Teksti suurus:

Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse, maakatastriseaduse, investeerimisfondide seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.07.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 51, 355

Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse, maakatastriseaduse, investeerimisfondide seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.06.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 2. juuli 2003. a otsusega nr 434

§ 1. Asjaõigusseaduse rakendamise seaduses (RT I 1993, 72/73, 1021; 1999, 44, 510; 2000, 51, 325; 88, 576; 2001, 31, 171; 42, 234; 94, 582; 2002, 47, 297; 53, 336; 99, 579; 2003, 13, 64) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 132 lõiget 2 täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses:

«Pantija võib panditud asja võõrandada üksnes pandipidaja nõusolekul.»;

2) paragrahv 21 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Maakatastriseaduses (RT I 1994, 74, 1324; 2001, 9, 41; 93, 565; 2002, 47, 297; 61, 375; 63, 387; 99, 579) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse tekstis asendatakse sõna «kinnistusamet» läbivalt sõnadega «kohtu kinnistusosakond» vastavas käändes;

2) paragrahvi 4 lõike 3 punktid 4–5 ja lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Maa hindaja, kellel on võimaldatud tutvuda tehingute andmebaasi andmetega, on kohustatud esitama erakorralise hindamise tulemused katastripidajale.»;

4) paragrahvi 9 lõike 22 punktis 2 asendatakse sõna «ost-müük» sõnaga «müük»;

5) paragrahv 201 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 201. Notari poolt andmete edastamise kohustus

(1) Notar on kohustatud kümne päeva jooksul pärast ehitise kui vallasasja või selle osa võõrandamise tehingu tõestamist esitama katastripidajale tehingu õiendi, kus on järgmised andmed:
1) notariaalregistri number;
2) tehingu liik (müük, vahetus, kinge või muu);
3) tehinguobjekti asukoht;
4) tehinguobjekti liik (ehitis, ehitise reaalosa);
5) tehinguobjekti omandiosa suurus;
6) tehinguobjekti pindala;
7) ehitiste loetelu ja kasutusotstarve;
8) andmed koormatiste olemasolu kohta;
9) tehingu sooritamise kuupäev;
10) tehingu hind, selle puudumisel tehinguväärtus;
11) andmed tehingu poolte kohta (isiku liik, tehingu osapoolte arv).

(2) Notar on kohustatud kümne päeva jooksul pärast kinnistu või selle mõttelise osa võõrandamise tehingu tõestamist esitama katastripidajale võõrandaja kulul lepingu ärakirja. Ärakirja esitamise asemel võib notar Notarite Koja ja Maa-ameti kokkuleppe alusel, mis muu hulgas sisaldab andmete edastamise viisi, esitada katastripidajale tehingu õiendi, kus on järgmised andmed:
1) notariaalregistri number;
2) tehingu liik (müük, vahetus, kinge või muu);
3) tehinguobjekti kinnistu number (numbrid) ja katastritunnus(ed);
4) tehinguobjekti liik (kinnisasi, hoonestusõigus, korteriomand või korterihoonestusõigus);
5) tehinguobjekti omandiosa suurus;
6) tehingu sooritamise kuupäev;
7) tehingu hind, selle puudumisel tehinguväärtus;
8) andmed tehingu poolte kohta (isiku liik, tehingu osapoolte arv);
9) andmed koormatiste olemasolu kohta, välja arvatud juhul, kui kinnistusraamatu andmed koormatiste olemasolu kohta on katastripidajale elektrooniliselt kättesaadavad;
10) andmed kinnistu hoonestatuse kohta, välja arvatud juhul, kui need on katastripidajale elektrooniliselt kättesaadavad.

(3) Tehinguteks käesoleva paragrahvi mõttes ei loeta maa erastamise käigus erastaja ja riigi nimel erastamise korraldaja vahel sõlmitavaid tehinguid ning eluruumi erastamise käigus ostja (õigustatud subjekti) ja müüja (kohustatud subjekti) vahel sõlmitavaid müügilepinguid.»

§ 3. Investeerimisfondide seaduse (RT I 1997, 34, 535; 1998, 61, 979; 2000, 10, 55; 57, 373; 2001, 48, 268; 79, 480; 89, 532; 93, 565; 2002, 23, 131; 53, 336; 63, 387; 102, 600; 105, 612; 2003, 23, 133) § 102 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Lepingulise fondi vara võib käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 1 1 nimetamata vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse investeerida kuni 10% ulatuses fondi aktivate turuväärtusest.»

§ 4. Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse (RT I 2000, 57, 373; 2001, 48, 268; 79, 480; 89, 532; 93, 565; 2002, 23, 131; 63, 387; 110, 657) § 88 lõikes 2 asendatakse sõnad «2003. aasta 1. juuliks» sõnadega «2005. aasta 1. jaanuariks».

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json