Teksti suurus:

Sotsiaalministri 3. oktoobri 2002. a määruse nr 120 "Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.05.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 60, 842

Sotsiaalministri 3. oktoobri 2002. a määruse nr 120 "Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 08.05.2003 nr 77

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116) § 48 lõigete 2 ja 5 alusel.

Sotsiaalministri 3. oktoobri 2002. a määruses nr 120 «Eesti Haigekassa  meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord» (RTL 2002, 118, 1718) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 tabeli punkt 1.6 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 3 lõike 1 tabelit täiendatakse punktiga 8 järgmiselt:

« 8. Vahemahuti      
  8.1. NebuChamber® 536.80 483.10 »;

3) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

« (10) Haigekassa võtab üle kuni 10-aastasele kindlustatud isikule bronhiaalastma diagnoosi tõttu vajaliku vahemahuti eest tasu maksmise kohustuse ühekordselt.»;

4) paragrahvi 5 lõike 3 algus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesoleva määruse §-s 3 toodud loetelu punktides 1, 2, 6 ja 8 nimetatud meditsiiniseadmele esmakordse saatekirja saamisel vormistab haigekassa kindlustatud isikule meditsiiniseadme kaardi, mis sisaldab järgmisi andmeid:».

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

/otsingu_soovitused.json