Teksti suurus:

Puude ja põõsaste raieloa andmise kord

Väljaandja:Järvakandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2003, 60, 1451

Puude ja põõsaste raieloa andmise kord

Vastu võetud 24.04.2003 nr 8

Aluseks võttes Järvakandi valla avaliku korra eeskirja ja metsaseaduse (RT I 1998, 113/114, 1872, 1999, 54, 583; 82, 750; 95, 843; 2000, 51, 319; 102, 670; 2001, 50, 282; 2002, 61, 375; 63, 387) §-d 12 ja 18, Järvakandi Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada Järvakandi valla puude ja põõsaste raieloa andmise kord (lisatud).

2. Määrus koos lisaga avaldada elektroonilises Riigi Teatajas.

3. Määrus jõustub 15. mail 2003. a.

Volikogu esimees Donald LUNEV

Kinnitatud
Järvakandi Vallavolikogu 24. aprilli 2003. a
määrusega nr 8

JÄRVAKANDI VALLA PUUDE JA PÕÕSASTE RAIELOA ANDMISE KORD

I. ÜLDSÄTTED

1. Puude ja põõsaste raieloa andmise kord (edaspidi kord) määrab kindlaks raieloa taotlemise, vormistamise ja väljastamise tingimused Järvakandi valla haldusterritooriumil, v.a avariiolukorras.

2. Käesoleva korra kohaselt toimub puude ja põõsaste raie ning puude ulatuslik kärpimine (s.o võra kärpimine puu esialgsest mõõdust 1/5 või enam) Järvakandi vallas raieloa alusel, v.a kujunduslõikus.

3. Käesolev kord on kohustuslik täitmiseks kõikidele Järvakandi valla asutustele ning juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

4. Raieloa annab välja Järvakandi Vallavalitsuse määratud isik.

II. PUUDE JA PÕÕSASTE RAIELOA TAOTLEMINE, LÄBIVAATAMINE JA VÄLJASTAMINE

5. Raieloa saamiseks esitatakse kirjalik taotlus (lisa 1) Järvakandi Vallavalitsusele, kus on näidatud järgmised andmed:

5.1. põhjendus puu(de), põõsa(te) raiumiseks või kärpimiseks;

5.2. andmed taotleja kohta (nimi, aadress, isikukood või registrikood, kontakttelefon);

5.3. omandisuhe puu või põõsa kasvukohaga.

6. Eravalduse korral esitab raieloa taotluse maa omanik.

7. Munitsipaalmaa ja jätkuvalt riigi omandis oleva maa korral esitab raieloa taotluse Järvakandi Vallavalitsuse töötaja või maad haldav asutus, juriidiline või füüsiline isik.

8. Raieloa väljaandja:

8.1. kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust, vajadusel nõuab taotlejalt täiendavaid selgitusi ning registreerib taotluse. Koos heakorrakomisjoni liikmetega selgitatakse olukorda ja otsustatakse raieloa väljaandmine (lisa 2);

8.2. märgistab raieloa andmise korral puu(d) ja põõsa(d) looduses;

8.3. vormistab raieloa kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale, teine eksemplar jääb raieloa väljastajale.

III. LÕPPSÄTTED

9. Raieloa kehtivus ei tohi ületada kuut kuud.

10. Käesoleva korra rikkumise eest kohaldatakse karistusseadustiku § 356 (puude ja põõsaste ebaseaduslik raie) sätteid.

11. Korra rikkumisel on kohtuväline menetleja vallavalitsus, keskkonnainspektor või politseiprefektuur.

Volikogu esimees Donald LUNEV

Järvakandi Vallavolikogu 24. aprilli 2003. a
määruse nr 8

lisa 1

Järvakandi Vallavolikogu 24. aprilli 2003. a
määruse nr 8

lisa 2