Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 5. novembri 2002. a määruse nr 335 "Leidissoo looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Leidissoo looduskaitseala kaitse-eeskiri" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.06.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 46, 329

Vabariigi Valitsuse 5. novembri 2002. a määruse nr 335 "Leidissoo looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Leidissoo looduskaitseala kaitse-eeskiri" muutmine

Vastu võetud 12.06.2003 nr 174

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 2002, 6, 21; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 99, 579) § 5 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 5. novembri 2002. a määruses nr 335 «Leidissoo looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Leidissoo looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2002, 93, 535) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) «Rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade konventsiooni» (RT II 1993, 27/28, 84) artikli 2 lõike 1 kohaselt on Leidissoo looduskaitseala rahvusvahelise tähtsusega märgala (Ramsari ala).»;

2) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kaitseala piires kooskõlastatakse kaitseala valitsejaga:
1) katastriüksuse kõlvikute piiride muutmine;
2) maakorralduskava enne selle kinnitamist;
3) metsamajandamiskava enne selle väljastamist metsaomanikule;
4) detailplaneering ja üldplaneering enne nende «Planeerimisseaduse» (RT I 2002, 99, 579) kohast vastuvõtmist;
5) projekteerimistingimused ja ehitusprojekt enne ehitusele ehitusloa andmist.»;

3) paragrahvi 10 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus, loodusvarade kasutamine ja uute ehitiste püstitamine, välja arvatud määruse §-des 4 ja 6 sätestatud lubatud tegevus.»;

4) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kaitseala valitseja nõusolekul on lisaks § 5 lõikes 2 sätestatud tegevusele lubatud:
1) Tammetõru ja Suurraba sihtkaitsevööndis hooldustööd I kategooria kaitsealuste loomaliikide elutingimuste säilitamiseks;
2) Tammetõru sihtkaitsevööndis madalsoo- ja madalsooharviku-koosluste niitmine ning puu- ja põõsarinde harvendamine vastavalt kaitse-eesmärgile, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja ja tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas;
3) Tammetõru sihtkaitsevööndis Vallipäält kirdesse suunduva tee ning Tammetõru harutee ja teede piirikraavide hooldustööd;
4) Tammetõru sihtkaitsevööndis õppe- ja loodusraja rajamine ja selle hooldustööd;
5) Luusna sihtkaitsevööndis puisniidu niitmine ning puu- ja põõsarinde harvendamine ulatuses, mis tagab poolloodusliku koosluse ilme ja liigikoosseisu säilimise;
6) Luusna sihtkaitsevööndis metsakoosluste puu- ja põõsarinde harvendamine, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja ja tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas.»;

5) paragrahvi 12 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) Kürema piiranguvöönd, kuhu kuuluvad Nõva vallas Vihterpalu metskonna kvartali 225 eraldiste 56 ja 57 kaitsealale jääv osa ning eraldised 58 ja 59 ning Nõva mõisa lahusmaatükid 59 (kaitsealale jääv osa); maaüksus 53101:002:0482, 60a (kaitsealale jääv osa), 60b (kaitsealale jääv osa), 43, 44, 42, 45, 57, 46, 54a, 53a, 53, 47 (sealhulgas maaüksus 53101:002:0292), A-30, Kinga (59, sealhulgas maaüksus 53101:002:0433), A-30 (kaitsealale jääv osa), A-12 (kaitsealale jääv osa) ja Uugla mõisa lahusmaatükk A-15 (põhjaosa) ning Oru vallas Uugla mõisa lahusmaatükk A-15 (lõunaosa), Kople talu 60a (kaitsealale jääv osa) ja Tuhanõmme talu 60d (kaitsealale jääv osa);»;

6) paragrahvi 13 lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

« 8) ehitiste, kaasa arvatud ajutiste ehitiste püstitamine, välja arvatud kaitseala valitseja nõusolekul Vallipää piiranguvööndis, ning rajatiste rajamine kaitseala valitseja nõusolekul Sendri, Kürema ja Änniste piiranguvööndis.»

Peaminister Juhan PARTS

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json