Teksti suurus:

Looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju hüvitamise määrade ja korra kehtestamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju hüvitamise määrade ja korra kehtestamine

Vastu võetud 25.07.1995 nr 275
RT I 1995, 63, 1062
jõustumine 05.08.1995

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.03.1997RT I 1997, 27, 395, jõust. 8.04.1997
06.05.2003RT I 2003, 40, 281, jõust 1.07.2003


Kalapüügiseaduse paragrahvi 25 lõike 4 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

[RT I 2003, 40, 281 – jõust. 1.07.2003]1. Kehtestada looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju hüvitamise määrad vastavalt käesoleva määruse lisale 1.

2. Kehtestada looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju hüvitamise kord vastavalt käesoleva määruse lisale 2.

3. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  Lisa 1
Vabariigi Valitsuse 25. juuli 1995. a määruse nr 275 juurde
[RT I 2003, 40, 281 – jõust. 1.07.2003]


Looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju hüvitamise määrad

1. KAHJU HÜVITAMISE MÄÄRAD LOOMASTIKU KAHJUSTAMISE KORRAL

Kalad ja sõõrsuud
Looma nimetus Krooni isendi kohta
Lõhi Salmo salar 1500

Meriforell
Jõeforell

Salmo trutta
Salmo trutta morphia fario

300
Merisutt
Angerjas
Merisiig
Peipsi siig
Vikerforell
Koha
Haug
Petromyzon marinus
Anguilla anguilla
Coregonus lavaretus lavaretus
Coregonus lavaretus maraenoides
Salmo gairdneri
Lucioperca lucioperca
Esox lucius
150
Vimb
Säinas
Linask
Latikas
Karpkala
Tursk
Peled
Luts
Kammeljas
Vimba vimba
Leuciscus idus
Tinca tinca
Abramis brama
Cyprinus carpio
Gadus morhua
Coreogonus peled
Lota lota
Scophthalmus maximus
75
Turb
Jõesilm
Rääbis
Tuulehaug
Ahven
Lest
Leuciscus cephalus
Lampetra fluviatilis
Coreogonus albula
Belone belone
Perca fluviatilis
Platichthys flesus
4 x turuväärtus
Muud kalad   2 x turuväärtus
Selgrootud
Looma nimetus Krooni isendi kohta /cm kohta
Jõevähk Astacus astacus 50


(õ) 26.08.2010 12:20


[RT I 2003, 40, 281 - jõust. 01.07.2003]

2. KAHJU HÜVITAMISE MÄÄRAD TAIMESTIKU KAHJUSTAMISE KORRAL
[Kehtetu – RT I 2003, 40, 281 – jõust. 1.07.2003]  Lisa 2
Vabariigi Valitsuse 25. juuli 1995. a määruse nr 275 juurde
[RT I 2003, 40, 281 – jõust. 1.07.2003]


Looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju hüvitamise kord


1. Loodusliku taimestiku ja loomastiku kahjustamisena mõistetakse käesolevas korras looduskeskkonnale kahju tekitamist looduslike taimede kogumise või loomade tapmise või muul viisil looduslike taimede või loomade vigastamise või hävitamise teel, kui sellise tegevusega kaasneb seaduste või teiste õigusaktide nõuete rikkumine, välja arvatud metsarikkumine.

2. Loodusliku taimestiku ja loomastiku kahjustamisel kahjustajalt sissenõutava hüvitise suuruse määramisel kohaldatakse loodusliku taimestiku kahjustamisega tekitatud kahju hüvitamise määrasid ning loomastiku kahjustamisega tekitatud kahju hüvitamise määrasid.

3. [Kehtetu – RT I 2003, 40, 281 – jõust. 1.07.2003]4. Loomade kahjustamisel kohaldatakse täismäära nii looma hukkumisel kui ka tema vigastamise puhul.

5.–6. [Kehtetud – RT I 2003, 40, 281 – jõust. 1.07.2003]7. Kalade kahjustamisel püügieeskirjadega kehtestatud keeluajal või -kohas kohaldatakse vastavat määra kolmekordses ulatuses.
[RT I 2003, 40, 281 - jõust. 01.07.2003]

8.–9. [Kehtetud – RT I 2003, 40, 281 – jõust. 1.07.2003]10. Looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju nõuavad sisse kohtu kaudu, kui isik ei hüvita kahju vabatahtlikult, looduskaitse-, metsa- ja jahijärelevalveorganid.

11. Loodusliku taimestiku ja loomastiku kahjustamise kohta koostatakse keskkonnaministri poolt kehtestatud vormi kohane akt. Akti koostamise õigus on käesoleva korra punktis 10 nimetatud organitel (nende järelevalvepädevusega ametiisikutel).12. [Kehtetu – RT I 2003, 40, 281 – jõust. 1.07.2003]Õiend
Vastavalt muutvale sättele [RT I 2003, 40, 281 – jõust. 1.07.2003] kustutatud read «Käsitiivalised»; «Karihiired;» «Vesimutt».

/otsingu_soovitused.json