Teksti suurus:

Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi raames antava investeeringutoetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.05.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:

Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi raames antava investeeringutoetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise kord

Vastu võetud 28.06.2001 nr 216
RT I 2001, 60, 363
jõustumine 08.07.2001


Muudetud järgmiste Vabariigi Valitsuse määrustega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

15. 01. 2002 nr 15 (RT I 2002, 6, 25) 1. 02. 2002
7. 01. 2003 nr 6 (RT I 2003, 6, 28) 1. 03. 2003
6. 05. 2003 nr 133 (RT I 2003, 39, 268) 12. 05. 2003

Määrus kehtestatakse ««Euroopa Ühenduste Komisjoni, kes esindab Euroopa Ühendust, ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi mitmeaastase rahastuslepingu» ratifitseerimise seaduse» (RT II 2001, 14, 68) § 2 lõike 1 alusel.
[RT I 2003, 39, 268 - jõust. 12. 05. 2003]

 

1. peatükk

ÜLDSÄTE

 

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrus reguleerib ««Euroopa Ühenduste Komisjoni, kes esindab Euroopa Ühendust, ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi mitmeaastase rahastuslepingu» ratifitseerimise seaduse» (edaspidi vastavalt leping või ratifitseerimise seadus) alusel Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi raames ettevõtjatele põllumajandustootmise, põllumajandus- ja kalandustoodete tootmise ja turustamise parandamise, maapiirkonnas alternatiivse majandusliku tegevuse arendamise ja mitmekesistamise ning maapiirkonna infrastruktuuri investeeringuteks antava investeeringutoetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise korda.

 

2. peatükk

INVESTEERINGUTOETUSE TAOTLEMINE

 

§ 2. Investeeringutoetuse taotleja ja temale esitatavad nõuded

(1) Põllumajandustootmise investeeringutoetust võib taotleda maapiirkonnas tegutsev ettevõtja, kelle toodetud põllumajandussaaduste müügitulu taotlemisele eelnenud majandusaastal oli vähemalt 50 protsenti realiseerimise netokäibest või laekumisest majandustegevuse tulemusena, millest on maha arvatud laekumised põhivara müügist ja riiklikest toetustest ning kelle osa- või aktsiakapitalis riigi, kohaliku omavalitsusüksuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku osalus koos või eraldi ei ületa 25 protsenti ning kes vastab ratifitseerimise seaduses, lepingus ja lepingu kohaselt kinnitatud põllumajanduse ja maaelu arenguprogrammi (edaspidi programm) lisa 6 esimese meetme punktis 5.1 ettenähtud nõuetele.

(2) Põllumajandus- ja kalandustoodete tootmise ja turustamise parandamise investeeringutoetust võib taotleda piima-, liha- või kalasaaduste töötlemise ja neist valmistatud piima-, liha- või kalatoodete turustamise alal tegutsev vähemalt kümne täistööajaga töötajaga äriühing, kelle osa- või aktsiakapitalis riigi, kohaliku omavalitsusüksuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku osalus koos või eraldi ei ületa 25 protsenti ning kes vastab ratifitseerimise seaduses, lepingus ja programmi lisa 6 teise meetme punktis 5.1 ettenähtud nõuetele.

(3) Maapiirkonnas alternatiivse majandusliku tegevuse arendamise ja mitmekesistamise investeeringutoetust võib taotleda maapiirkonnas tegutsev ettevõtja, kelle osa- või aktsiakapitalis riigi, kohaliku omavalitsusüksuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku osalus koos või eraldi ei ületa 25 protsenti ja kes vastab ratifitseerimise seaduses, lepingus ja programmi lisa 6 kolmanda meetme punktis 5.1 ettenähtud nõuetele.

(4) Maapiirkonna infrastruktuuri investeeringutoetust võib taotleda maapiirkonnas tegutsev ettevõtja, kelle osa- või aktsiakapitalis riigi, kohaliku omavalitsusüksuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku osalus koos või eraldi ei ületa 25 protsenti ja kes vastab ratifitseerimise seaduses, lepingus ja programmi lisa 6 neljanda meetme punktis 5.1 ettenähtud nõuetele.
[RT I 2003, 39, 268 - jõust. 12.05.2003]

§ 3. Investeeringuobjekt

(1) Paragrahvis 2 nimetatud ettevõtja (edaspidi taotleja) võib taotleda investeeringutoetust lisas 1 nimetatud investeeringuobjekti kohta, kui kavandatav investeeringuobjekt asub ratifitseerimise seaduse § 3 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud piirkonnas.

(2) Investeeringu osaks võib olla ka kavandatud investeeringuobjektiga kaasnev tellitud projekteerimistöö ja projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline uurimistöö ning investeeringutoetuse taotluse ja äriprojekti ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenus (edaspidi ettevalmistav töö), mille kohta on isik, kellelt taotleja tellis tööd või teenust, väljastanud arve või arve-saatelehe mitte varem kui 19. juunil 2001. a ning mille eest on makstud enne taotluse esitamist.

(3) Taotleja peab ettevalmistava töö kohta olema väljastanud vähemalt kolm vabas vormis koostatud pakkumiskutset ja saanud vähemalt kolm hinnapakkumist, kui ettevalmistava töö maksumus ületab 10 000 eurot (ligikaudu 156 466 krooni).

(4) Taotleja peab investeeringuobjekti kohta olema väljastanud vähemalt kolm vormikohast pakkumiskutset (lisa 4) koos pakkumise tehniliste tingimuste loeteluga (edaspidi investeeringuobjekti pakkumiskutse ) ja saanud vähemalt kolm hinnapakkumist koos pakkumise tehniliste tingimuste loeteluga (edaspidi investeeringuobjekti hinnapakkumine ), mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile ja kaupade või teenuste päritolumaale. Kui §-s 4 nimetatud investeeringuobjekti maksumus ei ületa 10 000 eurot, siis peab taotleja olema väljastanud vähemalt ühe investeeringuobjekti pakkumiskutse ja saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumise.

[RT I 2003, 6, 28  - jõust. 1.03.2003]

§ 4. Investeeringutoetuse määr

(1) Investeeringutoetust antakse kuni 50 protsenti investeeringu maksumusest. Investeeringu maksumuse moodustavad:
1) investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ja
2) ettevalmistava töö käibemaksuta maksumus, mis võib olla kuni 12 protsenti punktis 1 nimetatud maksumusest.

(2) Maapiirkonna infrastruktuuri investeeringutoetust võib taotleda lõikes 1 sätestatuga võrreldes kõrgema määra ulatuses, mis on kuni 75 protsenti (edaspidi kõrgendatud määr) lisa 1 tabeli 4 punktides 1, 2 ja 4 nimetatud investeeringuobjektide käibemaksuta maksumusest, kui kavandatav investeeringuobjekt ei võimalda olulise tulu saamist ja investeeringuobjekt on vajalik teistele maapiirkonnas elavatele ja asuvatele isikutele.

 [RT I 2003, 39, 268 - jõust. 12.05.2003]

§ 5. Investeeringutoetuse taotluse esitamine

(1) Investeeringutoetuse taotlemiseks tuleb esitada Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi Amet) taotlus ja äriprojekt ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus) selleks ettenähtud tähtajal.

(2) Lõikes 1 nimetatud dokumendid esitatakse originaaldokumentidena, kui määruses ei ole ette nähtud dokumendi koopia esitamist. Taotlemisel lisatakse ka koopiad kõikidest esitatavatest originaaldokumentidest ja dokumentide koopiatest.

(21) Toetuse esmakordsel taotlemisel esitab taotleja koos lõikes 1 nimetatud dokumentidega avalduse taotleja andmete põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmiseks.

(3) Amet teatab investeeringutoetuse taotluste esitamise ja investeeringutoetuse väljamaksmiseks ettenähtud dokumentide esitamise tähtaja väljaandes Ametlikud Teadaanded.

[RT I 2003, 6, 28  - jõust. 1. 03. 2003]

§ 6. Põllumajandustootmise investeeringutoetuse taotlemiseks esitatavad dokumendid

Põllumajandustootmise investeeringutoetuse taotlemiseks tuleb Ametile esitada kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgses piirkonnas taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametniku kaudu:
1) vormikohane taotlus (lisa 2);
2) vormikohane äriprojekt (lisa 3);
3) taotleja pädevust tõendav dokument, milleks on erialast haridust tõendava dokumendi, töölepingu või tööraamatu koopia või selle väljavõte või põllumajandussaaduste tootmise alal füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemist tõendava dokumendi koopia;
4) äriühingu puhul taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruande koopia või füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta bilansi ja kasumiaruande koopia või füüsilisest isikust ettevõtja puhul, kes vastavalt «Raamatupidamise seadusele» (RT I 1994, 48, 790; 1995, 26-28, 355; 92, 1604; 1996, 40, 773; 42, 811; 49, 953; 1998, 59, 941; 1999, 55, 584; 101, 903) peab kassapõhist raamatupidamise arvestust, taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta raamatupidamisregistrite alusel koostatud koond ettevõtluse tulude ja kulude kohta;

5) mitte varasema kui taotluse esitamisele eelnenud kuu esimese päeva seisuga väljastatud Maksuameti tõend selle kohta, et taotleja on täitnud tõendi väljastamise päeva seisuga maksuseadustes sätestatud kohustused ja et tal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või maksuvõla tasumise ajatamise korral on ta maksud tasunud ajakava kohaselt;

6) taotleja esitatud majandusaasta bilansile vastav pikaajaliste kohustuste loetelu taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta viimase päeva seisuga, milles näidatakse ära kreeditori nimi ja kohustuse suurus ning kreeditori kinnitus loetelus märgitud pikaajalise kohustuse täitmise kohta ning maksegraafiku koopia. Kreeditoride kinnitus ei ole vajalik «Põllumajandusreformi seadusest» (RT 1992, 10, 143; 36, 474; RT I 1994, 52, 880; 1996, 48, 945; 1997, 13, 210; 16, 264) tulenevate ühistatud vara ja tööosakute kompenseerimise kohustuste kohta;

7) koopia maksukohustuslaste registri tõendist, kui taotlejaks on füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole kantud äriregistrisse;
8) taotleja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia ja seadusjärgset esindusõigust mitteomava isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri;
9) mitte varasema kui taotluse esitamisele eelnenud kuu esimese päeva seisuga nimekiri aktsionäridest, kelle aktsiatega on esindatud üle 20% aktsiakapitalist, või nimekiri osanikest, kelle osaga on esindatud üle 20% osakapitalist;

10) ehitusloa, ehitusprojekti tiitellehe ja kõigi nõutavate kooskõlastuste ning ehitise eelarve koopiad, kui kavandatavaks investeeringuobjektiks on ehitis;
11) koopia väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumisele vastavast investeeringuobjekti pakkumiskutsest;

12) koopia väljavalitud pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumisest;
13) vormikohane hinnavõrdlustabel (lisa 5) kui § 4 punktis 1 nimetatud investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 10 000 eurot;
14) ehitiste, masinate, seadmete, tööriistade, sisseseade ja muu inventari loetelu taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta viimase päeva seisuga, mis sisaldab põhivara ostmise või ehitamise aastat ja soetusmaksumust ning nende soetusmaksumust kokku;

15) [kehtetu - RT I 2003, 6, 28  - jõust. 1. 03. 2003];
16) lisa 1 tabeli 1 punktides 1 ja 2 loetletud investeeringuobjektide puhul Veterinaar- ja Toiduameti hinnang kavandatava investeeringuobjekti investeeringujärgsele vastavusele Euroopa Liidu nõuetele;
17) lisa 1 tabeli 1 punktides 1, 2, 3 ja 5 loetletud investeeringuobjektide puhul kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgse keskkonnateenistuse kinnitatud keskkonnamemorandum või selle koopia;
18) kapitalirendi puhul «Krediidiasutuste seaduse» (RT I 1999, 23, 349; 2000, 35, 222; 40, 250; 2001, 48, 268) alusel ja korras tegutseva krediidiasutuse või tema konsolideerimisgruppi kuuluva finantseerimisasutuse (edaspidi kapitalirendile andja) poolt sõlmitava kapitalirendilepingu ja maksegraafiku projekt;
19) mitte varasema kui taotluse esitamisele eelnenud kuu esimese päeva seisuga
taotleja tegevuskohajärgse kohaliku omavalitsuse õiend selle kohta, et taotlejale ei ole tehtud ettekirjutust keskkonnakaitsenõuete rikkumise eest või et ettekirjutuses märgitud puudus on kõrvaldatud.

[RT I 2003, 39, 268 - jõust. 12.05.2003]

§ 7. Põllumajandus- ja kalandustoodete tootmise ja turustamise parandamise investeeringutoetuse taotlemiseks esitatavad dokumendid

Põllumajandus- ja kalandustoodete tootmise ja turustamise parandamise investeeringutoetuse taotlemiseks tuleb Ametile esitada taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametniku kaudu:
1) vormikohane taotlus (lisa 6);
2) vormikohane äriprojekt (lisa 7);
3) [kehtetu - RT I 2003, 6, 28  - jõust. 1. 03. 2003];
4) taotleja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia ja seadusjärgset esindusõigust mitteomava isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri;
5) taotluse esitamisele eelnenud kolme majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruannete koopiad, või taotleja puhul, kes vastavalt «Raamatupidamise seadusele» ei ole kohustatud täitma audiitorkontrolli nõuet, taotluse esitamisele eelnenud kolme majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruannete koopiad ja audiitori järeldusotsused;
6) taotleja esitatud majandusaasta bilansile vastav pikaajaliste kohustuste loetelu taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta viimase päeva seisuga, milles näidatakse ära kreeditori nimi ja kohustuse suurus ning kreeditori kinnitus loetelus märgitud pikaajalise kohustuse täitmise kohta ning maksegraafiku koopia. Kreeditoride kinnitus ei ole vajalik «Põllumajandusreformi seadusest» tulenevate ühistatud vara ja tööosakute kompenseerimise kohustuste kohta;

7) mitte varasema kui taotluse esitamisele eelnenud kuu esimese päeva seisuga väljastatud Maksuameti tõend selle kohta, et taotleja on täitnud tõendi väljastamise päeva seisuga maksuseadustes sätestatud kohustused ja et tal ei ole riikliku maksu maksuvõlga;

8) mitte varasema kui taotluse esitamisele eelnenud kuu esimese päeva seisuga nimekiri aktsionäridest, kelle aktsiatega on esindatud üle 20% aktsiakapitalist, või nimekiri osanikest, kelle osaga on esindatud üle 20% osakapitalist;

9) ehitusloa, ehitise tehnilise projekti ja kõigi nõutavate kooskõlastuste ning ehitise eelarve koopiad, kui kavandatavaks investeeringuobjektiks on ehitis;
10) koopia väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumisele vastavast investeeringuobjekti pakkumiskutsest;

11) koopia väljavalitud pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumisest;
12) vormikohane hinnavõrdlustabel (lisa 5) kui § 4 punktis 1 nimetatud investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 10 000 eurot;
13) Veterinaar- ja Toiduameti hinnang kavandatava investeeringuobjekti investeeringujärgsele vastavusele Euroopa Liidu nõuetele;
14) kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgse keskkonnateenistuse kinnitatud keskkonnamemorandum või selle koopia;
15) kapitalirendi puhul kapitalirendile andja poolt sõlmitava kapitalirendilepingu ja maksegraafiku projekt;
16) mitte varasema kui taotluse esitamisele eelnenud kuu esimese päeva seisuga
taotleja tegevuskohajärgse kohaliku omavalitsuse õiend selle kohta, et taotlejale ei ole tehtud ettekirjutust keskkonnakaitsenõuete rikkumise eest või et ettekirjutuses märgitud puudus on kõrvaldatud.

[RT I 2003, 39, 268 - jõust. 12.05.2003]

§ 8. Maapiirkonnas alternatiivse majandusliku tegevuse arendamise ja mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlemiseks esitatavad dokumendid

Maapiirkonnas alternatiivse majandusliku tegevuse arendamise ja mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlemiseks tuleb Ametile esitada kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgses piirkonnas taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametniku kaudu:
1) vormikohane taotlus (lisa 8);
2) vormikohane äriprojekt (lisa 9);
3) äriühingu puhul taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta aruande koopia või füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta bilansi ja kasumiaruande koopia või füüsilisest isikust ettevõtja puhul, kes vastavalt «Raamatupidamise seadusele» peab kassapõhist raamatupidamise arvestust, taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta raamatupidamisregistrite alusel koostatud koond ettevõtluse tulude ja kulude kohta;

4) mitte varasema kui taotluse esitamisele eelnenud kuu esimese päeva seisuga väljastatud Maksuameti tõend selle kohta, et taotleja on täitnud tõendi väljastamise päeva seisuga maksuseadustes sätestatud kohustused ja et tal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või maksuvõla tasumise ajatamise korral on ta maksud tasunud ajakava kohaselt;

5) taotleja esitatud majandusaasta bilansile vastav pikaajaliste kohustuste loetelu taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta viimase päeva seisuga, milles näidatakse ära kreeditori nimi ja kohustuse suurus ning kreeditori kinnitus loetelus märgitud pikaajalise kohustuse täitmise kohta ning maksegraafiku koopia. Kreeditoride kinnitus ei ole vajalik «Põllumajandusreformi seadusest» tulenevate ühistatud vara ja tööosakute kompenseerimise kohustuste kohta;

6) koopia maksukohustuslaste registri tõendist, kui taotlejaks on füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole kantud äriregistrisse;
7) taotleja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia ja seadusjärgset esindusõigust mitteomava isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri;
8) mitte varasema kui taotluse esitamisele eelnenud kuu esimese päeva seisuga nimekiri aktsionäridest, kelle aktsiatega on esindatud üle 20% aktsiakapitalist, või nimekiri osanikest, kelle osaga on esindatud üle 20% osakapitalist;

9) ehitusloa, ehitusprojekti tiitellehe ja kõigi nõutavate kooskõlastustuste ning ehitise eelarve koopiad, kui kavandatavaks investeeringuobjektiks on ehitis;
10) koopia väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumisele vastavast investeeringuobjekti pakkumiskutsest;

11) koopia väljavalitud pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumisest;
12) vormikohane hinnavõrdlustabel (lisa 5) kui § 4 punktis 1 nimetatud investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 10 000 eurot;
13) ehitiste, masinate, seadmete, tööriistade, sisseseade ja muu inventari loetelu taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta viimase päeva seisuga, mis sisaldab põhivara ostmise või ehitamise aastat ja soetusmaksumust ning nende soetusmaksumust kokku;

14) lisa 1 tabeli 3 punktis 5 loetletud investeeringuobjektide puhul Veterinaar- ja Toiduameti hinnang kavandatava investeeringuobjekti investeeringujärgsele vastavusele Euroopa Liidu nõuetele;
15) lisa 1 tabeli 3 punktis 4 loetletud investeeringuobjektide puhul taotleja pädevust tõendav dokument, milleks on erialast haridust tõendava dokumendi, töölepingu või tööraamatu koopia või selle väljavõte või konsulendiga sõlmitud lepingu koopia;
16) lisa 1 tabeli 3 punktis 5 loetletud investeeringuobjektide puhul taotleja toiduainete töötlemise alase koolituse läbimist tõendava dokumendi koopia;
17) kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgse maavalitsuse kinnitus selle kohta, et kavandatava ehitise asukoht on kooskõlas maakonnaplaneeringuga;
18) kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgse keskkonnateenistuse kinnitatud keskkonnamemorandum või selle koopia;
19) kapitalirendi puhul kapitalirendile andja poolt sõlmitava kapitalirendilepingu ja maksegraafiku projekt;
20) mitte varasema kui taotluse esitamisele eelnenud kuu esimese päeva seisuga
taotleja tegevuskohajärgse kohaliku omavalitsuse õiend selle kohta, et taotlejale ei ole tehtud ettekirjutust keskkonnakaitsenõuete rikkumise eest või et ettekirjutuses märgitud puudus on kõrvaldatud.

[RT I 2003, 39, 268 - jõust. 12.05.2003]

§ 9. Maapiirkonna infrastruktuuri investeeringutoetuse taotlemiseks esitatavad dokumendid

Maapiirkonna infrastruktuuri investeeringutoetuse taotlemiseks tuleb Ametile esitada kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgses piirkonnas taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametniku kaudu:
1) vormikohane taotlus (lisa 10);
2) vormikohane äriprojekt (lisa 11);
3) äriühingu puhul taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta aruande koopia või füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta bilansi ja kasumiaruande koopia või füüsilisest isikust ettevõtja puhul, kes vastavalt «Raamatupidamise seadusele» peab kassapõhist raamatupidamise arvestust, taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta raamatupidamisregistrite alusel koostatud koond ettevõtluse tulude ja kulude kohta;

4) mitte varasema kui taotluse esitamisele eelnenud kuu esimese päeva seisuga väljastatud Maksuameti tõend selle kohta, et taotleja on täitnud tõendi väljastamise päeva seisuga maksuseadustes sätestatud kohustused ja et tal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või maksuvõla tasumise ajatamise korral on ta maksud tasunud ajakava kohaselt;

taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta viimase päeva seisuga, milles näidatakse ära kreeditori nimi ja kohustuse suurus ning kreeditori kinnitus loetelus märgitud pikaajalise kohustuse täitmise kohta ning maksegraafiku koopia. Kreeditoride kinnitus ei ole vajalik «Põllumajandusreformi seadusest» tulenevate ühistatud vara ja tööosakute kompenseerimise kohustuste kohta;;

6) koopia maksukohustuslaste registri tõendist, kui taotlejaks on füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole kantud äriregistrisse;
7) taotleja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia ja seadusjärgset esindusõigust mitteomava isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri;
8) mitte varasema kui taotluse esitamisele eelnenud kuu esimese päeva seisuga nimekiri aktsionäridest, kelle aktsiatega on esindatud üle 20% aktsiakapitalist, või nimekiri osanikest, kelle osaga on esindatud üle 20% osakapitalist;

9) ehitusloa, ehitusprojekti tiitellehe ja kõigi nõutavate kooskõlastuste ning ehitise eelarve koopiad, kui kavandatavaks investeeringuobjektiks on ehitis;
10) koopia väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumisele vastavast investeeringuobjekti pakkumiskutsest;

11) koopia väljavalitud pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumisest;
12) vormikohane hinnavõrdlustabel (lisa 5) kui § 4 punktis 1 nimetatud investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 10 000 eurot;
13) ehitiste, masinate, seadmete, tööriistade, sisseseade ja muu inventari loetelu taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta viimase päeva seisuga, mis sisaldab põhivara ostmise või ehitamise aastat ja soetusmaksumust ning nende soetusmaksumust kokku;

14) lisa 1 tabeli 4 punktides 2 ja 3 loetletud investeeringuobjektide puhul kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgse keskkonnateenistuse kinnitatud keskkonnamemorandum või selle koopia;
15)
kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgse kohaliku omavalitsuse nõusolek investeeringu tegemiseks maapiirkonnas või kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgse kohaliku omavalitsuse kinnitus, et nimetatud investeeringuobjekt on vajalik teistele maapiirkonnas elavatele ja asuvatele isikutele, kui taotletakse toetust kõrgendatud määra ulatuses lisa 1 tabeli 4 punktides 1 ja 2 loetletud investeeringuobjektide puhul, või kohaliku omavalitsusega sõlmitud kavandatava investeeringuobjekti avaliku kasutamise lepingu eelkokkuleppe koopia, millest nähtuvad investeeringuobjekti avaliku kasutamise tingimused, lepingupoolte õigused ja kohustused investeeringuobjekti avaliku kasutamise tagamiseks, kui taotletakse toetust kõrgendatud määra ulatuses lisa 1 tabeli 4 punktis 4 loetletud investeeringuobjekti puhul;
16) lisa 1 tabeli 4 punktis 1 loetletud investeeringuobjektide puhul pädeva isiku tõend elektri võimsuse ja pinge hälvete kohta;
161) pädeva isiku poolt koostatud eellahenduse koopia, millest nähtub kavandatav elektrivõrk ja selle maastikuline asendiplaan mõõtkavas 1:10 000, ning kui toetust taotletakse kõrgendatud määra ulatuses lisa 1 tabeli 4 punktis 1 loetletud investeeringuobjektide puhul, siis ka elektrivõrgu toitele võetavate tarbijate loetelu, märkides eraldi elektrivõimsuse iga nimetatud tarbija kohta;
17) kapitalirendi puhul kapitalirendile andja poolt sõlmitava kapitalirendilepingu ja maksegraafiku projekt;
18) mitte varasema kui taotluse esitamisele eelnenud kuu esimese päeva seisuga
taotleja tegevuskohajärgse kohaliku omavalitsuse õiend selle kohta, et taotlejale ei ole tehtud ettekirjutust keskkonnakaitsenõuete rikkumise eest või et ettekirjutuses märgitud puudus on kõrvaldatud.

[RT I 2003, 39, 268 - jõust. 12.05.2003]

§ 10. Taotluse vastuvõtmine

(1) Amet kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

(2) Taotluse esitamisel tehtud kontrolli tulemused kantakse kontroll-lehele, kuhu märgitakse esitatud ja esitamata dokumendid. Kontroll-lehele kirjutavad alla taotleja ja taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametnik. Taotleja allkirja andmisest keeldumise korral tehakse kontroll-lehele vastav märge.

(3) Kui taotlus koos kõikide nõutavate dokumentidega on esitatud tähtaegselt, registreerib Amet taotluse kuupäevaliselt ja kellaajaliselt, väljastab taotlejale sellekohase tõendi ning avab taotlustoimiku, millele lisatakse kontroll-leht.

(4) Kui taotleja ei esitanud toetuse taotlemiseks kõiki nõutavaid dokumente või ei esitanud taotlust tähtaegselt, taotlust vastu ei võeta ja taotlustoimikut ei avata. Amet registreerib taotluse vastuvõtmata jätmise kuupäevaliselt ja kellaajaliselt, väljastab taotlejale kontroll-lehe koopia. Taotluse vastuvõtmata jätmise puhul säilitab Amet esitatud taotluse koopia, millele lisatakse kontroll-leht.

 

3. peatükk

TAOTLUSE MENETLEMINE

 

§ 11. Investeeringutoetuse taotluse kontroll

(1) Amet kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetekohasust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, tema eelneva majandustegevuse, kavandatava investeeringu ja sellele järgneva majandustegevuse ja investeeringuobjekti vastavust §-des 2 ja 3 ettenähtud nõuetele ratifitseerimise seaduse § 7 alusel.

(2) Ameti järelevalveametnikul on taotluses esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks ametitõendi esitamisel õigus viibida taotleja juuresolekul või selle isiku juuresolekul, kellelt taotleja investeeringu tegemiseks tellib teenust või tööd või ostab kaupa, tema ettevõttes, sealhulgas hoonetes ja kinnisasjal, ning kontrollida dokumente kohapeal.

(3) Järelevalvetoimingu tulemuste kohta koostab järelevalveametnik kontrollakti, milles teeb ettepaneku taotluse rahuldamata jätmiseks või edasiseks menetlemiseks. Kui järelevalveametnik kontrollimise käigus leiab, et taotlus ei ole nõuetekohane, selles esitatud andmed ei ole õiged või taotleja või investeeringuobjekt ei vasta §-des 2 või 3 ettenähtud nõuetele, teeb ta ettepaneku taotluse rahuldamata jätmiseks.

(4) Amet määrab taotlejale või asjaomasele asutusele või isikule tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, kui esitatud taotluses või muudes käesoleva määruse alusel esitatud dokumentides on ilmseid ebatäpsusi. Juhul, kui tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks on määratud asjaomasele asutusele või isikule, teatatakse sellest ka taotlejale. Ilmseteks ebatäpsusteks loetakse vigu sellistes andmetes, mis ei ole aluseks taotletava toetusraha määramisele ja selle suuruse arvutamisele.

[RT I 2002, 6, 25 - jõust. 1. 02. 2002]

§ 12. Investeeringutoetuse taotluse hindamine

(1) Taotluses esitatud andmete alusel hindab Amet taotleja, tema eelnenud majandustegevuse, kavandatava investeeringu ja sellele järgneva majandustegevuse ning investeeringuobjekti vastavust ratifitseerimise seaduses, lepingus ja programmi lisas 6 ettenähtud nõuetele.

 (2) Lõikes 1 nimetatud andmeid hindab Amet ratifitseerimise seaduse § 5 alusel kehtestatud korras.

(3) Hindamistulemus kantakse hindamislehele.

[RT I 2002, 6, 25 - jõust. 1.02.2002]

§ 13. Investeeringutoetuse määramine ja taotluse rahuldamata jätmine

(1) Ameti peadirektor või tema volitatud ametnik teeb investeeringutoetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 50 tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest arvates. Taotluse rahuldamata jätmist tuleb otsuses põhjendada.

(11) Vajaduse korral võib Ameti peadirektor või tema volitatud ametnik investeeringutoetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse teha 90 tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest arvates, teatades otsuse tegemise tähtaja pikendamisest lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul taotlejale. Otsuse tegemise tähtaja pikendamist tuleb põhjendada.

(12) Lõikes 11 nimetatud juhul jätkatakse teiste taotluste läbivaatamist ja investeeringutoetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsuste tegemist taotluste esitamise järjekorras.

(2) Põllumajandus- ja kalandustoodete tootmise ja turustamise parandamise investeeringutoetuse puhul teeb Ameti peadirektor või tema volitatud ametnik hindamistulemusi arvestades otsuse, milles määrab paremusjärjestused eraldi taotlejate osas, kes taotlesid investeeringutoetust piimatoodete tootmiseks ja turustamise parandamiseks, lihatoodete tootmiseks ja turustamise parandamiseks ning kalatoodete tootmiseks ja turustamise parandamiseks. Ameti peadirektor või tema volitatud ametnik teeb investeeringutoetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 90 tööpäeva jooksul taotluste esitamise tähtaja lõppemisest arvates. Otsuse tegemisel arvestatakse paremusjärjestust ja rahaliste vahendite olemasolu. Taotluse rahuldamata jätmist tuleb otsuses põhjendada.

(3) Investeeringutoetuse taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
1) investeeringutoetuse taotlus ei ole nõuetekohane;
2) investeeringutoetuse taotleja või investeeringuobjekt ei vasta §-des 2 või 3 või muudele lepingus või programmi lisas 6 ettenähtud nõuetele;
3) investeeringutoetuse taotleja on esitanud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või kui taotleja mõjutab Ametit otsuse tegemisel pettuse või ähvardusega või muul viisil õigusvastaselt (edaspidi valeandmed);

31) ilmsed ebatäpsused ei ole kõrvaldatud Ameti määratud tähtaja jooksul;

4) taotleja või isik, kellelt taotleja investeeringu tegemiseks tellib teenust või tööd või ostab kaupa, ei võimalda järelevalve teostamist;
5) investeeringutoetuse andmiseks puuduvad rahalised vahendid või puuduvad toetusliigi kohta ettenähtud või ratifitseerimise seaduse § 4 alusel maakonna kohta määratud rahalised vahendid;
6) lõikes 4 nimetatud juhul puuduvad selleks rahalised vahendid;

7) taotleja on jätnud toetusraha ratifitseerimise seaduse § 11 alusel kehtestatud korras tähtajaks tagasi maksmata;
8) taotleja on esitanud Ametile enne lõikes 1 nimetatud otsuse tegemist või kontrollakti koostamist kirjaliku avalduse taotluse edasise menetlemise lõpetamiseks.

(31) Kui ettevalmistavad tööd ei vasta § 3 lõigetes 2 ja 3 või käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 3, 31 ja 4 nimetatud nõuetele, siis jäetakse investeeringutoetuse taotlus rahuldamata ettevalmistavate tööde osas.

(4) Kui põllumajandus- ja kalandustoodete tootmise ja turustamise parandamise investeeringutoetuse puhul lõikes 2 nimetatud korras määratud paremusjärjestuses eespool olevatele taotlejatele investeeringutoetuse andmise järel puuduvad rahalised vahendid, jäetakse taotlus rahuldamata, kuigi taotleja vastab kõigile toetuse saamiseks esitatud nõuetele.

(5) Amet saadab taotlejale taotluse rahuldamata jätmise otsuse käskkirja koopia otsuse tegemisest arvates viie tööpäeva jooksul posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

[RT I 2003, 39, 268 - jõust. 12.05.2003]

§ 14. Investeeringutoetuse vastuvõtmise kinnitamine

(1) Amet saadab taotlejale pärast investeeringutoetuse määramise otsuse tegemist selle kohta kahes eksemplaris Ameti peadirektori või tema volitatud ametniku allakirjutatud kinnituskirja ja kuludeklaratsiooni vormi (lisa 12) posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

(2) Investeeringutoetuse vastuvõtmise ja sihipärase kasutamise kinnitamiseks kirjutab taotleja kinnituskirjale alla, märgib allakirjutamise kuupäeva ja tagastab kinnituskirja ühe eksemplari Ametile 15 päeva jooksul, arvates kinnituskirja saamisest posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

(3) Kinnituskirja tagastamisega kinnitab taotleja, et on nõus toetust vastu võtma, alustab investeeringu tegemist, kohustub täitma muid investeeringutoetuse saamiseks esitatud nõudeid, kasutama investeeringutoetust sihipäraselt ja tähtajaliselt ning investeeringutoetuse mittesihipärase kasutamise korral saadud raha Ameti nõudmisel tagasi maksma. Samuti lubab taotleja Ametil teostada järelevalvet investeeringu teostamise ja investeeringutoetuse sihipärase ning tähtaegse kasutamise üle ning Ameti määratud tähtajal esitada Ametile kirjalikud andmed investeeringutoetuse mõju hindamiseks selle saamisele järgneva viie aasta jooksul.

 [RT I 2003, 6, 28  - jõust. 1.03.2003]

 

4. peatükk

INVESTEERINGUTOETUSE MAKSMINE JA MAKSMISEST KEELDUMINE

 

§ 15. Investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

(1) Investeeringutoetuse väljamaksmiseks esitab taotleja pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osadena tasumist Ametile kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
1) isiku, kellelt taotleja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud ja kinnitatud arve-saatelehe või arve koopia koos osutatud teenuse või tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi koopiaga;
2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse panga kinnitatud koopia;
3) [kehtetu - RT I 2003, 6, 28  - jõust. 1. 03. 2003];
4) Eesti või välisriigi pädeva asutuse poolt väljastatud päritolusertifikaadi originaal või Tolliameti kinnitatud EUR.1 koopia.

(11) Ettevalmistavate tööde kulutuste hüvitamiseks investeeringutoetuse väljamaksmiseks esitab taotleja Ametile pärast kinnituskirja tagastamist Ametile kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
1) isiku, kellelt taotleja tellis teenust või tööd, väljastatud ja kinnitatud arve-saatelehe või arve koopia koos osutatud teenuse ja tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi koopiaga;
2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse panga kinnitatud koopia.

(2) Kapitalirendi puhul esitab taotleja Ametile pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest tasumist kapitalirendi lepingus ettenähtud korras investeeringutoetuse väljamaksmiseks kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
1) isiku, kellelt kapitalirendile andja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud ja kinnitatud arve-saatelehe või arve koopia;
2) kapitalirendile andja ja punktis 1 nimetatud isiku vahel sõlmitud ostu-müügilepingu kapitalirendile andja kinnitatud koopia;
3) kapitalirendile andjale esitatud punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse panga kinnitatud koopia;
4) [kehtetu - RT I 2003, 6, 28  - jõust. 1. 03. 2003];
5) kapitalirendile andja kirjalik kinnitus taotleja poolt talle tellitud teenuse või töö või ostetud kauba väljaostumaksest vähemalt 20-protsendilise osa tasumise kohta;
6) kapitalirendile andja ja taotleja vahel sõlmitud tellitud teenuse või töö või ostetud kauba üleandmist ja vastuvõtmist tõendava dokumendi kapitalirendile andja kinnitatud koopia;
7) Eesti või välisriigi pädeva asutuse poolt väljastatud päritolusertifikaadi originaal või Tolliameti kinnitatud EUR.1 koopia;
8) kapitalirendile andja ja taotleja vahel sõlmitud kapitalirendi lepingu ja maksegraafiku kapitalirendile andja kinnitud koopia.

(21) Lõike 1 punktis 1, lõike 11 punktis 1 ja lõike 2 punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumisele.

(22) Kui investeeringuobjektiks on ehitis, esitatakse lõike 1 punktis 4 nimetatud päritolusertifikaat pärast ehitise eest täielikku tasumist.

(3) Lõigetes 1, 11 ja 2 nimetatud dokumendid tuleb esitada Ametile § 5 lõikes 3 nimetatud tähtaja jooksul.

[RT I 2003, 6, 28  - jõust. 1.03.2003]

§ 16. Investeeringu tegemise kontroll

(1) Amet kontrollib enne investeeringutoetuse väljamaksmist taotleja esitatud investeeringu eest täielikku või osadena tasumist tõendava kuludeklaratsiooni ja sellele lisatud dokumentide nõuetekohasust ja nendes esitatud andmete õigsust ning vastavust muudele lepingus või programmi lisas 6 ettenähtud nõuetele ratifitseerimise seaduse § 7 alusel.

(2) Ameti järelevalveametnikul on ametitõendi esitamisel õigus viibida taotleja juuresolekul tema ettevõttes, sealhulgas hoonetes ja kinnisasjal, nõuda investeeringuobjekti ja muude toetuse saamiseks esitatud nõuete täitmise vastavust programmi lisas 6 ettenähtud nõuetele ja taotlusele ning nõuda investeeringuobjekti lõikes 1 nimetatud asjaolude kontrollimiseks dokumentide esitamist, sealhulgas:
1) investeeringuobjekti omandiõigust tõendavat dokumenti;
2) kapitalirendi puhul kasutusõigust kinnitavat dokumenti;
3) ehitise korral kasutusluba;
4) paragrahvi 6 punktis 17, § 7 punktis 14, § 8 punktis 18 ja § 9 punktis 14 nimetatud keskkonnamemorandumis märgitud välisõhu saasteluba, vee erikasutusluba, jäätmeluba, ohtlike jäätmete käitluslitsentsi, maavara või maa-ainese kaevandamisluba või muud kavandatavaks tegevuseks vajalikku luba;
5) lisa 1 tabeli 1 punktides 1 ja 2 loetletud investeeringuobjektide puhul Veterinaar- ja Toiduameti poolt väljastatud veterinaartõendit;
6) lisa 1 tabelis 2 või tabeli 3 punktis 5 loetletud investeeringuobjektide ja tabeli 3 punktis 1 nimetatud toitlustusettevõtetele esitatavate nõuete täitmiseks vajalike seadmete ostmise puhul Veterinaar- ja Toiduameti või Tervisekaitseinspektsiooni poolt väljastatud «Toiduseaduse» (RT I 1999, 30, 415; 58, 608; 2001, 93, 566; 2002, 61, 375; 63, 387) § 10 lõikes 1 nimetatud tunnustamise otsust;
7) lisa 1 tabelis 4 loetletud investeeringuobjektide puhul vastavat liitumislepingut;
8) lisa 1 tabeli 1 punktis 5 nimetatud ilupuude ja -põõsaste istandike rajamiseks ja laiendamiseks vajaliku paljundusmaterjali, hooldamiseks vajalike masinate ja seadmete ning piirdeaedade ja -konstruktsioonide ostmise puhul «Taimekaitseseaduse» (RT I 2000, 29, 169; 2001, 88, 531; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387) alusel Taimetoodangu Inspektsiooni poolt väljastatud «Taimetervise registri» registreerimistunnistust.

(21) Ameti järelevalveametnikul on ametitõendi esitamisel õigus viibida lõikes 1 nimetatud asjaolude kontrollimiseks selle isiku juuresolekul, kellelt taotleja investeeringu tegemiseks tellis teenust või tööd või ostis kaupa, tema ettevõttes, sealhulgas hoonetes ja kinnisasjal.

(3) Järelevalveametnik koostab järelevalvetoimingu tulemuste kohta kontrollakti, milles teeb ettepaneku investeeringutoetuse maksmiseks või sellest keeldumiseks.

[RT I 2003, 6, 28  - jõust. 1.03.2003]

§ 17. Ameti ettekirjutus

Ratifitseerimise seaduse § 9 alusel ja korras on Ameti peadirektoril või tema volitatud ametnikul õigus järelevalve käigus avastatud puuduste kõrvaldamiseks teha taotlejale ettekirjutusi.

§ 18. Investeeringutoetuse maksmine ja maksmisest keeldumine

(1) Ameti peadirektor või tema volitatud ametnik teeb investeeringutoetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse. Maksmisest keeldumist tuleb otsuses põhjendada. Investeeringutoetuse maksmisest keeldumise otsus tuleb teha 25 tööpäeva jooksul toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest arvates ja toetuse maksmise otsus sellise aja jooksul, et oleks võimalik toetusraha taotleja arveldusarvele või kapitalirendi korral taotleja poolt nimetatud kapitalirendile andja arveldusarvele kanda kolme kuu jooksul § 15 lõigetes 1, 11 või 2 nimetatud dokumentide saamisest arvates.

(2) Investeeringutoetust ei maksta, kui tehakse kindlaks § 13 lõikes 3 toodud taotluse rahuldamata jätmise tingimused või kui:
1) investeeringutoetuse saaja ei ole investeeringuobjekti või selle osa eest tasunud või ei ole esitanud nõuetekohaseid investeeringut tõendavaid dokumente § 5 lõikes 3 ettenähtud tähtajaks;
2) taotleja tegevus ei vasta §-s 3 või muudele ratifitseerimise seaduses, lepingus või programmi lisas 6 ettenähtud nõuetele;
3) investeeringuobjekti sihipärane kasutamine ei vasta ratifitseerimise seaduses, lepingus või programmis toetuse saamiseks ettenähtud nõuetele;
4) taotleja on jätnud kinnituskirja § 14 lõikes 2 ettenähtud tähtpäevaks tagastamata;
5) taotleja, kellele järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks on tehtud ettekirjutus, on jätnud ettekirjutuse tähtpäevaks täitmata.

(3) Investeeringutoetust ei maksta ettevalmistava töö osas, kui tehakse kindlaks § 13 lõikes 31 toodud taotluse rahuldamata jätmise tingimused või kui investeeringutoetuse saaja ei ole ettevalmistava töö kohta esitanud nõuetekohaseid investeeringut tõendavaid dokumente § 5 lõikes 3 ettenähtud tähtajaks.

(4) Kui investeeringutoetust ei maksta lõikes 2 toodud tingimustel, siis ei hüvitata taotlejale ka tehtud kulutusi ettevalmistava töö osas.

(5) Amet saadab taotlejale investeeringutoetuse maksmisest keeldumise käskkirja koopia selle tegemisest arvates kolme tööpäeva jooksul posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

[RT I 2003, 39, 268 - jõust. 12.05.2003]

§ 19. Dokumentide säilitamine

Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitatakse Ametis 10 aastat vastavalt «Arhiiviseadusele» (RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271; 2000, 92, 597; 2001, 88, 531; 93, 565).

[RT I 2002, 6, 25 - jõust. 1.02.2002]

 

 

Vabariigi Valitsuse
28. juuni 2001. a
määruse nr 216
«Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi raames antava investeeringutoetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise kord»
lisa 1

[RT I 2003, 6, 28  - jõust. 1.03.2003]

 

INVESTEERINGUOBJEKTIDE LOETELU, MILLELE VÕIB PROGRAMMI RAAMES INVESTEERINGUTOETUST TAOTLEDA

 

Tabel 1. Investeeringuobjektid, mille rahastamiseks võib põllumajandustootmise investeeringutoetust taotleda

1. Piimatootmine

Paiklüpsiseadmed ja piimajahutusseadmed: seadmete ja liinide ostmine 1

Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine

2. Loomalaudad

Veise- ja lambalautade ning sigalate ehitamine ja rekonstrueerimine

Loomade maha- ja pealelaadimise rajatised: statsionaarsete sildade, estakaadide, platvormide või passaa˛ide ehitamine

Statsionaarsete desinfektsioonivannide rajamine loomakasvatushoonete ja -rajatiste juurdepääsuteedele

Hoonesiseste elektri- ja ventilatsiooniseadmete ostmine1

Orgaaniliste väetiste hoidlate ehitamine ning rekonstrueerimine

Sõnnikukoristuse paikseadmete ostmine1

Söödasegistite ja -jaoturite ostmine1

3. Taimekaitse, orgaanilise väetise laotus ja seemnekasvatus

Taimekaitsepritside ostmine2

Teravilja- ja heinaseemne koristusjärgse töötlemise seadmed: seemnepuhastite, -sorteeride ja -puhistite ning pakendusseadmete ostmine1

Orgaaniliste väetiste laoturite ostmine

4. Taimekasvatus

Traktorite ostmine2

Teraviljakombainide ostmine

Rohusöötade tootmise masinad: niidukite, muljurite, vaalutite, vaalurkaarutite, kogurite, pallimähkurite, laadurite ja rohusöödakärude ostmine

Teravilja- ja heinaseemne külvikute ostmine

Atrade ostmine2

Teraviljakuivatite ehitamine ja rekonstrueerimine

Kartuli- ja köögiviljakoristusmasinate ostmine

Kasvuhoonete ehitamine ja rekonstrueerimine

Kasvuhoonetes kasutatava tehnika, sh automaatikaseadmete ostmine 1

Niisutus- ja väetusmasinate ja -seadmete ostmine1

5. Põllumajandustootmise mitmekesistamine

 

Sertifitseeritud või kontrollitud viljapuu- või marjapõõsaistikute ostmine3

Ilupuude ja -põõsaste istandike rajamiseks ja laiendamiseks vajalik paljundusmaterjal: läiklehise tuhkpuu, viirpuu, ligustri, Thunbergi kukerpuu ja pukspuu ning okaspuude ja -põõsaste paljundusmaterjali ostmine9

Viljapuude, marjapõõsaste, ilupuude ja -põõsaste istandikele niisutus- ja väetusmasinate ja -seadmete ostmine1

Viljapuude, marjapõõsaste, ilupuude ja -põõsaste istandike hooldamiseks vajalike masinate ja seadmete ostmine1

Viljapuude, marjapõõsaste, ilupuude ja -põõsaste istandike piirdeaedade ja -konstruktsioonide ostmine1

Mesilastarud ja mesindusinventar: meevurride lahtikaanetus-, pakendus- ja meetöötlemisseadmete ning meesäilitite ostmine

 

Tabel 2. Investeeringuobjektid, mille rahastamiseks võib põllumajandus- ja kalandustoodete tootmise ja turustamise parandamise investeeringutoetust taotleda

1. Piimatöötlemine   

Piima ja piimatoodete käitlemise ehitiste ehitamine ja rekonstrueerimine

Jäätmekäitlusrajatiste ja piimavedukite pesulate ehitamine ja rekonstrueerimine

Piima ja piimatoodete käitlemise seadmete ja tehnoloogiliste liinide, sh külmatootmisseadmete, ostmine1

Jäätmekäitlusseadmete ja tehnoloogiliste liinide ostmine1

Paiksete kütteseadmete ostmine1

2. Lihatöötlemine

Liha ja lihatoodete käitlemise ehitiste ehitamine ja rekonstrueerimine

Tapamajade ja jäätmekäitlusrajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine

Liha ja lihatoodete käitlemise seadmete ja tehnoloogiliste liinide, sh külmatootmisseadmete, ostmine1

Jäätmekäitlusseadmete ja tehnoloogiliste liinide ostmine1

Paiksete kütteseadmete ostmine1

3. Kalatöötlemine  

Kala ja kalatoodete käitlemise ehitiste ehitamine ja rekonstrueerimine

Jäätmekäitlusrajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine

Kala ja kalatoodete käitlemise seadmete ja tehnoloogiliste liinide, sh külmatootmisseadmete, ostmine1

Jäätmekäitlusseadmete ja tehnoloogiliste liinide ostmine1

Paiksete kütteseadmete ostmine1

 

Tabel 3. Investeeringuobjektid, mille rahastamiseks võib maapiirkonnas alternatiivse majandusliku tegevuse arendamise ja mitmekesistamise investeeringutoetust taotleda

1. Maaturism ja sellega seonduvad tegevused

Turistide teenindamiseks, sh majutamiseks ja toitlustamiseks, vajalikud ehitised: hoonete, spordiväljakute, matkaradade ja laagriplatside ehitamine ja rekonstrueerimine

Majutus- ja toitlustusettevõtetele esitatavate nõuete täitmiseks vajalike seadmete ostmine1

2. Käsitöö

Käsitööks vajalike hoonete ehitamine ja rekonstrueerimine

Kudumismasinate, kangastelgede, käärpuude, vokkide ja õmblusmasinate ostmine

Puidutöötlemisseadmete ja -tööriistade ostmine 1

Õmblustööstuse ettevõtete sisseseade ja töövahendite ostmine 1

Keraamikaahjude ja -tööriistade ostmine1

Ventilatsiooniseadmete ostmine1

3. Teeninduslik ettevõtlus

Põllumajandus- ja metsatehnika remondiks ning põllumajandussaaduste ladustamiseks ja säilitamiseks vajalike hoonete ehitamine ja rekonstrueerimine

Lastepäevakodu, noortekeskuse, vanade- ja hooldekodu hoonete ehitamine ja rekonstrueerimine

Lastemänguväljakute ehitamine

Põllumajandus- ja metsamasinate ning -seadmete ostmine, sh diagnostika- ja remondiseadmed1, 4

Laoseadmete ostmine1, 4

Puiduhakkeseadmete, saepuru ja hakke briketeerimisseadmete, grillsöe valmistamise seadmete, halupuidu tükeldamise ja lõhkumise seadmete ning katusekatte laastude ja sindlite valmistamise seadmete ostmine 1, 4, 5

Lastepäevakodude, noortekeskuste, vanade- ja hooldekodude spetsiaalsisustuse ja seadmete ostmine1

4. Kala- ja vähikasvatus

Haudemaja, kalahoidla, sisekasvatushoonete ehitamine ja rekonstrueerimine

Veevarustus- ja veepuhastusehitised: kalatiikide, kasvatussumpade, basseinide ja regulaatorite ehitamine ja rekonstrueerimine

Haude-, söötmis-, veevarustus-, puhastus-, aereerimis- ja temperatuuri reguleerimise seadmete ning vajalike juhtimissüsteemide ostmine1

5. Toiduainete töötlemine

Tootmishoonete ehitamine ja rekonstrueerimine

Toidu töötlemise ja pakendamise seadmete ja tehnoloogiliste liinide ning külmutusseadmete ning autodele monteeritavate külmutus- ning jahutusseadmete ostmine1

 

Tabel 4. Investeeringuobjektid, mille rahastamiseks võib maapiirkonna infrastruktuuri investeeringutoetust taotleda

1. Elektrivarustus- võrgud

Liitumistasu elektrivõrguga liitumiseks6

Elektriseadmete ostmine1, 6

2. Juurdepääsuteed

Erateede ehitamine ja rekonstrueerimine ning teerajatised: sildade ja truupide ehitamine ja rekonstrueerimine

3. Veevarustus ja kanalisatsioon

Pumplate ehitamine ja rekonstrueerimine

Veevärgi- ja kanalisatsioonitorustike, joogiveekaevude ning veepuhastusrajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine7

 

Pumpade, filtrisüsteemide ja survepaakide ning vajalike elektri- ja juhtimissüsteemide ostmine1

Liitumistasu pumplate ühendamiseks elektrivõrguga

Liitumistasu ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga ühinemiseks

4. Telekommunikatsioon

Sideliinide ja raadiolevil põhinevate sidesüsteemide ehitamine ja rekonstrueerimine

Kohaliku telefoni- ja andmesidevõrgu rajamiseks ja teiste sideoperaatorite võrkudega ühendamiseks vajalike seadmete ja andmesideseadmete ostmine1, 8

Liitumistasud telefonivõrgu ja internetiga liitumiseks

1 Ostmine sisaldab ka investeeringuobjekti paigaldamiseks tehtavaid kulutusi.
2 Investeeringuobjekt on seotud tera- ja kaunvilja, kartuli, puu- ja köögivilja, marjade, rapsi, rüpsi, lina, põldheina või ravimtaimede kasvatusega.

3 Sertifitseeritud või kontrollitud istikute ostmine vastavalt programmi lisa 6 esimese meetme punktis 11 esitatud nimekirjale. Istikute istutamiseks ostetavad tööd ja teenused ei kuulu investeeringuobjekti maksumuse koosseisu.
4 Seadmed võivad olla nii statsionaarsed kui ka liikuvad.
5 Taotleja vähemalt üks tegevusala on seotud puiduhakke ja grillsöe valmistamise, saepuru ja hakke briketeerimise, halupuidu tükeldamise ja lõhkumise või katusekatte laastude ja sindlite valmistamise teenuse osutamisega
6 Elektrivõrguga liitumistasu ja elektriseadmete ostmine nii uue installatsiooni kui ka tarbimisvõimsuse suurendamiseks ja taotleja omandisse jääva elektri jaotusvõrgu ehitamiseks liitumispunktist kuni hoone jaotuskilbini (viimane kaasa arvatud).
7 Veevärgi- ja kanalisatsioonitorustike, joogiveekaevude ning puhastusrajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine, nii individuaal- kui ka ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajamiseks ning liitumiseks olemasolevate süsteemidega.
8 Internetiteenuse pakkumisel kliendiarvutite ja kohtvõrgu rajamiseks vajalike seadmete ostmine ei kuulu investeeringuobjekti maksumuse koosseisu.
9
Ostetud paljundusmaterjali «Taimekaitseseaduses» kehtestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks võib Amet vajadusel esitada järelepärimise Taimetoodangu Inspektsioonile.
[RT I 2003, 39, 268 - jõust. 12.05.2003]

 

 

Vabariigi Valitsuse
28. juuni 2001. a
määruse nr 216
«Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi raames antava investeeringutoetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise kord»
lisa 2

[RT I 2003, 6, 28  - jõust. 1.03.2003]

 

PÕLLUMAJANDUSTOOTMISE INVESTEERINGUTOETUSE TAOTLUS 1

 

Vorm SV/T01

 

1.

Taotleja ärinimi2

 

Grupp

 

2.

Taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi3

Eesnimi

Perekonnanimi

 

3.

Taotleja või tema esindaja isikukood4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Äriregistrikood

5.

Äriregistrisse kandmise aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Maksukohustuslaste registri tõendi number5

7.

Maksukohustuslaste registrisse kandmise aasta5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Taotleja pangarekvisiidid

 

8.1.

Arveldusarve number6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.

Arveldusarve omaniku nimi6

 

 

9.

Kapitalirendile andja7

 

10.

Taotleja postiaadress ja kontaktandmed

 

10.1.

Maakond

 

 

10.2.

Vald või linn

 

 

10.3.

Küla, alev, alevik

 

 

10.4.

Tänav/maja ja postiindeks

 

 

10.5.

Telefon, faks, e-post

 

 

11.

Kavandatava investeeringuobjekti asukoht

 

11.1

Maakond

 

 

11.2.

Vald

 

 

11.3.

Küla, alev, alevik

 

 

12.1.

Eelnenud majandusaasta realiseerimise netokäive8

 

krooni

 

12.2.

sh omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu8

 

krooni

 

12.3.

Põllumajandussaaduste müügitulu osatähtsus realiseerimise netokäibes8

 

%

 

13.1.

Eelnenud majandusaasta majandustegevusest laekumine, millest on maha arvatud laekumised põhivara müügist ja riiklikest toetustest 9

 

krooni

 

13.2.

sh omatoodetud põllumajandussaaduste müügist9

 

krooni

 

13.3.

Põllumajandussaaduste müügi osatähtsus majandustegevuse laekumises 9

 

%

 

14.

Riigi, kohaliku omavalitsusüksuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku osalus koos või eraldi äriühingu osa- või aktsiakapitalis 10

 

%

 

15.

Taotleja on toetuse saamisele järgneval viiel investeeringujärgsel aastal majanduslikult jätkusuutlik11

 

 

15.1.

Taotleja tegeleb samaliigiliste ilupuude ja -põõsaste paljundusmaterjali kasvatamisega toetuse saamisele järgneval viiel investeeringujärgsel aastal vähemalt samas koguses, millele toetust taotletakse12

 

 

16.

Maksuseadustes sätestatud kohustused on täidetud ja taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksud tasutud ajakava kohaselt11

 

 

17.1

Füüsilisest isikust ettevõtjal või äriühingu juhatuse liikmel või äriühingut juhtima õigustatud isikul on põllumajandusalane ettevalmistus11

 

 

17.2.

Eesnimi13

Perekonnanimi13

 

18.

Põllumajandusloomad on registreeritud põllumajandusloomade registris11, 14

 

 

19.

Piimalehmad kuuluvad jõudluskontrolli alla11, 15

 

 

20.

Taotlejale ei ole tehtud ettekirjutust keskkonnakaitsenõuete rikkumise eest või ettekirjutuses märgitud puudused on kõrvaldatud 11

 

 

21.

Kavandatav investeeringuobjekt vastab Veterinaar- ja Toiduameti hinnangul investeeringujärgselt Euroopa Liidu nõuetele 11, 14

 

 

22.

Taotleja kinnitab nõusolekut investeeringujärgsel majandusaastal üle minna tekkepõhisele raamatupidamise arvestusprintsiibile 16, 18

 

 

23.

Iga kavandatava investeeringuobjekti kohta, mille maksumus ületab 10 000 eurot, on väljastatud vähemalt kolm pakkumiskutset ja saadud vähemalt kolm hinnapakkumist. Taotlusele on lisatud iga kavandatava investeeringuobjekti kohta väljavalitud hinnapakkumisele vastav pakkumiskutse ja väljavalitud pakkuja hinnapakkumise koopia11

 

 

23.1.

Iga kavandatava investeeringuobjekti kohta on koostatud vormikohane hinnavõrdlustabel, kui investeeringuobjekti maksumus ületab 10 000 eurot11

 

 

23.2.

Iga kavandatava investeeringuobjekti kohta, mille maksumus ei ületa 10 000 eurot, on väljastatud vähemalt üks pakkumiskutse ja saadud vähemalt üks hinnapakkumine ning nende koopiad on lisatud taotlusele11

 

 

24.

Taotlusele on lisatud kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgse keskkonnateenistuse kinnitatud keskkonnamemorandum või selle koopia11, 17

 

 

25.1.

Taotlusele on lisatud kapitalirendile andja poolt sõlmitava kapitalirendilepingu ja maksegraafiku projekt11

 

 

26.

Kinnitan nõusolekut kapitalirendi puhul toetusraha kapitalirendile andja arveldusarvele kandmiseks18

 

 

27.

Kinnitan, et kavandatava põllumajandustootmise investeeringu maksumusse ei ole arvestatud alljärgnevaid kulusid19

 

 

27.1.

Maa ja olemasolevate ehitiste ostmiseks ning rentimiseks, sh kasutus- ja kapitalirendi korras ostmiseks

 

 

27.2.

Tolli-, sisseveo-, käibe- ja muude maksete tasumiseks, mida hüvitatakse, kompenseeritakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse ning mis ei moodusta osa Eesti üldisest maksusüsteemist

 

 

27.3.

Taotleja enda või tema töötajate poolt tehtud tööde eest tasumiseks

 

 

27.4.

Pruugitud seadmete ostmiseks

 

 

27.5.

Taotleja tegevuskuludeks, sh remondi- ja rendikuludeks, kütuse-, palga-, koolitus-, side- ja transpordikuludeks

 

 

27.6.

Kasutus- ja kapitalirendi tasumiseks, kui rendilepingu alusel renditud vara omandiõigus ei lähe üle taotlejale

 

 

27.8.

Panga teenustasudeks ja tagatismakseteks

 

 

27.9.

Konverteerimiskuludeks ja SAPARD-eurokonto kasutamisest tulenevate kursimuutuste kahjumite katmiseks

 

 

27.10.

Investeeringu koosseisu arvatud avaliku sektori halduskulude, kaasa arvatud Ameti poolt tehtavate kulutuste, sealhulgas järelevalve ja kontrolli teostamise eest vastutavate ametnike töötasude, rendi-, üld- ning juhtimiskulude tasumiseks

 

 

27.11.

Juriidilisteks konsultatsioonideks, raamatupidamisteenuste eest tasumiseks, patentide ja litsentside ostmiseks ning teostatavusuuringuteks, v.a ehitise projekteerimiseks vajalikeks ehitusgeoloogilisteks ja -geodeetilisteks uurimistöödeks tehtud kulutuste eest tasumiseks

 

 

27.12.

Väljastpoolt Euroopa Liidu liikmes- või kandidaatriike pärinevate tellitavate tööde, teenuste ja ostetavate kaupade eest tasumiseks

 

 

27.13.

Projekti teostajatele või selles osalejatele enne projekti lõpuleviimist rahalisi laekumisi võimaldavate tööde, teenuste ja kaupade eest tasumiseks

 

 

27.14.

Reklaami eest tasumiseks

 

 

27.15.

Investeeringuobjekti ehitamiseks, rekonstrueerimiseks või ostmiseks, mille kasutusotstarve on jaekaubanduslike teenuste osutamine

 

 

27.16.

Investeeringuobjektiga seotud projekteerimistöö ja projekteerimiseks vajaliku ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise uurimistöö ning investeeringutoetuse taotluse ja äriprojekti ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenuse eest tasumiseks, mis ületab 12% investeeringuobjekti käibemaksuta maksumusest või mille kohta on arve või arve-saateleht väljastatud enne 19. juunit 2001. a

 

 

28.

Taotleja osa- või aktsiakapitalist ei kuulu koos või eraldi üle 25% riigile, kohalikule omavalitsusüksusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule11

 

 

29.

Kavandatavale investeeringule ei ole saadud ega taotleta toetust teises maakonnas11

 

 

30.

Kavandatavale investeeringule ei ole saadud ega taotleta maapiirkonna infrastruktuuri investeeringutoetust11

 

 

31.

Kavandatavale investeeringuobjektile ning sellega seotud ettevalmistavale tööle, millele taotletakse programmi raames investeeringutoetust, ei ole saadud ega taotleta tagastamatut abi, sh PHARE, ISPA, Maailmapanga, EBRD või riigi ega kohaliku omavalitsuse vahenditest11, 20

 

32.

Kood

Koodile vastav kavandatav põllumajandustootmise investeeringuobjekt

 

Investeeringuobjekti maksumus21

 

 

Piimatootmine

 

32.1.

01

Lüpsiseade

 

krooni

 

32.2.

02

Piimajahutusseade

 

krooni

 

32.3.

03

Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine

 

krooni

 

 

Loomalaudad

 

32.4.

20

Veiselauda ehitus

 

krooni

 

32.5.

21

Sigala ehitus

 

krooni

 

32.6.

22

Lambalauda ehitus

 

krooni

 

32.7.

23

Veiselauda rekonstrueerimine

 

krooni

 

32.8.

24

Sigala rekonstrueerimine

 

krooni

 

32.9.

25

Lambalauda rekonstrueerimine

 

krooni

 

32.10.

26

Loomade maha- ja pealelaadimise rajatis

 

krooni

 

32.11.

27

Desinfektsioonivanni rajamine

 

krooni

 

32.12.

28

Elektriseadmed

 

krooni

 

32.13.

29

Ventilatsiooniseadmed

 

krooni

 

32.14.

30

Orgaaniliste väetiste hoidla ehitus

 

krooni

 

32.15.

31

Orgaaniliste väetiste hoidla rekonstrueerimine

 

krooni

 

32.16.

32

Sõnnikukoristuse paikseadmed

 

krooni

 

32.17.

33

Söödasegisti

 

krooni

 

32.18.

34

Söödajaotur

 

krooni

 

 

Taimekaitse, orgaanilise väetise laotus ja seemnekasvatus

 

32.19.

40

Taimekaitseprits

 

krooni

 

32.20.

41

Teravilja- ja heinaseemne töötlemisseade

 

krooni

 

32.21.

42

Orgaanilise väetise laotur

 

krooni

 

 

Taimekasvatus

 

32.22.

60

Traktor

 

krooni

 

32.23.

61

Teraviljakombain

 

krooni

 

32.24.

62

Rohusööda tootmise masin

 

krooni

 

32.25.

63

Teravilja ja heinaseemne külvik

 

krooni

 

32.26.

64

Ader

 

krooni

 

32.27.

65

Teraviljakuivati ehitamine

 

krooni

 

32.28.

66

Teraviljakuivati rekonstrueerimine

 

krooni

 

32.29.

67

Kartuli- või köögiviljakoristusmasin

 

krooni

 

32.30.

68

Kasvuhoone ehitamine

 

krooni

 

32.31.

69

Kasvuhoone rekonstrueerimine

 

krooni

 

32.32.

70

Kasvuhoone paiktehnika ja automaatikaseadmed

 

krooni

 

32.33.

71

Niisutus- ja väetusmasin või -seade

 

krooni

 

 

Põllumajandustootmise mitmekesistamine

 

32.34.

80

Sertifitseeritud või kontrollitud istikud puuviljaaedadele

 

krooni

 

32.35.

81

Sertifitseeritud või kontrollitud istikud marjaaedadele

 

krooni

 

32.36.

82

Istandike niisutus- ja väetusmasin või -seade

 

krooni

 

32.37.

83

Ilupuude ja -põõsaste paljundusmaterjal

 

krooni

 

32.38.

84

Istandike hooldusmasin või -seade

 

krooni

 

32.39.

85

Istandike piirdeaiad ja -konstruktsioonid

 

krooni

 

32.40.

86

Mesilastarud ja mesindusinventar

 

krooni

 

33.1.

Kavandatavate investeeringuobjektide maksumus kokku

 

krooni

 

33.2.

sh kapitalirendiga ostetav

 

krooni

 

33.3.

Kavandatava investeeringuobjektiga seotud projekteerimistööde käibemaksuta maksumus

 

krooni

 

33.4.

Kavandatava investeeringuobjekti projekteerimiseks vajalike ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste uurimistööde käibemaksuta maksumus

 

krooni

 

33.5.

Investeeringutoetuse taotluse ja äriprojekti ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud tööde ja teenuste käibemaksuta maksumus

 

krooni

 

33.6.

Ettevalmistavate tööde käibemaksuta maksumus kokku ridadelt 33.3–33.5

 

krooni

 

33.7.

Investeeringu maksumus KOKKU, koos ettevalmistavate tööde kogumaksumusega (ridade 33.1 ja 33.6 summa)

 

krooni

 

 

Toetatava investeeringu maksumus

 

33.8

Ettevalmistavate tööde maksumus, millele taotletakse toetust ning mis ei ületa 12% real 33.1 olevat investeeringuobjektide maksumust ja reale 33.6 märgitud summat

 

krooni

 

33.9.

Toetatava investeeringu maksumus KOKKU (ridade 33.1 ja 33.8 summa)

 

krooni

 

 

Taotletav investeeringutoetus

 

34.

Taotletav toetus investeeringuobjektide eest

 

krooni

 

34.1.

Taotletav toetus ettevalmistavate tööde eest

 

krooni

 

34.2.

Taotletav toetus KOKKU (ridade 34 ja 34.1 summa)

 

krooni

 

 

35.

Kinnitan nõusolekut Ameti määratud tähtajal esitada Ametile kirjalikud andmed investeeringutoetuse mõju hindamiseks toetuse saamisele järgneva viie aasta jooksul18

 

 

36.

Taotluse menetlemise ajaks määratud kontaktisiku ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed22

 

36.1.

Eesnimi

Perekonnanimi

Amet

 

36.2.

Postiaadress

 

 

36.3.

Telefon, faks, e-post

 

 

37.

Andmed investeeringuobjektiga seotud ettevalmistava töö kohta, millele taotletakse toetust ning mis on kajastatud ridadel 33.3–33.523

 

37.1.

Taotlejal on ettevalmistavate tööde kohta olemas tööde üleandmist-vastuvõtmist tõendav dokument11

 

 

37.2.

Taotleja on väljastanud iga ettevalmistava töö kohta vähemalt kolm vabas vormis koostatud pakkumiskutset ja saanud vähemalt kolm hinnapakkumist, kui projekteerimistööd, projekteerimiseks vajalikud ehitusgeoloogilised ja -geodeetilised uurimistööd või investeeringutoetuse taotluse ja äriprojekti ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud tööd või teenused ületavad 10 000 eurot11

 

 

37.3.

Ettevalmistava töö teinud juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja nimi

 

 

Registrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Töö teinud juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja postiaadress ja kontaktandmed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tööde üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendiga anti üle järgmine ettevalmistav töö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Töö teinud isiku poolt esitatud arve number ja kuupäev

 

 

 

Töö teinud isikule tasumise maksedokumendi number ja kuupäev

 

 

 

Ettevalmistava töö maksumus

käibemaksuta

 

krooni

 

käibemaks

 

krooni

 

käibemaksuga

 

krooni

 

 

37.4.

Ettevalmistava töö teinud juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja nimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Töö teinud juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja postiaadress ja kontaktandmed

 

 

Tööde üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendiga anti üle järgmine ettevalmistav töö

 

 

 

 

Töö teinud isiku poolt esitatud arve number ja kuupäev

 

 

 

Töö teinud isikule tasumise maksedokumendi number ja kuupäev

 

 

 

Ettevalmistava töö maksumus

käibemaksuta

 

krooni

 

käibemaks

 

krooni

 

käibemaksuga

 

krooni

 

 

37.5.

Ettevalmistava töö teinud juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja nimi

 

 

Registrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Töö teinud juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja postiaadress ja kontaktandmed

 

 

Tööde üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendiga anti üle järgmine ettevalmistav töö

 

 

 

Töö teinud isiku poolt esitatud arve number ja kuupäev

 

 

 

Töö teinud isikule tasumise maksedokumendi number ja kuupäev

 

 

 

Ettevalmistava töö maksumus

käibemaksuta

 

krooni

 

käibemaks

 

krooni

 

käibemaksuga

 

krooni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käesolevaga kinnitan oma allkirjaga, et vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele.

Kinnitan käesolevas taotluses ja lisatud äriprojektis ning nendes esitatud andmeid tõendavates dokumentides esitatud andmete õigsust ja võimaldan neid kontrollida. Annan nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks toetuse määramisel ja maksmisel.

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(allkiri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________

 

 

(taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta)

(taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Põllumajandustootmise investeeringutoetuse taotlus esitatakse kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgse piirkonna Ameti taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametnikule. Taotlus täidetakse trükitähtedega. Kui taotleja ei pea mõnda rida täitma, siis märgib ta vastavale reale sümboli «X».
2 Reale 1 märgitakse taotleja ärinimi, juhul kui ta on kantud äriregistrisse. Reale märgitakse grupp 10, kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, ja grupp 20, kui taotleja on äriühing.
3 Reale 2 märgitakse füüsilisest isikust ettevõtja vastavad andmed ja äriühingu puhul tema esindaja vastavad andmed.
4 Reale 3 märgitakse reale 2 märgitud isiku isikukood.
5 Ridadele 6 ja 7 märgitakse füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole kantud äriregistrisse, maksukohustuslaste registri tõendi number või isikukood.
6 Reale 8.1 märgitakse arveldusarve number, millelt tasutakse kavandatava investeeringu eest ja millele soovitakse väljamakstava toetusraha kandmist. Juhul kui taotlejaks on füüsilisest isikust ettevõtja, märgitakse reale 8.2 arveldusarve omaniku nimi.
7 Reale 9 märgitakse kapitalirendile andja ärinimi, juhul kui taotleja kavandatav investeeringuobjekt ostetakse kapitalirendi korras. Juhul kui nimetatud kapitalirendile andjaid on mitu, märgitakse kõikide kapitalirendile andjate ärinimed.
8 Read 12.1–12.3 täidab taotleja, kes vastavalt «Raamatupidamise seadusele» peab tekkepõhist raamatupidamise arvestust. Rea 12.3 andmed arvutatakse järgmiselt: rea 12.2 andmed jagatakse rea 12.1 andmetega ja tulemus korrutatakse arvuga 100.
9 Read 13.1–13.3 täidab taotleja, kes vastavalt «Raamatupidamise seadusele» peab kassapõhist raamatupidamise arvestust. Rea 13.3 andmed arvutatakse järgmiselt: rea 13.2 andmed jagatakse rea 13.1 andmetega ja tulemus korrutatakse arvuga 100.
10 Rea 14 täidab taotleja, kes on äriühing. Rea täitmiseks arvutab taotleja, mitu protsenti kokku osa- või aktsiakapitalist kuulub riigile, kohalikule omavalitsusüksusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. Juhul kui taotleja osa- või aktsiakapitalis ei ole riigi, kohaliku omavalitsusüksuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku osalust, märgitakse reale 0%.
11 Ridadele 15, 16, 17.1, 18, 19, 20, 21, 23, 23.1, 23.2, 24, 25.1, 28, 29, 30, 31, 37.1 ja 37.2 märgib taotleja «JAH», kui vastavad nõuded on täidetud. Rea 25.1 täidab taotleja, kes on täitnud rea 9.
12 Rea 15.1 täidab taotleja, kelle kavandatav investeeringuobjekt on märgitud reale 32.37
13 Reale 17.2 märgitakse real 17.1 nimetatud isiku andmed.
14 Read 18 ja 21 täidab taotleja, kelle kavandatav investeeringuobjekt on märgitud ridadele 32.1–32.18.
15 Rea 19 täidab taotleja, kelle kavandatav investeeringuobjekt on märgitud ridadele 32.1–32.18 ja on seotud piimalehma kasvatusega.
16 Rea 22 täidab taotleja, kes vastavalt «Raamatupidamise seadusele» peab kassapõhist raamatupidamise arvestust.
17 Rea 24 täidab taotleja, kelle kavandatav investeeringuobjekt on märgitud ridadele 32.1–32.21 ja 32.34–32.40.
18 Ridadele 22, 26 ja 35 märgib taotleja «JAH», kui ta soovib kinnitada oma nõusolekut.
19 Kui taotleja soovib ridadel 27.1–27.16 märgitud kulutuste kohta kinnitada, et ta ei ole kavandatava investeeringu kulutustesse arvestanud vastavaid kulutusi, märgitakse «JAH».
20 Real 31 kasutatud lühendid: PHARE – Euroopa Liidu PHARE programm; ISPA – Euroopa Liidu vahend ühinemiseelseks struktuuripoliitikaks ja EBRD – Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank.
21 Ridadele 32.1–32.40 märgitakse kavandatava investeeringuobjekti maksumus ilma käibemaksuta.
22 Read 36.1–36.3 täidetakse juhul, kui taotleja on määranud taotluse menetlemise ajaks kontaktisiku, kelleks ei ole real 2 märgitud isik.
23 Read 37.1–37.5 täidab taotleja, kes on täitnud read 33.3–33.6 ja rea 33.8.Kui ettevalmistava töö teinud isikuid on rohkem kui kolm, siis koostab ja esitab taotleja lisalehe, millele on märgitud iga ettevalmistava töö teinud isiku kohta samad andmed mis punktides 37.3–37.5. Nimetatud lisalehele on märgitud taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi, taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta ning on kinnitatud vastava isiku allkirjaga. Ridadele 37.3–37.5 märgitud ettevalmistavate tööde käibemaksuta maksumuse summa peab võrduma reale 33.6 märgitud maksumusega.

 

 

Vabariigi Valitsuse
28. juuni 2001. a
määruse nr 216
«Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi raames antava investeeringutoetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise kord»
lisa 3

[RT I 2003, 6, 28  - jõust. 1.03.2003]

PÕLLUMAJANDUSTOOTMISE INVESTEERINGUTOETUSE ÄRIPROJEKT

 

Vorm SV/T11

Tabel 1. Taotleja andmed ja äriprojekti üldine iseloomustus

A

B

C

1

Taotleja ärinimi 1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi 2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Taotleja või tema esindaja isikukood 3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Äriregistri kood

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Maksumaksjate ja maksu kinnipidajate registri tõendi number 4

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Taotleja postiaadress ja kontaktandmed

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kavandatava investeeringu teostamise aeg 5

Aasta

 

Kvartal

 

Aasta

 

Kvartal

 

8

Kavandatava investeeringuobjekti asukoht

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Kavandatava investeeringu koondnimetus

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Tegevusala, mille arendamiseks toetust taotletakse

 

11

Kavandatava investeeringu eesmärk ja investeeringujärgse majandustegevuse lühikirjeldus

 

12

Kavandatava ehitise puhul planeeritav ehitise kasutusloa saamise aeg

Aasta

 

Kvartal

 

 

Tabel 2. Maakasutus, külvatav seeme, loomakohad ja tööjõud

 

A

B

C

D

E

F

G

 

 

Taotluse esitamisele eelnenud majandusaasta

Taotluse esitamise majandusaasta

Planeeritav esimene majandusaasta

Planeeritav teine majandusaasta

Planeeritav kolmas majandusaasta

1

Maakasutusõigus (täpsusega 0,1 ha)

2

- omandis

 

 

 

 

 

3

- kasutusvalduses

 

 

 

 

 

4

- rendile võetud

 

 

 

 

 

5

- ajutise kasutuslepingu alusel

 

 

 

 

 

6

- muu

 

 

 

 

 

7

Maa KOKKU 6

 

 

 

 

 

8

   sh haritav maa

 

 

 

 

 

9

Haritav maa kasvatatavate kultuuride lõikes (täpsusega 0,1 ha) 7

10

- teravili

 

 

 

 

 

11

- raps (rüps)

 

 

 

 

 

12

- kartul

 

 

 

 

 

13

-

 

 

 

 

 

14

-

 

 

 

 

 

15

-

 

 

 

 

 

16

-

 

 

 

 

 

17

-

 

 

 

 

 

18

-rohusööt

 

 

 

 

 

 

19

-

 

 

 

 

 

20

Haritav maa KOKKU

 

 

 

 

 

21

Sertifitseeritud seemnega külvatud ja külvatav pind KOKKU

 

 

 

 

 

22

   sh teravili

 

 

 

 

 

23

   sh raps (rüps)

 

 

 

 

 

24

   sh kartul

 

 

 

 

 

25

Loomakohtade arv 9

 

 

 

 

 

26

   sh Euroopa Liidu veterinaarnõuetele vastavaid 10

 

 

 

 

 

27

Tööjõud 11

28

- töölepingu alusel töötavad isikud

 

 

 

 

 

29

- muudel alustel 12

 

 

 

 

 

30

Tööjõud KOKKU

 

 

 

 

 

31

   sh põllumajandustootmises hõivatute aasta keskmine arv

 

 

 

 

 

Tabel 3. Toodangunäitajad 13

 

A

B

C

D

E

F

G

H

 

 

Mõõtühik

Taotluse esitamisele eelnenud majandusaasta

Taotluse esitamise majandusaasta

Planeeritav esimene majandusaasta

Planeeritav teine majandusaasta

Planeeritav kolmas majandusaasta

1

Toodang 14

2

- teravili

tonn

 

 

 

 

 

3

- raps (rüps)

tonn

 

 

 

 

 

4

- kartul

tonn

 

 

 

 

 

5

-ilupuud ja -põõsad

 tk

 

 

 

 

 

6

-

 

 

 

 

 

 

7

- marjad

kg

 

 

 

 

 

8

- puuviljad

kg

 

 

 

 

 

9

- piim

tonn

 

 

 

 

 

10

- veiseliha

tonn

 

 

 

 

 

11

- sealiha

tonn

 

 

 

 

 

12

-mesindussaadused

kg

 

 

 

 

 

13

-

 

 

 

 

 

 

14

Loomade ja lindude aasta keskmine arv

15

- lüpsilehmad

 

 

 

 

 

 

16

- noor- ja nuumveised

 

 

 

 

 

 

17

- emised

 

 

 

 

 

 

18

- nuumsead

 

 

 

 

 

 

19

-

 

 

 

 

 

 

20

-

 

 

 

 

 

 

21

-

 

 

 

 

 

 

22

Saagikuse ja produktiivsuse näitajad

23

- teravili

t/ ha

 

 

 

 

 

24

- raps (rüps)

t/ ha

 

 

 

 

 

25

- kartul

t/ ha

 

 

 

 

 

26

-

 

 

 

 

 

 

27

-

 

 

 

 

 

 

28

-

 

 

 

 

 

 

29

-

 

 

 

 

 

 

30

- piima lehma kohta aastas

kg

 

 

 

 

 

31

- veiste kaaluiive ööpäevas

g

 

 

 

 

 

32

- sigade kaaluiive ööpäevas

g

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

34

Puu- ja marjakultuuride istutustihedus

35

-

tk/ha

X

 

 

X

X

36

-

tk/ha

X

 

 

X

X

37

-

tk/ha

X

 

 

X

X

38

-

tk/ha

X

 

 

X

X

 

Tabel 4. Turg ja konkurents

A

B

1.

Investeeringueelsete toodete ja teenuste lühikirjeldus

2.

Kavandatavate uute toodete ja teenuste lühikirjeldus

3.

Toodete turustamise ja teenuste osutamise viisid 15

4.

Kavandatavate toodete turustamise ja teenuste osutamise viisid 15

5.

Konkurentsivõime 16

 

Tabel 5. Varad, kohustused ja omakapital 17

A

B

C

D

E

F

G

 

 

Taotlemisele eelnenud majandusaasta viimase päeva seisuga

Taotlemise majandusaasta viimase päeva seisuga

Planeeritava esimese majandusaasta viimase päeva seisuga

Planeeritava teise majandusaasta viimase päeva seisuga

Planeeritava kolmanda majandusaasta viimase päeva seisuga

1

VARAD (AKTIVA)

2

Käibevara

3

Raha ja pangakontod

 

 

 

 

 

4

Aktsiad ja muud väärtpaberid

 

 

 

 

 

5

Nõuded ostjate vastu

 

 

 

 

 

6

   sh ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinusega)

 

 

 

 

 

7

Mitmesugused nõuded

 

 

 

 

 

8

Viitlaekumised

 

 

 

 

 

9

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

 

 

 

 

 

10

   sh maksude ettemaksed ja tagasinõuded

 

 

 

 

 

11

Varud KOKKU

 

 

 

 

 

12

- tooraine ja materjal

 

 

 

 

 

13

- lõpetamata toodang

 

 

 

 

 

14

- noor- ja nuumloomad

 

 

 

 

 

15

- valmistoodang

 

 

 

 

 

16

- ostetud kaubad müügiks

 

 

 

 

 

17

- ettemaksed hankijatele

 

 

 

 

 

18

Käibevara KOKKU

 

 

 

 

 

19

Põhivara

20

Pikaajalised finantsinvesteeringud

 

 

 

 

 

21

Maa

 

 

 

 

 

22

Istandikud

 

 

 

 

 

23

Ehitised

 

 

 

 

 

24

Masinad ja seadmed

 

 

 

 

 

25

Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud

 

 

 

 

 

26

Tõu- ja produktiivloomad

 

 

 

 

 

27

Akumuleeritud põhivara kulum (miinusega)

 

 

 

 

 

28

Lõpetamata ehitised

 

 

 

 

 

29

Ettemaksed materiaalse põhivara eest

 

 

 

 

 

30

Põhivara KOKKU

 

 

 

 

 

31

Immateriaalne põhivara

 

 

 

 

 

32

VARAD (AKTIVA) KOKKU

 

 

 

 

 

33

KOHUSTUSED ja OMAKAPITAL (PASSIVA)

34

Lühiajalised kohustused

35

Võlakohustused (välja arvatud pangalaenud)

 

 

 

 

 

36

Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil

 

 

 

 

 

37

Kapitalirendi tagasimaksed järgmisel perioodil

 

 

 

 

 

38

Lühiajalised laenud krediidiasutustelt

 

 

 

 

 

39

Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest

 

 

 

 

 

40

Võlad hankijatele

 

 

 

 

 

41

Mitmesugused võlad

 

 

 

 

 

42

Maksuvõlad

 

 

 

 

 

43

Viitvõlad

 

 

 

 

 

44

Lühiajalised eraldised

 

 

 

 

 

45

Muud ettemaksed, tulevaste perioodide tulud

 

 

 

 

 

46

Lühiajalised kohustused KOKKU

 

 

 

 

 

47

Pikaajalised kohustused

48

Mittekonverteeritavad võlakohustused

 

 

 

 

 

49

   sh kapitalirendi kohustus

 

 

 

 

 

50

Konverteeritavad võlakohustused

 

 

 

 

 

51

Pangalaenud

 

 

 

 

 

52

Muud laenud krediidiasutustelt

 

 

 

 

 

53

Muud pikaajalised võlad

 

 

 

 

 

54

Pikaajalised eraldised

 

 

 

 

 

55

Pikaajalised kohustused KOKKU

 

 

 

 

 

56

Kohustused KOKKU

 

 

 

 

 

57

Omakapital

58

„„„. kapital 18

 

 

 

 

 

59

Ettevõtte jooksva aasta väljamaksed/ sissemaksed 19

 

 

 

 

 

60

Aažio

 

 

 

 

 

61

Reservid

 

 

 

 

 

62

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

 

 

 

 

 

63

Aruandeaasta kasum (kahjum)

 

 

 

 

 

64

Oma aktsiad või oma osad (miinusega)

 

 

 

 

 

65

Omakapital KOKKU

 

 

 

 

 

66

KOHUSTUSED ja OMAKAPITAL (PASSIVA) KOKKU

 

 

 

 

 

 

Tabel 6. Kasumiaruanne 20

A

B

C

D

E

F

G

 

 

Taotluse esitamisele eelnenud majandusaasta

Taotluse esitamise majandusaasta

Planeeritav esimene majandusaasta

Planeeritav teine majandusaasta

Planeeritav kolmas majandusaasta

1

Äritulud

2

Realiseerimise netokäive

 

 

 

 

 

3

Valmis- ja lõpetamata toodangu jääkide muutus

 

 

 

 

 

4

Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamiseks

 

 

 

 

 

5

Muud äritulud

 

 

 

 

 

6

   sh dotatsioonid/ toetused

 

 

 

 

 

7

Äritulud KOKKU

 

 

 

 

 

8

Ärikulud

9

Kaubad, toore, materjal ja teenused

 

 

 

 

 

10

Mitmesugused tegevuskulud

 

 

 

 

 

11

Tööjõukulu

 

 

 

 

 

12

Kulum

 

 

 

 

 

13

Muud ärikulud

 

 

 

 

 

14

Ärikulud KOKKU

 

 

 

 

 

15

Finantstulud

16

Finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osadelt

 

 

 

 

 

17

Finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt

 

 

 

 

 

18

Finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt

 

 

 

 

 

19

Kasum valuutakursi muutustest

 

 

 

 

 

20

Muud intressi- ja finantstulud

 

 

 

 

 

21

Finantstulud KOKKU

 

 

 

 

 

22

Finantskulud

23

Tütarettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud

 

 

 

 

 

24

Sidusettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud

 

 

 

 

 

25

Intressikulud

 

 

 

 

 

26

Kahjum valuutakursi muutustest

 

 

 

 

 

27

Finantsinvesteeringute väärtuse muutus

 

 

 

 

 

28

Muud finantskulud

 

 

 

 

 

29

Finantskulud KOKKU

 

 

 

 

 

30

Kasum (kahjum) majandustegevusest

 

 

 

 

 

31

Erakorralised tulud

 

 

 

 

 

32

Erakorralised kulud

 

 

 

 

 

33

Kasum (kahjum) enne maksustamist

 

 

 

 

 

34

Tulumaks 21

 

 

 

 

 

35

Aruande puhaskasum (-kahjum)

 

 

 

 

 

 

Tabel 7. Realiseerimine 22

A

B

C

D

E

F

G

H

 

 

ühik

Taotluse esitamisele eelnenud majandusaasta

Taotluse esitamise majandusaasta

Planeeritav esimene majandusaasta

Planeeritav teine majandusaasta

Planeeritav kolmas majandusaasta

1

Toodangu ja teenuste realiseerimise maht

2

- teravili

tonn

 

 

 

 

 

3

- raps (rüps)

tonn

 

 

 

 

 

4

- kartul

tonn

 

 

 

 

 

5

-ilupuud ja -põõsad

krooni/tk

 

 

 

 

 

6

-

 

 

 

 

 

 

7

- marjad

kg

 

 

 

 

 

8

- puuvili

kg

 

 

 

 

 

9

- piim

tonn

 

 

 

 

 

10

   sh eliit- ja kõrgema sordi piim

tonn

 

 

 

 

 

11

- veiseliha

tonn

 

 

 

 

 

12

- sealiha

tonn

 

 

 

 

 

13

-

 

 

 

 

 

 

14

-

 

 

 

 

 

 

15

Omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemine taotleja ettevõttes 23

16

- piim

tonn

 

 

 

 

 

17

-

 

 

 

 

 

 

18

-

 

 

 

 

 

 

19

Keskmine ühiku realiseerimishind

20

- teravili

krooni/ t

 

 

 

 

 

21

- raps (rüps)

krooni/ t

 

 

 

 

 

22

- kartul

krooni/ t

 

 

 

 

 

23

-

 

 

 

 

 

 

24

-

 

 

 

 

 

 

25

- marjad

krooni/kg

 

 

 

 

 

26

- puuvili

krooni/kg

 

 

 

 

 

27

- piim

krooni/ t

 

 

 

 

 

28

- veiseliha

krooni/ t

 

 

 

 

 

29

- sealiha

krooni/ t

 

 

 

 

 

30

-mesindussaadused

krooni/kg

 

 

 

 

 

31

-

 

 

 

 

 

 

32

Realiseerimise netokäive

33

- teravili

krooni

 

 

 

 

 

34

- raps (rüps)

krooni

 

 

 

 

 

35

- kartul

krooni

 

 

 

 

 

36

-ilupuud ja -põõsad

krooni

 

 

 

 

 

37

-

krooni

 

 

 

 

 

38

- marjad

krooni

 

 

 

 

 

39

- puuvili

krooni

 

 

 

 

 

40

- piim

krooni

 

 

 

 

 

41

- veiseliha

krooni

 

 

 

 

 

42

- sealiha

krooni

 

 

 

 

 

43

-mesindussaadused

krooni

 

 

 

 

 

44

-

krooni

 

 

 

 

 

45

-

krooni

 

 

 

 

 

46

 

krooni

 

 

 

 

 

47

-

krooni

 

 

 

 

 

48

- muu realiseerimine

krooni

 

 

 

 

 

49

Realiseerimise netokäive KOKKU

krooni

 

 

 

 

 

50

   sh omatoodetud põllumajandussaaduste realiseerimine

krooni

 

 

 

 

 

 

Tabel 8. Kulud 24

A

B

C

D

E

F

G

 

 

Taotluse esitamisele eelnenud majandusaasta

Taotluse esitamise majandusaasta

Planeeritav esimene majandusaasta

Planeeritav teine majandusaasta

Planeeritav kolmas majandusaasta

1

Ostetud kaubad, toore, materjal ja teenused

2

- seeme

 

 

 

 

 

3

- väetis

 

 

 

 

 

4

- taimekaitsevahend

 

 

 

 

 

5

- sööt

 

 

 

 

 

6

- veterinaarteenus

 

 

 

 

 

7

-

 

 

 

 

 

8

-

 

 

 

 

 

9

-

 

 

 

 

 

10

-

 

 

 

 

 

11

-

 

 

 

 

 

12

Ostetud kaubad, toore, materjalid ja teenused KOKKU

 

 

 

 

 

13

   sh piimatootmisele 25

 

 

 

 

 

14

       sealiha tootmisele 25

 

 

 

 

 

15

       teravilja ja rapsi (rüpsi) kasvatamisele 25

 

 

 

 

 

16

Mitmesugused tegevuskulud

17

-

 

 

 

 

 

18

-

 

 

 

 

 

19

-

 

 

 

 

 

20

-

 

 

 

 

 

21

-

 

 

 

 

 

22

-

 

 

 

 

 

23

-

 

 

 

 

 

24

-

 

 

 

 

 

25

Mitmesugused tegevuskulud KOKKU

 

 

 

 

 

26

Tööjõukulud

27

- palgakulud

 

 

 

 

 

28

- sotsiaalmaksukulud

 

 

 

 

 

29

- kulud erisoodustustele

 

 

 

 

 

30

- füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu kulu

 

 

 

 

 

31

Tööjõukulud KOKKU

 

 

 

 

 

32

Kulum

 

 

 

 

 

33

   sh põhivara kulum

 

 

 

 

 

34

Muud ärikulud

35

-

 

 

 

 

 

36

-

 

 

 

 

 

37

Muud ärikulud KOKKU

 

 

 

 

 

38

Ärikulud KOKKU

 

 

 

 

 

 

Tabel 9. Raha liikumine 26

A

B

C

D

E

F

 

 

Taotluse esitamise majandusaasta

Planeeritav esimene majandusaasta

Planeeritav teine majandusaasta

Planeeritav kolmas majandusaasta

1

Raha jääk perioodi alguseks

 

 

 

 

2

Rahalised sissetulekud

3

Laekumised toodangu ja teenuste müügist KOKKU

 

 

 

 

4

- teravili

 

 

 

 

5

- raps (rüps)

 

 

 

 

6

- kartul

 

 

 

 

7

-ilupuud ja -põõsad

 

 

 

 

8

-

 

 

 

 

9

- marjad

 

 

 

 

10

- puuvili

 

 

 

 

11

- piim

 

 

 

 

12

- veiseliha

 

 

 

 

13

- sealiha

 

 

 

 

14

-mesindussaadused

 

 

 

 

15

-

 

 

 

 

16

-

 

 

 

 

17

-

 

 

 

 

18

-

 

 

 

 

19

- muu realiseeritav kaup ja teenus

 

 

 

 

20

Ostjatelt eelmisel majandusaastal laekumata arved

 

 

 

 

21

Tagastatav käibemaks 27

 

 

 

 

22

Lühiajalised laenud 28

 

 

 

 

23

Pikaajalised laenud 28

 

 

 

 

24

Muud laekumised KOKKU

 

 

 

 

25

-

 

 

 

 

26

-

 

 

 

 

27

Rahalised sissetulekud KOKKU

 

 

 

 

28

Rahalised väljaminekud

29

Kaubad, toore, materjalid ja teenused KOKKU

 

 

 

 

30

-

 

 

 

 

31

-

 

 

 

 

32

-

 

 

 

 

33

-

 

 

 

 

34

-

 

 

 

 

35

-

 

 

 

 

36

-

 

 

 

 

37

-

 

 

 

 

38

Mitmesugused tegevuskulud KOKKU

 

 

 

 

39

-

 

 

 

 

40

-

 

 

 

 

41

-

 

 

 

 

42

-

 

 

 

 

43

-

 

 

 

 

44

-

 

 

 

 

45

-

 

 

 

 

46

-

 

 

 

 

47

Muud ärikulud

 

 

 

 

48

Tööjõukulud kokku

 

 

 

 

49

- palgakulu

 

 

 

 

50

- sotsiaalmaks

 

 

 

 

51

- erisoodustuste kulu

 

 

 

 

52

- füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaks

 

 

 

 

53

Muud väljaminekud KOKKU

 

 

 

 

54

-

 

 

 

 

55

-ettevalmistavad tööd28

 

 

 

 

56

Eelmise majandusaasta võlad  hankijatele

 

 

 

 

57

Maksuvõlad

 

 

 

 

58

Makstav käibemaks 29

 

 

 

 

59

Kasutusrendi maksed 30

 

 

 

 

60

Laenude intressid KOKKU

 

 

 

 

61

- lühiajaliste laenude intressid

 

 

 

 

62

- pikaajaliste laenude intressid

 

 

 

 

63

- kapitalirendi intressid

 

 

 

 

64

Laenude tagasimaksmine KOKKU

 

 

 

 

65

- lühiajalised laenud

 

 

 

 

66

- pikaajalised laenud

 

 

 

 

67

- eelmiste perioodide kapitalirendi põhiosa

 

 

 

 

68

Rahalised väljaminekud KOKKU

 

 

 

 

69

Raha jääk pärast väljaminekute mahaarvamist 31

 

 

 

 

70

Mittetoetatav investeering KOKKU 32

 

 

 

 

71

-

X

X

 

 

72

-

X

X

 

 

73

-

X

X

 

 

74

-Raha jääk investeeringuteks32

X

X

 

 

75

- Taotlemisele eelnenud aastatel tehtud ettevalmistava töö maksumus32 2

X

X

 

 

76

Raha jääk toetatavaks investeeringuks 33

 

 

X

X

77

Kavandatav investeering, millele taotletakse toetust 34

 

 

X

X

78

   sh kapitalirendi korras teostatav investeering

 

 

X

X

79

Kavandatavaks investeeringuks kasutatavate oma- ja laenuvahendite ning toetatava investeeringu maksumuse vahe 35

 

 

X

X

80

Laenu vajadus toetatava investeeringu tegemiseks

 

 

X

X

81

Investeeringutoetuse laekumine

 

 

X

X

82

Raha jääk perioodi lõpuks 351

 

 

 

 

 

 

Tabel 10. Kavandatavate investeeringuobjektide ehitamisele, rekonstrueerimisele ja ostmisele ning ettevalmistavatele töödele tehtavate kulutuste rahaline jaotus36

 

A

B

B1

C

D

E

F

G

H

I

J

 

 

Taotluse esitamisele eelnenud majandusaastad

Taotluse esitamise majandusaasta

Planeeritav esimene majandusaasta

I kvartal

II kvartal

III kvartal

IV kvartal

I kvartal

II kvartal

III kvartal

IV kvartal

1

Toetatavad investeeringud

2

Piimatootmine KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

5

– ettevalmistavad tööd361

 

 

 

 

X

X

X

X

X

6

Loomalaudad KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

X

 

 

 

 

 

 

 

 

8

X

 

 

 

 

 

 

 

 

9

– ettevalmistavad tööd361

 

 

 

 

X

X

X

X

X

10

Taimekaitse, orgaanilise väetise laotus ja seemnekasvatus KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

X

 

 

 

 

 

 

 

 

12

X

 

 

 

 

 

 

 

 

13

– ettevalmistavad tööd361

 

 

 

 

X

X

X

X

X

14

Taimekasvatus KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

X

 

 

 

 

 

 

 

 

16

X

 

 

 

 

 

 

 

 

17

– ettevalmistavad tööd361

 

 

 

 

X

X

X

X

X

18

Põllumajandustootmise mitmekesistamine KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

X

 

 

 

 

 

 

 

 

20

X

 

 

 

 

 

 

 

 

21

X

 

 

 

 

 

 

 

 

22

X

 

 

 

 

 

 

 

 

23

X

 

 

 

 

 

 

 

 

24

X

 

 

 

 

 

 

 

 

25

X

 

 

 

 

 

 

 

 

26

X

 

 

 

 

 

 

 

 

27

X

 

 

 

 

 

 

 

 

28

X

 

 

 

 

 

 

 

 

29

X

 

 

 

 

 

 

 

 

30

X

 

 

 

 

 

 

 

 

31

– ettevalmistavad tööd361

 

 

 

 

X

X

X

X

X

32

Ettevalmistavad tööd KOKKU362

 

 

 

 

X

X

X

X

X

33

Toetatavad investeeringud KOKKU363

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Mittetoetatavad investeeringud KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Investeeringud KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 11. Investeeringuobjektid

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

 

 

Kood38

Objektide arv

Käibemaksuga soetusmaksumus, kroonides

Käibemaksuta soetusmaksumus, kroonides

Taotletava toetuse määr

Investeeringuobjekti finantseerimine, kroonides

Laenuvahendite allikad39

%

Taotletav toetus

Oma- ja laenuvahendid

1

Toetatavad investeeringuobjektid37

2

Piimatootmine KOKKU

Kood

 

 

 

X

 

 

X

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Loomalaudad KOKKU

Kood

 

 

 

X

 

 

X

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Taimekaitse, orgaanilise väetise laotus ja seemnekasvatus

Kood

 

 

 

X

 

 

X

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Taimekasvatus KOKKU

Kood

 

 

 

X

 

 

X

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Põllumajandustootmise mitmekesistamine KOKKU

Kood

 

 

 

X

 

 

X

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Toetatavad investeeringuobjektid KOKKU

 

 

 

X

 

 

X

31

Ettevalmistavad tööd KOKKU391

X

 

 

X

X

X

X

32

Ettevalmistavad tööd, kuni 12% investeeringuobjektide maksumusest

X

 

 

X

 

 

X

33

Toetatav investeering KOKKU392

X

 

 

X

 

 

X

34

Mittetoetatavad investeeringuobjektid KOKKU

 

 

 

X

X

X

X

35

 

 

 

 

X

X

X

X

36

 

 

 

 

X

X

X

X

37

 

 

 

 

X

X

X

X

38

 

 

 

 

X

X

X

X

39

 

 

 

 

X

X

X

X

40

Investeeringuobjektid KOKKU

X

 

 

 

X

X

X

X40

 

Tabel 12. Riskianalüüs ja muu lisateave äriprojekti kohta

A

B

1

Kavandatava investeeringuga kaasnevate riskide lühikirjeldus:

2

Kavandatava investeeringuga kaasnevaid riske vähendavate tegevuste lühikirjeldus:

3

Lisateave äriprojekti kohta: 41

4

Eelnenud aastatel põllumajanduse ja maaelu arendamise programmi raames saadud investeeringutoetusi on kasutatud sihipäraselt 42

 

 

JAH

 

EI

 

 

Skeem 1. Ettevõtte paiknemise skeem 43

1 Tabeli 1 reale 1 märgitakse taotleja ärinimi, juhul kui ta on kantud äriregistrisse.
2 Tabeli 1 reale 2 märgitakse füüsilisest isikust ettevõtja vastavad andmed ja äriühingu puhul tema esindaja vastavad andmed.
3 Tabeli 1 reale 3 märgitakse reale 2 märgitud isiku isikukood.
4 Tabeli 1 reale 5 märgitakse füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole kantud äriregistrisse, maksukohustuslaste registri tõendi number.
5 Tabeli 1 reale 7 märgitakse kavandatava investeeringu teostamise aasta või aastad ja vastava aasta I, II, III või IV kvartal. Juhul kui investeeringu teostamine toimub pikemal perioodil kui üks kvartal, siis märgitakse vastavad kvartalid. Esimeseks (I) kvartaliks loetakse vastava aasta perioodi jaanuarist kuni märtsini, teiseks (II) aprillist kuni juunini, kolmandaks (III) juulist kuni septembrini ning neljandaks (IV) oktoobrist kuni detsembrini.
6 Tabeli 2 reale 7 märgitakse ridade 2 - 6 summa.
7 Tabeli 2 ridadele 13 kuni 19 märgitakse ridadel 10 kuni 12 nimetamata põllukultuurid.
8 Tabeli 2 reale 20 märgitakse ridade 10 - 19 summa. Rea 20 andmed peavad vastama rea 8 andmetele.
9 Tabeli 2 reale 25 märgitakse loomakohtade arv kõigi taotlejale kuuluvate loomaliikide osas kokku.
10 Tabeli 2 reale 26 märgitakse Euroopa Liidu veterinaarnõuetele vastavate loomakohtade arv kokku.
11 Tabeli 2 ridadele 28 - 31 märgitakse täistööajaga hõivatute aasta keskmine arv, ühe komakohaga.
12 Tabeli 2 reale 29 märgitakse hõivatute aasta keskmine arv, arvestades füüsilisest isikust ettevõtjat ennast, palgata peretöötajaid, juhatuse liikmeid jt taotleja majandustegevusega seotud isikuid.

Tabel 3 täidetakse taotleja kogu majandustegevuse kohta.
14 Tabeli 3 ridadele 2 - 13  märgitakse vastav toodang tonnides, kilogrammides vm mõõtühikutes.
15 Tabeli 4 reale 4 märgitakse, kas toodete ja teenuste osutamise viis on müük hulgi- või jaekaubandusele, toitlustusettevõtetele või muul viisil.
16 Tabeli 4 reale 5 märgitakse taotleja eelised konkurentidega võrreldes.
17 Tabeli 5 täidab ka taotleja, kes vastavalt "Raamatupidamise seadusele" peab kassapõhist raamatupidamise arvestust. Andmed esitatakse kroonides.
18 Tabeli 5 rea 58 veergu B märgitakse vastavalt kas aktsiakapital, osakapital või füüsilisest isikust ettevõtja omakapital.
19 Tabeli 5 reale 59 märgib taotleja, kes on füüsilisest isikust ettevõtja, ettevõtte jooksva aasta väljaminekute ja sissemaksete vahe (neto).
20 Tabeli 6 andmed esitatakse kroonides. Tabeli 6 täidab ka taotleja, kes vastavalt "Raamatupidamise seadusele" peab kassapõhist raamatupidamise arvestust ja taotleja, kes kasutab  kasumiaruande skeemi 2, tehes eelnevalt vajalikud ümberarvestused kasumiaruande kirjetel.
21 Tabeli 6 reale 34 märgib taotleja, kes on füüsilisest isikust ettevõtja, ettevõtluse tulult arvestatud tulumaksu.

Tabel 7 täidetakse taotleja kogu majandustegevuse kohta.
23 Tabeli 7 ridadele 16 - 18 märgitakse taotleja ettevõttes ümbertöötlemiseks kasutatavad omatoodetud põllumajandussaaduste kogused.

Tabel 8 täidetakse taotleja kogu majandustegevuse kohta. Andmed esitatakse kroonides.
25 Tabeli 8 ridadele 13 - 15 märgitakse real 12 märgitud ostetud kaupade, toorme, materjalide ja teenuste kulud piima ja sealiha tootmisele ning teravilja ja rapsi (rüpsi) tootmisele. Ridade 13 - 15 summa ei või ületada rea 12 andmeid.

Tabel 9 täidetakse taotleja kogu majandustegevuse kohta. Andmed esitatakse kroonides ilma käibemaksuta.
27 Tabeli 9 reale 21 märgitakse riigi poolt taotleja arveldusarvele tagastatav käibemaks.
28 Tabeli 9 ridadele 22 ja 23 märgitakse vastaval majandusaastal võetud ja taotleja arveldusarvele või kassasse laekuvad laenusummad, välja arvatud real 80 märgitud laenu vajadus toetatava investeeringu tegemiseks.
281 Tabeli 9 rea 55 veergu C märgitakse taotluse esitamise majandusaastal kavandatava investeeringuobjektiga seotud ettevalmistava töö maksumus selles ulatuses, mis ei ole märgitud reale 77.

29 Tabeli 9 reale 58 märgitakse riigile taotleja arveldusarvelt käibemaksuna makstav summa.
30 Tabeli 9 reale 59 märgitakse kasutusrendi maksete tasumine koos intressidega.
31 Tabeli 9 rida 69 arvutatakse järgmiselt: rea 1 andmetele liidetakse rea 27 andmed ja lahutatakse rea  68 andmed.
32 Tabeli 9 rea 70 veergudesse C ja D märgitakse mittetoetavad investeeringud kokku vastavalt tabeli 11 reale 34. Rea 70 veergudesse E ja F märgitakse kavandatavad investeeringud ridadele 71–73 märgitud vastava aasta investeeringute summana.
321 Tabeli 9 rea 74 veerud C ja D arvutatakse järgmiselt: rea 69 andmetest lahutatakse rea 70 andmed.

322 Tabeli 9 reale 75 märgitakse taotluse esitamisele eelnenud majandusaastatel kavandatava investeeringuobjektiga seotud ettevalmistava töö maksumus selles ulatuses, mis ei ole märgitud reale 77.

33 Tabeli 9 rea 76 veerud C ja D arvutatakse järgmiselt: rea 74 andmetest lahutatakse rea 75 andmed.
34 Tabeli 9 rea 77 veergudesse C ja D märgitakse toetatavad investeeringud kokku vastavalt tabeli 11 reale 33.
35 Tabeli 9 rea 79 veerud C ja D arvutatakse järgmiselt: rea 76 andmetest lahutatakse rea 77 andmed. Kavandatavaks investeeringuks kasutatavate oma- ja laenuvahendite ning toetatava investeeringu maksumuse vahe märgitakse miinusmärgiga.

351 Tabeli 9 real 82 märgitud summa on nullist suurem või nulliga võrdne.

36 Tabelisse 10 märgitakse kavandatava investeeringuobjekti ehitamiseks, rekonstrueerimiseks või ostmiseks või ettevalmistavateks töödeks kulutuste tegemise kavandatav  ajagraafik. Andmed esitatakse kulutuste summana kroonides ilma käibemaksuta.
361 Tabeli 10 ridade 5, 9, 13, 17 ja 31 veergu B1 märgitakse investeeringuobjektiga seotud ettevalmistava töö käibemaksuta maksumus, mis on tehtud ja mille eest on tasutud enne taotluse esitamise majandusaastat ning mis on tehtud või mille eest on tasutud taotluse esitamise majandusaastal, märgitakse vastavate ridade veergudesse C, D ja E.

362 Tabeli 10 reale 32 märgitakse ridade 5, 9, 13, 17 ja 31 summa.

363 Tabeli 10 reale 33 märgitakse ridade 2, 6, 10, 14 ja 18 summa. Antud summa sisaldab ka ettevalmistavate tööde käibemaksuta maksumust.

37 Tabeli 11 ridadele 2–29 märgitakse kavandatavad investeeringuobjektid vastavalt käesoleva määruse lisa 1 loetelule. Investeeringuobjekti nimetuse juurde märkida masina, seadme või sisseseade mark.
38 Tabeli 11 veergu C märgitakse investeeringuobjekti kood vastavalt käesoleva määruse lisa 2 ridadele 32.1–32.40.
39 Tabeli 11 veergu J märgitakse krediidiasutuse või kapitalirendile andja või muu kreeditori nimi.
391 Tabeli 11 reale 31 märgitakse tabeli 10 rea 32 veergude B1, C, D ja E andmete summa.

392 Tabeli 11 reale 33 märgitakse ridade 30 ja 32 summa.

40 Read, mis on tähistatud sümboliga "X", ei kuulu täitmisele.
41 Tabeli 12 reale 3 võib taotleja vajadusel märkida veel vajalikku lisateavet äriprojekti kohta, sh kavandatava investeeringuobjektiga seotud ettevalmistavate tööde lühikirjelduse.
42 Tabeli 12 rea 4 täidab taotleja, kes on saanud põllumajanduse ja maaelu programmi raames investeeringutoetust. Taotleja märgib «JAH» sümboliga «X», kui ta on eelnenud aastatel põllumajanduse ja maaelu programmi investeeringutoetust kasutanud sihipäraselt ja «EI», kui mittesihipäraselt.

43 Skeemil 1 esitab taotleja skeemi, kuidas jõuda lähimast asulast kavandatava investeeringuobjekti asukohta.

 

 

 

Vabariigi Valitsuse
28. juuni 2001. a
määruse nr 216
«Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi raames antava investeeringutoetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise kord»
lisa 4

[RT I 2003, 6, 28  - jõust. 1.03.2003]

 

 

Taotleja ärinimi / füüsilisest isikust ettevõtja nimi:

Taotleja postiaadress ja kontaktandmed:

 

 

Tänav, asula, vald / linn, maakond:

 

 

 

Taotleja äriregistrikood / maksumaksjate ja maksu kinnipidajate registri tõendi number:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon, faks:

 

 

E-post:

 

PAKKUMISKUTSE nr

 

Vorm SV / T20

 

 

Isiku ärinimi või füüsilisest isikust ettevõtja nimi, kellele pakkumiskutse esitatakse:

 

 

 

Käesolevaga kutsume Teid esitama oma hinnapakkumine käesoleva pakkumiskutse lisas toodud tehnilistes tingimustes nimetatud kaupade ja teenuste osas.

Teie hinnapakkumine kroonides või eurodes (1 EUR = 15,6466 EEK) tuleb esitada enne

________________________ ja peab jääma jõusse kuni ___________________________

(kuupäev)

 

(kuupäev)

Kaup peab pärinema Euroopa Liidu liikmes- või kandidaatriikidest ning olema uus. Hinnapakkumises tuleb ära näidata pakkuja ärinimi või füüsilisest isikust ettevõtja nimi, äriregistrikood või maksukohustuslaste registri tõendi number, aadress, kontaktandmed ning kaupade ja teenuste nimetused, käibemaksuta maksumus, käibemaks ja käibemaksuga maksumus pakutavate kaupade ning teenuste osas eraldi ja kokku.

Palun kinnitage oma hinnapakkumises kauba päritolu ja seda, et kaup on uus ning et kauba üleandmisel ja vastuvõtmisel annate kaasa kauba päritolu tõendava dokumendi, milleks on Eesti või välisriigi pädeva asutuse poolt väljastatud päritolusertifikaadi või Tolliameti kinnitatud EUR. 1 koopia.

Hinnapakkumisele palume märkida garantii kehtivusaeg __________ (aastates) ja tehnilise hoolduse võimaluste loetelu.

Hinnapakkumisel palume kinnitust, et kauba ja teenuste üleandmisel ja vastuvõtmisel koostatakse vastav kauba ja teenuste üleandmist ja vastuvõtmist kinnitav dokument, milles kinnitatakse kauba tehnilistele tingimustele vastavust ja töökorras olekut. Palume kinnitust, et arve kauba ja teenuse kohta väljastatakse kroonides (EEK) või eurodes (EUR).

Vastavalt „Euroopa Ühenduse Komisjoni, kes esindab Euroopa Ühendust, ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi mitmeaastase rahastuslepingu ratifitseerimise seadusele” on Amet volitatud isikul hinnapakkumises esitatud andmete õiguses kontrollimiseks ametitõendi esitamisel õigus viibida Teie ettevõttes, sealhulgas hoonetes ja kinnisasjal, ning kontrollida dokumente kohapeal.

Hinnapakkumise ning kauba ja teenuse üleandmisega ja vastuvõtmisega seotud dokumendid peavad olema eesti- või ingliskeelsed.

Hinnapakkumine palume saata või tuua aadressil:

 

 

Pakkumiskutse esitaja:

______________________ „

 

 

(allkiri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabariigi Valitsuse
28. juuni 2001. a
määruse nr 216
«Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi raames antava investeeringutoetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise kord»
lisa 5

HINNAPAKKUMISTE VÕRDLUSTABEL PARIMA PAKKUMISE VALIMISEKS

 

Esitatud hinnapakkumised

 

 

Vorm SV/T19

 

 

Pakkuja

Pakkuja

Pakkuja

1.

Pakkumiskutse saanud isiku nimi

 

 

 

2.

Pakkumiskutse saanud isiku asukoht, postiaadress

 

 

 

3.

Pakkumiskutse saatmise päev

 

 

 

4.

Hinnapakkumise saamise päev

 

 

 

5.

Hinnapakkumise kehtivusaeg

 

 

 

6.

Hinnapakkumise vastavus pakkumiskutse lisas toodud tehnilistele tingimustele

 

 

 

7.

Kavandatava investeeringuobjekti päritolumaa

 

 

 

8.

Kavandatav investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus

 

 

 

 

 

 

 

 

Valitud parim hinnapakkumine

 

 

 

Pakkuja nimi

 

Kavandatava investeeringuobjekti nimetus

 

Kavandatava investeeringuobjekti maksumus, käibemaksuta:

 

 

 

 

 

 

Valitud parima hinnapakkumise põhjendus:

 

 

 

________________________________________

 

_________

(toetuse taotleja või tema esindaja nimi ja allkiri)

 

(kuupäev)

 

 

[RT I 2003, 6, 28  - jõust. 1.03.2003]

 

Vabariigi Valitsuse
28. juuni 2001. a
määruse nr 216
«Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi raames antava investeeringutoetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise kord»
lisa 6

 

PÕLLUMAJANDUS- JA KALANDUSTOODETE TOOTMISE JA TURUSTAMISE  PARANDAMISE INVESTEERINGUTOETUSE TAOTLUS 1

 

 

Vorm SV/T02

 

 

 

 

 

1.

Taotleja ärinimi

 

 

Grupp 20

 

 

 

 

 

2.

Taotleja esindaja ees- ja perekonnanimi

 

Eesnimi

 

Perekonnanimi

 

 

 

 

 

3.

Taotleja esindaja isikukood 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Äriregistrikood

 

5.

Registrisse kandmise aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Taotleja põhitegevusala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Taotleja arveldusarve number 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Kapitalirendile andja4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Taotleja postiaadress ja kontaktandmed

 

 

9.1.

Maakond

 

 

 

9.2.

Vald või linn

 

 

 

9.3.

Küla, alev, alevik

 

 

 

9.4.

Tänav/ maja ja postiindeks

 

 

 

9.5.

Telefon, faks, E-post

 

 

 

 

 

 

10.

Kavandatava investeeringuobjekti asukoht

 

 

10.1.

Maakond

 

 

 

10.2.

Vald või linn

 

 

 

10.3.

Küla, alev, alevik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.

Eelnenud majandusaastal piimatoodete tootmiseks kasutatud piima

 

tonni

 

 

11.2.

Eelnenud majandusaastal lihatoodete tootmiseks kasutatud liha

 

tonni

 

 

11.3.

Eelnenud majandusaastal kalatoodete tootmiseks kasutatud kala

 

tonni

 

 

 

 

 

12.

Äriühingus täistööajaga töötavate töötajate arv eelnenud kuu viimase tööpäeva seisuga

 

 

 

 

 

 

13.

Riigi, kohaliku omavalitsusüksuse või avalik-õigusliku juriidilisele isiku osalus koos või eraldi äriühingu osa- või aktsiakapitalis 5

 

%

 

 

 

 

 

14.

Taotleja on toetuse saamisele järgneval viiel investeeringujärgsel aastal majanduslikult jätkusuutlik 7

 

 

 

 

 

 

15.

Taotleja on sõlminud tooraine kohta lepingud põllumajandustootjatega või ettevõtjaga, kellel on lepingud tootjatega6

 

 

 

 

 

 

16.

Maksuseadustes sätestatud kohustused on täidetud ja taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga 6

 

 

 

 

 

 

17.

Investeeringujärgsel majandusaastal paraneb piima-, liha- või kalatoodete netokäive, võrreldes kavandatava investeeringu tegemisele eelnenud majandusaastaga 7

 

 

 

 

 

 

18.

Kolmel investeeringujärgsel majandusaastal vastab põhitoorme päritolu Euroopa Liidu reeglistikule 7

 

 

 

 

 

 

19.

Kinnitan nõusolekut jätkata käesolevale taotlusele lisatud äriprojektis nimetatud ja kirjeldatud tegevusalal majandustegevust vähemalt viiel investeeringujärgsel majandusaastal 8

 

 

 

 

 

 

20.

Iga kavandatava investeeringuobjekti kohta, mille maksumus ületab 10 000 eurot, on väljastatud vähemalt kolm pakkumiskutset ja saadud vähemalt kolm hinnapakkumist. Taotlusele on lisatud iga kavandatava investeeringuobjekti kohta väljavalitud hinnapakkumisele vastav pakkumiskutse ja väljavalitud pakkuja hinnapakkumise koopia 6

 

 

 

20.1.

Iga kavandatava investeeringuobjekti kohta on koostatud vormikohane hinnavõrdlustabel, kui investeeringuobjekti maksumus ületab 10 000 eurot6

20.1.

 

 

20.2.

Iga kavandatava investeeringuobjekti kohta, mille maksumus ei ületa 10 000 eurot, on väljastatud vähemalt üks pakkumiskutse ja saadud vähemalt üks hinnapakkumine ning nende koopiad on lisatud taotlusele 6

20.2.

 

 

 

 

 

21.

Kavandatav investeeringuobjekt vastab Veterinaar- ja Toiduameti hinnangul investeeringujärgselt Euroopa Liidu nõuetele 6

 

 

 

 

 

 

22.

Taotlusele on lisatud kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgse keskkonnateenistuse kinnitatud keskkonnamemorandum või selle koopia 6

 

 

 

 

 

 

23.1.

Taotlusele on lisatud kapitalirendile andja poolt sõlmitava kapitalirendilepingu ja maksegraafiku projekt 6

 

 

 

 

 

 

24.

Kinnitan nõusolekut kapitalirendi puhul  toetusraha kapitalirendile andja arveldusarvele  kandmiseks 8

 

 

 

 

 

 

25.

Taotlejale ei ole tehtud ettekirjutust keskkonnakaitsenõuete rikkumise eest või ettekirjutuses märgitud puudused on kõrvaldatud 6

 

 

 

 

 

 

26.

Kinnitan, et kavandatava põllumajandus- ja kalandustoodete tootmise ja turustamise parandamise investeeringu maksumusse ei ole arvestatud alljärgnevaid kulusid 9

 

 

26.1.

Maa ja olemasolevate ehitiste ostmiseks ning rentimiseks, sh kasutus- ja kapitalirendi korras ostmiseks

 

 

 

26.2.

Tolli-, sisseveo-, käibe- ja muude maksete tasumiseks, mida hüvitatakse, kompenseeritakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse ning mis ei moodusta osa Eesti üldisest maksusüsteemist

 

 

 

26.3.

Taotleja enda või tema töötajate poolt tehtud tööde eest tasumiseks

 

 

 

26.4.

Pruugitud seadmete ostmiseks

 

 

 

26.5.

Taotleja tegevuskuludeks, sh remondi- ja rendikuludeks, kütuse-, palga-, koolitus-, side- ja transpordikuludeks

 

 

 

26.6.

Kasutus- ja kapitalirendi tasumiseks, kui rendilepingu alusel renditud vara omandiõigus ei lähe üle taotlejale

 

 

 

26.7.

Kehtetu - RT I 2003, 6, 28 - jõust. 1. 03. 2003

 

 

 

26.8.

Panga teenustasudeks ja tagatismakseteks

 

 

 

26.9.

Konverteerimiskuludeks ja SAPARD-eurokonto kasutamisest tulenevate kursimuutuste kahjumite katmiseks

 

 

 

26.10.

Investeeringu koosseisu arvatud avaliku sektori halduskulude, kaasa arvatud Ameti poolt tehtavate kulutuste, sealhulgas järelevalve ja kontrolli teostamise eest vastutavate ametnike töötasude, rendi-, üld- ning juhtimiskulude tasumiseks

 

 

 

26.11.

Juriidilisteks konsultatsioonideks, raamatupidamisteenuste eest tasumiseks, patentide ja litsentside ostmiseks ning teostatavusuuringuteks, v.a ehitise projekteerimiseks vajalikeks ehitusgeoloogilisteks ja -geodeetilisteks uurimistöödeks tehtud kulutuste eest tasumiseks

 

 

 

26.12.

Väljastpoolt Euroopa Liidu liikmes- või kandidaatriike pärinevate tellitavate tööde, teenuste ja ostetavate kaupade eest tasumiseks

 

 

 

26.13.

Projekti teostajatele või selles osalejatele enne projekti lõpuleviimist rahalisi laekumisi võimaldavate tööde, teenuste ja kaupade eest tasumiseks

 

 

 

26.14.

Reklaami eest tasumiseks

 

 

 

26.15.

Investeeringuobjekti ehitamiseks, rekonstrueerimiseks või ostmiseks, mille kasutusotstarve on jaekaubanduslike teenuste osutamine

 

 

 

26.16.

Investeeringuobjekti ehitamiseks, rekonstrueerimiseks või ostmiseks, mille kasutusse võtmisega taotleja  tootmisvõimsus või või  piimapulbri tootmiseks suureneb

 

 

 

26.17.

Investeeringuobjekti ehitamiseks, rekonstrueerimiseks või ostmiseks, mida kasutatakse kala- ja akvakultuuride tootmise (mitte inimtarbeks) arendamiseks, välja arvatud tekkivate tootmisjääkide töötlemiseks ja turustamiseks

 

 

 

26.18.

Investeeringuobjekti ehitamiseks, rekonstrueerimiseks või ostmiseks, mida kasutatakse kalalaevadel kala esmatöötlemiseks: kalade rookimise, peade eemaldamise, jahutamise ja külmutamise arendamiseks

 

 

 

26.19.

Investeeringuobjektiga seotud projekteerimistöö ja projekteerimiseks vajaliku ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise uurimistöö ning investeeringutoetuse taotluse ja äriprojekti ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenuse eest tasumiseks, mis ületab 12% investeeringuobjekti käibemaksuta maksumusest või mille kohta on arve või arve-saateleht väljastatud enne 19. juunit 2001. a

 

 

 

 

 

 

27.

Taotleja osa- või aktsiakapitalist ei kuulu koos või eraldi üle 25% riigile, kohalikule omavalitsusüksusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule 6

 

 

 

 

 

 

28.

Kavandatavale investeeringuobjektile ning sellega seotud ettevalmistavale tööle, millele taotletakse programmi raames investeeringutoetust, ei ole saadud ega taotleta tagastamatut abi, sh PHARE, ISPA, Maailmapanga, EBRD või riigi ega kohaliku omavalitsuse vahenditest6, 10

 

 

 

 

 

 

29.

Kood

Koodile vastav kavandatav põllumajandus- ja kalandustoodete tootmise ja turustamise parandamise investeeringuobjekt

 

Investeeringuobjekti maksumus 11

 

 

 

Piimatöötlemine

 

 

29.1.

01

Piima ja piimatoodete käitlemise ehitiste, sh jäätmekäitlusrajatis, piimavedukite pesula, ehitamine

 

krooni

 

 

29.2.

02

Piima ja piimatoodete käitlemise ehitiste, sh jäätmekäitlusrajatis, piimavedukite pesula, rekonstrueerimine

 

krooni

 

 

29.3.

03

Piima ja piimatoodete käitlemise seadmed ja tehnoloogilised liinid

 

krooni

 

 

29.4.

04

Jäätmekäitlusseadmed ja tehnoloogilised liinid

 

krooni

 

 

29.5.

05

Paiksed kütteseadmed

 

krooni

 

 

 

Lihatöötlemine

 

 

29.6.

20

Liha ja lihatoodete käitlemise ehitiste, sh tapamaja ja jäätmekäitlusrajatis, ehitamine

 

krooni

 

 

29.7.

21

Liha ja lihatoodete käitlemise ehitiste, sh tapamaja ja jäätmekäitlusrajatis, rekonstrueerimine

 

krooni

 

 

29.8.

22

Liha ja lihatoodete käitlemise seadmed ja tehnoloogilised liinid

 

krooni

 

 

29.9.

23

Jäätmekäitlusseadmed ja tehnoloogilised liinid

 

krooni

 

 

29.10.

24

Paiksed kütteseadmed

 

krooni

 

 

 

Kalatöötlemine

 

 

29.11.

40

Kala ja kalatoodete käitlemise ehitiste, sh jäätmekäitlusrajatis, ehitamine

 

krooni

 

 

29.12.

41

Kala ja kalatoodete käitlemise ehitiste, sh jäätmekäitlusrajatis, rekonstrueerimine

 

krooni

 

 

29.13.

42

Kala ja kalatoodete käitlemise seadmed ja tehnoloogilised liinid

 

krooni

 

 

29.14.

43

Jäätmekäitlusseadmed ja tehnoloogilised liinid

 

krooni

 

 

29.15.

44

Paiksed kütteseadmed

 

krooni

 

 

 

 

 

30.1.

Kavandatavate investeeringuobjektide maksumus kokku

 

krooni

 

 

30.2.

   sh kapitalirendiga ostetav

 

krooni

 

 

30.3.

Kavandatava investeeringuobjektiga seotud projekteerimistöö käibemaksuta maksumus

krooni

30.3.

 

 

30.4.

Kavandatava investeeringuobjekti projekteerimiseks vajalike ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste uurimistööde käibemaksuta maksumus

krooni

30.4.

 

 

30.5.

Investeeringutoetuse taotluse ja äriprojekti ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud tööde ja teenuste käibemaksuta maksumus

krooni

30.5.

 

 

30.6.

Ettevalmistavate tööde käibemaksuta maksumus kokku ridadelt 30.3–30.5

krooni

30.6.

 

 

30.7.

Investeeringu maksumus KOKKU, koos ettevalmistavate tööde kogumaksumusega (ridade 30.1 ja 30.6 summa)

krooni

30.7.

 

 

 

Toetatava investeeringu maksumus

 

 

 

 

30.8.

Ettevalmistavate tööde maksumus, millele taotletakse toetust ning mis ei ületa 12% real 30.1 olevat investeeringuobjektide maksumust ja reale 30.6 märgitud summat

krooni

30.8.

 

 

30.9.

Toetatava investeeringu maksumus KOKKU (ridade 30.1 ja 30.8 summa)

krooni

30.9.

 

 

 

Taotletav investeeringutoetus

 

 

 

 

 

 

 

31

Taotletav toetus investeeringuobjektide eest

 

krooni

 

 

31.1.

Taotletav toetus ettevalmistavate tööde eest

krooni

31.1.

 

 

31.2.

Taotletav toetus KOKKU (ridade 31 ja 31.1 summa)

krooni

31.2.

 

 

 

 

 

32.

Kavandatava investeeringuga kaasneb ülevõimsuse sulgemine investeeringu tegemise        majandusaastal 6

 

 

 

 

 

 

33.

Kinnitan nõusolekut Ameti määratud tähtajal esitada Ametile kirjalikud andmed  investeeringutoetuse mõju hindamiseks toetuse saamisele järgneva viie aasta jooksul 8

 

 

 

 

 

 

34.

Taotluse menetlemise ajaks määratud kontaktisiku ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed 13

 

 

 

34.1.

Eesnimi

Perekonnanimi

 

Amet

 

 

34.2.

Postiaadress

 

 

 

34.3.

Telefon, faks, E-post

 

 

 

35.

Andmed investeeringuobjektiga seotud ettevalmistava töö kohta, millele taotletakse toetust ning mis on kajastatud ridadel 30.3–30.514

35.

 

 

35.1.

Taotlejal on ettevalmistavate tööde kohta tööde üleandmist-vastuvõtmist tõendav dokument6

35.1.

 

 

35.2.

Taotleja on väljastanud iga üksiku ettevalmistava töö kohta vähemalt kolm vabas vormis koostatud pakkumiskutset ja saanud vähemalt kolm hinnapakkumist, kui projekteerimistöö, projekteerimiseks vajalikud ehitusgeoloogilised ja -geodeetilised uurimistööd või investeeringutoetuse taotluse ja äriprojekti ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud tööd või teenused igal üksikul juhul ületavad 10 000 eurot6

35.2.

 

 

35.

Andmed investeeringuobjektiga seotud ettevalmistava töö kohta, millele taotletakse toetust ning mis on kajastatud ridadel 30.3–30.514

35.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.3.

Ettevalmistava töö teinud juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja nimi

 

 

Registrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Töö teinud juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja postiaadress ja kontaktandmed

 

 

Tööde üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendiga anti üle järgmine ettevalmistav töö

 

 

 

Töö teinud isiku poolt esitatud arve number ja kuupäev

 

 

 

Töö teinud isikule tasumise maksedokumendi number ja kuupäev

 

 

 

Ettevalmistava töö maksumus

käibemaksuta

 

krooni

 

käibemaks

 

krooni

 

käibemaksuga

 

krooni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.4.

Ettevalmistava töö teinud juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja nimi

 

 

Registrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Töö teinud juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja postiaadress ja kontaktandmed

 

 

Tööde üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendiga anti üle järgmine ettevalmistav töö

 

 

 

Töö teinud isiku poolt esitatud arve number ja kuupäev

 

 

 

Töö teinud isikule tasumise maksedokumendi number ja kuupäev

 

 

 

Ettevalmistava töö maksumus

käibemaksuta

 

krooni

 

käibemaks

 

krooni

 

käibemaksuga

 

krooni

 

 

35.5.

Ettevalmistava töö teinud juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja nimi

 

 

Registrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Töö teinud juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja postiaadress ja kontaktandmed

 

 

Tööde üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendiga anti üle järgmine ettevalmistav töö

 

 

 

Töö teinud isiku poolt esitatud arve number ja kuupäev

 

 

 

Töö teinud isikule tasumise maksedokumendi number ja kuupäev

 

 

 

Ettevalmistava töö maksumus

käibemaksuta

 

krooni

 

käibemaks

 

krooni

 

käibemaksuga

 

krooni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käesolevaga kinnitan oma allkirjaga, et vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele. Kinnitan käesolevas taotluses ja lisatud äriprojektis ning nendes esitatud andmeid tõendavates dokumentides esitatud andmete õigsust ja võimaldan neid kontrollida. Annan nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks toetuse määramisel ja maksmisel.

___________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(allkiri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

 

 

(taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta)

(taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Põllumajandus- ja kalandustoodete tootmise ja turustamise parandamise investeeringutoetuse taotlus esitatakse Ameti taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametnikule. Taotlus täidetakse trükitähtedega. Kui taotleja ei pea mõnda rida täitma, siis märgib ta vastavale reale sümboli "X".
2 Reale 3 märgitakse reale 2 märgitud isiku isikukood.
3 Reale 7 märgitakse arveldusarve number, millelt tasutakse kavandatava investeeringu eest ja millele soovitakse väljamakstava toetusraha kandmist.
4 Reale 8 märgitakse kapitalirendile andja ärinimi, juhul kui taotleja kavandatav investeeringuobjekt ostetakse kapitalirendi korras. Juhul kui nimetatud kapitalirendile andjaid on mitu, märgitakse kõikide kapitalirendile andjate ärinimed.

5 Rea 13 täitmiseks arvutab taotleja, mitu protsenti kokku osa- või aktsiakapitalist kuulub riigile, kohalikule omavalitsusüksusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. Juhul, kui taotleja osa- või aktsiakapitalis ei ole riigi, kohaliku omavalitsusüksuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku osalust, märgitakse reale 0%.
6 Ridadele 15, 16, 20, 20.1, 20.2, 21, 22, 23.1, 25, 27, 28, 32, 35.1 ja 35.2 märgib taotleja «JAH», kui vastavad nõuded on täidetud. Reale 15 märgib taotleja «X», kui ta ei ole sõlminud lepinguid. Rea 23.1 täidab taotleja, kes on täitnud rea 8. Rea 32 täidab taotleja, kelle kavandatava investeeringuga kaasneb põllumajandus- või kalatoodete tootmise lõpetamine taotlejale kuuluvas eraldiseisvas tootmisüksuses või suletakse vastav tütar- või sidusettevõte.

7 Ridadele 14, 17 ja 18 märgib taotleja "JAH", kui soovib täita investeeringujärgse perioodi vastavaid nõudeid. Real 18 põhitoormeks loetakse piima ja piimatooteid, liha ja lihatooteid ning kala ja kalatooteid.
8 Ridadele 19, 24 ja 33 märgib taotleja "JAH", kui ta soovib kinnitada oma nõusolekut.
9 Kui taotleja soovib ridadel 26.1–26.19 märgitud kulutuste kohta kinnitada, et ta ei ole kavandatava investeeringu kulutustesse arvestanud vastavaid kulutusi, märgitakse «JAH».
10 Real 28 kasutatud lühendid: PHARE- Euroopa Liidu PHARE programm; ISPA- Euroopa Liidu vahend ühinemiseelseks struktuuripoliitikaks ja EBRD- Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank.
11 Ridadele 29.1 - 29.15 märgitakse kavandatava investeeringuobjekti maksumus ilma käibemaksuta.
12 Kehtetu - RT I 2003, 6, 28 - jõust. 1. 03. 2003.
13 Read 34.1 - 34.3 täidetakse juhul, kui taotleja on määranud taotluse menetlemise ajaks kontaktisiku, kelleks ei ole real 2 märgitud isik.

 14 Read 35.1–35.5 täidab taotleja, kes on täitnud read 30.3–30.6 ja 30.8.Kui ettevalmistava töö teinud isikuid on rohkem kui kolm, siis koostab ja esitab taotleja lisalehe, millele on märgitud iga ettevalmistava töö teinud isiku kohta samad andmed mis punktides 35.3–35.5. Nimetatud lisalehele on märgitud taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi, taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta ning on kinnitatud vastava isiku allkirjaga. Ridadele 35.3–35.5 märgitud ettevalmistavate tööde käibemaksuta maksumuse summa peab võrduma reale 30.6 märgitud maksumusega.

 

 

Vabariigi Valitsuse
28. juuni 2001. a
määruse nr 216
«Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi raames antava investeeringutoetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise kord»
lisa 7

[RT I 2003, 6, 28 - jõust. 1. 03. 2003]

PÕLLUMAJANDUS- JA KALANDUSTOODETE TOOTMISE JA TURUSTAMISE PARANDAMISE INVESTEERINGUTOETUSE ÄRIPROJEKT

 

Vorm SV/T12

Tabel 1. Taotleja andmed ja äriprojekti üldine iseloomustus

A

B

C

1

Piimatoodete tootmise ja turustamise parandamiseks 1

 

 

2

Lihatoodete tootmise ja turustamise parandamiseks 1

 

 

3

Kalandustoodete tootmise ja turustamise parandamiseks 1

 

 

 

4

Taotleja ärinimi

 

5

Taotleja esindaja ees- ja perekonnanimi

 

6

Taotleja esindaja isikukood

 

7

Äriregistri kood

 

8

Taotleja postiaadress ja kontaktandmed

 

9

Kavandatava investeeringu teostamise aeg 2

Aasta

 

Kvartal

 

Aasta

 

Kvartal

 

10

Kavandatava investeeringuobjekti asukoht

 

11

Kavandatava investeeringu koondnimetus

 

12

Tegevusala, mille arendamiseks toetust taotletakse


 

13

Kavandatava investeeringu eesmärk ja investeeringujärgse majandustegevuse lühikirjeldus 

14

Kavandatava ehitise puhul planeeritav ehitise kasutusloa saamise aeg

 

 

 

 

Aasta

 

Kvartal

 

 

Tabel 2. Toodang ja tootmisvõimsused 3

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

 

 

Mõõtühik

Taotluse esitamisele eelnenud majandusaasta

Taotluse esitamise majandusaasta

Planeeritav esimene majandusaasta

Planeeritav teine majandusaasta

Planeeritav kolmas majandusaasta

Planeeritav neljas majandusaasta

Planeeritav viies majandusaasta

1

Piima-, liha- või kalatooted

2

-

tonn

 

 

 

 

 

 

 

3

-

 

 

 

 

 

 

 

 

4

-

 

 

 

 

 

 

 

 

5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

6

-

 

 

 

 

 

 

 

 

7

-

 

 

 

 

 

 

 

 

8

-

 

 

 

 

 

 

 

 

9

-

 

 

 

 

 

 

 

 

10

-

 

 

 

 

 

 

 

 

11

-

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Põllumajandussaadused või püütud kala

13

- piim

tonn

 

 

 

 

 

 

 

14

-

 

 

 

 

 

 

 

 

15

-

 

 

 

 

 

 

 

 

16

-

 

 

 

 

 

 

 

 

17

-

 

 

 

 

 

 

 

 

18

-

 

 

 

 

 

 

 

 

19

-

 

 

 

 

 

 

 

 

20

-

 

 

 

 

 

 

 

 

21

-

 

 

 

 

 

 

 

 

22

-

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Muu toodang

24

-

tonn

 

 

 

 

 

 

 

25

-

 

 

 

 

 

 

 

 

26

-

 

 

 

 

 

 

 

 

27

-

 

 

 

 

 

 

 

 

28

-

 

 

 

 

 

 

 

 

29

-

 

 

 

 

 

 

 

 

30

-

 

 

 

 

 

 

 

 

31

-

 

 

 

 

 

 

 

 

32

-

 

 

 

 

 

 

 

 

33

-

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Aasta tootmisvõimsus 4

Mõõtühik

Investeeringueelne täisvõimsus

 

Investeeringujärgne täisvõimsus

 

X

35

- või

tonn

 

 

 

 

 

 

X

36

- piimapulber

tonn

 

 

 

 

 

 

X

 

Tabel 3. Uued tooted, turustamine ja konkurents

A

B

C

1

Investeeringuga seotud uued tooted, liikide lõikes

Lühikirjeldus

2

-

 

3

-

 

4

-

 

5

-

 

6

-

 

7

Investeeringuga seotud toodete kvaliteedi paranemise lühikirjeldus

 

8

Praegused turustuskanalid

Lühikirjeldus

9

-

 

10

-

 

11

-

 

12

-

 

13

-

 

14

Kehtivate turustuslepingute arv

 

X

15

Investeeringuga seotud planeeritavate uute turustuskanalite lühikirjeldus

 

16

Läbiviidud turu-uuringud, teemade lõikes

Aasta

Lühikirjeldus

17

-

 

 

18

-

 

 

19

-

 

 

20

-

 

 

21

-

 

 

22

Ettevõtte eeliste lühikirjeldus konkurentide ees

 

 

 

 

Tabel 4 A osa. Varad, kohustused ja omakapital taotluse esitamisele eelnenud perioodil ja esitamise majandusaastal 5

A

B

C

D

E

F

 

 

Taotlemisele eelnenud kolmanda majandusaasta viimase päeva seisuga

Taotlemisele eelnenud teise majandusaasta viimase päeva seisuga

Taotlemisele eelnenud esimese majandusaasta viimase päeva seisuga

Taotluse esitamise majandusaasta viimase päeva seisuga

1

VARAD (AKTIVA)

2

Käibevara

 

 

 

 

3

   Raha ja pangakontod

 

 

 

 

4

   Aktsiad ja muud väärtpaberid

 

 

 

 

5

Nõuded ostjate vastu

 

 

 

 

6

   Ostjatelt laekumata arved

 

 

 

 

7

   Ostjate vekslid

 

 

 

 

8

   Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)

 

 

 

 

9

Nõuded ostjate vastu KOKKU

 

 

 

 

10

Mitmesugused nõuded

11

   Nõuded emaettevõtetele

 

 

 

 

12

   Nõuded tütarettevõtetele

 

 

 

 

13

   Nõuded sidusettevõtetele

 

 

 

 

14

   Arveldused aktsionäridega (osanikega)

 

 

 

 

15

   Muud lühiajalised nõuded

 

 

 

 

16

Mitmesugused nõuded KOKKU

 

 

 

 

17

Viitlaekumised (aruandeperioodil laekumata tulud)

18

   Intressid

 

 

 

 

19

   Dividendid

 

 

 

 

20

   Muud viitlaekumised

 

 

 

 

21

Viitlaekumised KOKKU

 

 

 

 

22

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

 

 

 

 

23

   Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

 

 

 

 

24

   Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud

 

 

 

 

25

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud KOKKU

 

 

 

 

26

Varud

27

   Tooraine ja materjal

 

 

 

 

28

   Lõpetamata toodang

 

 

 

 

29

   Valmistoodang

 

 

 

 

30

   Ostetud kaubad müügiks

 

 

 

 

31

   Ettemaksed hankijatele

 

 

 

 

32

Varud KOKKU

 

 

 

 

33

Käibevara KOKKU

 

 

 

 

34

Põhivara

35

Pikaajalised finantsinvesteeringud

 

 

 

 

36

   Tütarettevõtete aktsiad või osad

 

 

 

 

37

   Pikaajalised nõuded tütarettevõtetele

 

 

 

 

38

   Pikaajalised nõuded emaettevõtetele

 

 

 

 

39

   Sidusettevõtete aktsiad või osad

 

 

 

 

40

   Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele

 

 

 

 

41

   Muud aktsiad, osakud või võlatähed

 

 

 

 

42

   Muud pikaajalised nõuded

 

 

 

 

43

   Ostjatelt laekumata pikaajalised arved

 

 

 

 

44

Pikaajalised finantsinvesteeringud KOKKU

 

 

 

 

45

Materiaalne põhivara

46

   Maa ja ehitised

 

 

 

 

47

   Masinad ja seadmed

 

 

 

 

48

   Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud

 

 

 

 

49

   Akumuleeritud põhivara kulum (miinusega)

 

 

 

 

50

   Lõpetamata ehitus

 

 

 

 

51

   Ettemaksed materiaalse põhivara eest

 

 

 

 

52

Materiaalne põhivara KOKKU

 

 

 

 

53

Immateriaalne põhivara

54

   Asutamisväljaminekud

 

 

 

 

55

   Arenguväljaminekud

 

 

 

 

56

   Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid

 

 

 

 

57

   Firmaväärtus (goodwill)

 

 

 

 

58

   Ettemaksed immateriaalse põhivara eest

 

 

 

 

59

Immateriaalne põhivara KOKKU

 

 

 

 

60

Põhivara KOKKU

 

 

 

 

61

VARAD (AKTIVA) KOKKU

 

 

 

 

62

KOHUSTUSED ja OMAKAPITAL (PASSIVA)

63

Lühiajalised kohustused

64

Võlakohustused

65

   Võlakohustused (välja arvatud pangalaenud)

 

 

 

 

66

   Konverteeritavad võlakohustused

 

 

 

 

67

   Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil

 

 

 

 

68

   Kapitalirendikohustuse tagasimaksed järgmisel perioodil

 

 

 

 

69

   Lühiajalised laenud krediidiasutustelt

 

 

 

 

70

Võlakohustused KOKKU

 

 

 

 

71

Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest

 

 

 

 

72

Võlad hankijatele

73

   Hankijatele tasumata arved

 

 

 

 

74

   Vekslivõlad

 

 

 

 

75

Võlad hankijatele KOKKU

 

 

 

 

76

Mitmesugused võlad

 

 

 

 

77

   Võlad tütarettevõtetele

 

 

 

 

78

   Võlad emaettevõtetele

 

 

 

 

79

   Võlad sidusettevõtetele

 

 

 

 

80

Mitmesugused võlad KOKKU

 

 

 

 

81

Maksuvõlad

 

 

 

 

82

Viitvõlad

83

   Võlad töövõtjatele

 

 

 

 

84

   Dividendivõlad

 

 

 

 

85

   Intressivõlad

 

 

 

 

86

   Muud viitvõlad

 

 

 

 

87

Viitvõlad KOKKU

 

 

 

 

88

Lühiajalised eraldised

 

 

 

 

89

Muud ettemaksed, tulevaste perioodide tulud

 

 

 

 

90

Lühiajalised kohustused KOKKU

 

 

 

 

91

Pikaajalised kohustused

92

Pikaajalised võlakohustused

 

 

 

 

93

   Mittekonverteeritavad võlakohustused

 

 

 

 

94

      sh kapitalirendi kohustus

 

 

 

 

95

   Konverteeritavad võlakohustused

 

 

 

 

96

   Pangalaenud

 

 

 

 

97

   Muud laenud krediidiasutustelt

 

 

 

 

98

Pikaajalised võlakohustused KOKKU

 

 

 

 

99

Muud pikaajalised võlad

100

   Hankijatele tasumata võlad

 

 

 

 

101

   Võlad tütarettevõtetele

 

 

 

 

102

   Võlad emaettevõtetele

 

 

 

 

103

   Võlad sidusettevõtetele

 

 

 

 

104

Muud pikaajalised võlad KOKKU

 

 

 

 

105

Pikaajalised eraldised

 

 

 

 

106

Pikaajalised kohustused KOKKU

 

 

 

 

107

Kohustused KOKKU

 

 

 

 

108

Omakapital

109

 ”„„„„„„. kapital 6

 

 

 

 

110

Aažio (üle/ alla nimiväärtuse)

 

 

 

 

111

Reservid

112

   Kohustuslik reservkapital

 

 

 

 

113

   Muud reservid

 

 

 

 

114

Reservid KOKKU

 

 

 

 

115

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

 

 

 

 

116

Aruandeaasta kasum (kahjum)

 

 

 

 

117

Oma aktsiad või oma osad (miinusega)

 

 

 

 

118

Omakapital KOKKU

 

 

 

 

119

KOHUSTUSED ja OMAKAPITAL (PASSIVA) KOKKU

 

 

 

 

 

Tabel 4 B osa. B osa. Varad, kohustused ja omakapital planeeritaval perioodil 5

A

B

C

D

E

F

G

 

 

Planeeritava esimese majandusaasta viimase päeva seisuga

Planeeritava teise majandusaasta viimase päeva seisuga

Planeeritava kolmanda majandusaasta viimase päeva seisuga

Planeeritava neljanda majandusaasta viimase päeva seisuga

Planeeritava viienda majandusaasta viimase päeva seisuga

1

VARAD (AKTIVA)

2

Käibevara

3

   Raha ja pangakontod

 

 

 

 

 

4

   Aktsiad ja muud väärtpaberid

 

 

 

 

 

5

Nõuded ostjate vastu

6

   Ostjatelt laekumata arved

 

 

 

 

 

7

   Ostjate vekslid

 

 

 

 

 

8

   Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)

 

 

 

 

 

9

Nõuded ostjate vastu KOKKU

 

 

 

 

 

10

Mitmesugused nõuded

11

   Nõuded emaettevõtetele

 

 

 

 

 

12

   Nõuded tütarettevõtetele

 

 

 

 

 

13

   Nõuded sidusettevõtetele

 

 

 

 

 

14

   Arveldused aktsionäridega (osanikega)

 

 

 

 

 

15

   Muud lühiajalised nõuded

 

 

 

 

 

16

Mitmesugused nõuded KOKKU

 

 

 

 

 

17

Viitlaekumised (aruandeperioodil laekumata tulud)

18

   Intressid

 

 

 

 

 

19

   Dividendid

 

 

 

 

 

20

   Muud viitlaekumised

 

 

 

 

 

21

Viitlaekumised KOKKU

 

 

 

 

 

22

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

23

   Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

 

 

 

 

 

24

   Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud

 

 

 

 

 

25

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud KOKKU

 

 

 

 

 

26

Varud

27

   Tooraine ja materjal

 

 

 

 

 

28

   Lõpetamata toodang

 

 

 

 

 

29

   Valmistoodang

 

 

 

 

 

30

   Ostetud kaubad müügiks

 

 

 

 

 

31

   Ettemaksed hankijatele

 

 

 

 

 

32

Varud KOKKU

 

 

 

 

 

33

Käibevara KOKKU

 

 

 

 

 

34

Põhivara

35

Pikaajalised finantsinvesteeringud

36

   Tütarettevõtete aktsiad või osad

 

 

 

 

 

37

   Pikaajalised nõuded tütarettevõtetele

 

 

 

 

 

38

   Pikaajalised nõuded emaettevõtetele

 

 

 

 

 

39

   Sidusettevõtete aktsiad või osad

 

 

 

 

 

40

   Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele

 

 

 

 

 

41

   Muud aktsiad, osakud või võlatähed

 

 

 

 

 

42

   Muud pikaajalised nõuded

 

 

 

 

 

43

   Ostjatelt laekumata pikaajalisted arved

 

 

 

 

 

44

Pikaajalised finantsinvesteeringud KOKKU

 

 

 

 

 

45

Materiaalne põhivara

46

   Maa ja ehitised

 

 

 

 

 

47

   Masinad ja seadmed

 

 

 

 

 

48

   Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muu

 

 

 

 

 

49

   Akumuleeritud põhivara kulum (miinusega)

 

 

 

 

 

50

   Lõpetamata ehitus

 

 

 

 

 

51

   Ettemaksed materiaalse põhivara eest

 

 

 

 

 

52

Materiaalne põhivara KOKKU

 

 

 

 

 

53

Immateriaalne põhivara

54

   Asutamisväljaminekud

 

 

 

 

 

55

   Arenguväljaminekud

 

 

 

 

 

56

   Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid

 

 

 

 

 

57

   Firmaväärtus (goodwill)

 

 

 

 

 

58

   Ettemaksed immateriaalse põhivara eest

 

 

 

 

 

59

Immateriaalne põhivara KOKKU

 

 

 

 

 

60

Põhivara KOKKU

 

 

 

 

 

61

VARAD (AKTIVA) KOKKU

 

 

 

 

 

62

KOHUSTUSED ja OMAKAPITAL (PASSIVA)

63

Lühiajalised kohustused

64

Võlakohustused

 

 

 

 

 

65

   Võlakohustused (välja arvatud pangalaenud)

 

 

 

 

 

66

   Konverteeritavad võlakohustused

 

 

 

 

 

67

   Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil

 

 

 

 

68

   Kapitalirendikohustuse tagasimaksed järgmisel perioodil

 

 

 

 

 

69

   Lühiajalised laenud krediidiasutustelt

 

 

 

 

 

70

Võlakohustused KOKKU

 

 

 

 

 

71

Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest

 

 

 

 

 

72

Võlad hankijatele

73

   Hankijatele tasumata arved

 

 

 

 

 

74

   Vekslivõlad

 

 

 

 

 

75

Võlad hankijatele KOKKU

 

 

 

 

 

76

Mitmesugused võlad

77

   Võlad tütarettevõtetele

 

 

 

 

 

78

   Võlad emaettevõtetele

 

 

 

 

 

79

   Võlad sidusettevõtetele

 

 

 

 

 

80

Mitmesugused võlad KOKKU

 

 

 

 

 

81

Maksuvõlad

 

 

 

 

 

82

Viitvõlad

83

   Võlad töövõtjatele

 

 

 

 

 

84

   Dividendivõlad

 

 

 

 

 

85

   Intressivõlad

 

 

 

 

 

86

   Muud viitvõlad

 

 

 

 

 

87

Viitvõlad KOKKU

 

 

 

 

 

88

Lühiajalised eraldised

 

 

 

 

 

89

Muud ettemaksed, tulevaste perioodide tulud

 

 

 

 

 

90

Lühiajalised kohustused KOKKU

 

 

 

 

 

91

Pikaajalised kohustused

92

Pikaajalised võlakohustused

93

   Mittekonverteeritavad võlakohustused

 

 

 

 

 

94

      sh kapitalirendi kohustus

 

 

 

 

 

95

   Konverteeritavad võlakohustused

 

 

 

 

 

96

   Pangalaenud

 

 

 

 

 

97

   Muud laenud krediidiasutustelt

 

 

 

 

 

98

Pikaajalised võlakohustused KOKKU

 

 

 

 

 

99

Muud pikaajalised võlad

100

   Hankijatele tasumata võlad

 

 

 

 

 

101

   Võlad tütarettevõtetele

 

 

 

 

 

102

   Võlad emaettevõtetele

 

 

 

 

 

103

   Võlad sidusettevõtetele

 

 

 

 

 

104

Muud pikaajalised võlad KOKKU

 

 

 

 

 

105

Pikaajalised eraldised

 

 

 

 

 

106

Pikaajalised kohustused KOKKU

 

 

 

 

 

107

Kohustused KOKKU

 

 

 

 

 

108

Omakapital

109

 ”„„„„„„. kapital 6

 

 

 

 

 

110

Aažio (üle/ alla nimiväärtuse)

 

 

 

 

 

111

Reservid

112

   Kohustuslik reservkapital

 

 

 

 

 

113

   Muud reservid

 

 

 

 

 

114

Reservid KOKKU

 

 

 

 

 

115

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

 

 

 

 

 

116

Aruandeaasta kasum (kahjum)

 

 

 

 

 

117

Oma aktsiad või oma osad (miinusega)

 

 

 

 

 

118

Omakapital KOKKU

 

 

 

 

 

119

KOHUSTUSED ja OMAKAPITAL (PASSIVA) KOKKU

 

 

 

 

 

 

Tabel 5 A. Kasumiaruanded ja tööjõud taotluse esitamisele eelnenud perioodil ning selle esitamise majandusaastal

Tabel 5 A I osa. Kasumiaruanne (skeem 1) 5

A

B

C

D

E

F

 

 

Taotluse esitamisele kolmandana eelnenud majandusaasta

Taotluse esitamisele teisena eelnenud majandusaasta

Taotluse esitamisele esimesena eelnenud majandusaasta

Taotluse esitamise majandusaasta

1

Äritulud

2

Realiseerimise netokäive

 

 

 

 

3

Valmis- ja lõpetamata toodangu jääkide muutus

 

 

 

 

4

Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamiseks

 

 

 

 

5

Muud äritulud

 

 

 

 

6

   sh dotatsioonid/ toetused

 

 

 

 

7

Äritulud KOKKU

 

 

 

 

8

Ärikulud

9

Kaubad, toore, materjal ja teenused

 

 

 

 

10

Mitmesugused tegevuskulud

 

 

 

 

11

Tööjõukulu

 

 

 

 

12

Kulum

 

 

 

 

13

Muud ärikulud

 

 

 

 

14

Ärikulud KOKKU

 

 

 

 

15

Finantstulud

16

Finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osadelt

 

 

 

 

17

Finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt

 

 

 

 

18

Finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt

 

 

 

 

19

Kasum valuutakursi muutustest

 

 

 

 

20

Muud intressi- ja finantstulud

 

 

 

 

21

Finantstulud KOKKU

 

 

 

 

22

Finantskulud

23

Tütarettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud

 

 

 

 

24

Sidusettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud

 

 

 

 

25

Intressikulud

 

 

 

 

26

Kahjum valuutakursi muutustest

 

 

 

 

27

Finantsinvesteeringute väärtuse muutus

 

 

 

 

28

Muud finantskulud

 

 

 

 

29

Finantskulud KOKKU

 

 

 

 

30

Kasum (kahjum) majandustegevusest

 

 

 

 

31

Erakorralised tulud

 

 

 

 

32

Erakorralised kulud

 

 

 

 

33

Kasum (kahjum) enne maksustamist

 

 

 

 

34

Tulumaks

 

 

 

 

35

Aruande puhaskasum (-kahjum)

 

 

 

 

 

Tabel 5 A II osa. Kasumiaruanne (skeem 2) 5

A

B

C

D

E

F

 

 

Taotluse esitamisele kolmandana eelnenud majandusaasta

Taotluse esitamisele teisena eelnenud majandusaasta

Taotluse esitamisele esimesena eelnenud majandusaasta

Taotluse esitamise majandusaasta

36

Realiseerimise netokäive

 

 

 

 

37

Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu

 

 

 

 

38

Brutokasum (-kahjum)

 

 

 

 

39

Turustuskulud

 

 

 

 

40

Üldhalduskulud

 

 

 

 

41

Muud äritulud

 

 

 

 

42

Muud ärikulud

 

 

 

 

43

Ärikasum

 

 

 

 

44

Finantstulud

45

Finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osadelt

 

 

 

 

46

Finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt

 

 

 

 

47

Finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt

 

 

 

 

48

Kasum valuutakursi muutustest

 

 

 

 

49

Muud intressi- ja finantstulud

 

 

 

 

50

Finantstulud KOKKU

 

 

 

 

51

Finantskulud

52

Tütarettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud

 

 

 

 

53

Sidusettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud

 

 

 

 

54

Intressikulud

 

 

 

 

55

Kahjum valuutakursi muutustest

 

 

 

 

56

Finantsinvesteeringute väärtuse muutus

 

 

 

 

57

Muud finantskulud

 

 

 

 

58

Finantskulud KOKKU

 

 

 

 

59

Kasum (kahjum) majandustegevusest

 

 

 

 

60

Erakorralised tulud

 

 

 

 

61

Erakorralised kulud

 

 

 

 

62

Kasum (kahjum) enne maksustamist

 

 

 

 

63

Tulumaks

 

 

 

 

64

Aruande puhaskasum (-kahjum)

 

 

 

 

 

Tabel 5 A III osa. Tööjõud

A

B

C

D

E

F

 

 

Taotluse esitamisele kolmandana eelnenud majandusaasta

Taotluse esitamisele teisena eelnenud majandusaasta

Taotluse esitamisele esimesena eelnenud majandusaasta

Taotluse esitamise majandusaasta

65

Töötajate aasta keskmine arv

 

 

 

 

66

   sh administratsiooni koosseisus

 

 

 

 

67

Täistööajaga töötajate arv taotluse esitamisele eelnenud kuu viimase tööpäeva seisuga:

 

 

Tabel 5 B. Kasumiaruanded ja tööjõud planeeritaval perioodil

Tabel 5 B I osa. Kasumiaruanne (skeem 1) 5

A

B

C

D

E

F

G

 

 

Planeeritav esimene majandusaasta

Planeeritav teine majandusaasta

Planeeritav kolmas majandusaasta

Planeeritav neljas majandusaasta

Planeeritav viies majandusaasta

1

Äritulud

2

Realiseerimise netokäive

 

 

 

 

 

3

Valmis- ja lõpetamata toodangu jääkide muutus

 

 

 

 

 

4

Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamiseks

 

 

 

 

 

5

Muud äritulud

 

 

 

 

 

6

   sh dotatsioonid/ toetused

 

 

 

 

 

7

Äritulud KOKKU

 

 

 

 

 

8

Ärikulud

9

Kaubad, toore, materjal ja teenused

 

 

 

 

 

10

Mitmesugused tegevuskulud

 

 

 

 

 

11

Tööjõukulu

 

 

 

 

 

12

Kulum

 

 

 

 

 

13

Muud ärikulud

 

 

 

 

 

14

Ärikulud KOKKU

 

 

 

 

 

15

Finantstulud

16

Finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osadelt

 

 

 

 

 

17

Finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt

 

 

 

 

 

18

Finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt

 

 

 

 

 

19

Kasum valuutakursi muutustest

 

 

 

 

 

20

Muud intressi- ja finantstulud

 

 

 

 

 

21

Finantstulud KOKKU

 

 

 

 

 

22

Finantskulud

23

Tütarettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud

 

 

 

 

 

24

Sidusettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud

 

 

 

 

 

25

Intressikulud

 

 

 

 

 

26

Kahjum valuutakursi muutustest

 

 

 

 

 

27

Finantsinvesteeringute väärtuse muutus

 

 

 

 

 

28

Muud finantskulud

 

 

 

 

 

29

Finantskulud KOKKU

 

 

 

 

 

30

Kasum (kahjum) majandustegevusest

 

 

 

 

 

31

Erakorralised tulud

 

 

 

 

 

32

Erakorralised kulud

 

 

 

 

 

33

Kasum (kahjum) enne maksustamist

 

 

 

 

 

34

Tulumaks

 

 

 

 

 

35

Aruande puhaskasum (-kahjum)

 

 

 

 

 

 

Tabel 5 B II osa. Kasumiaruanne (skeem 2) 5

A

B

C

D

E

F

G

 

 

Planeeritav esimene majandusaasta

Planeeritav teine majandusaasta

Planeeritav kolmas majandusaasta

Planeeritav neljas majandusaasta

Planeeritav viies majandusaasta

36

Realiseerimise netokäive

 

 

 

 

 

37

Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu

 

 

 

 

 

38

Brutokasum (-kahjum)

 

 

 

 

 

39

Turustuskulud

 

 

 

 

 

40

Üldhalduskulud

 

 

 

 

 

41

Muud äritulud

 

 

 

 

 

42

Muud ärikulud

 

 

 

 

 

43

Ärikasum

 

 

 

 

 

44

Finantstulud

 

 

 

 

 

45

Finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osadelt

46

Finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt

 

 

 

 

 

47

Finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt

 

 

 

 

 

48

Kasum valuutakursi muutustest

 

 

 

 

 

49

Muud intressi- ja finantstulud

 

 

 

 

 

50

Finantstulud KOKKU

 

 

 

 

 

51

Finantskulud

52

Tütarettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud

 

 

 

 

 

53

Sidusettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud

 

 

 

 

 

54

Intressikulud

 

 

 

 

 

55

Kahjum valuutakursi muutustest

 

 

 

 

 

56

Finantsinvesteeringute väärtuse muutus

 

 

 

 

 

57

Muud finantskulud

 

 

 

 

 

58

Finantskulud KOKKU

 

 

 

 

 

59

Kasum (kahjum) majandustegevusest

 

 

 

 

 

60

Erakorralised tulud

 

 

 

 

 

61

Erakorralised kulud

 

 

 

 

 

62

Kasum (kahjum) enne maksustamist

 

 

 

 

 

63

Tulumaks

 

 

 

 

 

64

Aruande puhaskasum (-kahjum)

 

 

 

 

 

 

Tabel 5 B III osa. Tööjõud

65

Töötajate aasta keskmine arv

 

 

 

 

 

66

   sh administratsiooni kuuluvad töötajad

 

 

 

 

 

 

Tabel 6. Realiseerimine 7

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

 

 

Mõõtühik

Taotluse esitamisele eelnenud majandusaasta

Taotluse esitamise majandusaasta

Planeeritav esimene majandusaasta

Planeeritav teine majandusaasta

Planeeritav kolmas majandusaasta

Planeeritav neljas majandusaasta

Planeeritav viies majandusaasta

1

Piima-, liha- või kalatoodete realiseerimine

2

-

krooni

 

 

 

 

 

 

 

3

-

krooni

 

 

 

 

 

 

 

4

-

krooni

 

 

 

 

 

 

 

5

-

krooni

 

 

 

 

 

 

 

6

-

krooni

 

 

 

 

 

 

 

7

-

krooni

 

 

 

 

 

 

 

8

-

krooni

 

 

 

 

 

 

 

9

-

krooni

 

 

 

 

 

 

 

10

-

krooni

 

 

 

 

 

 

 

11

-

krooni

 

 

 

 

 

 

 

12

Piima-, liha- või kalatoodete realiseerimine KOKKU

krooni

 

 

 

 

 

 

 

13

Põllumajandussaaduste või püütud kala realiseerimine

14

- piim

krooni

 

 

 

 

 

 

 

15

-

krooni

 

 

 

 

 

 

 

16

-

krooni

 

 

 

 

 

 

 

17

-

krooni

 

 

 

 

 

 

 

18

-

krooni

 

 

 

 

 

 

 

19

-

krooni

 

 

 

 

 

 

 

20

-

krooni

 

 

 

 

 

 

 

21

-

krooni

 

 

 

 

 

 

 

22

-

krooni

 

 

 

 

 

 

 

23

-

krooni

 

 

 

 

 

 

 

24

-

krooni

 

 

 

 

 

 

 

25

Põllumajandussaaduste või kala realiseerimine KOKKU

krooni

 

 

 

 

 

 

 

26

Põllumajandussaaduste või kala kasutamine ettevõttesiseseks ümbertöötlemiseks KOKKU 8

krooni

 

 

 

 

 

 

 

27

Muude toodete, kaupade ja teenuste realiseerimine

28

-

krooni

 

 

 

 

 

 

 

29

-

krooni

 

 

 

 

 

 

 

30

-

krooni

 

 

 

 

 

 

 

31

-

krooni

 

 

 

 

 

 

 

32

-

krooni

 

 

 

 

 

 

 

33

-

krooni

 

 

 

 

 

 

 

34

-

krooni

 

 

 

 

 

 

 

35

-

krooni

 

 

 

 

 

 

 

36

-

krooni

 

 

 

 

 

 

 

37

-

krooni

 

 

 

 

 

 

 

38

Muude toodete, kaupade ja teenuste realiseerimine KOKKU

krooni

 

 

 

 

 

 

 

39

Realiseerimise netokäive KOKKU

krooni

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 7. Kulud 9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

 

 

Taotluse esitamisele eelnenud majandusaasta

Taotluse esitamise majandusaasta

Planeeritav esimene majandusaasta

Planeeritav teine majandusaasta

Planeeritav kolmas majandusaasta

Planeeritav neljas majandusaasta

Planeeritav viies majandusaasta

1

Kaubad, toore, materjal ja teenused

2

-

 

 

 

 

 

 

 

3

-

 

 

 

 

 

 

 

4

-

 

 

 

 

 

 

 

5

-

 

 

 

 

 

 

 

6

-

 

 

 

 

 

 

 

7

-

 

 

 

 

 

 

 

8

-

 

 

 

 

 

 

 

9

-

 

 

 

 

 

 

 

10

-

 

 

 

 

 

 

 

11

-

 

 

 

 

 

 

 

12

Kaubad, toore, materjal ja teenused KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

13

   sh kaubad, materjal ja teenused põllumajandus- ja kalandustoodete tootmiseks

 

X

 

 

 

 

 

14

Põllumajandus- ja kalandustoodete tootmiseks põhitoore

15

Vähemalt üheaastase lepingu alusel ostetud ja ostetav põhitoore

Märkida põhitoorme päritolu

Taotluse esitamise majandusaasta

Planeeritav esimene majandusaasta

Planeeritav teine majandusaasta

Planeeritav kolmas majandusaasta

Planeeritav neljas majandusaasta

Planeeritav viies majandusaasta

16

-

 

 

 

 

 

 

 

17

-

 

 

 

 

 

 

 

18

-

 

 

 

 

 

 

 

19

-

 

 

 

 

 

 

 

20

-

 

 

 

 

 

 

 

21

Vähemalt üheaastase lepingu alusel ostetud ja ostetud põhitoore KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

22

Põllumajandustootjatelt vähemalt üheaastase lepingu alusel ostetud ja ostetav põhitoore

Märkida põhitoorme päritolu

Taotluse esitamise majandusaasta

Planeeritav esimene majandusaasta

Planeeritav teine majandusaasta

Planeeritav kolmas majandusaasta

Planeeritav neljas majandusaasta

Planeeritav viies majandusaasta

23

-

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

24

-

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

25

-

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

26

-

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

27

-

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

28

Põllumajandustootjatelt vähemalt üheaastase lepingu alusel ostetud ja ostetav põhitoore KOKKU

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

29

Teistelt isikutelt vähemalt üheaastase lepingu alusel ostetud ja ostetav põhitoore

Märkida põhitoorme päritolu

Taotluse esitamise majandusaasta

Planeeritav esimene majandusaasta

Planeeritav teine majandusaasta

Planeeritav kolmas majandusaasta

Planeeritav neljas majandusaasta

Planeeritav viies majandusaasta

30

-

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

31

-

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

32

-

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

33

-

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

34

-

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

35

Teistelt isikutelt vähemalt üheaastase lepingu alusel ostetud ja ostetav põhitoore KOKKU

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

36

Ostetud ja ostetav põhitoore, sh alla üheaastase lepingu alusel

Märkida põhitoorme päritolu

Taotluse esitamise majandusaasta

Planeeritav esimene majandusaasta

Planeeritav teine majandusaasta

Planeeritav kolmas majandusaasta

Planeeritav neljas majandusaasta

Planeeritav viies majandusaasta

37

-

 

 

 

 

 

 

 

38

-

 

 

 

 

 

 

 

39

-

 

 

 

 

 

 

 

40

-

 

 

 

 

 

 

 

41

-

 

 

 

 

 

 

 

42

Ostetud ja ostetav põhitoore, sh alla üheaastase lepingu alusel KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

43

Põhitoore KOKKU 91

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Kaubad, toore, materjal ja teenused KOKKU 92

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Mitmesugused tegevuskulud

Taotluse esitamisele eelnenud majandusaasta

Taotluse esitamise majandusaasta

Planeeritav esimene majandusaasta

Planeeritav teine majandusaasta

Planeeritav kolmas majandusaasta

Planeeritav neljas majandusaasta

Planeeritav viies majandusaasta

46

-

 

 

 

 

 

 

 

47

-

 

 

 

 

 

 

 

48

-

 

 

 

 

 

 

 

49

-

 

 

 

 

 

 

 

50

-

 

 

 

 

 

 

 

51

-

 

 

 

 

 

 

 

52

-

 

 

 

 

 

 

 

53

-

 

 

 

 

 

 

 

54

-

 

 

 

 

 

 

 

55

-

 

 

 

 

 

 

 

56

Mitmesugused tegevuskulud KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

57

Tööjõukulud

58

- palgakulud

 

 

 

 

 

 

 

59

- sotsiaalmaksukulud

 

 

 

 

 

 

 

60

- kulud erisoodustustele

 

 

 

 

 

 

 

61

Tööjõukulud KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

62

Kulum

 

 

 

 

 

 

 

63

   sh põhivara kulum

 

 

 

 

 

 

 

64

Muud ärikulud

65

-

 

 

 

 

 

 

 

66

-

 

 

 

 

 

 

 

67

-

 

 

 

 

 

 

 

68

-

 

 

 

 

 

 

 

69

Muud ärikulud KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

70

Kulud KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 8. Raha liikumine 10

A

B

C

D

E

F

G

H

 

 

Taotluse esitamise majandusaasta

Planeeritav esimene majandusaasta

Planeeritav teine majandusaasta

Planeeritav kolmas majandusaasta

Planeeritav neljas majandusaasta

Planeeritav viies majandusaasta

1

Raha jääk perioodi alguseks

 

 

 

 

 

 

2

Rahalised sissetulekud

3

Laekumised toodangu ja teenuste müügist KOKKU

 

 

 

 

 

 

4

-

 

 

 

 

 

 

5

-

 

 

 

 

 

 

6

-

 

 

 

 

 

 

7

-

 

 

 

 

 

 

8

-

 

 

 

 

 

 

9

-

 

 

 

 

 

 

10

-

 

 

 

 

 

 

11

-

 

 

 

 

 

 

12

-

 

 

 

 

 

 

13

-

 

 

 

 

 

 

14

-

 

 

 

 

 

 

15

-

 

 

 

 

 

 

16

-

 

 

 

 

 

 

17

-

 

 

 

 

 

 

18

-

 

 

 

 

 

 

19

-

 

 

 

 

 

 

20

Ostjatelt eelmisel majandusaastal laekumata arved

 

 

 

 

 

 

21

Tagastatav käibemaks 11

 

 

 

 

 

 

22

Lühiajalised laenud 12

 

 

 

 

 

 

23

Pikaajalised laenud 12

 

 

 

 

 

 

24

Muud laekumised KOKKU

 

 

 

 

 

 

25

-

 

 

 

 

 

 

26

-

 

 

 

 

 

 

27

Rahalised sissetulekud KOKKU

 

 

 

 

 

 

28

Rahalised väljaminekud

 

 

 

 

 

 

29

Kaubad, toore, materjalid ja teenused KOKKU

30

-

 

 

 

 

 

 

31

-

 

 

 

 

 

 

32

-

 

 

 

 

 

 

33

-

 

 

 

 

 

 

34

-

 

 

 

 

 

 

35

-

 

 

 

 

 

 

36

-

 

 

 

 

 

 

37

-

 

 

 

 

 

 

38

-

 

 

 

 

 

 

39

-

 

 

 

 

 

 

40

Mitmesugused tegevuskulud KOKKU

 

 

 

 

 

 

41

-

 

 

 

 

 

 

42

-

 

 

 

 

 

 

43

-

 

 

 

 

 

 

44

-

 

 

 

 

 

 

45

-

 

 

 

 

 

 

46

-

 

 

 

 

 

 

47

-

 

 

 

 

 

 

48

-

 

 

 

 

 

 

49

-

 

 

 

 

 

 

50

-

 

 

 

 

 

 

51

Muud ärikulud

 

 

 

 

 

 

52

Tööjõukulud KOKKU

 

 

 

 

 

 

53

- palgakulu

 

 

 

 

 

 

54

- sotsiaalmaks

 

 

 

 

 

 

55

- erisoodustuste kulu

 

 

 

 

 

 

56

Muud väljaminekud KOKKU

 

 

 

 

 

 

57

-

 

 

 

 

 

 

58

-ettevalmistavad tööd121

 

 X

 X

 X

 X

 X

59

Eelmise majandusaasta võlad  hankijatele

 

 

 

 

 

 

60

Maksuvõlad

 

 

 

 

 

 

61

Makstav käibemaks 13

 

 

 

 

 

 

62

Kasutusrendi maksed 14

 

 

 

 

 

 

63

Laenude intressid KOKKU

 

 

 

 

 

 

64

- lühiajaliste laenude intressid

 

 

 

 

 

 

65

- pikaajaliste laenude intressid

 

 

 

 

 

 

66

- kapitalirendi intressid

 

 

 

 

 

 

67

Laenude tagasimaksmine KOKKU

 

 

 

 

 

 

68

- lühiajalised laenud

 

 

 

 

 

 

69

- pikaajalised laenud

 

 

 

 

 

 

70

- eelmiste perioodide kapitalirendi põhiosa

 

 

 

 

 

 

71

Rahalised väljaminekud KOKKU

 

 

 

 

 

 

72

Raha jääk pärast väljaminekute mahaarvamist 15

 

 

 

 

 

 

73

Mittetoetatav investeering KOKKU 16

 

 

 

 

 

 

74

-

X

X

 

 

 

 

75

-

X

X

 

 

 

 

76

-

X

X

 

 

 

 

77

- Raha jääk investeeringuteks 161

 

 

 X

 X

 X

 X

78

- Taotlemisele eelnenud aastatel tehtud ettevalmistava töö maksumus162

X

X

 

 

 

 

79

Raha jääk toetatavaks investeeringuks 17

 

 

X

X

X

X

80

Kavandatav investeering, millele taotletakse toetust 18

 

 

X

X

X

X

81

   sh kapitalirendi korras teostatav investeering

 

 

X

X

X

X

82

Kavandatavaks investeeringuks kasutatavate oma- ja laenuvahendite ning toetatava investeeringu maksumuse vahe 19

 

 

X

X

X

X

83

Laenu vajadus toetatava investeeringu tegemiseks

 

 

X

X

X

X

84

Investeeringutoetuse laekumine

 

 

X

X

X

X

85

Raha jääk perioodi lõpuks 191

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 9. Kavandatavate investeeringuobjektide ehitamisele, rekonstrueerimisele ja ostmisele ning ettevalmistavatele töödele tehtavate kulutuste rahaline jaotus20

A

B

B1

C

D

E

F

G

H

I

J

 

 

Taotluse esitamisele eelnenud majandusaastad

Taotluse esitamise majandusaasta

Planeeritav esimene majandusaasta

I kvartal

II kvartal

III kvartal

IV kvartal

I kvartal

II kvartal

III kvartal

IV kvartal

1

Toetatavad investeeringud

2

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

5

X

 

 

 

 

 

 

 

 

6

X

 

 

 

 

 

 

 

 

7

X

 

 

 

 

 

 

 

 

8

X

 

 

 

 

 

 

 

 

9

X

 

 

 

 

 

 

 

 

10

X

 

 

 

 

 

 

 

 

11

X

 

 

 

 

 

 

 

 

12

X

 

 

 

 

 

 

 

 

13

X

 

 

 

 

 

 

 

 

14

X

 

 

 

 

 

 

 

 

15

X

 

 

 

 

 

 

 

 

16

X

 

 

 

 

 

 

 

 

17

X

 

 

 

 

 

 

 

 

18

X

 

 

 

 

 

 

 

 

19

X

 

 

 

 

 

 

 

 

20

X

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Ettevalmistavad tööd KOKKU201

 

 

 

 

X

X

X

X

X

22

Toetatavad investeeringud KOKKU202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Mittetoetatavad investeeringud KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Investeeringud KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 10. Investeeringuobjektid

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

 

 

Kood 22

Objektide arv

Käibemaksuga soetusmaksumus, kroonides

Käibemaksuta soetusmaksumus, kroonides

Taotletava toetuse määr

Investeeringuobjekti finantseerimine, kroonides

Laenuvahendite allikad 23

 

 

 

 

 

 

%

Taotletav toetus

Oma- ja laenuvahendid

 

1

Toetatavad  investeeringuobjektid 21

2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

3

-

 

 

 

 

 

 

 

 

4

-

 

 

 

 

 

 

 

 

5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

6

-

 

 

 

 

 

 

 

 

7

-

 

 

 

 

 

 

 

 

8

-

 

 

 

 

 

 

 

 

9

-

 

 

 

 

 

 

 

 

10

-

 

 

 

 

 

 

 

 

11

-

 

 

 

 

 

 

 

 

12

-

 

 

 

 

 

 

 

 

13

-

 

 

 

 

 

 

 

 

14

-

 

 

 

 

 

 

 

 

15

-

 

 

 

 

 

 

 

 

16

-

 

 

 

 

 

 

 

 

17

-

 

 

 

 

 

 

 

 

18

-

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Toetatavad investeeringuobjektid KOKKU

 

 

 

X

 

 

X

19

20

Ettevalmistavad tööd KOKKU231

X

 

 

X

X

X

X

20

21

Ettevalmistavad tööd, kuni 12% investeeringuobjektide maksumusest

X

 

 

X

 

 

X

21

22

Toetatav investeering KOKKU232

X

 

 

X

 

 

X

23

Mittetoetatavad investeeringuobjektid KOKKU

 

 

 

X

X

X

X

24

-

 

 

 

 

X

X

X

X

25

-

 

 

 

 

X

X

X

X

26

-

 

 

 

 

X

X

X

X

27

-

 

 

 

 

X

X

X

X

28

-

 

 

 

 

X

X

X

X

29

Investeeringuobjektid KOKKU

 

 

 

X

X

X

X 24

30

Märkida investeeringuobjektide nimetused, mis täielikult rekonstrueeritakse

Kood

36 Eraldiseisva tootmisüksuse või ettevõtte, kus majandustegevus lõpetatakse, asukoht:

31

-

 

 

 

 

Küla, alevik, alev, vald/ linn, maakond

32

-

 

 

 

 

33

-

 

 

 

 

37 Eraldiseisva tootmisüksuse või ettevõtte majandustegevuse lõppemise aeg:

34

-

 

 

 

 

35

-

 

 

 

 

kuu, aasta

 

Tabel 11. Riskianalüüs ja muu lisateave äriprojekti kohta

A

B

1

Kavandatava investeeringuga kaasnevate riskide lühikirjeldus:

 

2

Kavandatava investeeringuga kaasnevaid riske vähendavate tegevuste lühikirjeldus:

 

3

Lisateave äriprojekti kohta: 25

 

 

4

Maakasutusõigus (täpsusega 0,1 ha)

Taotlemisele eelnenud majandusaasta

Taotluse esitamise majandusaasta

5

- omandis

 

 

6

- kasutusvalduses

 

 

7

- rendile võetud

 

 

8

- ajutise kasutuslepingu alusel

 

 

9

- muu

 

 

 

 

 

 

10

Eelnenud aastatel põllumajanduse ja maaelu arendamise programmi raames saadud investeeringutoetusi on kasutatud sihipäraselt 26

 

 

  JAH

 

  EI

 

 

 

 

 

 

 

Skeem 1. Ettevõtte paiknemise skeem 27

1 Tabeli 1 ridadele 1 - 3 märgib taotleja sümboli "X" vastavalt sellele, kas investeeringutoetust taotletakse piimatoodete tootmise ja turustamise parandamiseks, lihatoodete tootmise ja turustamise parandamiseks või kalandustoodete tootmise ja turustamise parandamiseks.
2 Tabeli 1 reale 9 märgitakse kavandatava investeeringu teostamise aasta või aastad ja vastava aasta I, II, III või IV kvartal. Juhul kui investeeringu teostamine toimub pikemal perioodil kui üks kvartal, siis märgitakse vastavad kvartalid. Esimeseks (I) kvartaliks loetakse vastava aasta perioodi jaanuarist kuni märtsini, teiseks (II) aprillist kuni juunini, kolmandaks (III) juulist kuni septembrini ning neljandaks (IV) oktoobrist kuni detsembrini.

Tabel 2 täidetakse taotleja kogu majandustegevuse kohta. Tabelisse märgitakse vastav toodang tonnides, kilogrammides vm mõõtühikutes.
4 Tabeli 2 ridadele 35 ja 36 märgitakse kavandatava investeeringu eelne ja järgne tootmisvõimsus piimapulbri või või tootmiseks, juhul kui kavandatav investeering on seotud piimapulbri või või tootmisega.
5 Tabeli 4 A osa ja tabeli 4 B osa, tabeli 5 A I ja II osa ning tabeli 5 B osa andmed esitatakse kroonides. Tabeli 4 A osasse ja tabeli 5 A I ja II osasse märgitakse taotluse esitamisele vahetult eelnenud kolme majandusaasta andmed: veergu E eelmise majandusaasta, veergu D üle-eelmise majandusaasta ja veergu C kolmest majandusaastast kõige varasema majandusaasta andmed.
6 Tabeli 4 A osa ja tabeli 4 B osa rea 109 veergu B märgitakse vastavalt kas aktsia- või osakapital.
7 Tabel 6 täidetakse taotleja kogu majandustegevuse kohta, andmed esitatakse kroonides.
8 Tabeli 6 reale 26 märgitakse taotleja poolt toodetud põllumajandussaaduste või püütud kala kasutamine ettevõttesiseseks ümbertöötlemiseks vastavalt kas piima-, liha- või kalatoodete tootmisel. Reale märgitavat summat ei arvestata realiseerimise netokäibes.

Tabel 7 täidetakse taotleja kogu majandustegevuse kohta. Andmed esitatakse kroonides.

91 Tabeli 7 rida 43 arvutatakse järgmiselt: rea 21 andmetele liidetakse ridade 28, 35 ja 42 andmed.

92 Tabeli 7 rida 44 arvutatakse järgmiselt: rea 12 andmetele liidetakse rea 43 andmed.

 

Tabel 8 täidetakse taotleja kogu majandustegevuse kohta. Andmed esitatakse kroonides ilma käibemaksuta.
11 Tabeli 8 reale 21 märgitakse riigi poolt taotleja arveldusarvele tagastatav käibemaks.
12 Tabeli 8 ridadele 22 ja 23 märgitakse vastaval majandusaastal võetud ja taotleja arveldusarvele või kassasse laekuvad laenusummad, välja arvatud real 83 märgitud laenu vajadus toetatava investeeringu tegemiseks.
121 Tabeli 8 rea 58 veergu C märgitakse taotluse esitamise majandusaastal kavandatava investeeringuobjektiga seotud ettevalmistava töö maksumus selles ulatuses, mis ei ole märgitud reale 80.

13 Tabeli 8 reale 61 märgitakse riigile taotleja arveldusarvelt käibemaksuna makstav summa.
14 Tabeli 8 reale 62 märgitakse kasutusrendi maksete tasumine koos intressidega.
15 Tabeli 8 rida 72 arvutatakse järgmiselt: rea 1 andmetele liidetakse rea 27 andmed ja lahutatakse rea  71 andmed.
16 Tabeli 8 rea 73 veergudesse C ja D märgitakse mittetoetatavad investeeringud kokku vastavalt tabeli 10 reale 23. Rea 74 veergudesse E, F, G ja H märgitakse kavandatavad investeeringud ridadele 71–74 märgitud vastava aasta investeeringute summana

161 Tabeli 8 rea 77 veerud C ja D arvutatakse järgmiselt: rea 72 andmetest lahutatakse rea 73 andmed.

162 Tabeli 8 reale 78 märgitakse taotluse esitamisele eelnenud majandusaastatel kavandatava investeeringuobjektiga seotud ettevalmistava töö maksumus selles ulatuses, mis ei ole märgitud reale 80.
17 Tabeli 8 rea 79 veerud C ja D arvutatakse järgmiselt: rea 77 andmetest lahutatakse rea 78 andmed.
18 Tabeli 8 rea 80 veergudesse C ja D märgitakse toetatavad investeeringud kokku vastavalt tabeli 10 reale 22.
19 Tabeli 8 rea 82 veerud C ja D arvutatakse järgmiselt: rea 79 andmetest lahutatakse rea 80 andmed. Kavandatavaks investeeringuks kasutatavate oma- ja laenuvahendite ning toetatava investeeringu maksumuse vahe märgitakse miinusmärgiga.

191  Tabeli 8 real 85 märgitud summa on nullist suurem või nulliga võrdne.

20 Tabelisse 9 märgitakse kavandatava investeeringuobjekti ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja ostmiseks või ettevalmistavateks töödeks kulutuste tegemise kavandatav ajagraafik tabelisse 10 märgitud investeeringuobjektide järjekorras ja nimetustega. Andmed esitatakse kulutuste summana kroonides ilma käibemaksuta.
201 Tabeli 9 rea 21 veergu B1 märgitakse investeeringuobjektidega seotud ettevalmistavate tööde käibemaksuta maksumus, mis on tehtud ja mille eest on tasutud enne taotluse esitamise majandusaastat ning mis on tehtud või mille eest on tasutud taotluse esitamise majandusaastal, märgitakse vastavate ridade veergudesse C, D ja E.

202 Tabeli 9 rida 22 sisaldab ka ettevalmistavate tööde käibemaksuta maksumust.

21 Tabeli 10 ridadele 2–18 märgitakse kavandatavad investeeringuobjektid vastavalt käesoleva määruse lisa 1 loetelule. Investeeringuobjekti nimetuse juurde märkida masina, seadme või sisseseade mark.
22 Tabeli 10 veergu C märgitakse investeeringuobjekti kood vastavalt käesoleva määruse lisa 6 ridadele 29.1 - 29.15.
23 Tabeli 10 veergu J märgitakse krediidiasutuse või kapitalirendile andja või muu kreeditori nimi.
231 Tabeli 10 reale 20 märgitakse tabeli 9 rea 21 veergude B1, C, D ja E andmete summa.

232 Tabeli 10 reale 22 märgitakse ridade 19 ja 21 summa.

24 Read, mis on tähistatud sümboliga "X", ei kuulu täitmisele.
25 Tabeli 11 reale 3 võib taotleja vajadusel märkida veel vajalikku lisateavet äriprojekti kohta, sh kavandatava investeeringuobjektiga seotud ettevalmistavate tööde lühikirjelduse.
26 Tabeli 11 rea 10 täidab taotleja, kes on saanud põllumajanduse ja maaelu programmi raames investeeringutoetust. Taotleja märgib «JAH» sümboliga «X», kui ta on eelnenud aastatel põllumajanduse ja maaelu programmi investeeringutoetust kasutanud sihipäraselt ja «EI», kui mittesihipäraselt.

27 Skeemil 1 esitab taotleja skeemi, kuidas jõuda kavandatava investeeringuobjekti asukohta.

 

 

Vabariigi Valitsuse 28. juuni  2001. a määruse nr 216

«Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse

programmi raames antava investeeringutoetuse taotlemise,

taotluse menetlemise ja toetuse maksmise kord»
lisa 8
(Vabariigi Valitsuse 7. jaanuari 2003. a määruse nr 6 sõnastuses) 

[RT I 2003, 6, 28 - jõust. 1. 03. 2003]

 

MAAPIIRKONNAS ALTERNATIIVSE MAJANDUSLIKU TEGEVUSE ARENDAMISE JA MITMEKESISTAMISE INVESTEERINGUTOETUSE TAOTLUS1

 

Vorm SV/T03

 

1.

Taotleja ärinimi2

 

Grupp

 

2.

Taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi3

Eesnimi

Perekonnanimi

 

3.

Taotleja või tema esindaja isikukood4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Äriregistrikood

5.

Äriregistrisse kandmise aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Maksukohustuslaste registri tõendi number5

7.

Maksukohustuslaste registrisse kandmise aasta5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Taotleja tegutsemiskoht

 

 

9.

Taotleja pangarekvisiidid

 

9.1.

Arveldusarve number6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.

Arveldusarve omaniku nimi6

 

 

10.

Kapitalirendile andja7

 

11.

Taotleja postiaadress ja kontaktandmed

 

11.1.

Maakond

 

 

11.2.

Vald või linn

 

 

11.3.

Küla, alev, alevik

 

 

11.4.

Tänav/maja ja postiindeks

 

 

11.5.

Telefon, faks, e-post

 

 

12.

Kavandatava investeeringuobjekti asukoht

 

12.1

Maakond

 

 

12.2.

Vald

 

 

12.3.

Küla, alev, alevik

 

 

13.1.

Töölepingu alusel täistööajaga töötavate töötajate arv taotlemisele eelnenud kuu viimase tööpäeva seisuga 8

 

 

13.2.

Töölepingu alusel täistööajaga töötavate töötajate arv investeeringujärgse kuu viimase tööpäeva seisuga 8

 

14.

Riigi, kohaliku omavalitsusüksuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku osalus koos või eraldi äriühingu osa- või aktsiakapitalis 9

 

%

 

15.

Taotleja on toetuse saamisele järgneval viiel investeeringujärgsel aastal majanduslikult jätkusuutlik10

 

 

16.

Maksuseadustes sätestatud kohustused on täidetud ja taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksud tasutud ajakava kohaselt11

 

 

17.

Taotlejale ei ole tehtud ettekirjutust keskkonnakaitsenõuete rikkumise eest või ettekirjutuses märgitud puudused on kõrvaldatud 11

 

 

18.

Kavandatav investeeringuobjekt vastab Veterinaar- ja Toiduameti hinnangul investeeringujärgselt Euroopa Liidu nõuetele 11

 

 

19.1.

Füüsilisest isikust ettevõtjal või äriühingu juhatuse liikmel või äriühingut juhtima õigustatud isikul on erialane ettevalmistus või leping atesteeritud konsulendiga11, 12

 

 

19.2.

Eesnimi12

 

Perekonnanimi12

 

 

20.1.

Füüsilisest isikust ettevõtjal või tema ettevõtluses või äriühingus töötaval toiduainete töötlemise eest vastutaval töötajal on erialane ettevalmistus11, 13

 

 

20.2.

Eesnimi13

 

Perekonnanimi13

 

 

20.3.

Koolitusdokumendi väljaandja nimi13

 

 

21.

Iga kavandatava investeeringuobjekti kohta, mille maksumus ületab 10 000 eurot, on väljastatud vähemalt kolm pakkumiskutset ja saadud vähemalt kolm hinnapakkumist. Taotlusele on lisatud iga kavandatava investeeringuobjekti kohta väljavalitud hinnapakkumisele vastav pakkumiskutse ja väljavalitud pakkuja hinnapakkumise koopia11

 

 

21.1.

Iga kavandatava investeeringuobjekti kohta on koostatud vormikohane hinnavõrdlustabel, kui investeeringuobjekti maksumus ületab 10 000 eurot11

 

 

21.2.

Iga kavandatava investeeringuobjekti kohta, mille maksumus ei ületa 10 000 eurot, on väljastatud vähemalt üks pakkumiskutse ja saadud vähemalt üks hinnapakkumine ning nende koopiad on lisatud taotlusele11

 

 

22.

Taotlusele on lisatud maavalitsuse kinnitus selle kohta, et kavandatava ehitise asukoht on kooskõlas maakonnaplaneeringuga 11

 

 

23.

Taotlusele on lisatud kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgse keskkonnateenistuse kinnitatud keskkonnamemorandum või selle koopia11

 

 

24.1.

Taotlusele on lisatud kapitalirendile andja poolt sõlmitava kapitalirendilepingu ja maksegraafiku projekt11

 

 

25.

Kinnitan nõusolekut kapitalirendi puhul toetusraha kapitalirendile andja arveldusarvele kandmiseks14

 

 

26.

Kinnitan, et kavandatava maapiirkonnas alternatiivse majandusliku tegevuse arendamise ja mitmekesistamise investeeringu maksumusse ei ole arvestatud alljärgnevaid kulusid15

 

 

26.1.

Maa ja olemasolevate ehitiste ostmiseks ning rentimiseks, sh kasutus- ja kapitalirendi korras ostmiseks

 

 

26.2.

Tolli-, sisseveo-, käibe- ja muude maksete tasumiseks, mida hüvitatakse, kompenseeritakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse ning mis ei moodusta osa Eesti üldisest maksusüsteemist

 

 

26.3.

Taotleja enda või tema töötajate poolt tehtud tööde eest tasumiseks

 

 

26.4.

Pruugitud seadmete ostmiseks

 

 

26.5.

Taotleja tegevuskuludeks, sh remondi- ja rendikuludeks, kütuse-, palga-, koolitus-, side- ja transpordikuludeks

 

 

26.6.

Kasutus- ja kapitalirendi tasumiseks, kui rendilepingu alusel renditud vara omandiõigus ei lähe üle taotlejale

 

 

26.8.

Panga teenustasudeks ja tagatismakseteks

 

 

26.9.

Konverteerimiskuludeks ja SAPARD-eurokonto kasutamisest tulenevate kursimuutuste kahjumite katmiseks

 

 

26.10.

Investeeringu koosseisu arvatud avaliku sektori halduskulude, kaasa arvatud Ameti poolt tehtavate kulutuste, sealhulgas järelevalve ja kontrolli teostamise eest vastutavate ametnike töötasude, rendi-, üld- ning juhtimiskulude tasumiseks

 

 

26.11.

Juriidilisteks konsultatsioonideks, raamatupidamisteenuste eest tasumiseks, patentide ja litsentside ostmiseks ning teostatavusuuringuteks, v.a ehitise projekteerimiseks vajalikeks ehitusgeoloogilisteks ja -geodeetilisteks uurimistöödeks tehtud kulutuste eest tasumiseks

 

 

26.12.

Väljastpoolt Euroopa Liidu liikmes- või kandidaatriike pärinevate tellitavate tööde, teenuste ja ostetavate kaupade eest tasumiseks

 

 

26.13.

Projekti teostajatele või selles osalejatele enne projekti lõpuleviimist rahalisi laekumisi võimaldavate tööde, teenuste ja kaupade eest tasumiseks

 

 

26.14.

Reklaami eest tasumiseks

 

 

26.15.

Investeeringuobjekti ehitamiseks, rekonstrueerimiseks või ostmiseks, mille kasutusotstarve on jaekaubanduslike teenuste osutamine

 

 

26.16.

Investeeringuobjektiga seotud projekteerimistöö ja projekteerimiseks vajaliku ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise uurimistöö ning investeeringutoetuse taotluse ja äriprojekti ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenuse eest tasumiseks, mis ületab 12% investeeringuobjekti käibemaksuta maksumusest või mille kohta on arve või arve-saateleht väljastatud enne 19. juunit 2001. a

 

 

27.

Taotleja osa- või aktsiakapitalist ei kuulu koos või eraldi üle 25% riigile, kohalikule omavalitsusüksusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule11

 

 

28.

Kavandatavale investeeringule ei ole saadud ega taotleta toetust teises maakonnas 11

 

 

29.

Kavandatavale investeeringuobjektile ning sellega seotud ettevalmistavale tööle, millele taotletakse programmi raames investeeringutoetust, ei ole saadud ega taotleta tagastamatut abi, sh PHARE, ISPA, Maailmapanga, EBRD või riigi ega kohaliku omavalitsuse vahenditest11, 16

 

 

 

30.

Kood

Koodile vastav kavandatav maapiirkonnas alternatiivse majandusliku tegevuse arendamise ja mitmekesistamise investeeringuobjekt

 

Investeeringuobjekti maksumus17

 

 

Maaturism ja sellega seonduvad tegevused

 

30.1.

01

Turistide teenindamiseks vajalike ehitiste ehitamine

 

krooni

 

30.2.

02

Turistide teenindamiseks vajalike ehitiste rekonstrueerimine

 

krooni

 

30.3.

03