Teksti suurus:

Omavoliliselt tarbitud soojuse koguse ja selle maksumuse määramise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2003, 74, 1090

Omavoliliselt tarbitud soojuse koguse ja selle maksumuse määramise kord

Vastu võetud 16.06.2003 nr 106

Määrus kehtestatakse « Kaugkütteseaduse» (RT I 2003, 25, 154) § 16 lõike 3 alusel.

§1. Reguleerimisala

(1) Käesolev kord reguleerib omavoliliselt tarbitud soojuse koguse ja maksumuse määramist.

(2) Korra täitmine on kohustuslik kõigile soojuse jaotamise või müügiga tegelevatele võrguettevõtjatele (edaspidi ettevõtja ).

§2. Akti koostamine soojuse omavolilise tarbimise kohta

Soojuse omavolilise tarbimise tuvastamisel koostab ettevõtja esindaja akti omavolilise tarbija või tema esindaja juuresolekul. Kui omavoliliselt soojust (õ) tarbinud isik või tema esindaja ei viibi akti koostamise juures või keeldub aktile allakirjutamisest, koostatakse akt erapooletu tunnistaja juuresolekul.

§3. Aktis sisalduvad andmed

(1) Akt peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) akti koostamise aeg ja koht ning ettevõtja nimi ja aadress, kelle esindaja poolt akt koostatakse;
2) akti koostanud isiku ametinimetus ning ees- ja perekonnanimi;
3) soojust omavoliliselt tarbinud isiku nimi (juriidilise isiku nimetus) ja kontaktandmed või tema esindaja nimi, kontaktandmed ning andmed tema volitusi tõendava dokumendi kohta;
4) tunnistaja olemasolul nimi ja kontaktandmed;
5) soojuse omavolilises tarbimises osalenud energiaseadmete asukoht, omavolilise tarbimise iseloomustus (kirjeldus ja/või skeem), maksimaalsed võimsused ning omavoliliselt tarbitud soojuse koguse arvutamiseks vajalikud muud andmed;
6) informatsioon soojuse ostu-müügilepingu tingimuste rikkumise ning omavolilise tarbija soojusvarustuse katkestamise kohta.

(2) Aktile lisatakse soojust omavoliliselt tarbinud isiku või tema esindaja seletuskiri.

(3) Aktile kirjutavad alla selle koostaja, soojust omavoliliselt tarbinud isik või tema esindaja või nende puudumisel tunnistaja.

(4) Soojust omavoliliselt tarbinud isiku või tema esindaja aktile allakirjutamisest keeldumisel nõutakse temalt kirjalik seletus allakirjutamisest keeldumise kohta. Kui soojust omavoliliselt tarbinud isik või tema esindaja keeldub kirjaliku seletuse andmisest, teeb akti koostaja aktile sellekohase märke.

(5) Akti koostaja võib kohe katkestada omavoliliselt soojust tarbinud isiku võrguühenduse.

§4. Omavoliliselt tarbitud soojuse koguse ja maksumuse määramine

(1) Omavoliliselt tarbitud soojuse koguse määramisel arvestatakse omavolilises tarbimises osalenud soojust kasutavate seadmete ja -süsteemide maksimaalseid soojuskoormusi, nende ööpäevast tarbimisaega ning omavolilise tarbimise perioodi.

(2) Seadmete ja -süsteemide maksimaalsed soojuskoormused määratakse projektdokumentatsiooni või passide alusel, nende puudumisel kasutatakse analoogsete soojusseadmete ja -süsteemide vastavaid andmeid.

(3) Soojuse omavolilise tarbimise puhul arvestatakse ööpäevast tarbimisaega järgmiselt:
1) küttesüsteem (või -seadmed) – 24 tundi;
2) ventilatsioonisüsteem (või -seadmed) – 24 tundi;
3) soojaveevarustussüsteem (või -seadmed) – 10 tundi;
4) soojust kasutavad tehnoloogilised seadmed – 24 tundi.

(4) Omavolilise soojuse tarbimise arvestusperioodiks loetakse perioodi alates soojuse ostu-müügilepingu sõlmimise või antud tarbija eelmisest kontrollimise päevast kuni omavolilise tarbimise akti koostamise päevani, kuid mitte üle ühe aasta tagasiulatuvalt.

(5) Omavoliliselt tarbitud soojuse koguse maksumuse määramisel rakendatakse omavolilise tarbimise akti koostamise ajal ettevõtja müügipiirkonnas vastavale tarbijagrupile kehtivat soojuse hinda.

 

Minister Meelis ATONEN

Kantsler Marika PRISKE

ÕIEND

RTL 100, 12. 09. 2003

Lugeda RTL 2003, 74, 1090 avaldatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. juuni 2003. a määruse nr 106 «Omavoliliselt tarbitud soojuse koguse ja selle maksumuse määramise kord» § 2 teises lauses õigeks järgmine parandus:

On trükitud:

«Kui omavoliliselt gaasi tarbinud isik või tema esindaja ei viibi akti koostamise juures või keeldub aktile alla kirjutamisest, koostatakse akt erapooletu tunnistaja juuresolekul.»

Peab olema:

«Kui omavoliliselt soojust tarbinud isik või tema esindaja ei viibi akti koostamise juures või keeldub aktile alla kirjutamisest, koostatakse akt erapooletu tunnistaja juuresolekul.»

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json