Teksti suurus:

Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.06.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.07.2007
Avaldamismärge:

Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus

Vastu võetud 02.07.2002 nr 211
RT I 2002, 58, 366
jõustumine 13.07.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
20.05.2003 nr 157 (RT I 2003, 44, 305) 2.06.2003

Määrus kehtestatakse «Elektriohutusseaduse» (RT I 2002, 49, 310) § 15 lõike 4 alusel.

§1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus tulenevalt elektripaigaldise ohutasemest, pingest, võimsusest ja asukohast.

§2. Õhuliini kaitsevöönd

Õhuliini kaitsevöönd on maa-ala ja õhuruum, mida piiravad mõlemal pool piki liini telge paiknevad mõttelised vertikaaltasandid, ning mille ulatus mõlemal pool liini telge :
1) alla 1 kV pingega liinide korral on 2 meetrit;
2) kuni 20 kV pingega liinide korral on 10 meetrit;
3) 35–110 kV pingega liinide korral on 25 meetrit;
4) 220–330 kV pingega liinide korral on 40 meetrit.

[RT I 2003, 44, 305 – jõust. 2.06.2003]

§3. Maakaabelliini maa-ala kaitsevöönd

Maakaabelliini maa-ala kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.

§4. Veekaabelliini kaitsevöönd

Veekaabelliini kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev veepinnast põhjani ulatuv veeruum, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest meres ja järvedes 100 meetri kaugusel ning jõgedes 50 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.

§5. Laevatatavate siseveekogude veepinna kohal asuva õhuliini kaitsevöönd

Laevatatavate siseveekogude veepinna kohal asuva õhuliini kaitsevöönd on piki liini kulgev õhuruum, mida mõlemalt poolt liini piiravad liini äärmistest hälbimatus asendis juhtmetest 100 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.

§6. Alajaamade ja jaotusseadmete kaitsevöönd

Alajaamade ja jaotusseadmete ümber ulatub kaitsevöönd 2 meetri kaugusele piirdeaiast, seinast või nende puudumisel seadmest.

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json