§ 4. I kategooria kaitsealuse taimeliigi isendi kahjustamise korral arvestatav keskkonnakahju

(1) Kaitsealuse I kategooria taimeliigi isendi:
1) hävitamise korral arvestatakse keskkonnakahju 500 krooni isendi kohta;
2) kahjustamise korral arvestatakse keskkonnakahju 250 krooni isendi kohta.

(2) Kaitsealuse I kategooria taimeliigi kasvukoha kahjustamise või hävitamise korral arvestatakse keskkonnakahju:
1) 2000 krooni iga 1 m2 kasvukoha hävitamise eest;
2) 500 krooni iga 1 m2 kasvukoha kahjustamise eest.

§ 5. II kategooria kaitsealuse seene- ja sammaltaimeliigi isendi kahjustamise korral arvestatav keskkonnakahju

(1) Kaitsealuse II kategooria seene- ja sammaltaimeliigi isendi kahjustamise või hävitamise korral rakendatakse üksnes kasvukoha hävitamise määra.

(2) Kaitsealuse II kategooria seene- ja sammaltaimeliigi kasvukoha kahjustamise või hävitamise korral arvestatakse keskkonnakahju:
1) 1000 krooni iga 1 m2 kasvukoha hävitamise eest;
2) 500 krooni iga 1 m2 kasvukoha kahjustamise eest.

§ 6. II kategooria kaitsealuse taimeliigi isendi kahjustamise korral arvestatav keskkonnakahju

(1) Kaitsealuse II kategooria ühe- ja kaheaastase rohttaimeliigi isendi:
1) hävitamise korral arvestatakse keskkonnakahju 100 krooni isendi kohta;
2) kahjustamise korral arvestatakse keskkonnakahju 50 krooni isendi kohta.

(2) Kaitsealuse II kategooria sõnajalgtaime-, mitmeaastase rohttaimeliigi isendi, puhma, põõsa, kuni 1 meetri kõrguse puu või luuderohu 1 meetri varreosa:
1) hävitamise korral arvestatakse keskkonnakahju 200 krooni isendi või varreosa kohta;
2) kahjustamise korral arvestatakse keskkonnakahju 100 krooni isendi või varreosa kohta.

(3) Kaitsealuse II kategooria puu, mille tüve läbimõõt on kuni 10 sentimeetrit:
1) hävitamise korral arvestatakse keskkonnakahju 1000 krooni puu kohta;
2) kahjustamise korral arvestatakse keskkonnakahju 200 krooni puu kohta.

(4) Kaitsealuse II kategooria puu, mille tüve läbimõõt on 10–30 sentimeetrit:
1) hävitamise korral arvestatakse keskkonnakahju 2000 krooni puu kohta;
2) kahjustamise korral arvestatakse keskkonnakahju 200 krooni puu kohta.

(5) Kaitsealuse II kategooria puu, mille tüve läbimõõt on üle 30 sentimeetri:
1) hävitamise korral arvestatakse keskkonnakahju 5000 krooni puu kohta;
2) kahjustamise korral arvestatakse keskkonnakahju 500 krooni puu kohta.

(6) Kaitsealuse II kategooria taimeliigi kasvukoha kahjustamise või hävitamise korral arvestatakse keskkonnakahju:
1) 1000 krooni iga 1 m2 kasvukoha hävitamise eest;
2) 200 krooni iga 1 m2 kasvukoha kahjustamise eest.

§ 7. III kategooria kaitsealuse taime- ja seeneliigi isendi kahjustamise korral arvestatav keskkonnakahju

(1) Kaitsealuse III kategooria taime- ja seeneliigi isendi kahjustamise või hävitamise korral, kusjuures taime osana ei käsitleta puude tüve ja okste puitu:
1) arvestatakse värskete taimede või nende osade kahjustamise korral keskkonnakahju 10 krooni 1 g kohta;
2) arvestatakse kuivatatud taimede või nende osade kahjustamise korral keskkonnakahju 25 krooni 1 g kohta.

(2) Kaitsealuse III kategooria puu hävitamise või kahjustamise korral:
1) kuni 1 meetri kõrguse puu korral arvestatakse keskkonnakahju 100 krooni puu kohta;
2) üle 1 meetri kõrguse puu korral, mille tüve läbimõõt on kuni 10 sentimeetrit, arvestatakse keskkonnakahju 200 krooni puu kohta;
3) 10–30-sentimeetrise läbimõõduga tüve korral arvestatakse keskkonnakahju 1000 krooni puu kohta;
4) üle 30-sentimeetrise läbimõõduga tüve korral arvestatakse keskkonnakahju 3000 krooni puu kohta.

(3) Kaitsealuse III kategooria taime- ja seeneliigi kasvukoha kahjustamise või hävitamise korral arvestatakse keskkonnakahju:
1) 500 krooni iga 1 m2 kasvukoha hävitamise eest;
2) 100 krooni iga 1 m2 kasvukoha kahjustamise eest.

§ 8. Kaitsealuse loomaliigi isendi kahjustamise korral arvestatav keskkonnakahju

(1) Kaitsealuse loomaliigi isendi loata püüdmise, pidamise, võõrandamise, vigastamise või tapmise korral:
1) I kategooria selgrootu loomaliigi isendi korral arvestatakse keskkonnakahju 1000 krooni isendi kohta;
2) I kategooria linnuliigi või imetajaliigi isendi korral arvestatakse keskkonnakahju 15 000 krooni isendi kohta;
3) II kategooria selgrootu loomaliigi isendi korral arvestatakse keskkonnakahju 500 krooni isendi kohta;
4) II kategooria kala- või linnuliigi isendi korral arvestatakse keskkonnakahju 5000 krooni isendi kohta;
5) II kategooria kahepaikse-, roomaja-, käsitiivalise- või näriliseliigi isendi korral arvestatakse keskkonnakahju 1000 krooni isendi kohta;
6) II kategooria loivalise liigi isendi korral arvestatakse keskkonnakahju 6000 krooni isendi kohta;
7) III kategooria kalaliigi isendi korral arvestatakse keskkonnakahju 500 krooni isendi kohta;
8) III kategooria roomaja-, kahepaikse- või liblikaliigi isendi korral arvestatakse keskkonnakahju 100 krooni isendi kohta;
9) III kategooria linnuliigi isendi korral arvestatakse keskkonnakahju 500 krooni isendi kohta;
10) siililiigi, nirgi või kärbi isendi korral arvestatakse keskkonnakahju 500 krooni isendi kohta;
11) pringli või saarma isendi korral arvestatakse keskkonnakahju 6000 krooni isendi kohta;
12) ahmi isendi puhul arvestatakse keskkonnakahju 10 000 krooni isendi kohta.

(2) Kaitsealuse loomaliigi isendi ohustava häirimise korral:
1) I kategooria kaitsealuse liigi isendi korral arvestatakse keskkonnakahju 1000 krooni isendi kohta;
2) II kategooria kaitsealuse liigi isendi korral arvestatakse keskkonnakahju 500 krooni isendi kohta.

(3) Kaitsealuse loomaliigi isendi püsielupaiga hävitamise või kahjustamise korral:
1) I kategooria kaitsealuse liigi isendi korral arvestatakse keskkonnakahju 100 000 krooni;
2) II kategooria kaitsealuse liigi isendi korral arvestatakse keskkonnakahju 20 000 krooni;
3) III kategooria kaitsealuse liigi isendi korral arvestatakse keskkonnakahju 5000 krooni.

(4) III kategooria kaitsealuste kuklaseliikide pesa hävitamise korral arvestatakse keskkonnakahju:
1) 5000 krooni pesa kohta, kui pesa põhja läbimõõt maapinnal kõige laiemas kohas on 1 meeter või enam;
2) 2000 krooni pesa kohta, kui pesa põhja läbimõõt maapinnal kõige laiemas kohas on alla 1 meetri.

(5) III kategooria kaitsealuste kuklaseliikide pesa kahjustamise korral arvestatakse keskkonnakahju 500 krooni pesa kohta.

§ 9. Kaitstava looduse üksikobjekti kahjustamise korral arvestatav keskkonnakahju

Kaitstava looduse üksikobjekti:
1) hävitamise korral arvestatakse keskkonnakahju 25 000 krooni;
2) kahjustamise korral arvestatakse keskkonnakahju 3000 krooni.

§ 10. Kaitstavaks looduse üksikobjektiks määratud puu kahjustamise korral arvestatav keskkonnakahju

Kaitstavaks looduse üksikobjektiks määratud puu:
1) hävitamise korral arvestatakse keskkonnakahju 25 000 krooni puu kohta;
2) kahjustamise korral ulatuses, mis vähendab puu elujõudu, arvestatakse keskkonnakahju 2000 krooni puu kohta.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 11. Määruse muutmine

(1) Vabariigi Valitsuse 25. juuli 1995. a määruse nr 275 «Looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju hüvitamise määrade ja korra kehtestamine» (RT I 1995, 63, 1062; 1997, 27, 395) preambulist jäetakse välja sõnad «kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773) paragrahvi 29 lõike 4, jahikorralduse seaduse (RT I 1994, 30, 465; 83, 1449; 1996, 49, 953) paragrahvi 24 lõike 1 ja».

(2) Määruse lisa 1 «Looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju hüvitamise määrad» muudetakse järgmiselt:

1) punktis 1 «Kahju hüvitamise määrad loomastiku kahjustamise korral» jäetakse alapunktist «Kalad ja sõõrsuud» välja sõnad «Tuur Acipenser sturio 3000, Säga Silurus glanis, Harjus Thymallus thymallus, Tõugjas Aspius aspius»; jäetakse välja alapealkirjad «Kahepaiksed», «Roomajad», «Linnud» ja «Imetajad» koos nende all esitatud loeteludega; alapealkirja «Selgrootud» alt jäetakse välja sõnad «Harilik ebapärlikarp Margaritifera margaritifera 1500, Apteegikaan Hirudo medicinalis 15, Kuklase pesad – Formica spp., pesa läbimõõdu iga sentimeetri kohta, maapinnalt mõõdetult 30»;

2) punkt 2 «Kahju hüvitamise määrad taimestiku kahjustamise korral» tunnistatakse kehtetuks.

(3) Määruse lisa 2 «Looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju hüvitamise kord» muudetakse järgmiselt:

1) punktid 3, 5, 6, 8, 9 ja 12 tunnistatakse kehtetuks;

2) punktist 7 jäetakse välja sõnad «Tiine looma kahjustamisel, samuti lindude kahjustamisel pesitsusajal või».

§ 12. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2003. a.

Peaminister Juhan PARTS

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Vabariigi Valitsuse 6. mai 2003. a määruse nr 143 «Kaitstava loodusobjekti kahjustamisega tekitatud keskkonnakahju arvestamise kord ja määrad»
lisa

KESKKONNAKAHJU SUURUSE KINDLAKSMÄÄRAMISE AKTI VORM

...................................................................................................

Asutuse nimi, aadress, telefon

Kahju suuruse kindlaksmääramise akt

.............................. a protokolli/akti nr ................ juurde

1. Akti koostamise aeg: ...............................................................................................

2. Akti koostamise koht: ..............................................................................................

3. Akti koostaja (isiku ametinimetus, ees- ja perekonnanimi): .....................................

...............................................................................................................................

4. Kahjustamise aeg ja koht: .................................................................................

...............................................................................................................................

5. Kahjustaja: .......................................................................................................

...............................................................................................................................

          /füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress/

...............................................................................................................................

          /juriidilise isiku nimi, registrikood, aadress/

...............................................................................................................................

6. Kahju suurus:

Liik Isendite arv / kasvukoha või püsielupaiga suurus Kahjustamise ulatus Kahju hüvitamise määr Kahju suurus Märkused
           
           
           

                                                       KOKKU: ..........................

7. Akti lisad: ................................................................................................................

....................................................................................................................................

8. Akti koostaja allkiri: ...........................................

9. Kahjustaja allkiri: ...............................................

Keskkonnaminister Villu REILJAN

/otsingu_soovitused.json