Teksti suurus:

Justiitsministri 30. novembri 1998. a määruse nr 55 "Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärade kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.07.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 82, 1214

Justiitsministri 30. novembri 1998. a määruse nr 55 "Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärade kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 01.07.2003 nr 49

Määrus kehtestatakse «Äriseadustiku» (RT I 1995, 26–28, 355; 1998, 91–93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172; 49, 303; 55, 365; 57, 373; 2001, 34, 185; 56, 332 ja 336; 89, 532; 93, 565; 2002, 3, 6; 35, 214; 53, 336; 61, 375; 63, 387 ja 388; 96, 564; 102, 600; 110, 657; 2003, 4, 19; 13, 64; 18, 100) § 67 lõike 4 punkti 4 ja § 70 alusel ning kooskõlas «Mittetulundusühingute seaduse» (RT I 1996, 42, 811; 1998, 96, 1515; 1999, 10, 155; 23, 355; 67, 658; 2000, 55, 365; 88, 576; 2001, 56, 336; 93, 565; 2002, 53, 336) §-ga 76.

Justiitsministri 30. novembri 1998. a määrusega nr 55 kinnitatud «Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärades» (RTL 1998, 354/355, 1493; 1999, 58, 735; 2002, 31, 450) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesolevaid tasumäärasid ei rakendata, kui arvutiandmeid kasutab täidesaatva riigivõimu asutus, kohus, valla- või linnavalitsus, notar, kohtutäitur, Eesti Haigekassa või Eesti Töötukassa seadusest tuleneva ülesande täitmiseks. Arvutiandmeid haldavale Justiitsministeeriumi Registrikeskusele tuleb sel juhul eelnevalt teatada, kes on päringuid tegevad isikud ning millise seadusesätte alusel milliseid andmeid millisel hulgal nad vajavad. Tasumäärasid rakendatakse, kui tasuta saadud arvutiandmeid antakse edasi ning edasiandmine ei ole seadusest tulenev kohustus.»;

2) II jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« II jagu. Päringu teenustasud»;

3) punkt 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 12. Masintunnihinnaga päringud

Lisatöötlust vajavate andmete väljastamisel arvestatakse päringutasu vastuse koostamiseks kulunud tegeliku aja põhjal minutilise täpsusega, lähtudes 310-kroonisest masintunni hinnast.»;

4) punkti 14 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
«Justiitsministeeriumi Registrikeskus tagab telefonipäringute tegemise võimaluse vähemalt eesti ja inglise keeles igal tööpäeval vähemalt 8 tunni jooksul.»;

5) määruse III jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« III jagu. Päringu teenustasule liidetavad tasud»;

6) punkti 17 lõikeid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Isik, kes soovib arvutiandmeid arvutivõrgu kaudu kasutada, sõlmib Justiitsministeeriumi Registrikeskusega abonendilepingu, millega ta saab vajalikud salasõnad lepingujärgseks kasutamiseks ning millega talle tagatakse päringute tegemiseks vajalikud tugiteenused.

(2) Abonendilepingu eest tuleb tasuda abonenditasu 150 krooni iga algava lepingukuu eest. Antud abonenditasu hõlmab ka kinnistusraamatu arvutiandmete kasutamise abonenditasu.»

Minister Ken-Marti VAHER

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Priit KAMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json