Teksti suurus:

Omavoliliselt kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu ning omavoliliselt kasutatud elektrienergia maksumuse määramise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.05.2007
Avaldamismärge:RTL 2003, 74, 1091

Omavoliliselt kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu ning omavoliliselt kasutatud elektrienergia maksumuse määramise kord

Vastu võetud 16.06.2003 nr 107

Määrus kehtestatakse « Elektrituruseaduse» (RT I 2003, 25, 153) § 68 lõike 3 alusel.

§1. Reguleerimisala

(1) Käesolev kord reguleerib omavoliliselt kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu ning nende maksumuse määramist.

(2) Korra täitmine on kohustuslik kõigile elektrienergia edastamise, jaotamise või müügiga tegelevatele võrguettevõtjatele ja müüjatele (edaspidi ettevõtja).

§2. Akti koostamine elektrienergia omavolilise kasutamise kohta

Elektrienergia omavolilise kasutamise tuvastamisel koostab ettevõtja esindaja akti omavolilise tarbija või tema esindaja juuresolekul. Kui omavoliline tarbija või tema esindaja ei viibi akti koostamise juures või keeldub aktile allakirjutamisest, koostatakse akt erapooletu tunnistaja juuresolekul.

§3. Aktis sisalduvad andmed

(1) Akt peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) akti koostamise aeg ja koht ning ettevõtja nimi ja aadress, kelle esindaja poolt akt koostatakse;
2) akti koostanud isiku ametinimetus ning ees- ja perekonnanimi;
3) elektrienergiat ja võrguteenust omavoliliselt kasutanud isiku nimi (juriidilise isiku nimetus) ja kontaktandmed või tema esindaja nimi, kontaktandmed ning andmed tema volitusi tõendava dokumendi kohta;
4) tunnistaja olemasolul nimi ja kontaktandmed;
5) elektrienergia ja võrguteenuse omavolilises kasutamises osalenud energiaseadmete asukoht, omavolilise tarbimise iseloomustus (kirjeldus ja/või skeem), nimivõimsused ning omavoliliselt kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuse mahu arvutamiseks vajalikud muud andmed;
6) informatsioon võrgulepingu ja/või elektrilepingu tingimuste rikkumise ja turuosalise võrguühenduse katkestamise kohta.

(2) Aktile lisatakse elektrienergiat ja võrguteenust omavoliliselt kasutanud isiku või tema esindaja seletuskiri.

(3) Aktile kirjutavad alla selle koostaja, elektrienergiat ja võrguteenust omavoliliselt kasutanud isik või tema esindaja või nende puudumisel tunnistaja.

(4) Elektrienergiat ja võrguteenust omavoliliselt kasutanud isiku või tema esindaja aktile allakirjutamisest keeldumisel nõutakse temalt kirjalik seletus allakirjutamisest keeldumise kohta. Kui elektrienergiat ja võrguteenust omavoliliselt kasutanud isik või tema esindaja keeldub kirjaliku seletuse andmisest, teeb akti koostaja aktile sellekohase märke.

(5) Akti koostaja võib kohe katkestada omavolilise turuosalise võrguühenduse.

§4. Omavoliliselt kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuse mahu ja maksumuse määramine

(1) Juhul kui elektrienergiat ja võrguteenust omavoliliselt kasutanud isiku võrguühenduse läbilaskevõimet määrav või koormust piirav seade on korras ja plommitud, siis omavoliliselt kasutatud elektrienergia kogus ja võrguteenuse maht määratakse võrguühenduse läbilaskevõimet määrava või koormust piirava seadme rakendusvoolu alusel.

(2) Maksumus arvutatakse, rakendades akti koostamise ajal kehtivaid paušaaltarbija (arvestita tarbija) 1,25-kordseid tariife. Arvestus tehakse alates elektrilepingu sõlmimise või mõõteseadme eelmise tehnilise kontrollimise päevast, kuid mitte üle kahe aasta tagasiulatuvalt. Arvestusperiood määratakse täisööpäevades ja -kuudes.

(3) Võrguühenduse läbilaskevõimet määrava või koorumust piirava seadme puudumisel või mittevastavusel nõuetele ja seaduses esitatud elektrienergia ja võrguteenuse omavolilise kasutamise määratlustest vähemalt ühe esinemisel arvestatakse elektrienergia ja võrguteenuse omavolilise kasutaja elektriseadmete tegelikku võimsust või käesoleva paragrahvi lõikes 4 toodud alustel leitud arvestuslikku koguvõimsust. Olenemata omavolilise kasutaja valduses olevate pistikupesade arvust liidetakse omavolilise kasutaja elektriseadmete võimsusele alati ühe pistikupesa võimsus (ühefaasiline 0,6 kW, kolmefaasiline 1,8 kW). Võimsuse kasutamise arvestuslikuks ajaks loetakse üldjuhul 24 tundi ööpäevas. Elektriseadmetel, mille töötamine 24 tundi ööpäevas on tehniliselt võimatu, võetakse võimsuse kasutusajaks mitte vähem kui 8 tundi ööpäevas. Arvestusperiood määratakse vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 1.

(4) Elektrienergia ja võrguteenuse omavolilisel kasutamisel ühenduselt võrguettevõtja võrguga, millel puudus võrguühenduse läbilaskevõimet või koormust piirav seade ja nõuetekohane mõõteseade, arvestatakse omavoliliselt kasutatud elektrienergia kogus arvestuslikult omavolilise tarbimise avastamise hetkel mõõdetud koormuse või kasutava juhtme ristlõike järgi alljärgnevalt:
1) kui võrguettevõtja saab mõõta ühenduse koormuse akti koostamise ajal, arvutatakse omavoliliselt kasutatud elektrienergia kogus ja võrguteenuse maht mõõtmistulemuste alusel, kusjuures koormuse kasutamise aja määramisel võetakse reaalne aeg koormusgraafikust, koormusgraafiku puudumisel loetakse koormuse kasutamise ajaks üldjuhul 24 tundi ööpäevas;
2) kui ühendus võrguettevõtja võrguga on tehtud kuni 2,5 mm² ristlõikega (kaasa arvatud) juhtmega ühefaasilisel ühendusel, loetakse elektrienergia ja võrguteenuse kasutamise mahuks 1000 kWh/kuus ja kolmefaasilise ühenduse kasutamise mahuks 3000 kWh/kuus;
3) kui ühendus võrguettevõtja võrguga on tehtud juhtmega, mille ristlõige on suurem kui 2,5 mm², arvestatakse ühefaasilisel ühendusel elektrienergia ja võrguteenuse kasutamise mahuks 400 kWh/mm² kuus ja kolmefaasilise ühenduse kasutamise mahuks 1200 kWh/mm² kuus;
4) võrguühenduse läbilaskevõimeks loetakse 5A/mm2 , kuid mitte vähem kui 16 A.

(5) Vastavalt käesoleva paragrahvi lõigetele 1, 2 ja 3 määratud omavoliliselt kasutatud elektrienergia ja võrguteenuse maksumus arvutatakse akti koostamise ajal sellel tarbijagrupile kehtiva elektrienergia põhitariifi ja võrguteenuse hinnakirjaga määratud tariifi järgi.

(6) Kui elektrienergia ja võrguteenuse omavolilisel kasutamine toimus elektripaigaldise kaudu, mida kasutab mitu tarbijat, kasutatakse omavolilise tarbimise võrgutasu arvestuses ampritasu alusena väärtust 16 A.

(7) Erinevate tariifidega tarbijate elektrienergiaga varustamisel ühe arvesti kaudu, samuti ajatariifi kasutamisel mitteettenähtud ajal tehakse ümberarvestus kõrgema tariifi järgi käesoleva paragrahvi lõikele 1 määratud kogu arvestusperioodil tarbitud elektrienergia osas.

(8) Vastavalt käesoleva paragrahvi lõigetele 1–7 määratud omavoliliselt kasutatud elektrienergia kogusest ja võrguteenuste mahust ja maksumusest arvatakse maha arvestusperioodil mõõdetud elektrienergia kogus ning võrguteenuse maht ja maksumus. Nimetatud mahaarvamist ei tehta, kui elektrienergia ja võrguteenuse omavoliline kasutamine on toimunud «Elektrituruseaduse» § 68 lõike 1 punktis 4 näidatud viisil.

Minister Meelis ATONEN

Kantsler Marika PRISKE