Teksti suurus:

Taime, taimse saaduse ja muu objekti sisseveoks ettenähtud, piiril asuvate tollipunktide loetelu ning neile tollipunktidele esitatavad nõuded

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2004
Avaldamismärge:RT I 2003, 42, 290

Taime, taimse saaduse ja muu objekti sisseveoks ettenähtud, piiril asuvate tollipunktide loetelu ning neile tollipunktidele esitatavad nõuded1

Vastu võetud 13.05.2003 nr 147

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» (RT I 2000, 29, 169; 2001, 88, 531; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387) § 22 lõike 2 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatakse taime, taimse saaduse ja muu objekti (edaspidi kaup) sisseveoks ettenähtud, piiril asuvate tollipunktide (edaspidi piiripunkt) loetelu, milles näidatakse taimetervise järelevalve alla kuuluv kaup, mida on lubatud piiripunkti kaudu sisse vedada, ning piiripunktidele esitatavad nõuded.

(2) Määruse nõuetele peavad vastama Eesti Euroopa Liiduga ühinemise järel viimase välispiirile jäävad piiripunktid, mida kasutatakse taimetervise järelevalve alla kuuluva kauba sisseveoks otse riigist, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik (edaspidi kolmas riik).

(3) Määruse nõudeid ei kohaldata Eesti Euroopa Liiduga ühinemise järel Euroopa Liidu liikmesriikide vahelisele piirile jääva piiripunkti suhtes või selle piiripunkti suhtes, mille valdaja on esitanud Taimetoodangu Inspektsioonile kirjaliku avalduse selle kohta, et ei soovi piiripunkti kasutada otse kolmandast riigist saabuva taimetervise järelevalve alla kuuluva kauba sisseveoks (edaspidi ajutine piiripunkt).

§ 2. Nõuded piiripunktidele

(1) Piiripunktis, välja arvatud määruse lisa punktis 7 nimetatud piiripunkt, peavad olema:
1) estakaadid kauba peale- ja mahalaadimiseks ning eri tüüpi veokites veetavast kaubast proovide võtmiseks;
2) ruumid piiripunkti järelevalveametnikele, sealhulgas büroo-, riietus-, duši- ja tualettruumid, mis ei tohi avaneda ruumidesse, kus teostatakse kaubasaadetiste läbivaatust;
3) eraldi rajatised või ruumid kauba läbivaatuseks ja järelevalvetoimingute tegemiseks, ruum laboratoorsete uuringute ja järelevalvetoimingute tegemiseks, sealhulgas kontrollproovide ettevalmistamiseks ning proovide võtmisel kasutatavate abivahendite pesemiseks ja desinfitseerimiseks;
4) territoorium kontrollimisel kinnipeetud kauba hoiustamiseks kuni kaubast võetud kontrollproovide analüüsitulemuste selgumiseni, sealhulgas eraldi laoruum puhastamisele või hävitamisele kuuluvate kaupade hoiustamiseks kuni kaubast võetud kontrollproovide analüüsitulemuste selgumiseni;
5) vahendid ja seadmed kauba teisaldamiseks ning kontrollimiseks, kaubast proovide võtmiseks ja nende töötlemiseks;
6) puhastus- ja desinfitseerimisvahendid ning -seadmed;
7) kätepesukoht;
8) heitvee äravoolusüsteem ning võimalus kasutada surve all olevat sooja ja külma vett;
9) sidevahendid.

(2) Lõike 1 punktis 3 nimetatud rajatised ja ruumid peavad olema avarad, piisavalt valgustatud ja ventileeritavad; võimaldama kauba kontrollimist, vältima ilmastiku kahjulikku mõju kaubale ning tagama selle ettenähtud säilitustemperatuuri. Ruumide viimistlusmaterjal peab olema kergesti puhastatav ja desinfitseeritav. Rajatised ja ruumid peavad olema ehitatud nii, et kaupade kontrollimise ajal oleks välistatud toidukauba kokkupuude kaubaga, mida ei kasutata toiduks.

(3) Lõike 1 punktis 4 nimetatud territoorium ja laoruumid peavad võimaldama vähemalt 20 tonni kauba mahalaadimist ja säilitamist kuni kaubast võetud analüüsi tulemuste selgumiseni.

(4) Lõike 1 punktis 2 nimetatud riietusruumis peavad olema riidekapid töötajate isiklike ja tööriiete jaoks.

(5) Kõik järelevalvetoimingute tegemiseks kasutatavad tööpinnad, -vahendid ja -seadmed peavad olema kergesti pestavad ja desinfitseeritavad ning ette valmistatud nii, et nende kasutamine ei mõjuta võetud proovi analüüsi tulemusi.

(6) Lõike 1 punktides 1, 4, 5 ja 8 sätestatud nõudeid ei kohaldata määruse lisa punktis 8 nimetatud piiripunktile.

§ 3. Piiripunktide loetelu

(1) Kauba sissevedu on lubatud määruse lisas nimetatud piiripunktide kaudu.

(2) Piiripunktide loetellu kandmiseks peab piiripunkt vastama käesoleva määruse nõuetele ja seal peab olema võimalik teostada nõuetekohast taimetervise järelevalvet sisseveetava kauba üle.

(3) Kauba, mida on lubatud piiripunkti kaudu sisse vedada, osas piiripunktide loetelu muutmine toimub piiripunkti valdaja taotluse või Taimetoodangu Inspektsiooni peadirektori ettepaneku alusel. Taotlust või ettepanekut menetletakse käesolevas määruses piiripunktide loetelust väljaarvamise ettepaneku menetlemiseks ettenähtud korras.

§ 4. Piiripunktide loetellu kandmine

(1) Piiripunkti loetellu kandmiseks esitab piiripunkti valdaja Taimetoodangu Inspektsioonile kirjaliku taotluse. Taotlusel näidatakse piiripunkti valdaja või teda esindama volitatud isiku nimi, sidevahendite numbrid, piiripunkti asukoht ja aadress.

(2) Taotlusele lisatakse järgmised piiripunktis järelevalve teostamise võimalusi kirjeldavad dokumendid ja andmed:
1) piiripunkti asendiplaan;
2) piiripunkti hoonete ja rajatiste plaanid koos seadmete ning vee ja kanalisatsiooni sisevõrkude plaaniga;
3) andmed laoruumide mahutavuse ja seal tagatud säilitustemperatuuri kohta;
4) andmed jäätmekäitluse korraldamise kohta.

(3) Taimetoodangu Inspektsioon hindab piiripunkti vastavust käesoleva määruse nõuetele nii lõikes 2 nimetatud dokumentide ja andmete alusel kui ka piiripunktis kohapeal alates lõikes 1 nimetatud taotluse saamisest 30 päeva jooksul.

(4) Kui lõikes 3 nimetatud hindamise tulemusena selgub, et piiripunkt vastab käesoleva määruse nõuetele, tunnistab Taimetoodangu Inspektsiooni peadirektor piiripunkti oma otsusega nõuetekohaseks ja teavitab sellest taotlejat ning põllumajandusministrit alates otsuse tegemisest kolme tööpäeva jooksul.

(5) Põllumajandusminister esitab lõikes 4 nimetatud teate alusel koostatud õigusakti eelnõu ja selle juurde kuuluvad materjalid küsimuse otsustamiseks Vabariigi Valitsusele.

(6) Kui lõikes 3 nimetatud hindamise tulemusena selgub, et piiripunkt ei vasta käesoleva määruse nõuetele, tunnistab Taimetoodangu Inspektsiooni peadirektor piiripunkti oma otsusega mittenõuetekohaseks, näidates otsuses ära puudused, mille tõttu ei saa piiripunkti nõuetekohaseks tunnistada. Otsuse ärakiri saadetakse taotlejale alates otsuse tegemise päevast kolme tööpäeva jooksul posti teel.

§ 5. Piiripunkti loetelust väljaarvamine

(1) Piiripunkt arvatakse loetelust välja, kui järelevalve käigus on kindlaks tehtud, et piiripunkt ei ole nõuetekohane ja ettekirjutuses puuduste kõrvaldamiseks antud aeg on möödunud või kui piiripunkti valdaja esitab sellekohase taotluse Taimetoodangu Inspektsioonile.

(2) Lõikes 1 nimetatud asjaolude ilmnemise korral teeb järelevalveametnik Taimetoodangu Inspektsiooni peadirektorile ettepaneku piiripunkti mittenõuetekohaseks tunnistamiseks.

(3) Taimetoodangu Inspektsiooni peadirektor tunnistab piiripunkti alates lõikes 2 nimetatud ettepaneku tegemisest 30 päeva jooksul oma otsusega mittenõuetekohaseks ja teeb selle kolme tööpäeva jooksul alates otsuse tegemise päevast taotlejale ja põllumajandusministrile teatavaks.

(4) Piiripunkti loetelust väljaarvamise korral valdaja taotluse alusel edastab Taimetoodangu Inspektsiooni peadirektor taotluse põllumajandusministrile alates selle saamisest kolme tööpäeva jooksul.

(5) Põllumajandusminister esitab lõikes 3 nimetatud ettepaneku või lõikes 4 nimetatud taotluse alusel koostatud õigusakti eelnõu ja muud selle juurde kuuluvad materjalid küsimuse otsustamiseks Vabariigi Valitsusele.

§ 6. Määruse rakendamine

(1) Määruse lisa punktis 3 nimetatud piiripunkt tuleb käesoleva määruse nõuetega vastavusse viia 1. septembriks 2003. a.

(2) Enne Eesti ühinemist Euroopa Liiduga on kaupade sissevedu lubatud lisa punktides 9 kuni 13 nimetatud ajutiste piiripunktide kaudu, juhul kui seal on võimalik teostada taimetervise järelevalvet.

(3) Ajutistes piiripunktides teostab taimetervise järelevalvet Taimetoodangu Inspektsioon kuni nende piiripunktide loetelust väljaarvamiseni või Eesti ühinemiseni Euroopa Liiduga.

§ 7. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 29. septembri 2000. a määrus nr 314 «Taime, taimse saaduse ja muu objekti sisseveoks ettenähtud, piiril asuvate tollipunktide loetelu ning neile tollipunktidele esitatavad nõuded» (RT I 2000, 77, 484; 2001, 69, 423; 2002, 37, 231) tunnistatakse kehtetuks.

1 2000/29/EÜ (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112) ja 98/22/EMÜ (EÜT L 126, 28.04.1998, lk 26)

Peaminister Juhan PARTS

Keskkonnaminister
põllumajandusministri ülesannetes Villu REILJAN

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Vabariigi Valitsuse 13. mai 2003. a määruse nr 147 «Taime, taimse saaduse ja muu objekti sisseveoks ettenähtud, piiril asuvate tollipunktide loetelu ning neile tollipunktidele esitatavad nõuded»
lisa

SISSEVEOKS ETTENÄHTUD PIIRIPUNKTIDE LOETELU

Jrk nr Piiripunkti nimetus Asukoht, piiripunkti
liik (lennujaam, maantee piiripunkt, raudtee piiripunkt, sadam)
Sisse vedada lubatud kaup Piiripunkt või ajutine piiripunkt Järelevalve teostamise aeg
1. Koidula piiripunkti tollipunkt Tartu raudteejaam teravili ja puit piiripunkt ööpäevaringselt
2. Luhamaa Riia–Pihkva maantee kõik piiripunkt ööpäevaringselt
3. Muuga Muuga sadam kõik piiripunkt ööpäevaringselt
4. Narva-1 Tallinna–Narva maantee kõik piiripunkt ööpäevaringselt
5. Narva raudtee Narva raudteejaam teravili ja puit piiripunkt ööpäevaringselt
6. Paldiski-2 Paldiski Lõunasadam kõik piiripunkt ööpäevaringselt
7. Posti Tallinn, Pallasti 28 kõik piiripunkt väljakutsel tööpäevadel 8.00–16.00
8. Tallinna-1 Tallinna lennujaam kõik piiripunkt väljakutsel tööpäevadel 8.00–16.00
9. Ikla Tallinna–Pärnu–Ikla maantee kõik ajutine piiripunkt ööpäevaringselt
10. Kunda Kunda sadam teravili ja puit ajutine piiripunkt väljakutsel tööpäevadel 8.00–16.00
11. Tallinna-11 Vanasadam kõik ajutine piiripunkt ööpäevaringselt
12. Valga-1 Valga–Uulu maantee kõik ajutine piiripunkt ööpäevaringselt
13. Valga raudtee Valga raudteejaam teravili ja puit ajutine piiripunkt ööpäevaringselt

Keskkonnaminister
põllumajandusministri ülesannetes Villu REILJAN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json