Teksti suurus:

Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsioon

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.07.2003
Avaldamismärge:RT II 2003, 13, 50

Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsioon

Vastu võetud 17.11.1980

Konventsiooniga ühinemise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu lõppemise kohta

  


Konventsiooniosalised,

märkides, et Atlandi ookeani rannikuriigid on kooskõlas rahvusvahelise õiguse vastavate põhimõtetega kehtestanud oma külgnevate veealade elusressursside üle oma jurisdiktsiooni kuni kahesaja meremiili ulatuses territoriaalmere lähtejoonest ja rakendavad nendel aladel suveräänseid õigusi nende ressursside uurimiseks ja kasutamiseks, kaitsmiseks ja majandamiseks,

võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kolmanda mereõiguse konverentsi tööd kalanduse valdkonnas,

soovides tõhustada Kirde-Atlandi kalavarude kaitset ja optimaalset kasutamist rannikuriigi kalandusalase jurisdiktsiooni tingimustele vastavatel alustel ja sellest johtuvalt edendada nende ressursside alast rahvusvahelist koostööd ja nõustamist,

olles arvamusel, et 1952. aasta 24. jaanuari Kirde-Atlandi kalanduse konventsioon tuleks asendada uuega,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

1. Alaks, millele kohaldatakse käesolevat konventsiooni, edaspidi konventsiooni ala, on veealad:
(a) Atlandi ookeani ja Põhja-Jäämere ning nendega ühenduses olevate merede nendes osades, mis asuvad põhja pool 36o põhjalaiust ning 42o  läänepikkuse ja 51o idapikkuse vahel, välja arvatud:
(i) Läänemeri ning Suur- ja Väike-Belt, mis asuvad lõuna ja ida pool joont, mis on tõmmatud Hasenøre neemest Gnibeni neemeni, Korshagest Spodsbjerg’i ja Gilbjerg’i neemest Kullenini ning
(ii) Vahemeri ja temaga ühenduses olevad mered kuni 36. laiuskraadi ja 5o36' läänepikkuse meridiaani lõikumiseni,
(b) Atlandi ookeani selles osas, mis on põhja pool 59o  põhjalaiust ning 44o ja 42o  läänepikkuse vahel.

2. Konventsioon kehtib kõigi konventsiooni ala kalavarude kohta, kuid ei hõlma mereimetajaid ja sessiilseid liike, s.o organisme, kes püügiküpsuse staadiumis on kas kinnitunud merepõhja, asuvad liikumatult selle peal või all või ei ole võimelised liikuma muidu kui pidevas füüsilises kontaktis merepõhja või aluspinnaga, ja pika rändega ning anadroomseid liike, mida käsitletakse teistes rahvusvahelistes lepingutes.

Artikkel 2

Konventsioon ei kahjusta ühegi konventsiooniosalise õigusi, nõudmisi või seisukohti, mis on seotud tema kalandusalase jurisdiktsiooni piiride või ulatusega.

Artikkel 3

1. Käesoleva konventsiooni täitmiseks nõustusid konventsiooniosalised asutama ja alal hoidma Kirde-Atlandi Kalanduskomisjoni (edaspidi komisjon).

2. Komisjonil on juriidilise isiku staatus ja suhetes teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega ning konventsiooniosaliste territooriumidel omab ta õigusvõimet, mis on vajalik tema ülesannete täitmiseks ja eesmärkide saavutamiseks.

3. Iga konventsiooniosaline nimetab komisjoni kuni kaks esindajat, kes võivad koosolekule kaasa võtta eksperte ja nõustajaid.

4. Komisjon valib esimehe ja kuni kaks aseesimeest.

5. Komisjoni peakorter asub Londonis.

6. Komisjon tuleb kokku üks kord aastas Londonis tema poolt määratud ajal, kui komisjon ei otsusta teisiti. Tingimusel, et konventsiooniosaline seda nõuab, ja arvestades, et veel kolm konventsiooniosalist sellega nõustuvad, kutsub esimees koosoleku kokku niipea, kui see on teostatav, määrates aja ja koha oma võimalustest tulenevalt.

7. Komisjon määrab ametisse sekretäri ja muu personali vastavalt vajadusele.

8. Komisjon võib moodustada komiteesid ja muid täiendavaid üksusi, nagu ta oma kohustuste ja ülesannete täitmiseks vajalikuks peab.

9. Igal konventsiooniosalisel on komisjonis üks hääl. Komisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega või, kui käesolev konventsioon nõuab kvalifitseeritud häälteenamust, siis kõikide kohalviibivate konventsiooniosaliste kahe kolmandiku poolt- või vastuhäältega tingimusel, et hääletamine toimub ainult konventsiooniosaliste vähemalt kahe kolmandikulise kvoorumi korral. Lihthäälteenamuse alusel otsustatavates küsimustes loetakse ettepanek tagasilükatuks, kui poolt- ja vastuhääled jagunevad võrdselt.

10. Käesoleva artikli kohaselt võtab komisjon vastu protseduurireeglid, sealhulgas esimehe ja aseesimehe valimise korra ning nende ametiaja kestuse.

11. Konventsiooniosalistele edastatakse komisjoni tegevusaruanded inglise ja prantsuse keeles niipea kui võimalik.

Artikkel 4

1. Komisjon täidab oma ülesandeid konventsiooni ala kalavarude kaitsmise ja optimaalse kasutamise huvides, tuginedes parimale kasutada olevale teaduslikule tõendusmaterjalile.

2. Komisjon on foorumiks, kus pidada nõu ja vahetada informatsiooni konventsiooni ala kalavarude olukorra ja majandamise strateegia kohta, kaasa arvatud selle strateegia üldmõju kalavarudele.

Artikkel 5

1. Komisjon annab vajaduse korral soovitusi kalapüügi kohta neil aladel, mis asuvad väljaspool konventsiooniosaliste kalandusalast jurisdiktsiooni. Need soovitused võetakse vastu kvalifitseeritud häälteenamuse alusel.

2. Lõikest 1 tulenevaid ülesandeid täites püüab komisjon saavutada kooskõla:
(a) soovituse vahel, mis käsitleb nii konventsiooniosalise kalandusalase jurisdiktsiooni all oleval alal kui väljaspool seda paiknevat varu või varu gruppi, ja soovituse vahel, mis mõjutab liikidevaheliste seoste kaudu tervikuna või osaliselt konventsiooniosalise kalandusalase jurisdiktsiooni all oleval alal paiknevat varu või varu gruppi, ja
(b) selle konventsiooniosalise nimetatud varu või varu grupi majandamiseks ja kaitsmiseks rakendatud kõigi meetmete ja otsuste vahel, mis on seotud kalapüügiga tema kalandusalase jurisdiktsiooni all oleval alal.

Asjaomane konventsiooniosaline ja komisjon aitavad kaasa nende soovituste, meetmete ja otsuste koordineerimisele.

3. Lõike 2 kohaselt hoiab iga konventsiooniosaline komisjoni kursis oma meetmete ja otsustega.

Artikkel 6

1. Komisjon võib anda soovitusi kalapüügi kohta konventsiooniosalise kalandusalase jurisdiktsiooni all oleval alal juhul, kui kõnealune konventsiooniosaline seda soovib ja hääletab selle soovituse poolt.

2. Komisjon võib anda nõu lõikes 1 nimetatud kalapüügi kohta juhul, kui konventsiooniosaline seda soovib.

Artikkel 7

Artiklites 5 ja 6 nimetatud ülesannete täitmiseks võib komisjon muu hulgas kaaluda meetmeid sellistes küsimustes nagu:
(a) püüniste ja tarvikute, kaasa arvatud püüniste võrgusilma suuruse reguleerimine;
(b) kalade alammõõdu kehtestamine, millest suuremat kala võib säilitada laeva pardal või lossida või müügiks välja panna või pakkuda;
(c) püügikeeluaegade ja -alade kehtestamine;
(d) kalavarude seisundi parandamine ja suurendamine, sealhulgas nende kunstlik paljundamine, noorkalade ja muude organismide ümberasustamine;
(e) kogu lubatava väljapüügi mahu kehtestamine ja selle jaotamine konventsiooniosaliste vahel;
(f) püügikoormuse kehtestamine ja selle jaotamine konventsiooniosaliste vahel.

Artikkel 8

1. Komisjon võib anda kvalifitseeritud häälteenamuse alusel vastuvõetud soovitusi kalapüügi kontrollimeetmete rakendamiseks neil aladel, mis asuvad väljaspool konventsiooniosaliste kalandusalast jurisdiktsiooni, eesmärgiga tagada konventsiooni ja iga selle alusel vastuvõetud soovituse rakendumine.

2. Komisjon võib anda soovitusi kalapüügi kontrollimeetmete kohta konventsiooniosalise kalandusalase jurisdiktsiooni all oleval alal juhul, kui konventsiooniosaline seda soovib ja selle poolt hääletab.

3. Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud soovitused võivad sisaldada tingimusi soovituse järgimise lõpetamiseks, mis erinevad artiklis 13 sätestatud tingimustest.

Artikkel 9

1. Komisjon võib anda kvalifitseeritud häälteenamuse alusel soovitusi meetmete rakendamiseks, et koguda statistilisi andmeid kalapüügi kohta väljaspool konventsiooniosaliste kalandusalase jurisdiktsiooni all olevat ala.

2. Komisjon võib anda soovitusi ka meetmete rakendamiseks, et koguda statistilisi andmeid kalapüügi kohta konventsiooniosalise kalandusalase jurisdiktsiooni all oleval alal juhul, kui konventsiooniosaline hääletab selle soovituse poolt.

Artikkel 10

Soovitust vastu võttes otsustab komisjon, kas ja millistel tingimustel need soovitused on kohaldatavad üksnes teadusuuringute eesmärgil tehtava kalapüügi kohta, mis toimub vastavalt rahvusvahelise õiguse põhimõtetele ja reeglitele.

Artikkel 11

1. Komisjon teeb konventsiooni tingimuste kohaselt vastuvõetud soovituse konventsiooniosalistele viivitamata teatavaks.

2. Komisjon võib avaldada trükis või levitada muul viisil oma tegevusaruandeid ja muud informatsiooni konventsiooni alal teostatava kalapüügi kohta.

Artikkel 12

1. Soovitus muutub konventsiooniosalistele siduvaks vastavalt käesoleva artikli tingimustele ja jõustub komisjoni kindlaksmääratud kuupäeval, mis järgneb käesolevas artiklis vastulauseks sätestatud perioodi või perioodide möödumisest arvates mitte varem kui 30 päeva pärast.

2. (a) Konventsiooniosaline võib esitada vastulause artikli 5 lõike 1, artikli 8 lõike 1 või artikli 9 lõike 1 järgi vastu võetud soovituse kohta teate saamisest alates 50 päeva jooksul. Teine konventsiooniosaline võib selle vastulause kohta teate saamisest alates 40 päeva jooksul esitada oma vastulause. Kui 40 päeva jooksul vastulause esitatakse, võivad teised konventsiooniosalised selle vastulause kohta teate saamisele järgnevat lõplikku 40-päevast perioodi kasutada oma vastulause esitamiseks.
(b) Soovitus ei muutu siduvaks konventsiooniosalisele, kes esitas selle kohta vastulause.
(c) Kui soovituse kohta on esitanud vastulause kolm või enam konventsiooniosalist, ei muutu soovitus siduvaks ühelegi konventsiooniosalisele.
(d) Soovituse kohta vastulause esitanud konventsiooniosaline võib selle vastulause igal ajal tagasi võtta ja seejärel muutub soovitus talle siduvaks kas 70 päeva jooksul või lõike 1 kohaselt komisjoni poolt määratud päevast arvates, olenevalt sellest, kumb neist on hilisem. Siduvust ei teki, kui soovitus ei ole konventsiooniosalisele siduv punkti c kohaselt.
(e) Kui soovitus ei ole ühelegi konventsiooniosalisele siduv, võivad kaks või enam konventsiooniosalist sellest hoolimata alati omavahel kokku leppida soovituse järgimises, millest nad teatavad viivitamatult komisjonile.

3. Kui soovitus on vastu võetud artikli 6 lõike 1, artikli 8 lõike 2 või artikli 9 lõike 2 kohaselt, võib soovituse kohta teate saamisest alates 60 päeva jooksul esitada ainult asjaomasel alal kalandusalast jurisdiktsiooni omav konventsiooniosaline vastulause ja sel puhul ei muutu see soovitus siduvaks ühelegi konventsiooniosalisele.

4. Komisjon teeb konventsiooniosalistele viivitamatult teatavaks vastulausete ja nende tagasivõtmiste teadete kättesaamise, samuti iga soovituse jõustumise ning iga kokkuleppe jõustumise, mis on sõlmitud lõike 2 punkti e kohaselt.

Artikkel 13

1. (a) Artikli 5 lõike 1, artikli 8 lõike 1 või artikli 9 lõike 1 kohaselt vastuvõetud soovituse jõustumisest alates ühe aasta möödudes võib konventsiooniosaline teatada komisjonile, et ta on lõpetanud soovituse järgimise ja kui seda teadet tagasi ei võeta, ei ole see soovitus sellele konventsiooniosalisele siduv teate kuupäevast arvates ühe aasta möödudes.
(b) Soovitus, mis on lakanud olemast konventsiooniosalisele siduv, lakkab olemast siduv igale konventsiooniosalisele 30 päeva möödumisel päevast, mil viimane teatab komisjonile, et ta on lõpetanud soovituse järgimise.

2. Kui soovitus on vastu võetud artikli 6 lõike 1, artikli 8 lõike 2 või artikli 9 lõike 2 kohaselt, võib ainult asjaomasel alal kalandusalast jurisdiktsiooni omav konventsiooniosaline teatada komisjonile, et ta on lõpetanud soovituse järgimise, ja sel puhul ei ole see soovitus siduv ühelegi konventsiooniosalisele teate saamise päevast arvates 90 päeva möödudes.

3. Komisjon teavitab konventsiooniosalisi kõigist käesoleva artikli tingimuste kohaselt saadetud teadetest kohe pärast nende saamist.

Artikkel 14

1. Artiklites 4, 5 ja 6 nimetatud ülesannete optimaalse täitmise huvides küsib komisjon informatsiooni ja nõu Rahvusvaheliselt Mereuurimise Nõukogult. Informatsiooni ja nõu küsitakse komisjoni tegevusega seotud ja nõukogu pädevusse kuuluvates küsimustes, kaasa arvatud nõu ja informatsioon asjaomaste kalaliikide bioloogia ja populatsiooni dünaamika, kalavarude seisundi, kalapüügi mõju kalavarudele ning nende kaitse ja majandamise meetmete kohta.

2. Komisjon püüab hõlbustada Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu informeerimis- ja nõustamisülesannete täitmist, sõlmides koostöös nõukoguga kokkuleppeid sel eesmärgil korraldatavate ühis- ja muude uuringute viivitamatuks toetamiseks ja tulemuste tõhusaks rakendamiseks.

3. Komisjon võib sõlmida tööalased kokkulepped muude samasuguseid eesmärke omavate rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Artikkel 15

1. Piiramata konventsiooniosaliste õigusi nende kalandusalase jurisdiktsiooni all olevatel veealadel, astuvad konventsiooniosalised samme rikkumiste puhul adekvaatsete sanktsioonide rakendamiseks, mis osutuvad vajalikuks käesoleva konventsiooni tingimuste kohaldamiseks ja vastavalt artiklile 12 siduvaks muutunud soovituse täitmiseks.

2. Konventsiooniosaline edastab komisjonile lõikes 1 nimetatud tegevust käsitleva  aastaaruande.

Artikkel 16

1. Konventsiooniosaline teeb komisjonile teatavaks seadusandlikud meetmed ja sõlmitud lepingud, kui need meetmed ja kokkulepped käsitlevad konventsiooni ala kalavarude kaitset ja kasutamist.

2. Komisjoni nõudmisel esitab konventsiooniosaline käesolevas konventsioonis ettenähtud teaduslikud ja statistilised andmed ning lisainformatsiooni, mida võib artikli 9 kohaselt nõuda.

Artikkel 17

1. Konventsiooniosaline katab oma delegatsiooni kulud seoses kõikide käesoleva konventsiooni raames toimuvate koosolekutega.

2. Esimesel koosolekul kinnitab komisjon esimese majandusaasta eelarve. Sellel koosolekul võib komisjon vajaduse korral kinnitada ka järgmise majandusaasta eelarve.

3. Igal aastakoosolekul kinnitab komisjon järgmise majandusaasta eelarve ja sellele järgneva majandusaasta eelarve kalkulatsiooni. Komisjoni esimees esitab eelarve eelnõu ja eelarve kalkulatsiooni projekti konventsiooniosalistele hiljemalt 40 päeva enne komisjoni koosolekut, kus neid arutatakse.

4. Komisjon määrab konventsiooniosalise liikmemaksu kindlaks aastaeelarve alusel järgmise valemi kohaselt:
(a) üks kolmandik eelarvest jaotatakse konventsiooniosaliste vahel võrdselt;
(b) kaks kolmandikku eelarvest jaotatakse konventsiooniosaliste vahel võrdeliselt konventsiooni alal püütud nominaalsaakidega, tuginedes Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu lõplikule saagistatistikale selle kalendriaasta kohta, mis on lõppenud 18–24 kuud enne eelarveaasta algust;
(c) kui konventsiooniosalise rahvaarv on alla 300 000 elaniku, võib tema aastamaks moodustada kuni 5% kogu eelarvest. Kui aastamaks on nii piiritletud, jaotatakse eelarve ülejäänud osa teiste konventsiooniosaliste vahel vastavalt punktidele a ja b. Säte kehtib komisjoni esimesel viiel eelarveaastal ja seejärel vaatab komisjon selle igal aastal uuesti läbi ja komisjon võib seda sätet muuta otsusega, mis võetakse vastu konventsiooniosaliste kolme neljandikulise häälteenamuse alusel.

5. Komisjon teatab konventsiooniosalisele lõike 4 kohaselt määratud liikmemaksu suuruse ja komisjoni määratud maksu tasumise tähtaja.

6. Käesoleva konventsiooniga majandusaasta jooksul ühinenud konventsiooniosalise aastamaks on lõike 4 kohaselt arvutatud aastamaksu osa, mis on võrdeline sellel majandusaastal järelejäänud täiskuude arvuga.

7. Liikmemaks tasutakse selle riigi valuutas, kus asub komisjoni peakorter.

8. Kui konventsiooniosaline on jätnud komisjoni määratud tähtajaks liikmemaksu kaks aastat tasumata, ei ole tal käesoleva konventsiooni kohaselt õigus hääletada ega esitada vastulauseid enne, kui ta on oma kohustuse täitnud, välja arvatud juhul, kui kõnesoleva konventsiooniosalise palvel otsustab komisjon teisiti.

9. Komisjon kehtestab eeskirjad oma finantstegevuse korraldamiseks.

Artikkel 18

Komisjon võib kvalifitseeritud häälteenamuse alusel jagada konventsiooni ala piirkondadeks, muuta piirkondade arvu ning piire juhul, kui konventsiooniosaline, kes sellel alal omab kalandusalast jurisdiktsiooni, hääletab selle otsuse poolt.

Artikkel 19

1. Konventsiooniosaline võib teha ettepanekuid käesoleva konventsiooni muutmiseks. Konventsiooniosaline saadab muudatusettepaneku sekretärile vähemalt 90 päeva enne koosolekut, kus see arutusele tuleb. Sekretär edastab ettepaneku viivitamatult konventsiooniosalistele.

2. Muudatusettepaneku vastuvõtmiseks on vaja kõigi konventsiooniosaliste kolme neljandikulist häälteenamust. Sel viisil vastuvõetud muudatusettepaneku teksti saadab komisjon hoiulevõtjale, kes edastab selle kohe konventsiooniosalistele.

3. Konventsiooniosaliste suhtes jõustub muudatus 120 päeva möödudes päevast, mil hoiulevõtja on neile edastanud teate selle kohta, et kolm neljandikku konventsiooniosalistest on muudatuse kirjalikult heaks kiitnud. Kui mõni teine konventsiooniosaline teeb muudatuse kohta edastatud teate kättesaamisest 90 päeva jooksul hoiulevõtjale teatavaks, et ta on muudatuse vastu, siis ei jõustu muudatus ühegi konventsiooniosalise suhtes. Muudatuse kohta vastulause esitanud konventsiooniosaline võib igal ajal oma vastulause tagasi võtta. Kui muudatuse kohta esitatud kõik vastulaused on tagasi võetud, jõustub muudatus konventsiooniosaliste suhtes 120 päeva möödudes päevast, mil hoiulevõtja on kätte saanud viimase tagasivõtmisteate.

4. Kui konventsiooniosaline ratifitseerib, võtab vastu, kinnitab käesoleva konventsiooni või ühineb sellega pärast lõike 2 kohast muudatuse vastuvõtmist, on ta nimetatud muudatuse heaks kiitnud.

5. Hoiulevõtja teeb konventsiooniosalistele viivitamata teatavaks muudatuse heakskiitmise, vastulause esitamise või vastulausete tagasivõtmist käsitleva teate kättesaamise ja muudatuste jõustumisese.

Artikkel 20

1. Konventsioon on allkirjastamiseks avatud 18. novembrist 1980 kuni 28. veebruarini 1981 järgmistele konventsiooniosalistele: Bulgaaria, Kuuba, Taani Fääri saarte nimel, Euroopa Majandusühendus, Soome, Saksa Demokraatlik Vabariik, Island, Norra, Poola, Portugal, Hispaania, Rootsi ja Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit. Konventsioon ratifitseeritakse, võetakse vastu või kinnitatakse esimesel võimalusel ja ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamiskirjad antakse hoiule Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi Valitsusele, keda käesolevas konventsioonis nimetatakse hoiulevõtjaks.

2. Käesolev konventsioon jõustub, kui oma ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnituskirjad on hoiule andnud vähemalt seitse allakirjutanud riiki, kellest vähemalt kolmel allakirjutanud riigil on kalandusalane jurisdiktsioon konventsiooni alal. Kui käesolev konventsioon ei ole selle allakirjutamiseks avamisest arvates aasta jooksul jõustunud, kuid oma ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnituskirja on hoiule andnud vähemalt viis konventsioonile alla kirjutanud riiki, kellest vähemalt kolmel on kalandusalane jurisdiktsioon konventsiooni alal, võivad need allakirjutanud riigid leppida konventsiooni jõustumise tähtajas omavahel kokku eriprotokolli alusel ja sel juhul jõustub käesolev konventsioon vastuvõtmis-, ratifitseerimis- või kinnituskirja hoiuleandmise kuupäeval iga konventsiooniosalise suhtes, kes pärast konventsiooni ratifitseerib, võtab vastu või kinnitab.

3. Iga lõikes 1 nimetatud konventsiooniosaline, kes ei ole käesolevale konventsioonile alla kirjutanud, võib sellega ühineda igal ajal pärast lõike 2 kohast jõustumist.

4. Lõikes 1 nimetamata riik, välja arvatud Euroopa Majandusühenduse liikmesriik, võib käesoleva konventsiooniga pärast selle jõustumist ühineda lõike 2 kohaselt, kui kolm neljandikku kõigist konventsiooniosalistest on selle riigi ühinemisavalduse heaks kiitnud.

Ühinemisavaldus esitatakse kirjalikult hoiulevõtjale, kes teavitab sellest kõiki konventsiooniosalisi. Avaldus on heaks kiidetud, kui selle esitamise kohta teate saamisest 90 päeva jooksul on avalduse heakskiitmisest hoiulevõtjale teatanud kolm neljandikku neist konventsiooniosalistest, kelle suhtes on konventsioon selleks tähtajaks jõustunud.

Hoiulevõtja teeb selle taotluse tulemuse teatavaks ühinemisavalduse esitanud riigile ja kõigile konventsiooniosalistele.

5. Ühinemine teostub ühinemiskirja üleandmisega hoiulevõtjale ja jõustub selle laekumise kuupäeval. Sellest kuupäevast arvates on igale käesoleva konventsiooniga ühinenud konventsiooniosalisele siduvad soovitused, mis on selle konventsiooniosalise ühinemise ajal siduvad kõigile teistele konventsiooniosalistele, ja samuti kõik teised soovitused, mis on sel ajal siduvad ühele või enamale konventsiooniosalisele ja mida ühinev konventsiooniosaline ei ole oma ühinemiskirjas selgesõnaliselt välistanud.

6. Hoiulevõtja teeb konventsioonile allakirjutanud riikidele ja konventsiooniga ühinevatele riikidele teatavaks iga ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitus- või ühinemiskirja hoiuleandmise ning allakirjutanud konventsiooniosaliste suhtes konventsiooni jõustumise ja jõustumise tähtaja.

7. Hoiulevõtja kutsub komisjoni esimese koosoleku kokku pärast käesoleva konventsiooni jõustumist niipea, kui see osutub otstarbekaks, ja teatab igale konventsiooniosalisele esialgse päevakorra.

Artikkel 21

Konventsiooniosaline võib tema suhtes konventsiooni jõustumise päevast arvates kahe aasta möödudes konventsiooni denonsseerida hoiulevõtjale saadetava teatega. Denonsseerimine jõustub hoiuleandmisest arvates kaheteistkümne kuu möödudes ja hoiulevõtja teatab sellest konventsiooniosalistele.

Artikkel 22

Käesolev konventsioon, mille inglis- ja prantsuskeelne tekst on võrdselt autentsed, antakse hoiule Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi Valitsusele. Hoiulevõtja edastab allakirjutanutele ja ühinevatele konventsiooniosalistele nõuetekohaselt tõestatud koopiad ning registreerib konventsiooni Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja artikli 102 kohaselt.

Selle kinnituseks on täievolilised esindajad konventsioonile alla kirjutanud.

Koostatud 18. novembril tuhande üheksasaja kaheksakümnendal aastal Londonis.

 

CONVENTION ON FUTURE MULTILATERAL CO-OPERATION IN NORTH-EAST ATLANTIC FISHERIES
Done at London, 18 November 1980


The Contracting Parties,

Noting that the coastal States of the North-East Atlantic have, in accordance with relevant principles of international law, extended their jurisdiction over the living resources of the adjacent waters to limits of up to two hundred nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, and exercise within these areas sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing these resources,

Taking into account the work of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea in the field of fisheries,

Desiring to promote the conservation and optimum utilization of the fishery resources of the North-East Atlantic area within a framework appropriate to the regime of extended coastal State jurisdiction over fisheries, and accordingly to encourage international co-operation and consultation with respect to these resources,

Considering that the North-East Atlantic Fisheries Convention of 24 January 1959* should accordingly be replaced,

Have agreed as follows:

Article 1

1. The area to which this Convention applies, hereinafter referred to as “the Convention Area”, shall be the waters:
(a) within those parts of the Atlantic and Arctic Oceans and their dependent seas which lie north of 36o north latitude and between 42 o west longitude and 51o east longitude, but excluding:
(i) the Baltic Sea and the Belts lying to the south and east of lines drawn from Hasenøre Head to Gniben Point, from Korshage to Spodsbierg and from Gilbierg Head to the Kullen, and
(ii) the Mediterranean Sea and its dependent seas as far as the point of intersection of the parallel of 36o latitude and the meridian of 5o36' west longitude,
(b) within that part of the Atlantic Ocean north of 59o north latitude and between 44 o west longitude and 42o west longitude.

2. This Convention applies to all fishery resources of the Convention Area with the exception of sea mammals, sedentary species, i.e. organisms which, at the harvestable stage, either are immobile on or under the seabed or are unable to move except in constant physical contact with the seabed or the subsoil and, in so far as they are dealt with by other international agreements, highly migratory species and anadromous stocks.

Article 2

Nothing in this Convention shall be deemed to affect the rights, claims, or views of any Contracting Party with regard to the limits or extent of jurisdiction over fisheries.

Article 3

1. For the purposes of this Convention the Contracting Parties agree to establish and maintain a North-East Atlantic Fisheries Commission, hereinafter referred to as “the Commission”.

2. The Commission shall have legal personality and shall enjoy in its relations with other international organizations and in the territories of the Contracting Parties such legal capacity as may be necessary to perform its functions and achieve its ends.

3. Each Contracting Party shall appoint to the Commission not more than two representatives who may be accompanied at any of its meetings by experts and advisers.

4. The Commission shall elect its own president and not more than two vice-presidents.

5. The office of the Commission shall be in London.

6. Except when the Commission determines otherwise, it shall meet once a year in London at such time as it decides; provided, however, that upon the request of a Contracting Party and subject to the concurrence of three other Contracting Parties, the President shall, as soon as practicable, convene a meeting at such time and place as he may determine.

7. The Commission shall appoint its own secretary and such other staff as it may require.

8. The Commission may set up such committees and other subsidiary bodies as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

9. Each Contracting Party shall have one vote in the Commission. Decisions of the Commission shall be taken by a simple majority, or, if this Convention specifically requires a qualified majority, by a two-thirds majority of the votes of all Contracting Parties present and casting affirmative or negative votes, provided that no vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Contracting Parties. If there is an even division of votes on any matter which is subject to a simple majority decision, the proposal shall be regarded as rejected.

10. Subject to the provisions of this Article, the Commission shall adopt its own Rules of Procedure, including provisions for the election of the President and Vice-Presidents and their terms of office.

11. Reports of the proceedings of the Commission shall be transmitted as soon as possible to the Contracting Parties in English and French.

Article 4

1. The Commission shall perform its functions in the interests of the conservation and optimum utilization of the fishery resources of the Convention Area and shall take into account the best scientific evidence available to it.

2. The Commission shall provide a forum for consultation and exchange of information on the state of the fishery resources in the Convention Area and on management policies, including examination of the overall effect of such policies on the fishery resources.

Article 5

1. The Commission shall, as appropriate, make recommendations concerning fisheries conducted beyond the areas under fisheries jurisdiction of Contracting Parties. Such recommendations shall be adopted by a qualified majority.

2. The Commission in the exercise of its functions under paragraph 1 shall seek to ensure consistency between:
(a) any recommendation that applies to a stock or group of stocks occurring both within an area under the fisheries jurisdiction of a Contracting Party and beyond, or any recommendation that would have an effect through species inter-relationships on a stock or group of stocks occurring in whole or in part within an area under the fisheries jurisdiction of a Contracting Party, and
(b) any measures and decisions taken by such Contracting Party for the management and conservation of that stock or group of stocks with respect to fisheries conducted within the area under its fisheries jurisdiction.

The appropriate Contracting Party and the Commission shall accordingly promote the co-ordination of such recommendations, measures and decisions.

3. For the purpose of paragraph 2 each Contracting Party shall keep the Commission informed of its measures and decisions.

Article 6

1. The Commission may make recommendations concerning fisheries conducted within an area under fisheries jurisdiction of a Contracting Party, provided that the Contracting Party in question so requests and the recommendation receives its affirmative vote.

2. The Commission may give advice concerning fisheries referred to in paragraph 1 if the Contracting Party in question so requests.

Article 7

In the exercise of its functions, as set out in Articles 5 and 6, the Commission may consider inter alia measures for:
(a) the regulation of fishing gear and appliances, including the size of mesh of fishing nets,
(b) the regulation of the size limits of fish that may be retained on board vessels, or landed or exposed or offered for sale,
(c) the establishment of closed seasons and of closed areas,
(d) the improvement and increase of fishery resources, which may include artificial propagation, the transplantation of organisms and the transplantation of young,
(e) the establishment of total allowable catches and their allocation to Contracting Parties,
(f) the regulation of the amount of fishing effort and its allocation to Contracting Parties.

Article 8

1. The Commission may by a qualified majority make recommendations concerning measures of control relating to fisheries conducted beyond areas under the fisheries jurisdiction of Contracting Parties for the purpose of ensuring the application of this Convention and any recommendations adopted thereunder.

2. The Commission may also make recommendations concerning measures of control relating to fisheries conducted within an area under the fisheries jurisdiction of a Contracting Party, provided that the Contracting Party in question so requests and the recommendation receives its affirmative vote.

3. Recommendations adopted under this Article may include provisions for termination different from those provided for in Article 13.

Article 9

1. The Commission may by a qualified majority make recommendations providing for the collection of statistical information relating to fisheries conducted beyond areas under the fisheries jurisdiction of Contracting Parties.

2. The Commission may also make recommendations providing for the collection of statistical information relating to fisheries conducted within an area under the fisheries jurisdiction of a Contracting Party, provided that the recommendation receives the affirmative vote of that Contracting Party.

Article 10

When adopting recommendations the Commission shall determine whether, and under which conditions, those recommendations shall apply to fishing operations conducted solely for the purpose of scientific investigation carried out according to relevant principles and rules of international law.

Article 11

1. The Commission shall, without undue delay, notify the Contracting Parties of the recommendations adopted by the Commission under this Convention.

2. The Commission may publish or otherwise disseminate reports of its activities and other information relating to the fisheries in the Convention area.

Article 12

1. A recommendation shall become binding on the Contracting Parties subject to the provisions of this Article and shall enter into force on a date determined by the Commission, which shall not be before 30 days after the expiration of the period or periods of objection provided for in this Article.

2. (a) Any Contracting Party may, within 50 days of the date of notification of a recommendation adopted under paragraph 1 of Article 5, under paragraph 1 of Article 8 or under paragraph 1 of Article 9, object thereto. In the event of such an objection, any other Contracting Party may similarly object within 40 days after receiving notification of that objection. If any objection is made within this further period of 40 days, other Contracting Parties are allowed a final period of 40 days after receiving notification of that objection in which to lodge objections.
(b) A recommendation shall not become binding on a Contracting Party which has objected thereto.
(c) If three or more Contracting Parties have objected to a recommendation it shall not become binding on any Contracting Party.
(d) Except when a recommendation is not binding on any Contracting Party according to the provisions of sub-paragraph (c), a Contracting Party which has objected to a recommendation may at any time withdraw that objection and shall then be bound by the recommendation within 70 days, or as from the date determined by the Commission under paragraph 1, whichever is the later.
(e) If a recommendation is not binding on any Contracting Party, two or more Contracting Parties may nevertheless at any time agree among themselves to give effect thereto, in which event they shall immediately notify the Commission accordingly.

3. In the case of a recommendation adopted under paragraph 1 of Article 6, under paragraph 2 of Article 8, or under paragraph 2 of Article 9, only the Contracting Party exercising fisheries jurisdiction in the area in question may, within 60 days of the date of notification of the recommendation, object thereto, in which case the recommendation shall not become binding on any Contracting Party.

4. The Commission shall notify the Contracting Parties of any objection and withdrawal immediately upon the receipt thereof, and of the entry into force of any recommendation and of the entry into effect of any agreement made pursuant to sub-paragraph (e) of paragraph 2.

Article 13

1. (a) After the expiration of one year from the date of entry into force of a recommendation adopted under paragraph 1 of Article 5, paragraph 1 of Article 8 or paragraph 1 of Article 9, any Contracting Party may notify the Commission of the termination of its acceptance of the recommendation and, if that notification is not withdrawn, the recommendation shall cease to be binding on that Contracting Party at the end of one year from the date of notification.
(b) A recommendation which has ceased to be binding on a Contracting Party shall cease to be binding on any other Contracting Party 30 days after the date on which the latter notifies the Commission of the termination of its acceptance of the recommendation.

2. In the case of recommendations adopted under paragraph 1 of Article 6, paragraph 2 of Article 8 or paragraph 2 of Article 9, only the Contracting Party exercising fisheries jurisdiction in the area in question may notify the Commission of termination of its acceptance of the recommendation, in which event it shall cease to be binding on any Contracting Party at the end of 90 days from the date of the notification.

3. The Commission shall notify the Contracting Parties of any notification under this Article immediately upon the receipt thereof.

Article 14

1. In the interest of the optimal performance of the functions set out in Articles 4, 5 and 6, the Commission shall seek information and advice from the International Council for the Exploration of the Sea. Such information and advice shall be sought on matters related to the Commission’s activities and falling within the competence of the Council, including information and advice on the biology and population dynamics of the fish species concerned, the state of the fish stocks, the effect of fishing on those stocks, and measures for their conservation and management.

2. In order to facilitate the tasks of the International Council for the Exploration of the Sea in providing information and advice to the Commission, the Commission shall seek to establish in co-operation with the Council, arrangements to ensure that research studies for this purpose, including joint studies, are encouraged and conducted efficiently and without undue delay.

3. The Commission may establish working arrangements with any other international organization which has related objectives.

Article 15

1. Without prejudice to the rights of Contracting Parties in regard to waters under their fisheries jurisdiction, the Contracting Parties shall take such action, including the imposition of adequate sanctions for infractions, as may be necessary to make effective the provisions of this Convention and to implement any recommendation which becomes binding under Article 12.

2. Each Contracting Party shall transmit to the Commission an annual statement of the actions it has taken pursuant to paragraph 1.

Article 16

1. Each Contracting Party shall inform the Commission of its legislative measures and of any agreements which it may have concluded, in so far as those measures and agreements relate to the conservation and utilization of fishery resources in the Convention Area.

2. Each Contracting Party shall furnish on the request of the Commission any available scientific and statistical information needed for the purposes of this Convention and such additional information as may be required under Article 9.

Article 17

1. Each Contracting Party shall pay the expenses of its own delegation to all meetings held under this Convention.

2. At its first meeting the Commission shall adopt a budget for its first financial year. At this meeting the Commission may also, as appropriate, adopt a budget for the second financial year.

3. At each annual session the Commission shall adopt a budget for the following financial year and a budget estimate for the financial year following thereafter. A draft budget and draft budget estimate shall be submitted by the President of the Commission to the Contracting Parties not less than 40 days before the meeting of the Commission at which they are to be considered.

4. The Commission shall determine the contributions due from each Contracting Party under the annual budgets according to the following formula:
(a) one-third of the budget shall be divided equally among the Contracting Parties;
(b) two-thirds of the budget shall be divided among the Contracting Parties in proportion to their nominal catches in the Convention Area, on the basis of the International Council for the Exploration of the Sea definitive catch statistics for the calendar year ending not more than 24 and not less than 18 months before the beginning of the budget year;
(c) however, the annual contribution of any Contracting Party which has a population of less than 300 000 inhabitants shall be limited to a maximum of 5% of the total budget. When this contribution is so limited, the remaining part of the budget shall be divided among the other Contracting Parties in accordance with sub-paragraph (a) and (b). This rule shall be effective for the first five budget years of the Commission and thereafter it shall be subject to annual review by the Commission which may change it by a decision adopted by a three-fourths majority of all Contracting Parties.

5. The Commission shall notify each Contracting Party of the contribution due from that Party as determined under paragraph 4 and of the date as determined by the Commission by which this contribution shall be paid.

6. The contribution of a Contracting Party which has acceded to this Convention during the course of a financial year shall, in respect of that year, be a part proportional to the number of complete months remaining in the year of the annual contribution calculated in accordance with paragraph 4.

7. Contributions shall be payable in the currency of the country in which the office of the Commission is located.

8. A Contracting Party which has not paid by the date determined by the Commission its contributions for two years shall not enjoy the right of casting votes and of making objections under this Convention until it has fulfilled its obligations, unless, at the request of the Contracting Party concerned, the Commission decides otherwise.

9. The Commission shall adopt rules for the conduct of its financial affairs.

Article 18

By a qualified majority the Commission may subdivide the Convention Area into regions and may alter the boundaries and vary the number of regions provided that the decision receives the affirmative vote of each Contracting Party exercising fisheries jurisdiction in any part of the area affected.

Article 19

1. Any Contracting Party may propose amendments to this Convention. Any such proposed amendment shall be sent to the Secretary at least 90 days prior to the meeting at which the Contracting Party proposes it to be acted upon. The Secretary shall transmit the proposal immediately to the Contracting Parties.

2. The adoption of a proposed amendment requires a three-fourths majority of all Contracting Parties. The text of any proposed amendment so adopted shall be transmitted by the Commission to the Depositary which shall forthwith forward it to the Contracting Parties.

3. An amendment shall take effect for the Contracting Parties 120 days following the date of the notification by the Depositary of receipt of written notification of approval by three-fourths of all Contracting Parties, unless any other Contracting Party notifies the Depositary, within 90 days of the date of the notification by the Depositary of such receipt, that it objects to the amendment, in which case the amendment shall not take effect for any Contracting Party. A Contracting Party which has objected to an amendment may at any time withdraw its objection. If all objections to an amendment are withdrawn, the amendment shall take effect for the Contracting Parties 120 days following the date of the notification by the Depositary of receipt of the last withdrawal.

4. A Party which ratifies, accepts, approves or accedes to this Convention after an amendment has been adopted in accordance with paragraph 2 shall be deemed to have approved the said amendment.

5. The Depositary shall promptly notify the Contracting Parties of the receipt of notifications of approval of amendments, the receipt of notification of objection or withdrawal of objections, and the entry into force of amendments.

Article 20

1. The Convention shall be open for signature from 18 November 1980 to 28 February 1981 by the following Parties: Bulgaria, Cuba, Denmark in respect of the Faroe Islands, the European Economic Community, Finland, the German Democratic Republic, Iceland, Norway, Poland, Portugal Spain, Sweden and the Union of Soviet Socialist Republics. It shall be ratified, accepted, or approved as soon as possible and the instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, referred to in this Convention as “the Depositary”.

2. This Convention shall enter into force upon the deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by not less than seven Signatories, provided that these include at least three Signatories exercising fisheries jurisdiction within the Convention Area. If, however, this Convention has not entered into force one year from the date on which this Convention is opened for signature, but not less than five Signatories have deposited instruments of ratification, acceptance or approval, including at least three Signatories exercising fisheries jurisdiction within the Convention Area, these Signatories may agree among themselves, by special protocol on the date on which this Convention shall enter into force; in that case this Convention shall enter into force with respect to any Party that ratifies, accepts or approves thereafter on the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

3. Any of the Parties referred to in paragraph 1 which has not signed this Convention may accede thereto at any time after it has entered into force in accordance with paragraph 2.

4. Any State not referred to in paragraph 1, except a Member State of the European Economic Community, may accede to this Convention at any time after it has entered into force in accordance with paragraph 2, provided that an application for accession of that State meets with the approval of three-fourths of all the Contracting Parties.

An application for accession shall be addressed in writing to the Depositary which shall notify all Contracting Parties thereof. The application is approved if within 90 days from the date of such notification three-fourths of all the Parties in respect of which this Convention has already entered into force by that date have notified the Depositary of their approval of the application.

The Depositary shall notify the State applying for accession and all Contracting Parties of the result of the application.

5. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Depositary and shall take effect on the date of its receipt. As from that date any Party which accedes to this Convention shall be bound by the recommendations which are, at the time of its accession, binding on all the other Contracting Parties as well as by any other recommendations which are, at that time, binding on one or more of the Contracting Parties and are not specifically excluded by the acceding Party in its instrument of accession.

6. The Depositary shall inform all signatories and all acceding Parties of all instruments of ratification, acceptance, approval or accession deposited, and shall notify signatories of the date and the Parties in respect of which this Convention enters into force.

7. The Depositary shall call the first meeting of the Commission as soon as practicable after the entry into force of this Convention and shall communicate the provisional agenda to each Contracting Party.

Article 21

At any time after two years from the date on which this Convention has entered into force with respect to a Contracting Party, that Party may denounce the Convention by means of a notification in writing addressed to the Depositary. Any such denunciation shall take effect twelve months after the date of its receipt, and shall be notified to the Contracting Parties by the Depositary.

Article 22

This Convention, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited with the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The Depositary shall transmit duly certified copies to the Signatories and acceding Parties, and shall register the Convention in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at London this 18th day of November, one thousand nine hundred and eighty.

* Treaty Series No. 68 (1963). Cmnd. 2190.

 

/otsingu_soovitused.json