Teksti suurus:

Vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korra kehtestamine

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2003, 91, 1806

Vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korra kehtestamine

Vastu võetud 17.06.2003 nr 16

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141) § 22 lõike 1 punkti 6, Antsla Vallavolikogu määrab:

1. Kehtestada «Vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise kord» (lisatud).

2. Tunnistada kehtetuks Antsla Vallavolikogu 23. septembri 1998. a määrus nr 8 «Antsla valla munitsipaalomandi valdamise, kasutamise ja käsutamise korra kinnitamine».

3. Avalikustada käesolev määrus elektroonilises Riigi Teatajas.

4. Määrus jõustub 1. juulil 2003. a.

Volikogu esimees Hele ANGERJÄRV

Antsla Vallavolikogu 17. juuni 2003. a määruse nr 16
lisa

VALLAVARA VALDAMISE, KASUTAMISE JA KÄSUTAMISE KORD

I. ÜLDSÄTTED

1. Korra eesmärk

1.1. Vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise kord (edaspidi kord) sätestab Antsla valla (edaspidi vald) omandis oleva vara (edaspidi vallavara) valitsemise, kasutamise ja käsutamise üldised alused.

1.2. Korda kohaldatakse koos asjaõigusseaduse (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509; 2001, 34, 185; 93, 565; 2002, 47, 297; 53, 336; 2003, 13, 64; 17, 95), erastamisseaduse (RT I 1993, 45, 639; 1997, 9, 78; 1998, 12, 153; 30, 411; 2000, 51, 324; 2001, 26, 149; 48, 265; 89, 532; 93, 565; 2002, 28, 157), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, võlaõigusseaduse (RT I 2001, 81, 487; 2002, 60, 374) ning muude seaduste ja õigusaktidega, millega reguleeritakse vara valitsemist, kasutamist ja käsutamist.

2. Vallavara mõiste

2.1. Vallavaraks käesoleva korra tähenduses on valla omandis olevad kinnis- ja vallasasjad ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused.

2.2. Vallavara kasutamisest ja käsutamisest saadud tulu kuulub vallale, kui seadusest, valla õigusaktidest või lepingutest ei tulene teisiti.

3. Valla tervikvara

3.1. Tervikvarana käsitatakse käesolevas korras asjade kogumit, millest osa eraldamise korral muutub ülejäänud osa sihipärane kasutamine võimatuks või oluliselt raskendatuks.

3.2. Tervikvarast asja eraldamine ja lahutatud asja eraldi käsutamine on lubatud ainult Antsla Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) või Antsla Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) nõusolekul sõltuvalt vara väärtusest.

II. VALLAVARA VALITSEMINE

4. Vallavara valitseja

4.1. Vallavara valitsejad on:
4.1.1. vallavolikogu ja vallavalitsus;
4.1.2. vallavalitsuse hallatavad asutused;
4.1.3. valla osalusega eraõiguslik juriidiline isik vastavalt põhikirjale.

4.2. Vallavara valitsejaks võib olla kolmas isik. Kui vallavara antakse kolmandate isikute valdusse, on nad vallavara otsesed valitsejad. Vallavara kaudseks valitsejaks jääb vallavalitsus.

4.3. Vallavara valitsejad ja kasutajad on kohustatud nende valitsemisel olevat või kasutada antud vallavara majandama heaperemehelikult ning tagama vara säilimise, korrashoiu ja otstarbekohase kasutamise. Vallavara majandamisega seotud lepingud sõlmib vallavara valitseja, kui käesolevast korrast või vallavara kasutusse andmise otsusest ei tulene teisiti.

5. Vallavara üleandmine

5.1. Vallavara üleandmise otsustab vallavalitsus. Vallavara jääkmaksumusega alla 10 000 krooni (v.a kinnisasjade ning ehitiste ja rajatiste kui vallasasjade) üleandmine ühelt vallavara valitsejalt teisele võib toimuda vastavate vallavara valitsejate kokkuleppel.

5.2. Vallavara üleandmine ja vastuvõtmine ühelt vallavara valitsejalt teisele toimub kirjaliku akti alusel. Akti märgitakse andmed üleandja ja vastuvõtja, üleandmise aja ning vara koosseisu ja bilansilise väärtuse kohta. Üleandmise-vastuvõtmise akt koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks jääb üleandjale, üks vastuvõtjale ja üks vallavalitsuse raamatupidamisele.

5.3. Nõude vallavara ebaseaduslikust valdusest väljanõudmiseks esitab vallavalitsus vallavara valitseja ettepanekul.

6. Vallavara arvestus

6.1. Vallavara valitsejad peavad arvestust nende valitsemisel oleva vallavara kohta raamatupidamise seaduse (RT I 2002, 102, 600) alusel ja rahandusministri kehtestatud korras ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktides sätestatud korras.

6.2. Vallavalitsus korraldab vallavara arvestuse, et tagada ülevaade vallavara olukorrast.

6.3. Vallavara arvestus peab sisaldama:
6.3.1. ülevaadet vallale kuuluvate asjade ja asjaõiguste valdusest;
6.3.2. registrites sisalduva teabe vastavust vallavara tegeliku seisundiga;
6.3.3. ülevaadet vallavara majandamise tulemustest.

6.4. Vallavara arvestuse pidamise kohustus lasub kõigil vallavara valdajatel, kes peavad vallavalitsusele esitama regulaarselt nõutavad andmed nende valduses oleva vallavara kohta. Vallavalitsusel ja vallavolikogu revisjonikomisjonil on õigus nimetatud andmete õigsust kontrollida.

III. VALLAVARA OMANDAMINE JA VALLALE RAHALISTE KOHUSTUSTE VÕTMINE

7. Asja ostmine, teenuse või ehitustöö tellimine maksumusega alla riigihanke piirmäära

7.1. Asja ostmise, teenuse või ehitustöö tellimise (edaspidi vallavara omandamine) maksumusega alla riigihanke piirmäära otsustab:
7.1.1. vallavolikogu:
7.1.1.1. kui sellega võetakse vallale rahalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes;
7.1.1.2. kui omandatakse kinnisvara;
7.1.2. vallavara valitseja (valla hallatav asutus) tema käsutusse antud vahendite piires;
7.1.3. muudel juhtudel vallavalitsus.

7.2. Kui omandatava vara hind ületab riigihangete seaduse (RT I 2000, 84, 534; 2001, 40, 224; 50, 284; 2002, 23, 131; 47, 297; 61, 375; 63, 387; 87, 505; 99, 577) § 2 lõikes 7 määratud maksumuse, siis toimub vallavara omandamine riigihangete seaduses ettenähtud korras.

7.3. Pärandi või kinke vastuvõtmise otsustab vallavalitsus. Kui asjaga kaasnevad varalised õigused on ilmselt väiksemad kui sellega kaasnevad kohustused, otsustab pärandvara või kingi vastuvõtmise vallavolikogu. Pärandvara ja kingi hindamise korraldab vallavalitsuse poolt moodustatud hindamiskomisjon. Kui pärijaks või kingi saajaks on vald, määrab pärandi või kingi valitseja vallavalitsus. Pärandvara või kingi valitsejaks jääb valla hallatav asutus, kui ta on testamendis või kinkelepingus näidatud pärijana või kingi saajana.

7.4. Riigilt saadava vara taotlemine ja üleandmine vallale (munitsipaliseerimine) toimub vastavalt nimetatud valdkonda reguleerivate õigusaktidega ettenähtud korras.

7.5. Ostueesõiguse kasutamise või sellest loobumise otsustab vallavalitsus. Kui ostueesõiguse kasutamisel võetakse vallale rahalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes, annab loa ostueesõiguse kasutamiseks vallavolikogu.

7.6. Vallavara omandamise lepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus. Kui vallavara omandamine kuulub vallavara valitseja pädevusse, sõlmib vara omandamise lepingu käesoleva korra punktist 7.1 tulenevalt vastav vallavara valitseja.

8. Varaliste kohustuste võtmine

8.1. Laenu võtmise otsustab vallavolikogu.

8.2. Muude varaliste kohustuste võtmise otsustab:
8.2.1. vallavolikogu, kui varalisi kohustusi võetakse üle 200 000 krooni või kui võetakse varalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes;
8.1.2. vallavalitsus, kui varalisi kohustusi võetakse kuni 200 000 krooni ja see on tagatud jooksva aasta eelarvega.

9. Asja ostmine, teenuse või ehitustöö tellimine riigihanke korras

9.1. Riigihankeid korraldab vallavalitsus vastavalt riigihangete seadusele.

9.2. Riigihanke väljakuulutamiseks, mille puhul sõlmitakse hankeleping tähtajaga üle ühe eelarveaasta, annab loa vallavolikogu.

9.3. Pakkumise edukaks tunnistamise ja hankelepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus.

Kui hankelepinguga võetakse vallale rahalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes, annab vallavalitsusele lepingu sõlmimiseks loa vallavolikogu. Kui hankeleping sõlmitakse pikemaks tähtajaks kui üks eelarveaasta ja sellise riigihanke väljakuulutamiseks andis loa vallavolikogu, ei pea lepingu sõlmimiseks vallavolikogu luba küsima.

9.4. Vallavalitsus kinnitab riigihangete teostamiseks vastava komisjoni ja selle koosseisu ning kehtestab komisjoni töökorra.

IV. VALLAVARA KASUTUSSE ANDMINE

10. Vallavara kasutusse andmise põhimõtted

10.1. Vallavara kasutus on valla omandisse kuuluva vara kasulike omaduste tarbimine, samuti valla kasuks seatud servituutide ja reaalkoormatiste teostamine.

10.2. Vastavalt vallale kuuluvate asjade ja asjaõiguste omadustele kasutatakse vallavara:
10.2.1. avalikuks otstarbeks;
10.2.2. valitsemise otstarbeks;
10.2.3. vallale tulu saamiseks.

11. Avalikuks otstarbeks kasutatav vallavara

11.1. Avalikul otstarbel kasutatav vallavara on kättesaadav kõigile (teed, pargid, avalikud veekogud, ujumiskohad jne), mille kasutamist ei ole seaduste või vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega piiratud.

11.2. Vallavolikogu võib kinnitada avalikuks otstarbeks kasutatava vallavara kasutamise tingimused.

11.3. Avalikuks otstarbeks kasutatava vallavara kasutamise eesmärgi muutmine ja selle kasutamiseks piirangute seadmine toimub vallavolikogu otsusel.

11.4. Käesoleva korra punktis 11.1 nimetatud vallavara, mille kasutamiseks on kehtestatud tavalisest erinev kord, peab olema looduses selgesti tähistatud.

11.5. Vallavalitsus tagab teabe avalikul otstarbel kasutatava vallavara kohta ning selle kasutamise tingimuste ja piirangute avalikustatuse.

12. Valla valitsemiseks kasutatav vallavara

12.1. Valitsemise otstarbel kasutatav vallavara on vara, mida kasutavad vallavolikogu ja vallavalitsus.

12.2. Valitsemiseks kasutatava vallavarana käsitletakse valla hallatavate asutuste valduses olevat vallavara, mis on vajalik valla asutuse ülesannete täitmiseks.

12.3. Kui vallavara ei ole enam vaja valitsemise otstarbeks, on vallavara valitseja kohustatud sellest teatama vallavalitsusele. Sellise vara edasise saatuse otsustab vallavolikogu.

13. Vallale tulu saamiseks kasutatav vara

13.1. Vallavara, mida ei kasutata üldisel otstarbel, valla valitsemiseks ega ole otsustatud võõrandada, kasutatakse tulu saamise eesmärgil.

13.2. Tulu saamiseks paigutatakse vallavara ettevõtlusse, antakse rendile või üürile.

14. Vallavara kasutusse andmine

Vallavara antakse kasutusse:

14.1. enampakkumise, eelläbirääkimistega pakkumise või otsustuskorras;

14.2. tasuta;

14.3. tasu eest.

15. Vallavara kasutusse andmise otsustamine

Vallavara kasutusse andmise otsustab:

15.1. vallavara valitseja, kui:
15.1.1. kasutusse antakse väheväärtuslikku kuluinventari;
15.1.2. vallavara valitseja kasutuses olevaid ruume antakse kasutamiseks väljaspool ametlikku tööaega. Muudel juhtudel võib ruume kasutusse anda juhul, kui neid ei vajata vallavara valitseja tegevuseks;

15.2. muudel juhtudel vallavalitsus.

15.3. Vallavara kasutusse andmiseks peab andma loa vallavolikogu, kui:
15.3.1. vallavara antakse kasutusse tähtajaga üle kümne aasta;
15.3.2. vallavara koormatakse kasutusse andmisel ostueesõigusega;
15.3.3. vallavara antakse kasutusse otsustuskorras ja selle vara bilansiline väärtus ületab 30 000 krooni.

15.4. Vallavara kolmandate isikute kasutusse andmisel ei või kasutusse andmise tähtaeg olla pikem kui:
15.4.1. vallasasja puhul – 10 aastat, v.a juhul, kui pikemaks tähtajaks kasutusse andmine on avalikes huvides;
15.4.2. kinnisasja puhul – 25 aastat, v.a juhul, kui pikem tähtaeg tuleneb seadusest või pikemaks tähtajaks kasutusse andmine on avalikes huvides.

15.5. Vallavara antakse kasutusse tähtaega määramata seaduses ettenähtud juhul või kui on tõenäoline, et vallavara on vallale vajalik muuks otstarbeks või kui muul põhjusel on vaja jätta võimalus leping oma äranägemisel lõpetada.

15.6. Vallavara kasutusse andmise lepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus. Kui vallavara kasutusse andmine kuulub vallavara valitseja pädevusse, sõlmib vara kasutusse andmise lepingu tulenevalt käesoleva korra punktist 15 vastava vallavara valitseja.

15.7. Vallavara kasutusse andmisel kehtestab tasu suuruse vallavalitsus. Vallavara valitsejad võivad anda vallavara kasutusse arvestades vallavalitsuse kehtestatud tasumäärasid.

15.8. Käesoleva korra punktis 15.7 nimetatud alustel vallavara kasutamisest laekuv tasu jääb vastava vallavara valitseja käsutusse.

16. Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras

16.1. Vallavara võib anda otsustuskorras kasutusse:
16.1.1. valla osalusega äriühingutele;
16.1.2. avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;
16.1.3. mittetulundusühingutele;
16.1.4. sihtasutustele;
16.1.5. teistele isikutele lähtudes valla huvidest;
16.1.6. kui vallavara kasutusse andmine enampakkumise korras või eelläbirääkimistega pakkumise korras on ebaõnnestunud.

16.2. Vallavara kasutusse andmisel otsustuskorras käesoleva korra punktis 16.1.5 nimetatud alusel peab kasutusse andmise otsustaja vastavat avalikku huvi põhjendama.

16.3. Otsustuskorras rendile või üürile annab vallavalitsus oma korraldusega:
16.3.1. kortereid või muid valla eluruume, arvestades eluruumide üürile andmiseks kehtestatud korda;
16.3.2. üksikut asja, mille kasutamise tasu on kindlaks määratud selleks kehtestatud tariifidega;
16.3.3. vallavara, mille suhtes on eelnevalt korraldatud konkurss või vähemalt kahel korral enampakkumine, mis ei ole andnud soovitud tulemusi;
16.3.4. vallavara, mille suhtes või mille abil rentnik on kohustatud tegema teatud töid või osutama teatud teenust, mille osutamiseks on tarvis eriteadmisi.

16.4. Vallavara otsustuskorras kasutusse andmisel määrab tasu suuruse vallavalitsus. Kui vallavara kasutusse andmine kuulub vallavara valitseja pädevusse, peab vallavara valitseja tasu suuruse määramisel arvestama vallavalitsuse kehtestatud piirmäärasid.

16.5. Vallavara võib tasuta või alla turuhinna kasutusse anda ainult lähtudes valla huvidest. Vallavara kasutusse andmise otsustaja peab sellist otsust põhjendama.

17. Vallavara kasutusse andmine enampakkumise korras

17.1. Enampakkumise ettevalmistamise käigus kinnitab vallavalitsus:
17.1.1. enampakkumise viisi;
17.1.2. rendise algsuuruse. Rendise algsuuruse määramisel peab vallavalitsus arvestama samas piirkonnas samal otstarbel ja seisukorras ning samadel tingimustel kasutatavate rendipindade tasumäärasid;
17.1.3. rendilepingu põhitingimused;
17.1.4. osavõtumaksu ja tagatisraha suuruse;
17.1.5. vajadusel muud tingimused.

17.2. Enampakkumine kuulutatakse välja maakondlikus ja vajadusel muus väljaandes.

Enampakkumise kuulutus avaldatakse vähemalt 15 päeva enne enampakkumist.

Teistkordsel enampakkumisel võib kuulutuse avaldamise tähtaeg olla 10 päeva. Kuulutus peab sisaldama järgmisi enampakkumise tingimusi ja andmeid:
17.2.1. enampakkumise korraldaja;
17.2.2. rendile antava vallavara nimetus, täpne asukoht ja iseloomustus. Vara täpsema iseloomustuse, koosseisu, piiride ja muude sarnaste andmete avaldamine ei ole vajalik, kui kuulutuses teatatakse pakkujatele võimalusest tutvuda varaga kuulutuses nimetatud kohas ja ajal;
17.2.3. rendise algsuurus;
17.2.4. enampakkumise koht ja aeg;
17.2.5. enampakkumise viis (suuline või kirjalik), kirjaliku pakkumise korral pakkumiste esitamise tähtaeg ja koht ning pakkumisele märgitav märgusõna;
17.2.6. enampakkumise tingimustega tutvumiseks ettenähtud aeg ja koht, kui tingimused ei ole näidatud kuulutuses;
17.2.7. enampakkumises osalemise osavõtumaks ja tagatisraha, nende tasumise tähtajad ja viis.

17.3. Enampakkumise kuulutuse avaldamise korraldab vallavalitsus.

18. Rendilepingu tingimused

18.1. Rendilepingus tuleb sätestada:
18.1.1. rendile antava vara kohta käivad andmed (nimetus, arv, mõõt, koosseis, piirid; ruumide puhul asukoht, korrused, ruumide numbrid inventariseerimisplaani järgi ja nende üldpind ruutmeetrites);
18.1.2. lepingu tähtaeg;
18.1.3. vara üleandmise ja tagastamise tähtajad (päevad) ja kord;
18.1.4. rendise tasumise tähtajad ja kord;
18.1.5. kinnisasjade puhul vastavate maksude tasumisega reaalkoormatise teostamise kohustus;
18.1.6. hoonete puhul ohutustehnika ja tuleohutuse abinõude kasutuselevõtmise kohustus;
18.1.7. keskkonnakaitse nõuete täitmise kohustus;
18.1.8. hoonete puhul kindlustuskohustus ja selle ulatus;
18.1.9. rendilepingu ennetähtaegse lõpetamise alused;
18.1.10. rendilepingu täitmise tagatised. Tagatisena võib arvesse võtta usaldusväärsete krediidiasutuste antud käendust ja esimesele järjekohale seatud pante (hüpoteek- ja registerpant) ning vallaspante. Krediidiasutuste usaldusväärsuse, samuti muude tagatiste kõlblikkuse (piisavuse) otsustab enampakkumise korraldaja.

18.2. Rendilepingus võib vajaduse korral sätestada:
18.2.1. rendile antava vara korrashoiu kohustuse ja korra, kui sellise kohustuse täpsem sätestamine on vajalik;
18.2.2. rendile antava vallasvara, samuti hoonete ja kinnisasja päraldiste maksumuse;
18.2.3. abinõud, mida rentnik on kohustatud kasutusele võtma, et tagada vara kasutamine ka pärast rendilepingu lõppemist;
18.2.4. rendilepingus ettenähtud sanktsioonid;
18.2.5. investeeringute kaitse garantiid poolte kokkuleppel;
18.2.6. muud vajalikud tingimused.

19. Alghind

Alghinna määramisel võetakse aluseks:

19.1. rendile antava vara senisest kasutamisest saadud tulu;

19.2. samalaadse vara rentimisest saadud rendise suurus;

19.3. rendise suuruse eeldatav kujunemine samalaadse rentimise puhul tulevikus;

19.4. muud asjaolud, mida alghinna määraja peab oluliseks.

20. Enampakkumises osaleda võivate isikute ring

20.1. Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.

20.2. Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult või esindaja kaudu:
20.2.1. enampakkumisega seotud isikud (enampakkumise korraldajad, alghinna määrajad, isikud, kelle pädevusse kuulub enampakkumise tulemuste kinnitamine) ning nende abikaasad ja otseliinis sugulased;
20.2.2. isikud, kellel on valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused.

21. Enampakkumise viisid ja korraldus

21.1. Enampakkumine toimub avaliku suulise või kirjaliku pakkumisena.

21.2. Enampakkumise valmistab ette vallavalitsus. Enampakkumiseks moodustab vallavalitsus vähemalt kolmeliikmelise komisjoni ja nimetab nende hulgast komisjoni esimehe – enampakkumise juhataja ning komisjoni sekretäri.

21.3. Vallavalitsus on kohustatud tagama, et enampakkumise käik oleks protokollitud.

21.4. Vallavalitsus vaatab läbi enampakkumise kohta tehtud kirjalikud kaebused, mis on talle esitatud kolme tööpäeva jooksul enampakkumise toimumisest. Kaebusele vastatakse enne enampakkumise tulemuste kinnitamist.

22. Suulise enampakkumise kord

22.1. Suulise enampakkumise kuulutab enampakkumise juhataja määratud ajal ja kohas avatuks. Enampakkumise avab enampakkumise juhtaja, kes teeb enampakkumise ruumis viibijatele ettepaneku registreerida end pakkujatena. Enampakkumisest osa võtta soovivate isikute nimed ning elu- või asukohad registreeritakse. Registreerimiseks tuleb esitada isikut ja volitusi tõendavad dokumendid.

22.2. Enne pakkumiste alustamist annavad pakkujana registreerunud isikud allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise tingimustest ning esitavad dokumendid osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta. Pakkujaid, kes keelduvad allkirja andmisest või ei esita dokumente osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta või kes kuuluvad käesoleva korra punktis 20.2 nimetatud isikute ringi, enampakkumisest osa võtta ei lubata.

22.3. Kui enampakkumisele ei registreerita ühtegi pakkujat või ühelgi pakkujal ei lubata enampakkumisest osa võtta, tunnistab enampakkumise komisjon enampakkumise nurjunuks.

22.4. Pakkujale, kes on täitnud käesoleva korra punktides 22.1 ja 22.2 ettenähtud nõuded, väljastatakse registreerimisnumber, mille all ta esineb enampakkumise lõpuni.

22.5. Enne enampakkumise toimumist enampakkumise juhataja:
22.5.1. tutvustab enampakkumise ja kaebuste esitamise korda;
22.5.2. kuulutab välja enampakkumise alghinna ja enampakkumise sammu suuruse;
22.5.3. tutvustab pakkujaid.

22.6. Pakkumist alustatakse pärast enampakkumise juhataja esimest haamrilööki. Pakkuja annab enampakkumise juhatajale märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab pakkumise suuruse pärast seda, kui ta on saanud enampakkumise juhatajalt vastava loa. Enampakkumise juhataja kuulutab pakkumise haamrilöögiga lõppenuks pärast kõrgeima pakutud summa kolmekordset teatamist.

22.7. Enampakkumise tulemused ja käik protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoni liikmed. Enampakkumisest osavõtjatel on õigus enampakkumise protokolliga tutvuda ja esitada protokolli ning enampakkumisega seonduva kohta kirjalikult märkusi või kaebusi kolme tööpäeva jooksul arvates enampakkumise toimumisest.

22.8. Pakkuja, kelle pakkumine on suurim, annab enne lahkumist allkirja selle kohta, et ta kohustub sõlmima vastava lepingu enampakkumiseks esitatud tingimustel, kui enampakkumise tulemus kinnitatakse. Allkirja andmisest keeldumisel kaotab ta õiguse lepingu sõlmimisele, talle ei tagastata tagatisraha ning enampakkumise komisjon tunnistab enampakkumise nurjunuks.

23. Kirjaliku enampakkumise kord

23.1. Kirjaliku enampakkumise korral tuleb pakkumine esitada enampakkumise kuulutuses märgitud tähtajaks ja kohta. Pakkumine peab olema märgusõna kandvas kinnises ümbrikus.

23.2. Pakkumises peavad sisalduma:
23.2.1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikaardi B-osa;
23.2.2. nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
23.2.3. dokumendid enampakkumise osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta;
23.2.4. sõnadega väljendatud pakkumise summa;
23.2.5. pakkumise esitaja allkiri;
23.2.6. esindaja volitusi tõendav dokument.

23.3. Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta käesoleva korra punktides 23.1 ja 23.2 nimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale.

23.4. Enampakkumise korraldaja registreerib pakkumised nende saabumise järjekorras.

Ära märgitakse saabumise kuupäev ja kellaaeg. Enne nimekirja sulgemist tehtud pakkumised pitseeritakse kuni nende läbivaatamiseni.

23.5. Kui enampakkumise kuulutuses märgitud tähtaja jooksul ei saabu ühtegi pakkumist või ükski pakkumine ei vasta käesoleva korra punktides 23.1 ja 23.2 nimetatud nõuetele, tunnistab enampakkumise komisjon enampakkumise nurjunuks.

23.6. Enampakkumise komisjon avab pakkumised enampakkumise kuulutuses nimetatud ajal ja kohas. Pakkumised avatakse nende registreerimise järjekorras. Pakkumiste avamisel viseerib enampakkumise juhataja pakkumised ja pakkumistele lisatud dokumendid.

23.7. Pakkumiste avamise kohta koostatakse protokoll. Protokolli kantakse pakkuja nimi ja pakutud summa. Protokollile kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoni liikmed. Kõigil pakkujatel on õigus ise või esindajate kaudu osaleda pakkumiste avamisel ning tutvuda pakkumiste avamise protokolliga käesoleva korra punktis 22.7 sätestatud korras.

23.8. Kui kirjaliku pakkumise korral on pakkumised võrdsed, annab enampakkumise komisjon võrdse pakkumise teinud pakkujatele õiguse esitada uus kirjalik pakkumine viie tööpäeva jooksul. Kui kindlaksmääratud ajaks ei tee pakkujad täiendavat pakkumist, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks.

24. Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine

24.1. Enampakkumise tulemused kinnitab vallavolikogu, kui vallavara kasutusse andmise otsustamine kuulub vallavolikogu pädevusse, muudel juhtudel vallavalitsus.

24.2. Enampakkumise tulemuste kinnitamine või kinnitamata jätmine peab toimuma hiljemalt 30 päeva jooksul enampakkumise toimumisest, kui kinnitajaks on vallavolikogu, ja 10 päeva jooksul enampakkumise toimumisest, kui kinnitajaks on vallavalitsus.

24.3. Enampakkumise tulemusi ei kinnitata, kui enampakkumise ettevalmistamisel või korraldamisel rikuti oluliselt käesolevas eeskirjas sätestatud korda. Enampakkumiste tulemuste kinnitamata jätmise korral tuleb vallavolikogu otsuses või vallavalitsuse korralduses ära märkida kinnitamata jätmise põhjus.

24.4. Enampakkumise tulemuste kinnitamisel sõlmitakse parima pakkumise teinud isikuga rendileping. Rendilepingu sõlmib vallavalitsus.

24.5. Enampakkumise võitjale saadetakse otsus või korraldus enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta tähitud postiga või väljastatakse allkirja vastu. Otsusele või korraldusele peab olema lisatud teade selle kohta, kuhu enampakkumise võitja peab rendilepingu sõlmimiseks ilmuma. Enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma rendilepingu sõlmimiseks teates näidatud kohta hiljemalt 10 tööpäeva jooksul korralduse kättesaamisest.

24.6. Kui enampakkumise võitja käesoleva korra punktis 24.5 nimetatud otsuse või korralduse vastuvõtmisest või mõjuva põhjuseta ei ilmu ettenähtud tähtaja jooksul lepingu sõlmimisele, kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks ja tagatisraha.

24.7. Enampakkumise võitja on kohustatud hiljemalt lepingu sõlmimise ajaks esitama rendilepingu alusel nõutavad lepingu täitmise tagatised. Nimetatud kohustuse täitmata jätmisel kaotab enampakkumise võitja õiguse lepingu sõlmimiseks ja tagatisraha.

24.8. Enampakkumises osalejaile, kellele ei laiene käesoleva korra punktis 24.4 sätestatu, tagastatakse tagatisraha kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist/kinnitamata jätmist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Osavõtumaks tagastamisele ei kuulu. Osavõtumaksu arvel katab enampakkumise korraldaja enampakkumise ettevalmistamise ja korraldamisega seotud kulud.

24.9. Rendilepingu sõlmimise korral loetakse tagatisrahana makstud summa lepingujärgseks makseks.

24.10. Rendilepingus tuleb ära määrata vallavara valitseja, kes on kohustatud perioodiliselt kontrollima vara sihipärast ja heaperemehelikku kasutamist ning võtma kasutusele kõik seaduslikud abinõud vältimaks vallale kahju tekitamist.

24.11. Kui enampakkumine tunnistatakse nurjunuks, enampakkumise tulemusi ei kinnitata või võitjaga lepingut ei sõlmita, otsustab vallavalitsus, kas korraldada uus enampakkumine, anda vara kasutusse otsustuskorras või käsutada seda muul viisil.

25. Vallavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras

25.1. Vallavara antakse kasutusse eelläbirääkimistega pakkumise korras, kui lisatingimuste täitmine on olulisem vallavara kasutamise eest makstava tasu suurusest.

25.2. Lisatingimusteks võivad olla:
25.2.1. tähtajalise teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
25.2.2. keskkonnakaitsealaste tingimuste täitmine;
25.2.3. vallavalitsuse poolt kehtestatud muud lisatingimused.

25.3. Vallavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras toimub käesoleva korra punktides 17–19, 21 ja 22 sätestatu järgi, arvestades järgmisi erisusi:
25.3.1. eelläbirääkimistega pakkumise esemeks on tasu suurus ja lisatingimused;
25.3.2. eelläbirääkimistega pakkumise kuulutusse märgitakse lisaks käesoleva korra punktis 17.2 nimetatud andmetele ära eelläbirääkimistega pakkumise lisatingimused ning pakkumise võitja väljaselgitamise alused;
25.3.3. isikuid, kes on teinud nõuetele mittevastava pakkumise, läbirääkimistele ei lubata;
25.3.4. eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele avaldamisele ei kuulu, avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumist on tehtud ja mitu vastab nõuetele;
25.3.5. eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad;
25.3.6. pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult lõpliku pakkumise vara kasutamise tasu ja kõigi lisatingimuste kohta;
25.3.7. võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon pakkujatele võimaluse oma pakkumisi 10 tööpäeva jooksul täiendada;
25.3.8. eelläbirääkimistega pakkumise võitjaks on isik, kelle pakkumise on vallavalitsus tunnistanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud hinda.

25.4. Sobivate pakkumiste puudumisel tunnistab vallavalitsus eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks.

26. Rendilepingute muutmine ja uuendamine

Rendilepingute muutmise ja uuendamise otsustab vallavalitsus lähtudes käesoleva korra punktist 15.

27. Kasutusse antud vallavara parendamine

27.1. Vallavara kasutaja peab tema kasutusse antud vallavara parendamiseks tehtavad tööd kooskõlastama vallavalitsusega enne vastavate töödega alustamist. Kooskõlastamisel hinnatakse planeeritavate tööde jaotumist vajalikeks, kasulikeks ja toreduslikeks kulutusteks asjaõigusseaduse tähenduses.

27.2. Vallavara kasutaja poolt vallavara parendamisel tehtud kulusid hüvitatakse ainult juhul, kui see tuleneb vallavara kasutamise lepingust. Vallavalitsus võib sõlmida vallavara kasutamise lepinguid, millest tuleneb vallavara parendamisega seotud kulude hüvitamise kohustus, ainult lähtuvalt avalikest huvidest. Vallavalitsus peab vastavat otsust põhjendama. Lepingus võib sätestada vaid vajalike kulude hüvitamise kohustuse. Hüvitamisele kuuluvad vaid ehitusloa alusel tehtud parendustega seotud kulud.

27.3. Taotlus vallavara parendamisega seotud kulude hüvitamiseks tuleb vallavara kasutajal esitada enne vastavate töödega alustamist. Vallavara parendamisega seotud kulude hüvitamise otsustab vallavalitsus, näidates oma korralduses, missugused ja millises ulatuses parendustega seotud kulud hüvitatakse ning milline on tehtud parenduste amortisatsiooni määr.

27.4. Vallavara parendamisega seotud kulud hüvitatakse tulevikus tasumisele kuuluva rendi arvel (st vallavara kasutaja vabastatakse tasu maksmisest). Rentniku võib rendi tasumisest vabastada alles pärast ehituse kasutusloa saamist ning tehtud tööde kohta vallavalitsusele dokumentatsiooni esitamist.

V. VALLAVARA VÕÕRANDAMINE

28. Vallavara võõrandamise mõiste

Vallavara võõrandamine on vallavara müük või muul viisil vara kolmandate isikute omandisse andmine käesolevas korras kehtestatud tingimustel ja alustel.

29. Vallavara võõrandamise tingimused

29.1. Vallavara võib võõrandada, kui:
29.1.1. vallavara ei ole enam vallale vajalik;
29.1.2. vallavara on antud vallale üle võõrandamise kohustusega;
29.1.3. see on vajalik kohaliku omavalitsuse eesmärkidele vastavate konkreetsete isikute või ürituste toetamiseks;
29.1.4. kõik hoonestusõiguse seadmise lepingust tulenevad kohustused on hoonestajal täidetud;
29.1.5. muudel juhtudel lähtudes valla huvidest.

29.2. Vallavara valitsemiseks mittevajalikuks või tarbetuks tunnistamisel teatab vallavalitsus oma hallatavatele asutustele, kes võivad taotleda nimetatud vara enda valdusse. Valitsemiseks mittevajalikuks ja tarbetuks tunnistatud vara võib võõrandada tingimusel, et ükski vallavalitsuse hallatav asutus ei taotle vallavara enda valdusse vallavalitsuse poolt selleks ettenähtud tähtajal, välja arvatud kui vara on ilmselt kõlbmatu ja tarbetu või kui vara võõrandamisega viivitamise tõttu võib vara rikneda või hävineda või kui võõrandamise vajaduse tingivad vallavalitsuse või selle hallatava asutuse huvid, kelle valduses võõrandatav vara on.

30. Vallavara võõrandamise otsustamine

30.1. Vallavara võõrandamise otsustab:
30.1.1. vallavolikogu, kui:
30.1.1.1. võõrandatava vara bilansiline maksumus on suurem kui 30 000 krooni;
30.1.1.2. võõrandatav vara on kinnisvara ning vallasvarana ehitised ja rajatised;
30.1.1.3. vara võõrandatakse enampakkumiseta ning selle vara bilansiline maksumus ületab 10 000 krooni;
30.1.1.4. vara võõrandatakse tasuta või alandatud hinna eest;
30.1.1.5. tegemist on valla osalusega äriühingute aktsiate või osadega või rahaliste õiguste ja kohustustega;
30.1.2. vallavara valitseja, kui võõrandatav vara kuulub tema valitsemise alla ning vara bilansiline maksumus on alla 5000 krooni;
30.1.3. muudel juhtudel vallavalitsus.

30.2. Vallavara võõrandamise korraldajaks on vallavalitsus.

30.3. Kinnisvara või ehitise või selle osa võõrandamise lepingule ning vajadusel asjaõiguslepingu ja hüpoteegi seadmise lepingule kirjutab valla nimel alla vallavanem või tema poolt volitatud isik. Edasivolitamise õiguse andmine fikseeritakse vallavolikogu otsuses või vallavalitsuse korralduses.

31. Vallavara võõrandamise viisid

31.1. Vallavara võõrandatakse:
31.1.1. otsustuskorras tasu eest, tasuta või alandatud hinna eest;
31.1.2. avaliku enampakkumise korras suuliselt või kirjalikult;
31.1.3. eelläbirääkimistega pakkumise korras.

31.2. Vallavara võõrandamisel tasuta või alandatud hinna eest peab võõrandamise otsustaja vastavat otsust põhjendama.

32. Vallavara võõrandamine otsustuskorras

Vallavara võõrandamine otsustuskorras enampakkumist korraldamata võib toimuda, kui:

32.1. võõrandatava vara bilansiline maksumus ei ole suurem kui 30 000 krooni ning võõrandatav vara ei kujuta endast tervikvarast eraldatud osa;

32.2. võõrandatav vara võib rikneda või hävineda enne enampakkumise lõpuleviimist;

32.3. enampakkumise korras või eelläbirääkimistega pakkumise korras võõrandamine on nurjunud;

32.4. vara võõrandatakse valla osalusega äriühingutele või avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;

32.5. võõrandatakse hoonestusõigusega koormatud kinnisasi selle hoonestajale.

33. Vallavara müük enampakkumise korras

Vallavara müük enampakkumise korras toimub käesoleva korra punktides 17 ja 20–24 sätestatu järgi, arvestades järgmisi erisusi:

33.1. enampakkumise esemeks on ostuhind;

33.2. enampakkumise kuulutuses märgitakse lisaks käesoleva korra punktis 17.2 nimetatud andmetele ka müüdava vara ostjale üleandmise kord, ostuhinna tasumise kord ja tähtajad;

33.3. enampakkumise võitjaga sõlmitakse ostu-müügi leping;

33.4. pärast enampakkumise tulemuste kinnitamise otsuse või korralduse saamist on enampakkumise võitja kohustatud tasuma ostuhinna enampakkumise tingimustes ettenähtud suuruses ja tähtaja jooksul;

33.5. enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma ostu-müügilepingu sõlmimiseks teates näidatud kohta hiljemalt ühe kuu jooksul otsuse või korralduse kättesaamisest.

34. Vallavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras

34.1. Vallavara müüakse eelläbirääkimistega pakkumisel, kui lisatingimuste täitmine vallavara müügil on olulisem müügihinnast.

34.2. Lisatingimusteks võivad olla:
34.2.1. tähtajalise teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
34.2.2. investeeringute suurus;
34.2.3. keskkonnaalaste tingimuste täitmine;
34.2.4. tööhõive tagamine;
34.2.5. vallavolikogu poolt kehtestatud muud lisatingimused.

34.3. Vallavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras toimub käesoleva korra punktides 17, 20–21, 23 ja 24 sätestatu järgi, arvestades järgmisi erisusi:
34.3.1. eelläbirääkimistega pakkumise esemeks on ostuhind ja lisatingimused;
34.3.2. eelläbirääkimistega pakkumise kuulutusse märgitakse käesoleva korra punktis 17.2 ja punktis 33.2 nimetatud andmetele lisaks eelläbirääkimistega pakkumise lisatingimused ning pakkumise võitja väljaselgitamise alused;
34.3.3. isikuid, kes on teinud nõuetele mittevastava pakkumise, läbirääkimistele ei lubata;
34.3.4. eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele avaldamisele ei kuulu, avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumist on tehtud ja mitu vastab nõuetele;
34.3.5. eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad;
34.3.6. pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult lõpliku pakkumise vara ostuhinna ja kõigi lisatingimuste kohta;
34.3.7. võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon pakkujatele võimaluse oma pakkumisi 10 tööpäeva jooksul täiendada;
34.3.8. eelläbirääkimistega pakkumise võitjaga sõlmitakse ostu-müügileping. Võitjaks on isik, kelle pakkumise on vallavalitsus tunnistanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud hinda. Sobivate pakkumiste puudumisel tunnistab vallavalitsus eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks;
34.3.9. pärast eelläbirääkimistega pakkumise tulemustega kinnitamise korralduse saamist on eelläbirääkimistega pakkumise võitja kohustatud tasuma ostuhinna ettenähtud suuruses ja tähtaja jooksul;
34.3.10. eelläbirääkimistega pakkumise võitja on kohustatud ilmuma ostu-müügilepingu sõlmimiseks teates näidatud kohta hiljemalt ühe kuu jooksul korralduse kättesaamisest. Nimetatud kohustuse täitmata jätmisel on vallavalitsusel õigus tühistada korraldus eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamise kohta ja korraldada uus eelläbirääkimistega pakkumine.

35. Alghind

35.1. Alghinna määramisel võetakse aluseks asja bilansiline väärtus. Vajadusel tellitakse eksperthinnang.

35.2. Teistkordsel enampakkumisel on lubatud alghinda vähendada.

VI. VALLAVARA KOORMAMINE JA MUUL VIISIL KÄSUTAMINE

36. Vallavara koormamise mõiste

Vallavara koormamine käesoleva korra tähenduses on valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, isikliku servituudi, reaalkoormatise, ostueesõiguse või hoonestusõiguse seadmine.

37. Vallavara koormamise tingimused

37.1. Vallavara koormamine piiratud asjaõigusega on lubatud, kui:
37.1.1. vallavara koormamine on ette nähtud vallavara majandamise kavas või vallavara koormamine on vajalik vallavara majandamise kavas püstitatud ülesannete täitmiseks;
37.1.2. vallavara koormamine toimub sellise isiku nõudel ja kasuks, kellel on selleks seadusest või muudest Eesti Vabariigi normatiivaktidest tulenevalt õigus;
37.1.3. vallavara koormamine piiratud asjaõigusega on seaduses ette nähtud;
37.1.4. vallavara koormamine kolmandate isikute kasuks toimub kooskõlas valla planeerimise kava või vallavara majandamise kavaga.

37.2. Vallavara ei või koormata piiratud asjaõigusega tähtajaga üle:
37.2.1. 50 aasta hoonestusõiguse seadmisel;
37.2.2. 50 aasta reaalservituudi seadmisel;
37.2.3. viie aasta kasutusvalduse seadmisel;
37.2.4. viie aasta isikliku kasutusõiguse seadmisel;
37.2.5. 50 aasta reaalkoormatise seadmisel.

37.3. Kõigil käesoleva korra punktis 37.2. nimetatud juhtudel võib vallavolikogu määrata teistsuguse tähtaja, kui vallavara koormamine teistsuguseks tähtajaks on põhjendatud või vallale kasulikum.

38. Reaalservituudi, reaalkoormatise või ostueesõiguse seadmine

38.1. Valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, reaalkoormatise või ostueesõiguse seadmine on lubatud, kui:
38.1.1. see toimub isiku, kellel on selleks õigusaktidest tulenevalt õigus, nõudel ja kasuks;
38.1.2. see toimub valla huvides.

38.2. Valla omandis olevale kinnisasjale seatakse reaalservituut, reaalkoormatis või ostueesõigus vallavolikogu otsuse alusel.

38.3. Vallavara koormamise lepingu, vajadusel ka asjaõiguslepingu, sõlmib valla nimel vallavanem.

39. Isikliku servituudi seadmine

39.1. Valla omandis olevale kinnisasjale isikliku servituudi seadmine on lubatud, kui:
39.1.1. see toimub selleks seadusest tulenevat õigust omava isiku nõudel ja kasuks;
39.1.2. see toimub valla huvides;
39.1.3. see seatakse isiku kasuks vallale osutatud eriliste teenete eest.

39.2. Isikliku servituudi seadmise otsustab:
39.2.1. vallavalitsus, kui see toimub vastaval kinnisasjal asuva tehnovõrgu või -rajatise omaniku kasuks;
39.2.2. muudel juhtudel vallavolikogu.

39.3. Isiklik servituut seatakse tasu eest või tasuta. Tasu suuruse määrab kindlaks isikliku servituudi seadmise otsustaja. Tasuta isikliku servituudi seadmine võib toimuda seaduses sätestatud juhtudel või valla huvidest lähtuvalt. Sellekohast valla huvi peab põhjendama.

39.4. Isikliku servituudi seadmise lepingule kirjutab valla nimel alla vallavolikogu otsusega või vallavalitsuse korraldusega volitatud isik.

40. Hoonestusõiguse seadmine

40.1. Valla maale hoonestusõiguse seadmine toimub Vabariigi Valitsuse määratud korras.

40.2. Hoonestusõiguse seadja on vallavalitsus.

41. Vallavara mahakandmine

41.1. Vallavara kuulub mahakandmisele:
41.1.1. kui vara on muutunud kasutamiskõlbmatuks ning selle võõrandamine ei ole võimalik;
41.1.2. kui ilmneb erinevusi olemasoleva vallavara ja raamatupidamise andmete vahel ning võib põhjendatult eeldada, et selline puudujääk ei ole kõrvaldatav.

41.2. Käesoleva korra punktis 41.1.2 nimetatud mahakandmiseks aluse tekkimisel on vallavara valdaja kohustatud koostama akti, milles näidatakse mahakandmisele kuuluva vara täpne koosseis ja bilansiline maksumus ning meetmed, mis on tarvitusele võetud puudujäägi likvideerimiseks.

41.3. Vallavara mahakandmise otsustab vallavolikogu, kui vara bilansiline väärtus on suurem kui 30 000 krooni või kui vallavaraks on kinnisasi, hooned või rajatised.

41.4. Vallavara mahakandmise otsustab vallavalitsus, kui vara bilansiline väärtus on alla 30 000 krooni. Vallavara mahakandmisest informeerib vallavanem vallavolikogu korralisel istungil.

42. Vallavara hulka kuuluvate nõuete esitamine ja nõuetest loobumine

42.1. Nõuded võlgnike suhtes esitab kohtulikus ja kohtuvälises korras vallavalitsus või valla hallatav asutus.

42.2. Kui vallavara hulka kuuluv nõue osutub lootusetuks või nõude aluseks olevad dokumendid on puudulikud, võib nõude esitamisest, hagist või sissenõude pöördumisest loobumise otsustada:
42.2.1. vallavolikogu, kui nõue on suurem kui 50 000 krooni;
42.2.2. vallavalitsus, kui nõue on suurem kui 10 000 krooni, kuid väiksem kui 50 000 krooni;
42.2.3. valla hallatav asutus, kui nõue ei ole suurem kui 10 000 krooni.

42.3. Vallavara valdajal on õigus sõlmida võlgnikuga kokkuleppeid nõude vähendamiseks, kui see on konkreetseid asjaolusid arvestades.