Teksti suurus:

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra kehtestamine Rapla vallas

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2003, 60, 1456

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra kehtestamine Rapla vallas

Vastu võetud 24.04.2003 nr 22

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141) § 6 lõikest 1 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (RT I 1999, 25, 363; 2000, 39, 238; 102, 670; 2001, 102, 668; 2002, 41, 251; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64) § 14 lõikest 2, Rapla Vallavolikogu määrab:

1. Kehtestada veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord Rapla vallas (lisatud).

2. Tunnistada kehtetuks Rapla Vallavolikogu 27. veebruari 2003. a määrusega nr 9 kehtestatud «Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord Rapla vallas» (KO 2003, 31, 835).

3. Määrus jõustub 5. mail 2003. a.

Volikogu esimees Jüri VÕIGEMAST

Kinnitatud
Rapla Vallavolikogu 24. aprilli 2003. a
määrusega nr 22

VEEVARUSTUSE JA HEITVEE ÄRAJUHTIMISE TEENUSE HINNA REGULEERIMISE KORD RAPLA VALLAS

1. Käesolev kord reguleerib ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni abil heitvee, samuti puhastamist mittevajava heitvee ärajuhtimise teenustele (edaspidi teenus) hinna kehtestamist Rapla valla haldusterritooriumil.

2. Veevarustuse teenuse hinna (edaspidi vee hind), mis koosneb vee abonenttasust ja tasust võetava vee eest (edaspidi vee tarbimistasu) ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna (edaspidi heitvee hind), mis koosneb heitvee abonenttasust ja tasust heitvee ärajuhtimise eest (edaspidi heitveetasu), kehtestab Rapla Vallavalitus vee-ettevõtja esitatud kirjaliku taotluse alusel. Heitveetasu määrad kehtivad sellise heitvee suhtes, mis ei ületa heitveele lubatud piirkontsentratsiooni. Lubatud piirkontsentratsiooni ületavate näitajatega heitvee puhul rakendub «Ülenormatiivse reostusastmega heitvee tasustamise kord».

3. Teenuse hinna kehtestamise taotlus peab sisaldama:
3.1. ettepanekut teenuse hinna suuruse, selle kehtestamise aja ning kehtivusperioodi kohta;
3.2. teenuse hinna kalkulatsiooni ja prognoositavaid veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse mahtusid taotletava hinna kehtivusperioodi jooksul majandusaastate kaupa;
3.3. veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse mahtusid ja ettevõtte tegelikke kulusid eelmise majandusaasta kohta punktis 3.2 nimetatud hinna kalkulatsiooniga sama struktuuri kohaselt ning ettevõtte eelmise majandusaasta tegelikke kulusid kokku;
3.4. eelmise majandusaasta auditeeritud raamatupidamise aruannet ja audiitori arvamust punktis 3.3 nimetatud tegelike kulude vastavuse kohta raamatupidamise algdokumentidele;
3.5. teenuse hinna muutuse põhjendust arvestades kokkuhoiu abinõusid;
3.6. vallavalitsusel on õigus nõuda vee-ettevõtjalt täiendavaid andmeid, mis on seotud teenuse hinna kehtestamisega.

4. Teenuse hinna kujundamisel peab arvestama alljärgnevaga:
4.1. abonenttasust laekuv tulu peab katma ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamise püsivaks valmiduseks tehtavad kulud sõltumata klientide poolt tarbitavatest teenuse mahtudest. Siia hulka arvestatakse teatav osa ettevõtte püsikuludest ja põhivara amortisatsioonist;
4.2. vee hind ja heitvee hind peavad tagama vee-ettevõtjal:
4.2.1. põhjendatud tootmiskulude katmise;
4.2.2. kvaliteedi- ja ohutusnõuete ning keskkonnakaitse tingimuste täitmise;
4.2.3. põhjendatud tulukuse.
4.3. Teenuse hind ei tohi olla eri klientide või nende gruppide suhtes diskrimineeriv.

5. Vallavalitsus peab otsustama teenuse hinna kehtestamise hiljemalt 30 päeva jooksul pärast vee-ettevõtja taotluse esitamist. Vallavalitsusel on õigus küsida täiendavaid vajalikke andmeid teenuse hinna kehtestamiseks. Täiendavate andmete esitamise vajaduse korral võib vallavalitsus teenuste hinna kehtestada 15 päeva jooksul pärast nende esitamist.

6. Vallavalitsus avalikustab teenuste hinna vähemalt kolm kuud enne nende kehtestamist või muutmist. Vee-ettevõtja on kohustatud informeerima kliente vallavalitsusele esitatud hinna kehtestamise taotlusest kümne päeva jooksul pärast selle esitamist ja tutvustama klientide nõudmisel neile punktides 3.1–3.5 toodud informatsiooni ning korraldama selle väljapaneku üldiseks tutvumiseks.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json