Teksti suurus:

Avaliku korra eeskirja kehtestamine

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2003, 67, 1556

Avaliku korra eeskirja kehtestamine

Vastu võetud 30.04.2003 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141) § 22 lõike 1 punkti 363 alusel.

1. Üldsätted

1.1. Häädemeeste valla avaliku korra eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab avaliku korra reeglid Häädemeeste valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil. Eeskirja ülesanne on tagada avalik kord vallas ning vallas elavate, töötavate ja viibivate inimeste turvalisus.

1.2. Eeskiri kehtib valla haldusterritooriumil ja on kohustuslik täitmiseks kõigile vallas elavatele ja viibivatele füüsilistele isikutele ning vallas tegutsevatele juriidilistele isikutele.

1.3. Avalik koht on iga territoorium, ehitis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis tegelikult on üldkasutatav (tänav, tee, haljasala, kalmistu, staadion, suplemiskoht või muu puhkeala, hoov, hoone, rajatis, toitlustusettevõte, restoran, baar, kauplus, võimla, elamu trepikoda jms).

1.4. Lapsevanemate või eestkostjate kohuseks on teostada järelevalvet oma laste või eestkostetavate üle avalikes kohtades.

2. Avaliku korra nõuded

2.1. Avalikus kohas viibimisel on kõik isikud kohustatud järgima hea käitumise tavasid ja üldtunnustatud moraalinorme.

2.2. Alla 16-aastasel alaealisel on keelatud viibida täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella 23.00–06.00. Ajavahemikus 1. juunist kuni 31. augustini on alaealisel keelatud viibida täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella 24.00 – 05.00.

2.3. Öörahu Häädemeeste valla territooriumil kehtib kella 23.00–06.00.

2.4. Keelatud on:
2.4.1. avalikes kohtades kaasinimeste rahu-, sündsus- ja turvatunnet riivavad või muul viisil inimväärikust alandavad teod, sealhulgas kaasinimeste tülitamine, lärmamine, ebasündsate väljendite kasutamine jms;
2.4.2. siseneda omaniku või valdaja loata piiratud või tähistatud territooriumile;
2.4.3. rikkuda ükskõik millisel viisil öörahu, välja arvatud avariitööde teostamiseks või seoses avaliku üritusega Häädemeeste Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) sätestatud ajal ning ulatuses;
2.4.4. viibida joobeseisundis avalikes kohtades kaaskodanikke häirival viisil;
2.4.5. pruukida avalikes kohtades alkohoolseid jooke, välja arvatud paigad, kus teostatakse alkohoolse joogi jaemüüki kohapeal tarbimiseks ning alkohoolne jook on omandatud selles müügikohas;
2.4.6. suitsetada ühissõidukis ja üldkasutatavas hoones, territooriumil ning muudes kohtades, kus suitsetamine on tubakaseaduse alusel keelatud, välja arvatud selleks ettenähtud kohad;
2.4.7. mootorsõidukiga liiklemine haljasaladel, staadionil, supluskohtadena kasutusel olevatel aladel, samuti teedel, mis ei ole ette nähtud mootorsõidukiga liiklemiseks;
2.4.8. rikkuda või omavoliliselt maha võtta või ümber paigutada liiklusmärke, kuulutuste tahvleid ning sinna paigutatud kuulutusi ja teateid;
2.4.9. avalikes kohtades lõhkuda, rikkuda või muul viisil kahjustada tänavavalgusteid, mälestusmärke, ehitisi, bussipeatusi, pinke, aedu, prügikaste, muinsuskaitse- ja loodusobjekte ning muud avalikus kasutuses olevat vara;
2.4.10. viibida avaliku ürituse korraldaja poolt piiratud territooriumil ilma korraldaja loata;
2.4.11. telkide püstitamine selleks mitte ettenähtud kohtadesse, v.a maaomaniku loal;
2.4.12. kõrvalistel isikutel viibida territooriumi valdaja loata ettevõtete, asutuste ja eravalduste piiratud territooriumil, ehitiste maa-alal, tellingutel, ühismaja katusel jne;
2.4.13. kuulata tänaval ja muudes avalikes kohtades muusikat nii, et on häiritud teiste isikute rahu, ning kasutada inimesi häirivat heliaparatuuri elamus või selle lähedal, ühissõidukis ning muus avalikus kohas;
2.4.14. korraldada ilutulestikku vallavalitsuse nõusolekuta ning päästeteenistuse ja politseiprefektuuri kooskõlastuseta;
2.4.15. siseneda määrdunud või ebameeldivalt lõhnavate riietega ametiruumidesse, toitlustusasutustesse, kauplustesse ning muudesse üldkasutatavatesse ruumidesse;
2.4.16. siseneda üldkasutatavatesse hoonetesse pärast nende üldises kasutuses oleku aega ilma valdaja või kasutaja loata;
2.4.17. üldkasutatavatesse hoonetesse või eluruumidesse sisenejate ja väljujate häirimine kauplemise, teenuste ja kaupade pakkumise ja propagandistliku tegevusega, samuti ruumi valdaja loata üldkasutatavas hoones või eluruumis kauplemine, kaupade reklaamimine ja maailmavaateliste või muude tõekspidamiste propageerimine;
2.4.18. alla 16-aastasel alaealisel külastada eale mittesobivaid üritusi;
2.4.19. müüa, osta või anda alla 18-aastasele alaealisele alkohoolseid jooke, joovastavaid aineid või tubakatooteid;
2.4.20. alla 18-aastasel alaealisel omandada või tarvitada alkohoolseid jooke, joovastavaid aineid või tubakatooteid;
2.4.21. rikkuda ükskõik millisel muul viisil avalikku korda (häirida teisi inimesi, sündsusetult väljenduda, takistada või häirida liiklust jms).

3. Prahi põletamine ja lahtise tule kasutamine avalikes kohtades on lubatud vaid eelneval kokkuleppel päästeteenistusega.

4. Igasugune ettevõtlusalane tegevus tuleb korraldada nii, et sellega ei häiritaks kaasinimeste rahu.

5. Avalik kord kauplemisel ja avalikel üritustel

5.1. Kauplemine valla territooriumil on lubatud ainult õigusaktidega kehtestatud korras väljastatud kauplemisloa alusel ja kauplemisloal märgitud aegadel ja tingimustel.

5.2. Avalike ürituste korraldamiseks on vajalik vallavalitsuse ja valla konstaablijaoskonna kirjalik kooskõlastus (rahvapidustused, kontserdid, spordivõistlused, laadad, meeleavaldused jne) vähemalt seitse päeva enne ürituse algust. Vallavalitsuse määratud tingimused on ürituse korraldajatele kohustuslikud ning nende täitmata jätmisel on üritus keelatud. Ürituse korraldajad on kohustatud kasutatud ala puhastama hiljemalt 24 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist. Avaliku korra üritusel on kohustatud tagama ürituse korraldaja.

5.3. Ürituste korraldajad on kohustatud tagama alla 16-aastastele suunatud ürituse lõppemise vähemalt pool tundi enne punktis 2.2 nimetatud aegu.

5.4. Lastele suunatud ürituse toimumise paigas selle ürituse toimumise ajal on alkohoolsete jookide müük keelatud.

5.5. Avalike ürituste läbiviimiseks, mis lõpevad pärast kella 23.00, annab kooskõlastatult politseiprefektuuriga loa vallavalitsus.

6. Lõppsätted

6.1. Käesoleva eeskirja rikkumise eest kannavad süüdlased vastutust karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku sätete järgi.

6.2. Eeskirjas sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on väärteomenetluse seadustiku § 52 lõike 3 alusel Häädemeeste Vallavalitsus ja Pärnu Politseiprefektuur.

7. Määrus jõustub 15. mail 2003. a.

Volikogu esimees Tõnu ARUMÄE