Teksti suurus:

Apellatsioonikomisjoni töökord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.06.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2010
Avaldamismärge:RTL 2003, 69, 994

Apellatsioonikomisjoni töökord

Vastu võetud 03.06.2003 nr 35

Määrus kehtestatakse « Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 71, õiend; 95, 611; 2001, 50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205; 53, 336; 57, 359; 61, 375; 63, 389; 64, 393; 90, 521; 2003, 21, 125) § 29 lõike 9 alusel.

§1. Üldsätted

(1) Haridus- ja teadusministri moodustatud apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon) vaatab läbi riigieksami tulemuste kohta esitatud vaided.

(2) Komisjoni kuulub Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalveosakonna (edaspidi järelevalveosakond) juhataja, järelevalveosakonna teenistuja ning üldharidusosakonna teenistuja.

(3) Komisjoni tegevust korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalveosakond. Komisjoni esimeheks on järelevalveosakonna juhataja ning sekretäriks komisjoni liikmeks olev järelevalveosakonna teenistuja.

(4) Komisjon kaasab oma töös eksperte ning teavitab Riiklikku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskust (edaspidi REKK) kaasatud ekspertidest.

(5) Ekspert, kes on eelnevalt osalenud vaidlustatud tulemusega riigieksamitöö hindamisel, ei saa esitada arvamust vastava vaide lahendamisel.

§2. Avalduste esitamine ja registreerimine

(1) Riigieksami sooritanud isiku vaie registreeritakse selle saabumise päeval järelevalveosakonnas.

(2) Hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast registreerimist edastab komisjoni sekretär vaided REKK-le, kus vaidele märgitakse vaidlustatud tulemusega riigieksamitöö kood. REKK edastab vaide koos vaidlustatud tulemusega riigieksamitöödega vastavale eksperdile.

§3. Avalduste läbivaatamine ekspertide poolt

(1) Eksperdid kontrollivad vaidlustatud tulemusega riigieksamitöö hindamise vastavust vastava aine riigieksamitöö hindamisjuhendile, võttes arvesse hindamiskomisjoni otsused hindamisjuhendi täpsustamise kohta.

(2) REKK võimaldab ekspertidele vaiete läbivaatamise oma ruumides.

(3) Eksperdid teevad komisjonile iga tööpäeva lõpuks läbivaadatud eksamitööde kohta ühe järgmistest ettepanekutest:
1) jätta riigieksamitulemus muutmata;
2) tõsta riigieksamitulemust;
3) langetada riigieksamitulemust.

§4. Komisjoni koosolek

(1) Komisjoni koosoleku kutsub kokku esimees või tema äraolekul sekretär vastavalt vajadusele.

(2) Komisjoni sekretär protokollib komisjoni istungid. Protokollile kirjutavad alla esimees ja sekretär.

§5. Komisjoni otsus

(1) Komisjon teeb vaidlustatud tulemusega riigieksamitöö kohta kümne päeva jooksul vaide esitamisest ühe järgmistest otsustest:
1) jätta riigieksamitulemus muutmata;
2) tõsta riigieksamitulemust;
3) langetada riigieksamitulemust.

(2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku komisjoni liikmetest, sealhulgas esimees või tema äraolekul sekretär.

(3) Komisjon võtab otsuse vastu avalikul hääletamisel lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks komisjoni esimehe hääl või tema äraolekul sekretäri hääl.

(4) Komisjoni otsuse vormistab komisjoni sekretär ning sellele kirjutavad alla komisjoni esimees ja sekretär.

(5) Komisjoni otsuse saadab komisjoni sekretär otsuse tegemisele järgneval tööpäeval kirjalikult posti teel vaide esitajale avalduses toodud aadressil ning riigieksamitöö tulemuse muutmisel otsuse koopia REKK-le.

§6. Uue riigieksamitunnistuse väljastamine

Riigieksamitulemuse tõstmise või langetamise korral väljastab REKK hiljemalt apellatsiooniperioodi lõpul avalduse esitajale uue riigieksamitunnistuse posti teel tähitud kirjaga või annab selle avalduse esitaja soovil talle kätte isikut tõendava dokumendi alusel.

§7. Rakendussäte

Haridusministri 18. juuni 2002. a määrus nr 57 «Apellatsioonikomisjoni töökord» (RTL 2002, 69, 1079; 2003, 4, 39) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Toivo MAIMETS

Kantsler Peep RATAS