Teksti suurus:

Maksukorralduse seaduse § 163 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.07.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 48, 341

Maksukorralduse seaduse § 163 muutmise seadus

Vastu võetud 11.06.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. juuni 2003. a otsusega nr 420

Maksukorralduse seaduse (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581; 110, 660; 111, 662; 2003, 2, 17) §-s 163 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 2 tunnistatakse kehtetuks alates 2003. aasta 1. jaanuarist;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Enne käesoleva seaduse jõustumist kehtinud õigusaktidest tulenenud ja tähtpäevaks tasumata maksusummalt arvestatud intressi maksmisest ei teki maksukohustuslasel õigust kahju hüvitamisele. Pärast 2002. aasta 5. novembrit maksuhalduri poolt esitatud intressinõuded käesoleva seaduse jõustumisele eelnenud ajavahemiku eest on kehtetud. Kõik muud kehtivad intressinõuded kuuluvad täitmisele.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json