Teksti suurus:

Maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide koostamise kord ning sisu- ja vorminõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.06.2007
Avaldamismärge:RTL 2003, 73, 1077

Maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide koostamise kord ning sisu- ja vorminõuded

Vastu võetud 16.06.2003 nr 56

Määrus kehtestatakse « Maaparandusseaduse» (RT I 2003, 15, 84) § 26 lõike 3 alusel.

§1. Reguleerimisala

Määruses kehtestatakse maaparandussüsteemi ehitamise (edaspidi ehitamine) tehniliste dokumentide koostamise kord ning nende sisu- ja vorminõuded.

§2. Ehitamise tehnilised dokumendid

Ehitist iseloomustavad tehnilised dokumendid selle määruse tähenduses on:
1) ehitustööde päevik;
2) kaetud tööde akt;
3) teostusjoonised ja maaparandussüsteemi märkimisandmed.

§3. Ehitamise tehniliste dokumentide koostamise kord

(1) Ehitamise käigus tehtavad tööd dokumenteerib maaparandussüsteemi ehitaja. Ehitaja dokumenteerib ehitamise käigus tehtavad tööd ka juhul, kui ta ei tee kõiki ehitustöid isiklikult.

(2) Ehitamise tehnilised näitajad, kasutatud ehitusmaterjalide ja -toodete vastavustunnistused, kaetud tööde aktid ja kontrollmõõtmiste andmed koondatakse ehitustööde päevikusse.

(3) Kui ehitamisega seotud töökoosolekud on protokollitud, paigutatakse protokoll päevikusse omanikujärelevalve nõuete osa järele.

(4) Ehitamise tehnilised dokumendid peavad olema ehitusobjektil kättesaadavad asjassepuutuvatele isikutele.

(5) Pärast maaparandussüsteemi valmimist annab ehitaja esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul ehitamise tehnilised dokumendid üle maaparandussüsteemi omanikule.

§4. Ehitustööde päeviku sisu- ja vorminõuded

(1)  Ehitustööde päevik on lisades 1 ja 2 toodud vormide kohaselt koostatud dokument, milles kajastuvad andmed maaparandussüsteemi ehitustööde, kasutatud ehitusmaterjalide ja -toodete ja ehitusprojekti muudatuste kohta ning omanikujärelevalve nõuded. Ehitustööde päevik koostatakse paberkandjal.

(2) Ehitustööde päevik koosneb ehitustööde päeviku tiitellehest ja järgmistest osadest:
1) kasutatud ehitusmaterjalid ja -tooted;
2) ehitustööd;
3) ehitusprojekti muudatused;
4) omanikujärelevalve nõuded;
5) pikiprofiiliga maaparandusehitiste kontroll;
6) maaparandusehitiste kontroll.

§5. Kaetud tööde akti sisu- ja vorminõuded

(1) Kaetud tööde kohta koostab ehitaja lisas 3 toodud vormi kohase kaetud tööde akti (edaspidi akt). Aktis kajastatakse andmed maaparandusehitise, ehitaja, omanikujärelevalve tegija ja kohtrollimõõtmiste tulemuste kohta, omanikujärelevalve tegija hinnang ning muud lisas 3 toodud andmed.

(2) Akt koostatakse nende maaparandusehitise osade kohta, mis kaetakse järgmistel ehitamisetappidel maaparandusehitise muu osa, materjali või pinnasega, mistõttu kaob võimalus neid hiljem üle vaadata.

(3) Aktis kinnitab ehitaja allkirjaga maaparandusehitise osa nõuetekohasust. Omanikujärelevalve tegija kinnitab allkirjaga maaparandusehitise osa ülevaatuse või kontrollmõõtmiste andmetele toetudes maaparandusehitise osa nõuetekohasust ja annab loa muude ehitusprojektis kavandatud tööde tegemiseks.

(4) Akt koostatakse paberkandjal. Vajadusel lisatakse aktile fotod ja videod.

§6. Teostusjooniste ja maaparandussüsteemi märkimisandmete sisu- ja vorminõuded

(1) Maaparandusehitise kaetud osade ja selliste osade kohta, mida on ehitustööde käigus võrreldes ehitusprojektiga muudetud, koostab ehitaja teostusjoonised. Teostusjoonised koostatakse paberkandjal projektjooniste mõõtkavas ja nende täpsus peab vastama projektjooniste täpsusele.

(2) Maaparandussüsteemi märkimisandmed (märkimisskeem ja loodimisandmed) koostab ehitaja paberkandjal maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste nõuete kohaselt.

§7. Rakendussäte

Määrus jõustub 1. juulil 2003. aastal.

Minister Tiit TAMMSAAR

Toidu ja kaubanduse asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

Põllumajandusministri 16. juuni 2003. a määruse nr 56 «Maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide koostamise kord ning sisu- ja vorminõuded»
lisa 1
................................. maakond ........................vald .................................................................................. Töö nr ...........................
............................................................................................................................... maaparandussüsteem  

EHITUSTÖÖDE PÄEVIK

EHITAJA

nimi  
aadress  
telefon/faks  
E-post  
registreeringu või tegevuslitsentsi nr  
töödejuhataja nimi  
OMANIKUJÄRELEVALVE TEGIJA   PROJEKTEERIJA
  nimi  
  aadress  
  telefon/faks  
  E-post  
  registreeringu või tegevuslitsentsi nr  

MAAPARANDUSSÜSTEEMI

EHITUSLUBA nr   OMANIK
«     »             200   . a nimi   
Välja andnud aadress  
Maaparandusbüroo telefon/E-post  

Ehitustööd alustatud «   »     200  . a. Ehitustööd lõpetatud «   »    200  . a.  

Toidu ja kaubanduse asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

Põllumajandusministri 16. juuni 2003. a määruse nr 56 «Maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide koostamise kord ning sisu- ja vorminõuded»
lisa 2

EHITUSTÖÖDE PÄEVIKU SISU

Lk .........

1. KASUTATUD EHITUSMATERJALID JA -TOOTED

Jrk nr Kuupäev Ehitusmaterjali või -toote nimetus Kogus Selgitused
         
         
         
 

Ehitaja allkiri _____________

Lk ........

2. EHITUSTÖÖD

 

Kuupäev

 
1. Ilmastikuolud Kellaaeg Temperatuur °C Kuiv Vihm Lörts, lumi
2. Tehtud tööd          
           
3. Allkirjad

Ehitaja

Omanikujärelevalve tegija

Lk .........

3. EHITUSPROJEKTI MUUDATUSED

Jrk nr Kuupäev Muudatuse kirjeldus, põhjendus; muudatuse algataja Omanikujärele-valve tegija arvamus, allkiri Projekteerija arvamus, allkiri
         
         
         

Lk .........

4. OMANIKUJÄRELEVALVE NÕUDED

Jrk nr Töö või maaparandusehitise osa nimetus ja kirjeldus Omanikujärelevalve tegija märkused ja nõuded, allkiri; kuupäev Rakendatud abinõud, täitja nimi, allkiri; kuupäev
       
       
       

Lk .........

5. PIKIPROFIILIGA MAAPARANDUSEHITISTE KONTROLL

Piketi nr Pikettide vahekaugus (m) Projekt kõrgusarv (m) Rajatud kõrgusarv (m) Erinevus projekteeritust ± cm Hinnang, kuupäev

................................... (maaparandusehitise nimetus)

           
           
           
 

Omanikujärelevalve tegija allkiri ..................................

Lk .........

6. MAAPARANDUSEHITISTE KONTROLL

Maaparandus-ehitise nimetus või number Materjal Pikkus

(m)

Läbimõõt

(mm)

Arv

(tk)

Kõrgus-
arv

(m)

Hinnang, kuupäev
   1

_______

1

_______

1

_______

1

______

1

_______

 
  _______

_______

_______

______

_______

 
  _______

_______

_______

______

_______

 
 

Omanikujärelevalve tegija allkiri ...............................


1 Murdarvu lugejas esitatakse maaparandusehitise osa projekti andmed, nimetajas valminud ehitise andmed.

Toidu ja kaubanduse asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

Põllumajandusministri 16. juuni 2003. a määruse nr 56 «Maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide koostamise kord ning sisu- ja vorminõuded»
lisa 3

Lk .........

........................... maaparandussüsteemi .................................................. ehitamise
                (töö liik)

KAETUD TÖÖDE AKT NR .......

«.........» ............................ 200.... . A.

KOOSTANUD  
Ehitaja nimi  
Omanikujärelevalve tegija nimi  

Ülevaatamiseks ja vastuvõtmiseks on esitatud maaparandusehitise järgmised osad:  

Tööd on tehtud esitusprojekti ja maaparandussüsteemide ehitamise tehniliste nõuete kohaselt.

Ehitaja allkiri

Ülevaatuse ja kontrollmõõtmiste andmetel vastavad maaparandusehitise osad ehitusprojektile ning nõuetele järgmiselt:

Maaparandusehitise osa nimetus või number Materjal  Pikkus

(m)

Läbi-
mõõt

(mm)

Arv

(tk)

Kõrgus-arv

(m)

Omanikujärelevalve tegija allkiri
1 2 3 4 5 6 7
 

 

1

_________


1

____


1

___


1

___


1

______ 

1 Murdarvu lugejas esitatakse maaparandusehitise osa projekti andmed ja nimetajas valminud ehitise andmed.

Toidu ja kaubanduse asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

/otsingu_soovitused.json