Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2003. a määruse nr 18 "Puhtu-Laelatu looduskaitseala kaitse-eeskiri" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.05.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 42, 293

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2003. a määruse nr 18 "Puhtu-Laelatu looduskaitseala kaitse-eeskiri" muutmine

Vastu võetud 13.05.2003 nr 150

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 2002, 6, 21; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 99, 579) § 5 lõike 4 alusel.

«Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2003. a määruses nr 18 «Puhtu-Laelatu looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2003, 11, 50) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) «Rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade konventsiooni» artikli 2 lõike 1 kohaselt on Puhtu-Laelatu looduskaitseala rahvusvahelise tähtsusega märgala (Ramsari ala).»;

2) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse katastriüksuse tunnus «19502:001:0270» katastriüksuse tunnusega «19502:001:0073»;

3) paragrahvi 2 lõike 1 viimane lause sõnastatakse järgmiselt:

«Sealt edasi kulgeb piir merel läbi punktide 58 °31'49,9" N 23°34'33,6" E (6 487 902,6 m – 475 302,0 m) ja 58°32'48,1" N 23°30'39,3" E (6 489 728,7 m – 471 523,9 m) kuni katastriüksuse 19502:003:0040 edelatipuni.»;

4) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Ühe lahustükina kuuluvad kaitseala koosseisu Hanila vallas olevad Kõbaja laiud, mille piir on merel määratud järgmiste punktidega ning neid ühendavate geodeetiliste joontega: 58°36'19,87" N 23°29'31,77" E (6 496 288,3 m – 470 480,9 m), 58°35'55,3" N 23°31'0,9" E (6 495 518,5 m – 471 916,0 m), 58°35'31,5" N 23°31'8,4" E (6 494 782,4 m – 472 030,7 m), 58°34'55" N 23°29'51,6" E (6 493 671,5 m – 470 781,4 m) ja 58°35'54,8" N 23°28'22,9" E (6 495 521,9 m – 469 363,2 m).»;

5) paragrahvi 2 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) merepunktide alusel, mille ristkoordinaadid on Eesti põhikaardi EUREF-EST-92 süsteemis Lamberti konformses koonilises projektsioonis ja geograafilised koordinaadid WGS-84 süsteemis.»;

6) paragrahvi 10 lõike 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 6) Kasse sihtkaitsevöönd, kuhu kuulub Kasselahe ja vana raudteetammi vaheline ala, mida kirdest piirab Mädasoone kraav ja edelast katastriüksuse 19502:001:0044 kagunurgast loodesse kulgev pinnastee ning selle põhjakirdesuunaline mõtteline pikendus kuni Kasselaheni. Alavööndisse kuuluvad katastriüksused 19502:002:1303, 19502:002:0015 ja 19501:002:0370 tervenisti ning katastriüksuste 19502:001:0044, 19502:001:0038 ja 19502:001:0670 nimetatud pinnasteest põhjakirde poole jäävad alad.»

Peaminister Juhan PARTS

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json