Teksti suurus:

Korruptsioonivastase ministrite komisjoni moodustamine ja korruptsioonivastase asjatundjate komisjoni tegevuse lõpetamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.05.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.01.2004
Avaldamismärge:RTL 2003, 63, 907

Korruptsioonivastase ministrite komisjoni moodustamine ja korruptsioonivastase asjatundjate komisjoni tegevuse lõpetamine

Vastu võetud 13.05.2003 nr 293

«Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122) § 21 lõike 1 punkti 1 alusel:

1. Moodustada korruptsioonivastane ministrite komisjon (edaspidi komisjon).

2. Nimetada komisjoni esimeheks justiitsminister Ken-Marti Vaher ning liikmeteks:

Meelis Atonen – majandus- ja kommunikatsiooniminister
Margus Leivo – siseminister
Tõnis Palts – rahandusminister
Aino Lepik von Wirén – riigisekretär

3. Teha komisjonile ülesandeks korruptsioonivastase strateegia väljatöötamine ning selle elluviimise korraldamine, arvestades korruptsiooni ennetamise riiklikku programmi, mille Vabariigi Valitsus kiitis heaks 25. märtsil 2003. a. Esitada korruptsioonivastane strateegia Vabariigi Valitsusele 1. detsembriks 2003. a.

4. Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:
1) moodustada komisjoni juurde ekspertrühm, kelle ülesandeks on ministrite komisjoni abistamine korruptsioonivastase strateegia väljatöötamisel. Ekspertrühma koosseisu kinnitab ja selle juhi nimetab ministrite komisjoni esimees;
2) kaasata komisjoni töös sõnaõigusega osalema muid isikuid.

5. Komisjonil anda oma tegevusest Vabariigi Valitsusele aru vähemalt üks kord aastas.

6. Justiitsministeeriumil tagada komisjoni teenindamine ja finantseerimine.

7. Lõpetada Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2002. a korraldusega nr 392-k «Korruptsioonivastase asjatundjate komisjoni moodustamine» (RTL 2002, 66, 1053; 99, 1540; 2003, 43, 637) moodustatud korruptsioonivastase asjatundjate komisjoni tegevus seoses komisjonile käesoleva ajani pandud tähtajaliste ülesannete täitmisega ning korruptsioonivastase ministrite komisjoni moodustamisega. Justiitsministeeriumil anda kõik korruptsioonivastase asjatundjate komisjoni materjalid Riigikantseleile üle 10. juuniks 2003. a.

Peaminister Juhan PARTS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json