Teksti suurus:

Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded lähitoimeseadmete klassile

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.06.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.04.2006
Avaldamismärge:RTL 2003, 72, 1056

Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded lähitoimeseadmete klassile1

Vastu võetud 11.06.2003 nr 103

Määrus kehtestatakse «Telekommunikatsiooniseadus» (RT I 2000, 18, 116; 78, 495; 2001, 23, 125; 53, 310; 2002, 47, 297; 61, 375; 63, 387; 99, 580; 2003, 23, 136) § 65 lõike 1 punkti 3 ja lõike 3 alusel.

§1. Määruse reguleerimisala

(1) Käesoleva määrusega sätestatakse lähitoimeseadmete (Short Range Devices – SRD) klassi kuuluvate raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded käesoleva määruse §-s 2 loetletud lähitoimeseadmete alamklassidele.

(2) Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded määravad lähitoimeseadmete klassi tehnilised näitajad, kasutuspiirkonna, -viisi ja -otstarbe, kasutatavad raadiosageduskanalid ning raadiosaateseadme kasutamise tingimused.

§2. Lähitoimeseadmete alamklassid

Lähitoimeseadmete alamklassid on järgmised:
1) mittespetsiifilised lähitoimeseadmed (Non-Specific Short Range Devices);
2) laviiniohvrite otsimisseadmed (Devices for Detecting Avalanche Victims);
3) lairiba andmeedastussüsteemid ja HIPERLAN seadmed (Wideband Data Transmission Systems and HIPERLANs (High Performance Radio Local Area Networks – HIPERLANs));
4) raudteetranspordiseadmed (Railway Applications);
5) maanteetranspordi ja liikluse telemaatikaseadmed (Road Transport and Traffic Telematics – RTTT);
6) liikumisandurid ja valveseadmed (Equipment for Detecting Movement and Equipment for Alert );
7) häireseadmed (Alarms);
8) mudelite juhtimisseadmed ( Model Control);
9) induktiivseadmed (Inductive Applications );
10) raadiomikrofonid ja invaraadioseadmed (Radio Microphones and Aids for the Handicapped);
11) raadiosageduslikud identifitseerimisseadmed (Radio Frequency Identification Applications – RFID);
12) aktiivsed meditsiinilised implantaadid ( Ultra Low Power Active Medical Implants);
13) juhtmeta audioseadmed (Wireless Audio Applications).

§3. Lähitoimeseadmete kasutusotstarve, -viis, -piirkond ja töötsükkel

(1) Lähitoimeseadmed on väikese kiirgusvõimsusega ja ühe- või kahesuunalist sidet võimaldavad kaasaskantavad, statsionaarsed või liikuvale objektile paigaldatud raadiosaateseadmed, sealhulgas kaugjuhtimis-, telemeetria-, häire-, audio-, hääle- ja videosüsteemides kasutatavad seadmed.

(2) Lähitoimeseadmed ei tohi tekitada häireid primaarse kasutusrežiimiga raadioseadmetele ning neid ei kaitsta teiste raadiosideteenistuste poolt põhjustatud häirete eest.

(3) Lähitoimeseadmetes on lubatud kasutada ainult seadme tootja poolt ettenähtud antenne ja võimendeid, kuid seadme kiirgusvõimsus ei või ületada käesolevas määruses sätestatud lubatud piirnormi.

(4) Lähitoimeseadmete kasutamisele territoriaalseid piiranguid ei kehtestata.

(5) Lähitoimeseadmete kasutamist võib isik, kellel selleks on õigustatud huvi, piirata piirkondades, kus kasutatakse lähitoimeseadme poolt kiiratavate kõrgsageduslike raadiolainete suhtes tundlikku elektroonilist aparatuuri või kus hoitakse plahvatusohtlikke aineid.

(6) Töötsükkel (duty cycle) on protsentides väljendatud suhtarv, mis näitab raadiosaateseadme maksimaalset sisselülitatud aega ühel kandesagedusel ühe tunni suhtes. Kui ei ole sätestatud teisiti, on suurim lubatud töötsükkel 100%.

§4. Nõuded mittespetsiifiliste lähitoimeseadmete kasutamisele

(1) Mittespetsiifilised lähitoimeseadmed on telemeetria-, kaugjuhtimis-, valvesignalisatsiooni-, andmeedastus- ja muud samalaadsed seadmed ning üle 2,4 GHz raadiosagedustel töötavad videoseadmed.

(2) Kasutatavad raadiosagedusalad koos lubatud suurimate kiirgusvõimsuste (H – magnetvälja tugevus 10 m kaugusel lähitoimeseadmest, e.r.p. – efektiivne kiirgusvõimsus, e.i.r.p. – ekvivalentne isotroopne kiirgusvõimsus) ja muude lubatud suurimate tehniliste näitajatega on järgmised:
1) 6765–6795 kHz, H = 42 dBµA/m;
2) 13,553–13,567 MHz, H = 42 dBµA/m;
3) 26,957–27,283 MHz, H = 42 dBµA/m või e.r.p. = 10 mW;
4) 40,660–40,700 MHz, e.r.p. = 10 mW;
5) 173,200–173,350 MHz, kanalisamm 12,5 kHz, raadiosageduskanalite arv 12 ja lubatud suurim impulssvõimsus kandesagedusel 1 mW;
6) 433,050–434,790 MHz, e.r.p. = 10 mW ja töötsükkel 10%, kuid töötsükli 100% korral:
a) 433,050–434,790 MHz, e.r.p. = 1 mW, sealhulgas lairiba kanalites võimsustihedus –13 dBm/10 kHz;
b) 434,040–434,790 MHz, e.r.p. = 10 mW, kui kanalisamm kuni 25 kHz;
7) 868,000–868,600 MHz, e.r.p. = 25 mW ja töötsükkel 1%;
8) 868,700–869,200 MHz, e.r.p. = 25 mW ja töötsükkel 0,1%;
9) 869,300–869,400 MHz, e.r.p. = 10 mW ja kanalisamm 25 kHz;
10) 869,400–869,650 MHz, e.r.p. = 500 mW, töötsükkel 10% ning kanalisamm 25 kHz;
11) 869,700–870,000 MHz, e.r.p. = 5 mW;
12) 2400,0–2483,5 MHz, e.i.r.p. = 10 mW;
13) 5725,0–5875,0 MHz, e.i.r.p. = 25 mW;
14) 24,00–24,25 GHz, e.i.r.p. = 100 mW;
15) 61,00–61,50 GHz, e.i.r.p. = 100 mW;
16) 122,0–123,0 GHz, e.i.r.p. = 100 mW;
17) 244,0–246,0 GHz, e.i.r.p. = 100 mW.

(3) Audio- ja helisignaalide ülekanne raadiosagedusalas 433,050–434,790 MHz on keelatud.

(4) Raadiosagedusalas 869,400-869,650 MHz on kiirel andmeedastusel lubatud kasutada kogu raadiosagedusala ühe kanalina.

(5) Raadiosagedusalas 173,200–173,350 MHz on lubatud kasutada loomade jälgimisseadmeid käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 5 sätestatud tingimustel. Loomade jälgimisseadmete kasutamisel tuleb arvestada muude õigusaktidega loomadele paigaldatavate seadmete kasutamisele kehtestatud piiranguid.

(6) Mittespetsiifiliste lähitoimeseadmete tehniliste näitajate puhul lähtutakse tehnilise normi täitmiseks Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituudi (ETSI) harmoneeritud standardi EN 300 220-3 (sagedusvahemikus 25 kuni 1000 MHz, üldiselt), standardi EN 301 391 (sagedusalas 869,300–869,400 MHz), harmoneeritud standardi EN 300 330-2 (sagedusvahemikus 9 kHz kuni 25 (30) MHz) või harmoneeritud standardi EN 300 440-2 (sagedusvahemikus 1 kuni 40 GHz) nõuetest. Tehnilise normi täitmiseks võib lähtuda ekvivalentsetest standarditest või tehnilistest kirjeldustest.

§5. Nõuded laviiniohvrite otsimisseadmete kasutamisele

(1) Laviiniohvrite otsimisseadmetes kasutatava moduleerimata signaali sagedus on 457 kHz ja lubatud suurim magnetvälja tugevus 10 m kaugusel otsimisseadmest on 7 dBµA/m.

(2) Laviiniohvrite otsimisseadmete tehniliste näitajate puhul lähtutakse tehnilise normi täitmiseks ETSI harmoneeritud standardite EN 300 718-2 ja EN 300 718-3 nõuetest. Tehnilise normi täitmiseks võib lähtuda ekvivalentsetest standarditest või tehnilistest kirjeldustest.

§6. Nõuded lairiba andmeedastussüsteemide ja HIPERLAN seadmete kasutamisele

(1) Lairiba andmeedastussüsteeme ja HIPERLAN seadmeid kasutatakse juhtmeta andmeedastuseks.

(2) Lairiba andmeedastussüsteemide tehnilised näitajad on järgmised:
1) kasutatav raadiosagedusala 2400,0–2483,5 MHz;
2) lubatud suurim ekvivalentne isotroopne kiirgusvõimsus 100 mW;
3) modulatsioonitüübi DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum ) korral suurim lubatud võimsus-tihedus –20dBW/MHz ning modulatsioonitüübi FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum ) korral –10dBW/100 kHz.

(3) HIPERLAN ja teiste analoogsete raadio-kohtvõrkude seadmete puhul kasutatavad raadiosagedusalad ja lubatud suurimad ekvivalentsed isotroopsed kiirgusvõimsused on järgmised:
1) 5150–5350 MHz, kiirgusvõimsuse suurim keskväärtus 200 mW 14 kanali või sagedusriba 330 MHz korral (ainult siseruumides kasutamiseks);
2) 5470–5725 MHz, kiirgusvõimsuse suurim keskväärtus 1 W;
3) 17,1–17,3 GHz, e.i.r.p. = 100 mW.

(4) Lairiba andmeedastussüsteemides ja HIPERLAN seadmetes on lubatud kasutada peale käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud modulatsioonitüüpide veel modulatsioonitüüpi OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing).

(5) HIPERLAN seadmed peavad häirete vältimiseks olema varustatud dünaamilise sagedusvalimise (Dynamic Frequency Selection – DFS) ja raadiosaateseadme võimsuse automaatjuhtimise (Transmitter Power Control – TPC, võimsuse vähendamisega vähemalt 3 dB) vahenditega.

(6) DFS ja TPC vahendid võivad täielikult või osaliselt puududa raadiosagedusala 5150–5250 MHz kasutavatel 1. tüüpi HIPERLAN seadmetel ja raadiosagedusala 5150–5350 MHz kasutavatel muudel HIPERLAN seadmetel, kui nendel seadmetel kasutatakse teisi meetmeid häirete vältimiseks sama raadiosagedusala kasutavatele primaarse kasutusrežiimiga raadiosideteenistuste seadmetele.

(7) Lairiba andmeedastussüsteemide tehniliste näitajate puhul lähtutakse tehnilise normi täitmiseks ETSI harmoneeritud standardi EN 300 328-2 nõuetest. Tehnilise normi täitmiseks võib lähtuda ekvivalentsetest standarditest või tehnilistest kirjeldustest.

(8) HIPERLAN seadmete tehniliste näitajate puhul lähtutakse tehnilise normi täitmiseks ETSI standardite ETS 300 836-1 (1. tüüpi HIPERLAN) ja ETSI standardikavandi EN 301 893 (2. tüüpi HIPERLAN ja muud HIPERLAN seadmed) nõuetest. Tehnilise normi täitmiseks võib lähtuda ekvivalentsetest standarditest või tehnilistest kirjeldustest.

§7. Nõuded raudteetranspordiseadmete kasutamisele

(1) Raadiosagedustel töötavaid raudteetranspordiseadmeid kasutatakse raudteeveeremi automaatseks identifitseerimiseks (Automatic Vehicle Identification for Railways – AVI), juhtimissüsteemides Eurobalise ja Euroloop (European Train Control System) või muuks raudteetranspordialaseks raadiosideks.

(2) Kasutatavad raadiosagedusalad ja lubatud suurimad kiirgusvõimsused või magnetvälja tugevused on järgmised:
1) AVI seadmetele 2446–2454 MHz, ekvivalentne isotroopne kiirgusvõimsus 500 mW;
2) Eurobalise süsteemidele 27,095 MHz, magnetvälja tugevus 42 dBµA/m 10 m kaugusel;
3) Euroloop süsteemidele 4515 kHz, magnetvälja tugevus 7 dBµA/m 10 m kaugusel.

(3) AVI seadmete poolt kasutatav raadiosagedusala sisaldab 5 kanalit kanalisammuga 1,5 MHz.

(4) AVI seadmed võivad rakenduda vaid raudteeveeremi juuresolekul. Eurobalise raadiosaateseadmed võivad rakenduda vaid raudteeveeremi telesignaali vastuvõtmisel.

(5) Raudteetranspordiseadmete tehniliste näitajate puhul lähtutakse tehnilise normi täitmiseks ETSI harmoneeritud standardite EN 300 761-2 (sagedusalas 2446–2454 MHz) ja EN 300 330-2 (ülejäänud sagedusalades) nõuetest. Tehnilise normi täitmiseks võib lähtuda ekvivalentsetest standarditest või tehnilistest kirjeldustest.

§8. Nõuded maanteetranspordi ja liikluse telemaatikaseadmete kasutamisele

(1) Maanteetranspordi ja liikluse telemaatikaseadmed on sõiduk–sõiduk ning tee–sõiduk süsteemid, sealhulgas teelõivusüsteemid, ning maanteetranspordi infrastruktuuri ja sõiduki radarsüsteemid.

(2) Kasutatavad raadiosagedusalad ja lubatud suurimad ekvivalentsed isotroopsed kiirgusvõimsused on järgmised:
1) tee–sõiduk süsteemile 5795–5805 MHz, e.i.r.p. = 2 W;
2) sõiduk–sõiduk ja tee–sõiduk süsteemile 63–64 GHz, e.i.r.p. = 2 W;
3) maanteetranspordi infrastruktuuri ja sõiduki radarsüsteemile 76–77 GHz, e.i.r.p. = 55 dBm.

(3) Raadiosagedusalas 5795–5805 MHz on kanalisammu 5 MHz korral kanalite kesksagedused 5797,5 MHz ja 5802,5 MHz, ning kanalisammu 10 MHz korral 5800 MHz.

(4) Maanteetranspordi ja liikluse telemaatikaseadmete tehniliste näitajate puhul lähtutakse tehnilise normi täitmiseks ETSI standardite EN 300 674 (sagedusalas 5,8 GHz), EN 301 091 (sagedusalas 76–77 GHz), ES 200 674-1 ja ES 200 674-2 (mõlemad sagedusalas 5,8 GHz) nõuetest. Tehnilise normi täitmiseks võib lähtuda ekvivalentsetest standarditest või tehnilistest kirjeldustest.

§9. Nõuded liikumisandurite ja valveseadmete kasutamisele

(1) Liikumisandurite ja valveseadmete kasutatavad raadiosagedusalad, lubatud suurimad ekvivalentsed isotroopsed kiirgusvõimsused ja muud lubatud suurimad tehnilised näitajad on järgmised:
1) 2400,0–2483,5 MHz, e.i.r.p. = 25 mW;
2) 24,05–24,25 GHz, e.i.r.p. = 100 mW;
3) 33,4–36,0 GHz, e.i.r.p. = 50 mW ja lubatud suurim kiirgusvõimsuse tihedus 5 cm kaugusel kiirgurist 2 mW/cm 2.

(2) Raadiosagedusalades 24,05–24,25 GHz ja 33,4–36,0 GHz on lubatud kasutada liiklusradareid käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 ja 3 sätestatud tingimustel.

(3) Liikumisandurite ja valveseadmete tehniliste näitajate puhul lähtutakse tehnilise normi täitmiseks ETSI harmoneeritud standardi EN 300 440-2 nõuetest. Tehnilise normi täitmiseks võib lähtuda ekvivalentsetest standarditest või tehnilistest kirjeldustest.

§10. Nõuded häireseadmete kasutamisele

(1) Häireseadmed on turva-, ohutus- ja sotsiaalhäireseadmed.

(2) Turva- ja ohutushäireseadmete kasutatavad raadiosagedusalad ja lubatud suurimad efektiivsed kiirgusvõimsused on järgmised:
1) 868,600–868,700 MHz, e.r.p. = 10 mW (raadiosagedusalas võib kasutada ka kiireks andmesideks ettenähtud seadmeid);
2) 869,250–869,300 MHz, e.r.p. = 10 mW;
3) 869,650–869,700 MHz, e.r.p. = 25 mW.

(3) Sotsiaalhäireseadmete kasutatav raadiosagedusala on 869,200–869,250 MHz ja lubatud suurim efektiivne kiirgusvõimsus on 10 mW.

(4) Häireseadmete kanalisamm on 25 kHz.

(5) Häireseadmetel, mis töötavad raadiosagedusalades 868,600–868,700 MHz, 869,250–869,300 MHz ja 869,200–869,250 MHz, on töötsükkel kuni 0,1% ning raadiosagedusalas 869,650–869,700 MHz on töötsükkel kuni 10%.

(6) Häireseadmete tehniliste näitajate puhul lähtutakse tehnilise normi täitmiseks ETSI harmoneeritud standardi EN 300 220-3 nõuetest. Tehnilise normi täitmiseks võib lähtuda ekvivalentsetest standarditest või tehnilistest kirjeldustest.

§11. Nõuded mudelite juhtimisseadmete kasutamisele

(1) Mudelite juhtimisseadmed on õhus, maapinnal, veepinnal või vee all liikuvate mudelite raadiojuhtimisseadmed.

(2) Kasutatavad raadiosagedusalad või -kanalid ja lubatud suurimad efektiivsed kiirgusvõimsused on järgmised:
1) 26,995 MHz, 27,045 MHz, 27,095 MHz, 27,145 MHz ja 27,195 MHz, e.r.p. = 100 mW;
2) 34,995–35,225 MHz (ainult lendavatele mudelitele), e.r.p. = 100 mW;
3) 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz ja 40,695 MHz, e.r.p. = 100 mW.

(3) Mudelite juhtimisseadmete lubatud kanalisamm on 10 kHz.

(4) Mudelite juhtimisseadmete tehniliste näitajate puhul lähtutakse tehnilise normi täitmiseks ETSI harmoneeritud standardi EN 300 220-3 nõuetest. Tehnilise normi täitmiseks võib lähtuda ekvivalentsetest standarditest või tehnilistest kirjeldustest.

§12. Nõuded induktiivseadmete kasutamisele

(1) Induktiivseadmed on autode immobilaiserid, isikute ja loomade identifitseerimissüsteemid, häiresüsteemid, kaablidetektorid, saastekontrollerid, juhtmeta heliedastusseadmed, juurdepääsu kontrollseadmed, lähedussensorid, vargusvastased seadmed, andmeside käsiseadmed, hääle identifikaatorid, juhtmeta juhtimissüsteemid, automaatsed teelõivu seadmed ja muud samalaadsed seadmed.

(2) Kasutatavad raadiosagedusalad koos lubatud suurimate magnetvälja tugevustega 10 m kaugusel induktiivseadmest on järgmised:
1) 9,000–59,750 kHz, 72 dBµA/m kuni sageduseni 30 kHz, millest alates on suurima lubatud magnetvälja tugevuse langus 3 dB oktavi kohta;
2) 59,750–60,250 kHz, 42 dBµA/m;
3) 60,250–70,000 kHz, 69 dBµA/m sagedusel 60,250 kHz, millest alates on suurima lubatud magnetvälja tugevuse langus 3 dB oktavi kohta;
4) 70–119 kHz, 42 dBµA/m;
5) 119–135 kHz, 66 dBµA/m sagedusel 119 kHz, millest alates on suurima lubatud magnetvälja tugevuse langus 3 dB oktavi kohta;
6) 135–140 kHz, 42 dBµA/m;
7) 140–148,5 kHz, 37,7 dBµA/m;
8) 3155–3400 kHz, 13,5 dBµA/m;
9) 6765–6795 kHz, 42 dBµA/m;
10) 7400–8800 kHz, 9 dBµA/m;
11) 13,553–13,567 MHz, 42 dBµA/m;
12) 26,957–27,283 MHz, 42 dBµA/m.

(3) Sagedusvahemikus 9–148,5 kHz on lubatud kasutada peale käesoleva määruse § 3 lõikes 3 nimetatud antennide ka väliseid raam-mähisantenne (loop coil antenna).

(4) Induktiivseadmete tehniliste näitajate puhul lähtutakse tehnilise normi täitmiseks ETSI harmoneeritud standardi EN 300 330-2 nõuetest. Tehnilise normi täitmiseks võib lähtuda ekvivalentsetest standarditest või tehnilistest kirjeldustest.

§13. Nõuded raadiomikrofonide ja invaraadioseadmete kasutamisele

(1) Raadiomikrofonide kasutatavad raadiosagedusalad ja lubatud suurimad kanalisammud on järgmised:
1) 37,6–38,6 MHz, kanalisamm 50 kHz;
2) 863–865 MHz, kanalisamm 200 kHz (analoogsüsteemidel lubatud suurim hõivatav sagedusriba 300 kHz).

(2) Raadiomikrofonide lubatud suurim efektiivne kiirgusvõimsus on 10 mW.

(3) Invaraadioseadmete tehnilised näitajad on järgmised:
1) kasutatav raadiosagedusala 173,350–174,770 MHz;
2) lubatud suurim efektiivne kiirgusvõimsus 2 mW;
3) lubatud suurim kanalisamm 50 kHz.

(4) Invaraadioseadmete kasutamisel raadiosagedusalas 174,000–174,770 MHz tuleb arvestada häirete tekke võimalusega ringhäälingusaatjate poolt.

(5) Raadiomikrofonide ja invaraadioseadmete tehniliste näitajate puhul lähtutakse tehnilise normi täitmiseks ETSI harmoneeritud standardite EN 300 422-2 (kõikides sagedusalades) ja EN 301 357-2 (sagedusalas 863–865 MHz) nõuetest. Tehnilise normi täitmiseks võib lähtuda ekvivalentsetest standarditest või tehnilistest kirjeldustest.

§14. Nõuded raadiosageduslike identifitseerimisseadmete kasutamisele

(1) Raadiosageduslikud identifitseerimisseadmed on automaatsed kauba identifitseerimisseadmed, esemete teekonna jälgimisseadmed, häireseadmed, saastekontrollerid, isikutuvastusseadmed, juurdepääsu kontrollseadmed, lähedussensorid, vargusvastased seadmed, lokatsioonisüsteemid, andmeside käsiseadmed ja juhtmeta juhtimissüsteemid. Muid raadiosageduslikke identifitseerimisseadmeid võib kasutada vastavates paragrahvides esitatud nõuete kohaselt.

(2) Raadiosageduslike identifitseerimisseadmete tehnilised näitajad on järgmised:
1) kasutatav raadiosagedusala 2446–2454 MHz;
2) lubatud suurim ekvivalentne isotroopne kiirgusvõimsus 500 mW, kui töötsükkel on kuni 100%, või siseruumides 4 W, kui töötsükkel on kuni 15% iga 200 ms perioodi vältel;
3) võimsustasemel üle 500 mW on nõutav modulatsioonitüüp FHSS, lisaks peab seade olema varustatud võimsuse automaatjuhtimisega kiirgusvõimsuse vähendamiseks kuni 500 mW-ni seadme kasutamisel väljaspool siseruume.

(3) Raadiosageduslike identifitseerimisseadmete kasutamisel siseruumides ei tohi nende kiirgus 10 m kaugusel väljaspool ehitist ületada ekvivalentse 500 mW raadiosagedusliku identifitseerimisseadme poolt kiiratavat väljatugevust samal kaugusel. Kui ehitis koosneb mitmest valdusest, näiteks kauplustest kaubanduskeskuses, siis tuleb mõõtmistel võtta aluseks kasutaja valduse piir ehitises.

(4) Raadiosageduslike identifitseerimisseadmete tehniliste näitajate puhul lähtutakse tehnilise normi täitmiseks ETSI harmoneeritud standardi EN 300 440-2 nõuetest. Tehnilise normi täitmiseks võib lähtuda ekvivalentsetest standarditest või tehnilistest kirjeldustest.

§15. Nõuded aktiivsete meditsiiniliste implantaatide kasutamisele

(1) Aktiivsete meditsiiniliste implantaatide tehnilised näitajad on järgmised:
1) kasutatavas raadiosagedusalas 9–315 kHz:
a) lubatud suurim magnetvälja tugevus 30 dBµA/m;
b) töötsükkel kuni 10%;
2) kasutatavas raadiosagedusalas 402–405 MHz:
a) lubatud suurim efektiivne kiirgusvõimsus 25 µW;
b) esimese raadiosageduskanali kesksagedus 402,0125 MHz;
c) kanalisamm 25 kHz. Individuaalsaatjatel on lubatud kanalisammu suurendamine kuni 300 kHz-ni naaberkanalite arvel.

(2) Aktiivsete meditsiiniliste implantaatide tehniliste näitajate puhul lähtutakse tehnilise normi täitmiseks ETSI harmoneeritud standardite EN 300 330-2 (sagedusalas 9–315 kHz) ja EN 301 839-2 (sagedusalas 402–405 MHz) nõuetest. Tehnilise normi täitmiseks võib lähtuda ekvivalentsetest standarditest või tehnilistest kirjeldustest.

§16. Nõuded juhtmeta audioseadmete kasutamisele

(1) Juhtmeta audioseadmed on juhtmeta valjuhääldid ja peatelefonid kantavatele või sõidukis kasutatavatele CD-, kassett-, raadiovastuvõtu-, telefoni- või muudele samalaadsetele seadmetele.

(2) Juhtmeta audioseadmete tehnilised näitajad on järgmised:
1) kasutatav raadiosagedusala 863–865 MHz;
2) lubatud suurim efektiivne kiirgusvõimsus 10 mW;
3) analoogsüsteemidel lubatud suurim hõivatav sagedusriba 300 kHz.

(3) Juhtmeta audioseadmete tehniliste näitajate puhul lähtutakse tehnilise normi täitmiseks ETSI standardi EN 301 357-2 nõuetest. Tehnilise normi täitmiseks võib lähtuda ekvivalentsetest standarditest või tehnilistest kirjeldustest.

(4) Kitsaribaliste analoogtehnoloogial põhinevate heliülekandeseadmete, sealhulgas ukseavamissüsteemide ja elektroonsete lapsevalvurite ( baby voice monitors) tehnilised näitajad on järgmised:
1) kasutatav raadiosagedusala 864,8–865,0 MHz;
2) lubatud suurim efektiivne kiirgusvõimsus 10 mW;
3) kanalisamm 50 kHz.

(5) Kitsaribaliste analoogtehnoloogial põhinevate hääleseadmete tehniliste näitajate puhul lähtutakse ETSI harmoneeritud standardi EN 300 220-3 nõuetest. Tehnilise normi täitmiseks võib lähtuda ekvivalentsetest standarditest või tehnilistest kirjeldustest.

§17. Muud tehnilised näitajad

(1) Lähitoimeseadme elektriohutus ja elektromagnetiline ühildatavus peavad vastama «Telekommunikatsiooniseaduse» § 56 lõike 1 alusel kehtestatud nõuetele.

(2) Lähitoimeseadme kiirgusparameetrid peavad vastama «Telekommunikatsiooniseaduse» § 65 lõike 1 punkti 1 alusel kehtestatud nõuetele.

§18. Määruste kehtetuks tunnistamine

(1) Teede- ja sideministri 30. märtsi 2001. a määrus nr 32 «Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded lähitoimeseadmete klassile» (RTL 2001, 44, 635; 55, 762; 130,1890) tunnistatakse kehtetuks.

(2) Teede- ja sideministri 7. augusti 2001. a määrus nr 89 «Nõuded loomade jälgimiseks kasutatavatele raadiosaateseadmetele» (RTL 2001, 101, 1378) tunnistatakse kehtetuks.

(3) Teede- ja sideministri 21. mai 2001. a määrus nr 52 «Liiklusradarite klassi kuuluvate raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded» (RTL 2001, 65, 898) tunnistatakse kehtetuks.
1 Määruses on arvestatud Euroopa Ühenduse Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 99/5/EÜ (EÜT L 91, 07.04.99, lk 10) nõudeid

Minister Meelis ATONEN

Kantsler Marika PRISKE