Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 24. juuli 2001. a korralduse nr 543-k "Asjatundjate komisjoni moodustamine väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi elavate eestlaste toetamiseks tehtava töö planeerimiseks ja koordineerimiseks" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.05.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 66, 960

Vabariigi Valitsuse 24. juuli 2001. a korralduse nr 543-k "Asjatundjate komisjoni moodustamine väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi elavate eestlaste toetamiseks tehtava töö planeerimiseks ja koordineerimiseks" muutmine

Vastu võetud 20.05.2003 nr 315

«Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122) § 22 lõike 1 ning § 25 lõigete 1 ja 2 alusel muuta Vabariigi Valitsuse 24. juuli 2001. a korraldust nr 543-k «Asjatundjate komisjoni moodustamine väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi elavate eestlaste toetamiseks tehtava töö planeerimiseks ja koordineerimiseks» (RTL 2001, 96, 1328; 2002, 49, 702; 114, 1645; 141, 2055) järgmiselt:

1. Arvata komisjoni koosseisust välja Eldar Efendijev ja Urve Kaur.

2. Nimetada komisjoni esimeheks minister Paul-Eerik Rummo ja komisjoni liikmeks minister Paul-Eerik Rummo nõunik Ken Koort.

3. Lugeda Jüri Valge ametinimetuseks Haridus- ja Teadusministeeriumi keelepoliitika nõunik.

4. Täiendada korraldust punktiga 4¹:

« 4¹. Komisjonil valmistada koostöös asjaomaste valitsusasutustega 15. märtsiks 2004. a ette rahvuskaaslaste programmist lähtuv tegevuskava koostööks väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi elavate eestlastega ning esitada tegevuskava Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks.»

Peaminister Juhan PARTS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN