Teksti suurus:

Rahandusministri 19. detsembri 2002. a määruse nr 149 "Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 74, 1094

Rahandusministri 19. detsembri 2002. a määruse nr 149 "Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri" muutmine

Vastu võetud 16.06.2003 nr 74

Määrus kehtestatakse «Maksukorralduse seaduse» (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581; 110, 660; 111, 662; 2003, 2, 17) § 54 lõike 3 ja § 63 lõike 4 alusel.

§ 1. Rahandusministri 19. detsembri 2002. a määrust nr 149 «Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri» (RTL 2003, 2, 4) täiendatakse §-ga 81 järgmises sõnastuses:

« § 81. Dokumentide elektrooniline saatmine

(1) Maksuamet võib maksukohustuslase nõusolekul maksuteate või muu dokumendi maksukohustuslasele saata elektrooniliselt «e-Maksuameti» kaudu.

(2) Dokumendi elektroonilise saatmise eelduseks on selle moodustamine, kinnitamine ja kandmine dokumendiregistrisse ning sellekohase teate saatmine maksukohustuslase poolt näidatud elektronposti aadressil. Dokument loetakse allkirjaõigust omava isiku (maksuhalduri juht, juhi asetäitja või juhi poolt volitatud ametnik) poolt kinnituse andmisega allkirjastatuks.

(3) Dokument loetakse kättetoimetatuks, kui maksukohustuslane on «e-Maksuametis» selle kättesaamise kohta andnud kinnituse. Juhul kui maksukohustuslane ei ole kinnitust andnud lõikes 2 nimetatud teate saatmisest ühe nädala jooksul, toimetatakse dokument talle kätte paberkandjal posti teel.»

§ 2. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. juulil 2003. a.

Minister Tõnis PALTS

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Tauno TATS

/otsingu_soovitused.json