Teksti suurus:

Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruse nr 55 "Täitmisplaan" muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 75, 1100

Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruse nr 55 "Täitmisplaan" muutmine

Vastu võetud 19.06.2003 nr 45

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 2002, 84, 492; 90, 521; 2003, 4, 20; 20, 116; 26, 157) § 5 lõike 3 alusel.

§ 1. Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruses nr 55 «Täitmisplaan» (RTL 2000, 126, 2016; 2001, 18, 247; 102, 1402; 2002, 66, 1029; 115, 1650; 2003, 41, 593) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punktist 2 jäetakse välja sõnad «Pärnu Maakohus», «Lääne Maakohus» ja «Saare Maakohus»;

2) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21) vahistatu paigutatakse Pärnu Vanglasse, kui tema suhtes on kriminaalmenetluses tõkendina vahi all pidamist kohaldanud Pärnu Maakohus, Lääne Maakohus või Saare Maakohus;»;

3) paragrahvi 2 punktist 31 jäetakse välja sõnad «Pärnu Maakohus», «Lääne Maakohus» ja «Saare Maakohus»;

4) paragrahvi 4 punkte 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) meessoost noor kinnipeetav paigutatakse Tallinna Vanglasse, Viljandi Vanglasse, Murru Vanglasse, Tartu Vanglasse või Pärnu Vanglasse;
3) esimest korda reaalse vangistusega karistatud meessoost kinnipeetav paigutatakse Murru Vanglasse, Tallinna Vanglasse, Tartu Vanglasse või Pärnu Vanglasse;»;

5) paragrahvi 4 punkti 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) kohtuistungi toimumisega seoses võib kinnipeetava paigutada kas Tallinna Vanglasse, Tartu Vanglasse või Pärnu Vanglasse.»

§ 2. Käesolev määrus jõustub 1. juulil 2003. a.

Minister Ken-Marti VAHER

Kantsler Priidu PÄRNA

/otsingu_soovitused.json