Teksti suurus:

Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 48, 343

Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.06.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. juuni 2003. a otsusega nr 422

§ 1. Riikliku pensionikindlustuse seaduses (RT I 2001, 100, 648; 2002, 53, 336 ja 338; 61, 375; 2003, 20, 116) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Isiku võib püsivalt töövõimetuks tunnistada kestusega kuus kuud, üks aasta, kaks aastat, viis aastat või kuni käesoleva seaduse § 7 lõikes 1 või lõikes 2 sätestatud vanaduspensioniikka jõudmiseni, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks.»;

2) paragrahvi 22 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «teist liiki pensionile» sõnaga «vanaduspensionile»;

3) paragrahvi 40 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 ettenähtud juhul teeb vaidluskomisjon otsuse pärast kõigi nõuetekohaselt esitatud tõendite kontrollimist kolme kuu jooksul, arvates vaide registreerimisest Sotsiaalkindlustusametis.»;

4) paragrahvi 42 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku vanaduspensioni baasosa arvutamisel korrutatakse pensioni baasosa suurus Eestis omandatud pensionistaaži aastate arvuga ning jagatakse kolmekümnega.»;

5) paragrahvi 53 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad «maksumaksjate ja maksu kinnipidajate» sõnaga «maksukohustuslaste»;

6) paragrahvi 54 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja sõnad «poolt või tema eest makstud ja arvestatud»;

7) paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

« (12) 2003. aasta 1. juulist 2004. aasta 31. märtsini on pensioni baasosa 577 krooni 33 senti.»

§ 2. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2003. aasta 1. juulil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json