Teksti suurus:

Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 "Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 75, 1102

Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 "Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid" muutmine

Vastu võetud 17.06.2003 nr 83

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116) § 52 lõike 4 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruses nr 114 «Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid» (RTL 2002, 115, 1660) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikest 3 jäetakse välja teine lause;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Töövõimetuslehe plank

(1) Töövõimetuslehe plank trükitakse A4 formaadis valgele paberile käesoleva määruse lisas 3 toodud vormi kohaselt. Töövõimetuslehe plangi vormi vorming ja formaat on kohustuslikud ega kuulu muutmisele.

(2) Töövõimetuslehe plankide numereerimise korra kehtestab neid väljaandev tervishoiuteenuse osutaja. Järjekorranumber on kuni kaheksakohaline arv, mis on ühe tervishoiuteenuse osutaja väljaantud töövõimetuslehtede puhul kolme aasta jooksul unikaalne.

(3) Töövõimetuslehe plangi vorm avaldatakse Eesti Haigekassa Interneti-koduleheküljel.»;

3) paragrahvi 4 lõiked 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 5 lõike 12 esimesest lausest jäetakse välja tekst «, seeria»;

5) paragrahvi 7 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Sünnitusleht kirjutatakse rasedale välja vähemalt 30 kalendripäeva enne arsti määratud eeldatavat sünnitamiskuupäeva 140 kalendripäevaks. Kui raseda töö- või teenistuskohustusi on raseduse ajal kergendatud, kirjutatakse talle sünnitusleht välja vähemalt 70 kalendripäeva enne arsti määratud eeldatavat sünnitamiskuupäeva 140 kalendripäevaks.

(4) Sünnituslehe kestus väheneb nende päevade võrra, mille võrra sünnitusleht kirjutati rasedale välja käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tähtaegadest hiljem.»;

6) paragrahvi 7 lõiked 7 ja 9 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 7 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Varem kui 30 kalendripäeva enne arsti määratud eeldatavat sünnitamiskuupäeva toimunud sünnituse korral, kui rasedus on kestnud üle 28 nädala, kirjutatakse sünnitusleht välja alates sünnitamise päevast 140 kalendripäevaks, tüsistustega sünnituse või mitmikute sünni korral 154 kalendripäevaks.»;

8) paragrahv 10 sõnastatakse järgmiselt:

« § 10. Töövõimetuslehe vormistamine

(1) Töövõimetuslehe väljakirjutamise õigust omav arst vormistab töövõimetuslehe käesoleva määruse lisas 3 toodud vormikohasele plangile ja teeb sellele käesoleva paragrahvi lõikega 6 andmeväljadele kehtestatud nõuete kohased kanded.

(2) Töövõimetuslehel tehtava paranduse õigsust tõendab arst allkirja ja pitsati jäljendiga.

(3) Töövõimetusleht antakse kindlustatud isikule esitamiseks tööandjale ja haigekassale. Kui kindlustatud isikul on mitu tööandjat, väljastatakse teisele tööandjale esitamiseks koopia töövõimetuslehest või tõend, millel on toodud käesoleva paragrahvi lõikes 1 viidatud kanded.

(4) Tööandja ja kindlustatud isik teevad töövõimetuslehel käesoleva paragrahvi lõikega 6 andmeväljadele kehtestatud nõuete kohased kanded.

(5) Töövõimetusleht täidetakse ladina tähestikus trükikirjas või loetavalt kirjutades.

(6) Töövõimetuslehe andmeväljad ja nende täitmise nõuded on järgmised:

Andmevälja nimetus töövõimetuslehel Andmevälja täitmise nõuded

TÄIDAB ARST:

Nr Märgitakse töövõimetuslehe järjekorranumber
Haigusleht
Hooldusleht
Sünnitusleht
Lapsendamisleht
Märgitakse tähisega «x» vastavalt töövõimetuslehe liigile.
Eeldatav sünnitamiskuupäev Sünnituslehe korral märgitakse eeldatav sünnitamiskuupäev (pp.kk.aaaa).
Esmane
Järg
Märgitakse tähisega «×» vastavalt sellele, kas töövõimetusleht antakse välja esmase või järgnevana.
Esmase lehe väljastamise kuupäev Järgneva töövõimetuslehe korral märgitakse esmase töövõimetuslehe väljakirjutamise kuupäev (pp.kk.aaaa).
Kindlustatu isikukood
Eesnimi
Perekonnanimi
Märgitakse kindlustatud isiku, kellele töövõimetusleht välja kirjutatakse, isikukood, eesnimi ja perekonnanimi, mille järgi ta on kantud haigekassa ravikindlustuse andmekogusse.
Hooldatava isikukood
Eesnimi
Perekonnanimi
Hoolduslehe korral märgitakse põetatava/hooldatava isikukood, eesnimi ja perekonnanimi.
Tööst vabastamise põhjus Märgitakse üks töövabastuse põhjus numbri ja sõnadega vastavalt järgmisele loendile:
1. haigestumine;
2. kutsehaigus;
3. olmevigastus;
4. liiklusvigastus;
5. tööõnnetus;
6. tööõnnetus liikluses;
7. tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine;
8. vigastus riigi või ühiskonna huvide kaitsmisel ja kuriteo tõkestamisel;
10. karantiin;
12. haige perekonnaliikme põetamine kodus;
13. alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse hooldamine, kui last hooldav isik on haige või talle osutatakse sünnitusabi;
14. alla 12-aastase haige lapse põetamine;
15. rasedus- ja sünnituspuhkus (sh mitmikute ja tüsistunud sünnituse korral lisapuhkus);
16. alla 10-aastase lapse lapsendaja puhkus;
17. üleviimine teisele tööle;
18. liiklusvigastuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine.
Ravi liik Märgitakse ravi liik lühendiga vastavalt järgmisele loendile:
A – ambulatoorne päevaravi,
H – haiglaravi,
AT – ambulatoorne taastusravi,
HT – statsionaarne taastusravi.
Töövabastuse periood Märgitakse töövabastuse alguse ja lõpu kuupäevad (pp.kk.aaaa).
Ravi eiramised:
Joove
Muu ravi eiramine
Vastuvõtule mitteilmumine
Märgitakse ravi eiramise kuupäev (pp.kk.aaaa) ja tähisega «×» ravi eiramise asjaolu vastavalt loendile.
Joove märgitakse, kui haigus, vigastus või tööõnnetus on tingitud alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine tarvitamisest põhjustatud terviseseisundist.
Vajadusel sõnastatakse muu ravi eiramise korral, milles seisnes ravi eiramine.
Vastuvõtule mitteilmumine märgitakse, kui kindlustatud isik ilma mõjuva põhjuseta ei ilmunud määratud ajal arsti vastuvõtule.
Otsus lehe lõpetamisel Märgitakse töövõimetuslehe lõpetamise otsus numbri ja sõnadega vastavalt järgmisele loendile:
1. asuda tööle alates ….. (pp.kk.aaaa),
2. suunatud teise tervishoiuteenuse osutaja juurde,
3. väljastatud järgnev leht,
4. surnud,
5. määratud püsiv töövõimetus.
Suunatud AEK-sse Märgitakse arstliku ekspertiisi komisjoni suunamise kuupäev (pp.kk.aaaa).
AEK otsuse tegemise kuupäev Märgitakse arstliku ekspertiisi komisjoni otsuse tegemise kuupäev (pp.kk.aaaa).
AEK otsus pikendada haiguslehte Märgitakse tähisega «×», kui arstliku ekspertiisi komisjon on teinud otsuse töövõimetuslehe pikendamiseks.
Tervishoiuteenuse osutaja registrikood/isikukood Märgitakse tervishoiuteenuse osutaja äriregistri kood või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri registrikood või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood.
Nimi Märgitakse tervishoiuteenuse osutaja nimi.
Aadress Märgitakse tervishoiuteenuse osutaja aadress.
Telefon Märgitakse tervishoiuteenuse osutaja telefoninumber.
Lehe välja andnud arsti eriala kood Märgitakse töövõimetuslehe välja andnud arsti eriala kood.
Arstikood Märgitakse töövõimetuslehe välja andnud arsti registreerimistõendi number või arstikood.
Arsti ees- ja perekonnanimi Märgitakse töövõimetuslehe välja andnud arsti ees- ja perekonnanimi.
Allkiri Töövõimetuslehe välja andnud arsti allkiri.
Pitser Töövõimetuslehe välja andnud arsti pitsati jäljend.
TÄIDAB TÖÖANDJA:  
Tööandja registrikood/isikukood Tööandja äriregistri kood või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri registrikood või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri registrikood või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood.
Tööandja nimi Äriühingu ärinimi või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse kantud asutuse nimi või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidilise isiku nimi või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja ees- ja perekonnanimi.
Põhipalk töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval Märgitakse põhipalga suurus kroonides esmasele töövõimetuslehele märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval, kui:
1) kindlustatud isik ei saanud töövabastuse alguse päevale eelnenud kalendriaastal tulu või
2) kindlustatud isiku kehtiva põhipalga ja arvu 30 jagatis on suurem eelmise kalendriaasta keskmisest tulust, kuid ei ületa Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära ja arvu 30 jagatist või
3) tööandjal puuduvad punktides 1 ja 2 nimetatud andmed.
Tööõnnetuse toimumise / kutsehaigestumise kuupäev Märgitakse tööõnnetuse või kutsehaigestumise raportis märgitud tööõnnetuse toimumise kuupäev või kutsehaigestumise kuupäev (pp.kk.aaaa).
Ajutiselt teisele tööle üleviimise periood Märgitakse arsti otsuse alusel teisele tööle või ametikohale üleviimise või töö- või teenistustingimuste kergendamise perioodi alguse ja lõpu kuupäevad (pp.kk.aaaa).
Makstav palk ajutiselt teisele tööle üleviimise ajal Märgitakse arsti otsuse alusel teisele tööle või ametikohale üleviimise või töö- või teenistustingimuste kergendamise perioodil tööandja poolt makstav palk kroonides.
Puudub õigus hüvitisele perioodil Märgitakse perioodi, millal kindlustatud isikul puudub «Ravikindlustuse seaduse» § 60 lõikest 2 või 4 või § 61 lõikest 2 tulenevalt õigus saada hüvitist, alguse ja lõpu kuupäevad (pp.kk.aaaa).
Põhjus:
Palgata puhkus
Lapsehoolduspuhkus
Osaliselt tasustatav puhkus
Hooldusleht põhi- või lisapuhkuse ajal
Töötamine töövabastuse ajal
Muu põhjus
Loendis märgitakse tähisega «×» põhjus, miks kindlustatud isikul puudub «Ravikindlustuse seaduse» § 60 lõikest 2 või 4 või § 61 lõikest 2 tulenevalt õigus saada hüvitist või kirjeldatakse loendis nimetamata juhul lühidalt muud tööandjale teadaolevat põhjust.
Kinnitan andmete õigsust:  
Kuupäev Märgitakse töövõimetuslehe täitmise kuupäev.
Ees- ja perekonnanimi Märgitakse andmete õigsust kinnitava isiku ees- ja perekonnanimi.
Allkiri Andmete õigsust kinnitava isiku allkiri.
Telefon Märgitakse andmete õigsust kinnitava isiku telefoninumber.

TÄIDAB KINDLUSTATU:

Ajutise töövõimetuse hüvitis palun kanda minu pangaarvele number: Märgitakse hüvitise taotleja pangaarve number.
Hüvitise taotleja ees- ja perekonnanimi Märgitakse hüvitise taotleja ees- ja perekonnanimi.
Allkiri Hüvitise taotleja allkiri.»;

9) lisatakse § 12 järgmises sõnastuses:

« § 12. Töövõimetuslehe plankide kehtivus

Käesoleva määruse lisades 1 ja 2 toodud töövõimetuslehe plankide vormid kehtivad kuni 1. augustini 2003. a. Nende vormistamisel kohaldatakse käesoleva määruse § 10 lõikes 6 toodud töövõimetuslehe andmeväljade täitmise nõudeid.»;

10) täiendatakse käesoleva määruse lisas toodud lisaga 3.

§ 2.  Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 «Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid» lisad 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks alates 1. augustist 2003. a.

§ 3. Määrus jõustub 1. juulil 2003. a.

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Kehtestatud sotsiaalministri 17. juuni 2003. a määrusega nr 83
lisa 3

/otsingu_soovitused.json