Teksti suurus:

Sotsiaalministri 6. mai 2002. a määruse nr 76 "Tervishoiuteenuste osutamist tõendavate dokumentide loetelu ja vormid ning tervishoiuteenuste dokumenteerimise kord" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 64, 926

Sotsiaalministri 6. mai 2002. a määruse nr 76 "Tervishoiuteenuste osutamist tõendavate dokumentide loetelu ja vormid ning tervishoiuteenuste dokumenteerimise kord" muutmine

Vastu võetud 16.05.2003 nr 80

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» (RT I 2001, 50, 284; 2002, 57, 360; 61, 375; 62, 377; 110, 661; 2003, 26, 157 ja 160) § 56 lõike 1 punkti 5 alusel ja kooskõlas «Arhiiviseaduse» (RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271; 2000, 92, 597; 2001, 88, 531; 93, 565; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 82, 480) § 31 lõigetes 1 ja 3 sätestatuga.

§ 1. Sotsiaalministri 6. mai 2002. a määrust nr 76 «Tervishoiuteenuste osutamist tõendavate dokumentide loetelu ja vormid ning tervishoiuteenuste dokumenteerimise kord» (RTL 2002, 59, 891) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

« 14) koduõenduskaart.»;

2) määruse 3. peatükki «Tervishoiuteenuste dokumenteerimise kord ja dokumentide vormid» täiendatakse jaoga 11   järgmises sõnastuses:

« 11. jagu

Koduõenduskaart

§ 971. Koduõenduskaart

Koduõenduskaart on patsiendile koduõendus-hooldusteenuse (edaspidi koduõendusteenus) osutamist tõendav dokument, mille vormistab õde sellekohase teenuse osutamisel. Koduõenduskaart vormistatakse koduõendusteenuse osutaja valitud vormi kohaselt.

§ 972. Koduõenduskaardi säilitamine

Koduõenduskaarti säilitatakse vähemalt viis aastat pärast viimase kande tegemist.

§ 973. Koduõenduskaardi kanded

(1) Koduõenduskaarti kantakse koduõendusteenuse osutaja kohta järgmised andmed:
1) tervishoiuasutuse nimetus ja aadress;
2) tervishoiuasutuse tegevusloa number;
3) tervishoiuasutuse telefoninumber ja võimalusel faksi number ning e-posti aadress.

(2) Koduõenduskaarti kantakse patsiendi kohta järgmised andmed:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) sünnipäev, -kuu ja -aasta;
3) isikukood;
4) alalise elukoha aadress;
5) telefoninumber;
6) kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja võimalusel e-posti aadress;
7) kontaktisiku elukoha aadress;
8) patsiendi kindlustatuna arvele võtnud Eesti Haigekassa piirkondliku osakonna nimetus ja kood;
9) Eesti Haigekassa liikmekaardi number; riikliku pensioni liik, pensionitunnistuse number ja selle väljastaja nimetus;
10) patsiendi perearsti ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja võimalusel faksi number ning e-posti aadress;
11) patsiendile eriarstiabi osutanud tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja võimalusel faksi number ning e-posti aadress;
12) sotsiaalhoolekande teenust osutava asutuse nimetus ja aadress;
13) sotsiaalhoolekande teenust osutava asutuse telefoninumber ja võimalusel faksi number ning e-posti aadress;
14) sotsiaaltöötaja ees- ja perekonnanimi ning telefoninumber;
15) sotsiaalhooldaja ees- ja perekonnanimi ning telefoninumber;
16) lisateave patsiendist, mille kandmist koduõenduskaarti õde peab oluliseks.

(3) Koduõenduskaarti kantakse koduõendusteenuse käigus sooritatavad tegevused, raviprotseduurid ja laboriuuringud (edaspidi õe poolt sooritatud tegevused) vastavalt sotsiaalministri 10. jaanuari 2002. a määruse nr 11 «Iseseisvalt osutatavate õendusabi tervishoiuteenuste loetelu» (RTL 2002, 14, 178) § 5 lõigetes 2–7 olevale loetelule.

(4) Koduõenduskaarti kantakse õe poolt sooritatud tegevuste kohta järgmised andmed:
1) kande tegemise kuupäev ja asjakohastel juhtudel kellaaeg;
2) tegevuse nimetus;
3) õe ees- ja perekonnanimi ning allkiri;
4) õe registreerimistõendi number.

(5) Koduõenduskaarti kantav õendusanamnees peab sisaldama vähemalt järgmiseid andmeid:
1) koduõendusteenuse osutamise alus: saatekiri või patsiendipoolne pöördumine;
2) arsti visiidi vajadus.

(6) Õendusanamneesi võib teha kandeid patsiendi terviseseisundi ja elamistoimingute kohta, mille kajastamist õde peab oluliseks.»

§ 2. Määrus jõustub 1. septembril 2003. a.

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

/otsingu_soovitused.json