Teksti suurus:

Töötervishoiuspetsialistide tööülesanded töötervishoiuteenuse osutamisel

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RTL 2003, 79, 1160

Töötervishoiuspetsialistide tööülesanded töötervishoiuteenuse osutamisel

Vastu võetud 20.06.2003 nr 89

Määrus kehtestatakse «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» (RT I 1999, 60, 616; 2000, 55, 362; 2001, 17, 78; 2002, 47, 297; 63, 387; 2003, 20, 120) § 19 lõike 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrus kehtestab töötervishoiuarsti, töötervishoiuõe, tööhügieeniku, ergonoomi ja tööpsühholoogi tööülesanded töötervishoiuteenuste osutamisel.

§ 2. Töötervishoiuteenuste osutamine

(1) Töötervishoiuarsti tööülesanded on järgmised:
1) töökeskkonna ohutegurite väljaselgitamine riskianalüüsi käigus ja nende võimaliku mõju hindamine töötaja tervisele, arvestades tema ealisi ja soolisi iseärasusi;
2) töötajate tervisekontroll ja terviseseisundi hindamine;
3) tööandja nõustamine töö kohandamisel töötaja terviseseisundile;
4) tööandja nõustamine töötingimuste parandamisel, töövahendite valikul ja ohutul kasutamisel ning isikukaitsevahendite valikul ja kasutamisel;
5) töötajate taastusravi korraldamine.

(2) Töötervishoiuõde täidab lõikes 1 nimetatud tööülesandeid koos töötervishoiuarstiga.

(3) Tööhügieeniku tööülesanded on järgmised:
1) töökeskkonna ohutegurite väljaselgitamine riskianalüüsi käigus, sealhulgas töökeskkonna ohutegurite parameetrite mõõtmine ning ohutegurite võimaliku mõju hindamine töötaja tervisele;
2) tööandja nõustamine töötingimuste parandamisel, sealhulgas töökeskkonna ohutegurite mõju vältimisel või vähendamisel, ning töövahendite valikul ja ohutul kasutamisel ning isikukaitsevahendite valikul ja kasutamisel.

(4) Ergonoomi tööülesanded on järgmised:
1) töökeskkonna füsioloogiliste ja psühholoogiliste ohutegurite väljaselgitamine riskianalüüsi käigus ning nende võimaliku mõju hindamine töötaja tervisele;
2) tööandja nõustamine töökoha ergonoomilisel kujundamisel ja töö kohandamisel töötajale, arvestades töötaja kehalisi ja vaimseid võimeid ning soolisi ja ealisi iseärasusi;
3) tööandja nõustamine töövahendite valikul ja ohutul kasutamisel.

(5) Tööpsühholoogi tööülesanded on järgmised:
1) tööandja psühholoogiline nõustamine, sealhulgas nõustamine tööstressi vähendamiseks;
2) töötaja psühholoogiline nõustamine.

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json