Teksti suurus:

Terviseohutuse nõuded ehitusmaterjalidele ja -toodetele

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.07.2013
Avaldamismärge:RTL 2003, 63, 897

Terviseohutuse nõuded ehitusmaterjalidele ja -toodetele

28.12.2015 11:43
Veaparandus. Parandatud ilmne ebatäpsus kehtivuse lõpu kuupäevas Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.

Vastu võetud 12.05.2003 nr 78

Määrus kehtestatakse «Ehitusseaduse» (RT I 2002, 47, 297; 99, 579; 2003, 25, 153) § 5 lõike 4 ja «Toote ohutuse seaduse» (RT I 1998, 40, 613; 1999, 82, 753; 2000, 86, 546; 2002, 47, 297; 61, 375; 63, 387; 2003, 20, 120; 26, 156) § 3 lõike 11 alusel ning lähtudes Vabariigi Valitsuse 3. detsembri 2002. a määrusest nr 367 «Volituste andmine «Ehitusseadusest» ja «Toote ohutuse seadusest» tuleneva õigusakti kehtestamiseks» (RT I 2002, 99, 584).

§ 1. Reguleerimisala

(1) Käesolev määrus sätestab terviseohutuse põhinõuded ehitusmaterjalidele ja -toodetele (edaspidi ehitustooted), et vältida nende võimalikku kahjulikku mõju inimese tervisele.

(2) Määrust ei kohaldata ehitustoodetele, mis traditsiooniliselt ja oma olemuse poolest ei sisalda ohtlikke aineid:
1) naturaalne puit ja tooted naturaalsest puidust, mille valmistamisel ei ole kasutatud ohtlikke kemikaale;
2) looduskivid (paas, dolomiit, graniit), nende saastamata murenemissaadused (kruus, liiv, savi) ning neist valmistatud tooted, kui nende tootmisprotsessis ei lisata toodetesse ohtlikke kemikaale ega toimu muul viisil nende saastumist;
3) lubi paest ja lubjatooted, mille valmistamisel on kasutatud käesoleva lõike punktis 2 nimetatud looduskivitooteid;
4) teras, malm, alumiinium, pronks, messing, tsink ja tooted nendest, kui nende tootmisprotsessis ei lisata toodetesse ohtlikke kemikaale ega toimu muul viisil nende saastumist.

§ 2. Terminid

Käesolevas määruses kasutatakse termineid «Ehitusseaduse», «Kemikaaliseaduse» (RT I 1998, 47, 697; 1999, 45, 512; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003, 23, 144) ja «Tehnilise normi ja standardi seaduse» (RT I 1999, 29, 398; 2000, 29, 169; 78, 495; 2002, 32, 186; 99, 580) tähenduses.

§ 3. Terviseohutuse põhinõuded

(1) Ehitustoode ei tohi sihipärase kasutamise korral tootja poolt ettenähtud kasutusalal:
1) eraldada inimest ümbritsevasse keskkonda (õhku, vette, pinnasesse) ohtlikke kemikaale kogustes, mis võivad ohustada inimese tervist;
2) emiteerida radioaktiivseid aineid kogustes, mis võivad ohustada inimese tervist;
3) soodustada kahjulike, inimese tervist ohustavate mikroorganismide arengut;
4) eraldada õhku tahkeid osiseid kogustes, mis võivad ohustada inimese tervist.

(2) Üksikasjalikud nõuded ehitustoote terviseohutuse tagamiseks ettenähtud kasutusalal peavad olema esitatud ehitustoote tehnilises kirjelduses.

§ 4. Ohtlike keemiliste ainete sisaldus ehitustoodetes

(1) Keemiliste ainete sisaldusele ehitustoodetes kohaldatakse «Kemikaaliseaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide asjakohaseid sätteid.

(2) Radioaktiivsete ainete sisaldusele ehitustoodetes ja nende põhjustatud elanikukiiritusele kohaldatakse «Kiirgusseaduse» (RT I 1997, 37/38, 569, 1998, 97, 1520; 1999, 88, 804; 2000, 102, 670; 2001, 56, 337; 2002, 9, 46; 61, 375; 63, 387) ja selle alusel kehtestatud õigusaktide asjakohaseid sätteid.

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2003. a.

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

/otsingu_soovitused.json