Teksti suurus:

Jalase maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.06.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2003, 47, 337

Jalase maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Vastu võetud 17.06.2003 nr 180

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 2002, 6, 21; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 99, 579) § 5 lõike 4 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Jalase maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) on moodustatud Vabariigi Valitsuse 3. detsembri 1937. a otsusega «Maa-ala looduskaitse alla võtmise kohta» (RT 1937, 98, 794) kaitse alla võetud Lipstu nõmme, Rapla Rajooni RSN Täitevkomitee 24. novembri 1981. a otsusega nr 268 «Looduskaitse kohta Rapla rajoonis» taas kaitse alla võetud Lipstu nõmme ja Sõbesoo (Jalase) järve, 26. jaanuari 1988. a otsusega nr 26 «Kohaliku tähtsusega looduskaitseobjektide kinnitamine Rapla rajooni territooriumil» kaitse alla võetud Iietse künnapuude ning Rapla Maakonnavalitsuse 18. septembri 1990. a määrusega nr 158 «Jalase küla kaitseala moodustamine ja põhimääruse kinnitamine» kaitse alla võetud Jalase küla kaitseala baasil. Kaitseala põhieesmärk on soo-, loo- ja metsakoosluste, kaitsealuste taime- ja loomaliikide, geoloogiliste üksikobjektide ja traditsioonilise külamaastiku kaitse.

(2) Kaitseala maa- ja veeala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele viieks sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks.

(3) Kaitseala ja selle vööndite piirid kantakse maakatastrisse.

§ 2. Kaitseala piir

(1) Kaitseala välispiir kulgeb Rapla maakonnas Raikküla vallas Rapla–Märjamaa maantee ja Ummaru–Jalase tee ristumiskohast mööda Rapla–Märjamaa maantee teemaa põhjaserva ida suunas kuni Vardi metskonna kvartali 342 kagunurgani; edasi mööda kvartali 342 idapiiri, kvartali 341 lõuna- ja idapiiri, kvartali 340 idapiiri, kvartali 337 lõuna- ja idapiiri kuni Nõlva maaüksuse (65401:002:0530) lõunanurgani; sealt mööda nimetatud maaüksuse piiri ida, põhja ja taas ida suunas kuni elektriliinitrassini ning mööda selle lääneserva kuni Jalase peakraavini; mööda Jalase peakraavi lääne suunas kuni ristumiseni pinnasteega; seejärel mööda teed lõuna ja lääne suunas kuni Riidaku–Jalase–Koikse teeni; sealt mööda talumaa Aadu 21 idapiiri, Heletu A51 lõuna- ja idapiiri kuni Rapla ja Raikküla valla vahelise piirini; edasi Rapla vallas mööda Vardi metskonna kvartalite 298 ja 301 lõunapiiri, kvartali 301 idapiiri kuni talu A20 kagunurgani; talu A20 idapiiri, kvartalite 301, 300, 298 idapiiri, 296 ida-, põhja- ja läänepiiri, kvartalite 298 ja 297 põhjapiiri, kvartalite 297 ja 298 läänepiiri kuni kvartali 298 läänenurgani; edasi mööda kraavi kagu suunas kuni Hiie maaüksuse (66901:004:0440) läänenurgani ning mööda Hiie maaüksuse ja Kõnnu maaüksuse (66901:004:0100) edelapiiri kuni Raikküla valla piirini; edasi kulgeb piir Raikküla vallas mööda Kõnnu maaüksuse (65401:001:0100) põhja- ja läänepiiri, Kangrumäe maaüksuse (65401:001:0010) läänepiiri, Vardi metskonna kvartali 314 idapiiri kuni kvartali 317 loodepiirini; sealt edela suunas mööda kvartalite 317, 316 ja 315 loodepiiri kuni kvartali 312 kagunurgani; seejärel kulgeb piir põhja ja lääne suunas mööda kvartali 312 ida- ja põhjapiiri ning kvartali 311 põhjapiiri, kvartali 305 ida- ja põhjapiiri ning kvartali 304 läänepiiri ja kvartali 303 põhjapiiri kuni Ohukotsu teeni; edasi mööda selle tee teemaa idapiiri edela suunas kuni Alttoa maaüksuse (65401:001:0180) läänenurgani; sealt mööda nimetatud maaüksuse edelapiiri ja selle sirgjoonelist pikendust läbi talu 37 maa kuni talu 34/35 maa läänepiirini ning mööda seda edela ja kagu suunas kuni talu 29 piirini; mööda seda kagu suunas Vardi metskonna kvartali 310 põhjanurgani, sealt edasi mööda kvartali 310 loode- ja läänepiiri kuni nimetatud kvartali lõunanurgani, edasi mööda talude A5 ja A14 edelapiiri kuni Ado maaüksuse (65401:001:0710) (asub väljaspool kaitseala) idanurgani; mööda Ado maaüksuse kagupiiri kuni Kõrvetaguse–Riidaku teeni; mööda nimetatud tee teemaa kirdeserva kuni talu 4 edelanurgani ja edasi mööda talu 4 piiri kagu ja kirde suunas kuni Sarapuu maaüksuse (65401:001:0670) (asub väljaspool kaitseala) loodenurgani; mööda Sarapuu maaüksuse ja Johani maaüksuse (65401:001:0490) (asub väljaspool kaitseala) põhjapiiri ja Parka maaüksuse (65401:001:0070) läänepiiri kuni metsapiirini; edasi ida suunas mööda metsa lõunaserva kuni Parka maaüksuse idapiiril asuva kraavini ning mööda seda kuni Rapla–Märjamaa maanteeni, sealt edasi kulgeb piir mööda nimetatud maantee teemaa põhjaserva kuni metsaservani ning mööda kraave põhja ja ida suunas kuni Ummaru–Jalase teeni ning mööda selle teemaa idaserva kuni Rapla–Märjamaa maanteeni.

(2) Kaitseala välispiiri ja vööndite piiri kirjeldus on koostatud Maa-ameti põhikaardi (1:10 000), riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1994. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000), Eesti Metsakorralduskeskuse Vardi metskonna 1999. aasta puistuplaani (mõõtkava 1:20 000) ning talumaade osas Katastri Ameti 1939. aasta skeemkaartide (mõõtkava 1:10 000) ja maakatastri andmete alusel seisuga 15. mai 2001. a.

§ 3. Kaitseala valitseja

«Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 6 lõike 3 alusel on kaitseala valitseja Keskkonnaministeeriumi Raplamaa Keskkonnateenistus.

2. peatükk
KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED

§ 4. Lubatud tegevus

(1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni, püüda kala ja pidada jahti kogu kaitsealal, välja arvatud määruse § 12 lõikes 2 sätestatud juhtudel sihtkaitsevööndis. Liikumine eramaal toimub vastavalt «Asjaõigusseadusele» (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509; 2001, 34, 185; 93, 565; 2002, 47, 297; 53, 336; 2003, 13, 64; 17, 95) ja «Kaitstavate loodusobjektide seadusele».

(2) Telkimine ja lõkke tegemine kaitsealal on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud paikades. Telkimine ja lõkke tegemine õuemaal on lubatud omaniku loal.

(3) Kaitsealal on lubatud kuni 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

§ 5. Keelatud tegevus

(1) Kaitsealal on keelatud puhtpuistute kujundamine ning üheliigiliste metsakultuuride ja energiapuistute rajamine.

(2) Kaitsealal on keelatud mootorsõidukite ja maastikusõidukitega sõitmine ja nende parkimine väljaspool selleks määratud teid ning parklaid, välja arvatud järelevalve-, teadus- ja päästetöödel ning määrusega lubatud metsatöödel ja poollooduslike koosluste hooldamisel.

(3) Kaitseala piires kooskõlastatakse kaitseala valitsejaga:
1) maakorralduskava enne selle kinnitamist;
2) katastriüksuse kõlvikute piiride muutmine;
3) metsamajandamiskava enne selle väljastamist metsaomanikule;
4) detail- ja üldplaneering enne nende «Planeerimisseaduse» (RT I 2002, 99, 579) kohast vastuvõtmist;
5) projekteerimistingimused ja ehitusprojekt enne ehitusele ehitusloa andmist.

§ 6. Teadusalased välitööd

Teadusalaseid välitöid tehakse kaitsealal «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 25 alusel kehtestatud korras.

§ 7. Üksikobjekti kaitse

Kaitseala piiranguvööndis paikneva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel.

§ 8. Muinsuskaitseobjekti kaitse

Kaitsealal paikneva muinsuskaitseobjekti kaitset korraldatakse «Muinsuskaitseseaduse» (RT I 2002, 27, 153; 47, 297; 53, 336; 63, 387) alusel.

§ 9. Tegevuse kooskõlastamine

(1) Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks määruses sätestatud juhtudel peab vastava loa, projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse.

(2) Kaitseala valitseja vastab nii taotlejale kui ka vastava loa andjale kirjaliku nõusoleku andmisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste seadmisega või motiveeritud keeldumisega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

(3) Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni keskkonnamõju kohta heakskiidetud aruande saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

(4) Kaitseala valitseja vaatab metsaraie taotluse läbi ja annab kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist metsakoosluse liikide ning vanuse mitmekesisuse säilitamise eesmärgist tulenevalt oma kirjaliku nõusoleku ja seab vajaduse korral omapoolsed tingimused või esitab motiveeritud keeldumise.

3. peatükk
SIHTKAITSEVÖÖND

§ 10. Sihtkaitsevööndi kirjeldus

(1) Kaitseala sihtkaitsevöönd on kaitseala osa seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks.

(2) Kaitsealal on viis sihtkaitsevööndit:
1) Sõbesoo sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Rapla vallas Vardi metskonna kvartalid 296, 297, 298, Kõnnu maaüksus (66901:004:0100), talu 40 ja Reinu maaüksus (66901:004:0460);
2) Kõrvetaguse sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Rapla vallas Vardi metskonna kvartalid 305, 310, 311, 312, 315; talude A33, A32, 34/35, 31, A30 maad; talude A1 (kahes osas), A6, A3, A5 (kahes osas) maad; Pantma maaüksused (65401: 001: 0123; 65401:001:0124), talude A10, A7, Värava maaüksuse maatüki II (65401: 001: 0080), talude A2, A85, A20 (kahes osas), 82, A12, A14, A15, 70, 39, 61, Ijetse 20, A103, 37, 12 I 10a, A89, A82, A81, 81, 12 I 10b, A80, A79 ja A78, 37 ja 40/73 maad; Kerstuaugu (65401:002:0640) ja Parka (65401:002:0070) maad;
3) Lipstu nõmme sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Rapla vallas Vardi metskonna kvartalid 300 ja 301 ning talu A20 maa;
4) Abrumetsa sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Raikküla vallas Vardi metskonna kvartalid 316–330 ja talu Mättesauna (77) maa;
5) Oodava sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Raikküla vallas Vardi metskonna kvartalid 332–341.

§ 11. Lubatud tegevus

Kaitseala valitseja nõusolekul on Kõrvetaguse, Lipstu nõmme, Abrumetsa ja Oodava sihtkaitsevööndis lubatud:
1) hooldustööd kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks;
2) poollooduslike koosluste ilme ja liigikoosseisu säilimiseks vajalik tegevus;
3) olemasolevate maaparandussüsteemide hooldustööd;
4) teede, liinirajatiste ja tootmisega mitteseotud ehitiste rajamine kaitsealal paikneva kinnistu või kaitseala tarbeks;
5) metsakoosluse kujundamine vastavalt kaitse eesmärgile, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja ja -tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas.

§ 12. Keelatud tegevus

(1) Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine ja uute ehitiste püstitamine, välja arvatud §-des 4, 6 ja 11 lubatud tegevus.

(2) Kõrvetaguse sihtkaitsevööndis on keelatud:
1) inimeste viibimine 1. märtsist 30. juunini, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel ning teadusalastel välitöödel;
2) jahipidamine 1. märtsist 30. juunini.

§ 13. Metsa kaitse-eesmärk sihtkaitsevööndis

(1) Sõbesoo sihtkaitsevööndis on metsa kaitse-eesmärk metsaökosüsteemi arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina.

(2) Kõrvetaguse, Abrumetsa, Lipstu nõmme ja Oodava sihtkaitsevööndis on metsa kaitse-eesmärk elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

4. peatükk
PIIRANGUVÖÖND

§ 14. Piiranguvööndi kirjeldus

(1) Kaitseala piiranguvöönd on kaitseala majandusotstarbel kasutatav osa, kus majandustegevuses tuleb arvestada «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» ning määruses kehtestatud tingimusi.

(2) Jalase piiranguvöönd on kaitseala piires olev maa- ja veeala, mis ei kuulu sihtkaitsevööndisse.

§ 15. Keelatud tegevus

(1) Piiranguvööndis on lisaks §-s 5 loetletud tegevusele keelatud:
1) veekogude veetaseme muutmine ja kallaste kahjustamine;
2) maavarade ja maa-ainese kaevandamine, välja arvatud «Maapõueseaduse» (RT I 1994, 86/87, 1488; 1995, 75, 1321; 1996, 49, 953; 1997, 52, 833; 86, 1461; 93, 1562; 1998, 64/65, 1005; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2000, 54, 348; 102, 670; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003, 20, 118) §-des 26 ja 62 sätestatud juhtudel kaitseala valitseja nõusolekul ja temaga kooskõlastatud kohtades;
3) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine metsamaal ja looduslikul rohumaal;
4) uuendusraie, välja arvatud turberaie, kusjuures kaitseala valitsejal on koosluse liikide ja vanuse mitmekesisuse säilitamiseks õigus esitada nõudeid turberaie liigi, raieaja, puidu kokku- ja väljaveo, raielangi puhastamise viiside ning puistu koosseisu ja täiuse kohta;
5) jäätmete ladustamine, välja arvatud kodumajapidamises tekkinud tavajäätmete ajutine ladustamine oma kinnisasja piires kaitseala valitsejaga kooskõlastatud kohtades.

(2) Piiranguvööndis on kaitseala valitseja nõusolekuta keelatud:
1) ehitiste, kaasa arvatud ajutiste ehitiste püstitamine;
2) uute teede ning liinirajatiste rajamine;
3) uute maaparandussüsteemide rajamine.

§ 16. Metsa kaitse-eesmärk piiranguvööndis

Piiranguvööndi metsa kaitse-eesmärk on elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

1 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 22.07.1992) ja 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 25.04.1979).

Peaminister Juhan PARTS

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN