Teksti suurus:

Valmisoleku reservi lepingu vorm

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.05.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:RTL 2003, 63, 884

Valmisoleku reservi lepingu vorm

Vastu võetud 09.05.2003 nr 5

Määrus kehtestatakse « Kaitseväeteenistuse seaduse» (RT I 2000, 28, 167; 2003, 31, 195) § 129 2 lõike 8 alusel.

Kehtestada valmisolekureservi lepingu vorm (juurde lisatud).

Minister Margus HANSON

Kantsler Indrek KANNIK

Kehtestatud
kaitseministri 9. mai 2003. a määrusega nr 5 «Valmisoleku reservi lepingu vorm»

VALMISOLEKU RESERVI LEPING

nr

_________________ ______________ 200___a.

______________________________________________Eesti Vabariigi nimel

                          (auaste, ees- ja perekonnanimi)  

kaitseväeteenistuse seaduse alusel valmisoleku reservi lepingut sõlmiv ülem (edaspidi ülem) ühelt poolt

ja reservväelane_______________________________ isikukood___________

(edaspidi reservväelane) teiselt poolt, sõlmisid reservväelase teenimiseks kaitseväe kõrgendatud reageerimisvalmiduse tagamiseks ettenähtud üksuses, sealhulgas Eesti riigi poolt rahvusvahelisi kohustusi täitvas kaitseväeüksuses (edaspidi üksus), käesoleva lepingu alljärgnevas:

I. Üldsätted
1. Lepingu tähtaeg


1.1. Leping on sõlmitud tähtajaga kuni

__________________a.

         (päev, kuu, aasta)  

1.2. Leping jõustub selle allakirjutamisel.
2. Reservväelase auaste ja ametikoht
2.1. Reservväelase auaste
Reservväelase auaste on _____________________________________
2.2. Reservväelase ametikoht
Reservväelase ametikoht on __________________________________
3. Reservväelase õigused ja kohustused
3.1. Reservväelasel on õigus:
3.1.1. saada valmisoleku reservis teenimise ajal vajalikku sõjalist väljaõpet;
3.1.2. saada valmisoleku reservis oleku ajal Vabariigi Valitsuse kehtestatud suuruses ja korras valmisoleku reservi tasu;
3.1.3. saada valmisoleku reservis toimuva sõjalise väljaõppe ajal tema ametikohale vastavat kaadrikaitseväelase ametipalka, auastmetasu ja väljateenitud aastate tasu;
3.1.4. saada valmisoleku reservis toimuva sõjalise väljaõppe ajal kompensatsiooni sõiduks elukohast sõjalisele väljaõppele ja tagasi Eesti piires kaitseministri kehtestatud ulatuses ja korras;
3.1.5. saada valmisoleku reservis toimuvaks sõjaliseks väljaõppeks õigusaktidega kehtestatud korras kasutusse oma ametikohale vastavat varustust ja relvastust.
3.2. Reservväelane on kohustatud:
3.2.1. täitma kaitseväeteenistuse seaduses, kaitseväe määrustikes ja teistes õigusaktides sätestatud tingimusi ja korda;
3.2.2. osalema valmisoleku reservis oleku ajal määratud ulatuses ja ajal üksuses teenimiseks vajalikul sõjalisel väljaõppel;
3.2.3. asuma väljakutsel määratud ajal tegevteenistusse, sõlmima tegevteenistuse lepingu ning teenima määratud ajal ja kohas;
3.2.4. teatama ülemale oma elu- ja töökoha ning sidevahendite andmed, millelt ta on kättesaadav lepingu punktis 1.1 toodud tähtaja jooksul;
3.2.5. informeerima ülemat viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 24 tunni jooksul lepingu punktis 3.2.4 loetletud andmete muutumisest, teatades uued andmed;
3.2.6. informeerima ülemat viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 24 tunni jooksul asjaoludest, mis mõjutavad tema valmisoleku reservis olekut või lepingulisse tegevteenistusse astumist;
3.2.7. hoidma ja säilitama õigusaktidele vastavalt talle välja antud varustust ja relvastust;
3.2.8. tagastama viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 24 tunni jooksul, ülema nõudmisel või lepingu tähtaja lõppemisel või lepingu lõpetamisel talle välja antud varustuse ja relvastuse.
4. Ülema õigused ja kohustused
4.1. Ülemal on õigus:
4.1.1. määrata aeg ja ulatus, millal reservväelane on kohustatud osalema valmisoleku reservis oleku ajal üksuses teenimiseks vajalikul sõjaväelisel väljaõppel;
4.1.2. kutsuda reservväelane välja tegevteenistusse, tegevteenistuslepingu sõlmimiseks ja teenima asumiseks üksusesse;
4.1.3. peatada leping kaitseväeteenistuse seaduse §-s 1294 toodud alustel;
4.1.4. lõpetada leping kaitseväeteenistuse seaduse §-s 129 5 toodud alustel.
4.2. Ülem on kohustatud:
4.2.1. tagama reservväelasele valmisoleku reservis oleku ajal teenimiseks vajaliku sõjalise väljaõppe;
4.2.2. maksma reservväelasele valmisoleku reservis oleku ajal Vabariigi Valitsuse kehtestatud suuruses ja korras valmisoleku reservi tasu;
4.2.3. maksma valmisoleku reservis toimuva sõjalise väljaõppe ajal reservväelase ametikohale vastavat kaadrikaitseväelase ametipalka, auastmetasu ja väljateenitud aastate tasu;
4.2.4. kompenseerima reservväelasele valmisoleku reservis toimuva sõjalise väljaõppe ajal sõidu reservväelase elukohast sõjalisele väljaõppele ja tagasi Eesti piires kaitseministri kehtestatud ulatuses ja korras;
4.2.5. tagama reservväelasele valmisoleku reservis oleku ajal toimuval sõjalisel väljaõppel tema ametikohale vastava varustuse ja relvastuse;
4.2.6. informeerima reservväelase elukohajärgset riigikaitseosakonda käesoleva lepingu sõlmimisest;
4.2.7. tegema reservväelasele teatavaks oma käskkirja lepingu peatamise kohta;
4.2.8. tegema reservväelasele teatavaks oma käskkirja lepingu lõpetamise kohta.
5. Käesolevale lepingule allakirjutamisega kinnitab reservväelane nõustumist kõigi lepingu tingimustega ning enda esitatud andmete õigsust.
6. Leping on sõlmitud kahes (2) eksemplaris, millest üks jääb reservväelasele ja teine ülemale.

Ülem Reservväelane
______________________ ________________________
______________________ ________________________
______________________ ________________________

/otsingu_soovitused.json