Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. oktoobri 2000. a määruse nr 335 "Luhasoo maastikukaitseala kaitse-eeskiri" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.06.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 46, 328

Vabariigi Valitsuse 18. oktoobri 2000. a määruse nr 335 "Luhasoo maastikukaitseala kaitse-eeskiri" muutmine

Vastu võetud 12.06.2003 nr 173

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 2002, 6, 21; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 99, 579) § 5 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 18. oktoobri 2000. a määruses nr 335 «Luhasoo maastikukaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2000, 80, 510) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Kaitseala piir

(1) Luhasoo maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Rõuge vallas Eesti–Läti piiripunktist 95 mööda Pärlijõe paremkallast põhja suunas kuni Vanaluha maaparandusobjekti kagupoolse kogumiskraavini; mööda kraavi paremkallast edela suunas kuni maaparandusobjekti Luhasoo-poolse kuivenduskraavini; seejärel mööda maaparandusobjekti Luhasoo-poolseid kuivendus- ja kogumiskraave Pedaja maaüksuse (69702:001:0883) kirde- ja loodepiiril ja talude 37, 36 ja 35 lahusmaatükkidel ning Kadeni 40 maaüksusel (69702:001:1380) kuni lõikumiseni kirde-edelasuunalise magistraalkraaviga Kadeni 40 maaüksusel (69702:001:1380); mööda seda magistraalkraavi edela suunas kuni Kellamäe teeni; mööda nimetatud teed lõuna, kagu ja ida suunas kuni Eesti–Läti piirini piiripunktide 98 ja 97 vahel ning mööda Eesti–Läti piiri ida suunas kuni piiripunktini 95.

(2) Kaitseala välispiiri ja vööndite piiride kirjeldused on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ja Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel ning talumaade osas Katastri Ameti 1935. aasta skeemkaartide (mõõtkava 1:10 000) ja maakatastri 11. märtsi 2003. a andmete alusel.»;

2) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Luhasoo sihtkaitsevööndisse kuuluvad Pedaja maaüksus (69702:001:0883), Roosa metskonna maaüksus (69702:001:1420) (kvartal RS 152), talude 35, 36, 37, 38, 40 ja 41 lahusmaatükkide kaitsealale jäävad osad ning talude lahusmaatükid Pärlijõe läänekaldal Eesti–Läti piirist kuni Vanaluha maaparandusobjekti kagupoolseima kogumiskraavini.»

Peaminister Juhan PARTS

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json