Teksti suurus:

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokoll

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.11.2003
Avaldamismärge:RT II 2003, 19, 97

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokoll

Vastu võetud 10.11.1988

Protokolliga ühinemise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Rahvusvaheline konventsioon inimelude ohutusest merel

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokolli muudatuste vastuvõtmine [MSC.227(82)]

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokolli muudatuste vastuvõtmine [MSC.258(84)]

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokolli muudatuste vastuvõtmine [MSC.283(86)]

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokolli muudatuste vastuvõtmine [MSC.344(91)]

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokolli muudatuste vastuvõtmine [MSC.100(73)]

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokolli muudatuste vastuvõtmine [MSC.154(78)]

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokolli muudatuste vastuvõtmine [MSC.171(79)]

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokolli muudatuste vastuvõtmine [MSC.124(75)]

1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokolli 2015. aasta muudatused [MSC.395(95)]

1974. aasta rahvusvaheline konventsioon inimelude ohutusest merel, mida on muudetud 1978. aasta ja 1988. aasta protokolliga [konsolideeritud tekst seisuga 01.01.2017]


Protokolli osalisriigid,

kes on 1. novembril 1974. aastal Londonis sõlmitud rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel osalisriigid;

tunnistades vajadust lisada nimetatud konventsioonile ülevaatuste ja tunnistuste väljastamise kooskõlastamist käsitlevad sätted, mis on vastavuses teiste rahvusvaheliste dokumentidega;

arvestades, et parim võimalus selle saavutamiseks on sõlmida 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel protokoll;

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel I. Üldkohustused

1. Protokolli osalisriigid kohustuvad kohaldama protokolli ja selle lisa, mis on protokolli lahutamatu osa. Viidet protokollile käsitatakse viitena selle lisadele.

2. Protokolli osalisriigid kohaldavad 1974. aasta rahvusvahelist konventsiooni inimelude ohutusest merel (edaspidi konventsioon) koos muudatuste ja täiendustega, mis on sätestatud käesolevas protokollis.

3. Laevadele, mis kannavad nende riikide lippu, kes ei ole konventsiooni ega käesoleva protokolli osalisriigid, kohaldavad protokolli osalisriigid konventsiooni ja selle protokolli nõudeid, tagamaks, et sellistele laevadele ei saa osaks soodsam kohtlemine.

Artikkel II. Eelnevad kokkulepped

1. Käesoleva protokolliga asendatakse ja tühistatakse konventsiooni 1978. aasta protokoll, mida osalisriigid kohaldavad omavahelistes suhetes.

2. Olenemata käesoleva protokolli muudest sätetest, konventsiooni alusel väljastatud tunnistused ja nende lisad, mis on välja antud konventsiooni 1978. aasta protokolli alusel, jäävad kehtima kuni kehtivusaja lõpuni.

3. Protokolli osalisriik ei anna välja tunnistusi 1. novembril 1974. a vastuvõetud rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel alusel.

Artikkel III. Informatsiooni edastamine

Protokolli osalisriigid kohustuvad Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (edaspidi organisatsioon) peasekretärile edastama ja hoiule andma:
a) seaduste, määruste, käskkirjade, korralduste ja teiste õigusaktide tekstid, mis on vastu võetud protokolliga reguleeritavates valdkondades;
b) osalisriikide asjaomaste ametiisikute teavitamiseks selliste nimetatud ülevaatajate või tunnustatud organisatsioonide nimekirja, kes on valitsuste nimel volitatud rakendama abinõusid inimeste mereohutuse tagamiseks, ning teatise selle kohta, missugused kohustused ta delegeerib nimetatud ülevaatajatele või tunnustatud organisatsioonidele;
c) piisaval hulgal käesoleva protokolli alusel välja antavate tunnistuste näidiseid.

Artikkel IV. Allakirjutamine, ratifitseerimine, vastuvõtmine, kinnitamine ja ühinemine

1. Protokoll on allakirjutamiseks avatud organisatsiooni peakorteris alates 1. märtsist 1989 kuni 28. veebruarini 1990. Pärast seda on protokoll avatud ühinemiseks. Lõike 3 kohaselt saab riik protokolli osalisriigiks:
a) sellele ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisreservatsioonita alla kirjutades;
b) sellele alla kirjutades ning seejärel protokolli ratifitseerides, vastu võttes või kinnitades või
c) sellega ühinedes.

2. Ratifitseerimine, vastuvõtmine, kinnitamine või ühinemine jõustub, kui asjakohane dokument on antud hoiule organisatsiooni peasekretärile.

3. Protokolli võib reservatsioonideta alla kirjutada, ratifitseerida, vastu võtta või kinnitada või sellega ühineda üksnes riik, kes on konventsiooni reservatsioonideta alla kirjutanud, ratifitseerinud, vastu võtnud, kinnitanud või sellega ühinenud.

Artikkel V. Jõustumine

1. Protokoll jõustub kaheteistkümne kuu möödudes päevast, mil on täidetud mõlemad järgmised tingimused:
a) vähemalt viisteist riiki, mille kaubalaevastik moodustab vähemalt viiskümmend protsenti maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest, on nõustunud protokolli kehtivusega enda suhtes vastavalt IV artiklile;
b) on täidetud tingimused 1966. aasta rahvusvahelise laadungimärgi konventsiooni 1988. aasta protokolli jõustumiseks,

eeldusel et käesolev protokoll ei jõustu enne 1. veebruari 1992.

2. Riikide suhtes, kes on andnud hoiule protokolli ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemiskirja pärast jõustumise tingimuste täitmist, kuid enne jõustumise kuupäeva, jõustub ratifitseerimine, vastuvõtmine, kinnitamine või ühinemine käesoleva protokolli jõustumise kuupäeval või kolme kuu möödudes dokumendi hoiuleandmisest, kui see kuupäev on hilisem.

3. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemiskiri, mis antakse hoiule pärast käesoleva protokolli jõustumise kuupäeva, jõustub kolme kuu möödudes selle hoiuleandmise kuupäevast.

4. Kui riik esitab ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemiskirja pärast protokolli VI artikli kohase muudatuse jõustumise kuupäeva, on riik ühinenud muudetud protokolliga.

Artikkel VI. Protokolli muutmine

Konventsiooni VIII artiklis sätestatud korda kohaldatakse protokolli muutmisel, eeldusel et:
a) viited konventsiooni artiklile ja osalisriigi valitsusele tähendavad viiteid protokollile ja protokolli osalisriigile;
b) protokolli ja selle lisa muudatused peavad olema heaks kiidetud ja jõustuma kooskõlas korraga, mida kasutatakse konventsiooni artiklite ja selle lisa I peatüki muudatuste puhul;
c) protokolli lisa liite muudatused võivad olla heaks kiidetud ja jõustuda kooskõlas korraga, mida kasutatakse konventsiooni lisa, välja arvatud I peatükk, muudatuste puhul.

Artikkel VII. Denonsseerimine

1. Osalisriik võib protokolli denonsseerida, kui tema suhtes protokolli jõustumise kuupäevast on möödunud viis aastat.

2. Denonsseerimine jõustub denonsseerimiskirja hoiuleandmisega organisatsiooni peasekretärile.

3. Denonsseerimine jõustub ühe aasta või denonsseerimiskirjas märgitud pikema aja möödudes päevast, mil organisatsiooni peasekretär on denonsseerimiskirja kätte saanud.

4. Konventsiooni denonsseerimisega denonsseeritakse ka protokoll. Selline denonsseerimine jõustub konventsiooni denonsseerimise kuupäeval konventsiooni XI artikli punkti c kohaselt.

Artikkel VIII. Hoiuleandmine

1. Protokoll antakse hoiule organisatsiooni peasekretärile (edaspidi depositaar).

2. Depositaar:
a) teeb protokollile allakirjutanud või sellega ühinenud riikide valitsustele teatavaks:
i) iga allakirjutamise või ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemiskirja hoiuleandmise ning allakirjutamise või hoiuleandmise kuupäeva;
ii) protokolli jõustumise kuupäeva;
iii) iga protokolli denonsseerimiskirja hoiuleandmise koos selle kättesaamise kuupäeva ja denonsseerimise jõustumise kuupäevaga;
b) saadab protokolli tõestatud koopia protokollile alla kirjutanud või sellega ühinenud riikide valitsustele.

3. Kui protokoll on jõustunud, saadab depositaar selle tõestatud koopia Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni sekretariaadile registreerimiseks ja avaldamiseks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja artikli 102 kohaselt.

Artikkel IX. Keeled

Protokoll on koostatud ühes eksemplaris araabia, hiina, hispaania, inglise, prantsuse ja vene keeles; kõik tekstid on autentsed.

Koostatakse itaaliakeelne ametlik tõlge ja see antakse hoiule koos allkirjastatud originaaliga.

Koostatud üheteistkümnendal novembril tuhande üheksasaja kaheksakümne kaheksandal aastal Londonis.

Selle kinnituseks on valitsuste täievolilised esindajad protokollile alla kirjutanud.

 

  Lisa

1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI INIMELUDE OHUTUSEST MEREL
LISA MUUTMINE JA TÄIENDAMINE

I peatükk
ÜLDSÄTTED

A osa. Rakendamine, mõisted jne

Eeskiri 2. Mõisted

Punkti k tekst asendatakse järgmise tekstiga:

«k) Mõiste «uus laev» tähendab laeva, mille kiil on maha pandud või mis on samasuguses ehitusjärgus 25. mail 1980 või pärast seda kuupäeva.».

Lisatakse punkt:

«n) «Tähtpäev» tähendab päeva ja kuud aastal, mis vastab asjaomase tunnistuse aegumise kuupäevale.»

B osa. Ülevaatused ja tunnistused

Eeskiri 6. Ülevaatus ja inspekteerimine

Tekst asendatakse järgmise tekstiga:

«a) Laevade ülevaatust ja inspekteerimist mahus, mis on kehtestatud käesolevate eeskirjadega ja nendes lubatud vabastustega, peavad korraldama administratsiooni ametiisikud. Administratsioon võib volitada ülevaatust tegema ja inspekteerima selleks nimetatud ülevaatajaid või tunnustatud organisatsioone.

b) Kui administratsioon volitab punkti a kohaselt ülevaatust tegema ja inspekteerima selleks nimetatud ülevaatajaid või tunnustatud organisatsioone, peab administratsioon andma neile vähemalt õiguse:
i) nõuda laeva remonti;
ii) sadamariigi asjaomaste võimude nõudmise korral teha laeva ülevaatust või seda inspekteerida.

Administratsioon peab organisatsioonile teatama nimetatud ülevaatajatele ja tunnustatud organisatsioonidele oma volituste delegeerimise tingimustest ja delegeeritud vastutuse ulatusest.

c) Kui nimetatud ülevaataja või tunnustatud organisatsioon teeb kindlaks, et laeva või selle seadmete seisukord ei vasta olulisel määral tunnistustes märgitud andmetele või et laev ei ole meresõidukõlblik ega ohutu inimestele selle pardal, peab nimetatud ülevaataja või tunnustatud organisatsioon kohe tagama meetmete võtmise puuduste kõrvaldamiseks ja sellest õigel ajal administratsioonile teatama. Kui vajalikke meetmeid puuduste kõrvaldamiseks ei võeta, tuleb asjaomased tunnistused kehtetuks tunnistada ja sellest kohe administratsioonile teatada; kui laev on teise osalisriigi sadamas, tuleb sadamariigi administratsioonile samuti kohe teatada. Kui administratsiooni ametiisik, nimetatud ülevaataja või tunnustatud organisatsioon on informeerinud sadamariigi asjaomaseid võime, peab sadamariigi valitsus osutama sellele ametiisikule, nimetatud ülevaatajale või tunnustatud organisatsioonile vajalikku abi tema kohustuste täitmisel kooskõlas eeskirjadega. Võimaluse korral peab sadamariik tagama, et laev ei väljuks merele enne, kui ta on meresõidukõlblik, või et laeva lahkumisel sadamast laevaremonditehasesse ei seataks ohtu laeva ega inimesi selle pardal.

d) Administratsioon peab igal juhul täielikult tagama tervikliku ja tõhusa ülevaatuse ja inspekteerimise ning võtma vajalikke meetmeid selle kohustuse täitmiseks.»

Eeskiri 7. Reisilaevade ülevaatus

Tekst asendatakse järgmise tekstiga:

«a) Reisilaevale tehakse järgmised ülevaatused:
i) esmane ülevaatus enne laeva kasutuselevõttu;
ii) tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatus üks kord 12 kuu jooksul, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse eeskirja 14 punkte b, e, f ja g;
iii) vajaduse korral lisaülevaatus.

b) Nimetatud ülevaatused korraldatakse järgmiselt:
i) esmane ülevaatus peab hõlmama laeva konstruktsiooni, mehhanismide ja seadmete ning varustuse täielikku inspekteerimist, kaasa arvatud laeva veealuse osa välist inspekteerimist ning katelde sisest ja välist inspekteerimist. Selle ülevaatusega tõendatakse, et seadmed, konstruktsioonielementide materjal ja mõõtmed, katlad ja muud survemahutid ning nende abiseadmed, pea- ja abimehhanismid, elektriseadmed, raadioseadmed, kaasa arvatud need, mida kasutatakse päästevahendites, tulekaitse, tuletõrjesüsteemid ja -vahendid, päästevahendid ja -seadmed, navigatsioonivahendid, navigatsiooniväljaanded, lootsi laevalevõtuvahendid ja muud seadmed vastavad täielikult käesolevate eeskirjade nõuetele ning nende seaduste, määruste, käskkirjade ja korralduste nõuetele, mille administratsioon on kehtestanud ekspluatatsioonis olevatele laevadele käesolevate eeskirjade täitmiseks. Samuti tõendatakse selle ülevaatusega, et laeva kõigi osade ja seadmete töötlus on igati rahuldav ja et laev on varustatud navigatsioonituledega, päevamärkidega ning udusignaali ja hädasignaali andmise vahenditega kooskõlas käesolevate eeskirjade ja merel kokkupõrgete vältimise rahvusvaheliste eeskirjade nõuetega;
ii) tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatus peab hõlmama laeva konstruktsiooni, katelde ja muude survemahutite, mehhanismide ja seadmete, varustuse ning laeva veealuse osa inspekteerimist. Selle ülevaatusega tõendatakse, et laeva konstruktsioon, katlad ja muud survemahutid ning nende abiseadmed, pea- ja abimehhanismid, elektriseadmed, raadioseadmed, kaasa arvatud need, mida kasutatakse päästevahendites, tulekaitse, tuletõrjesüsteemid ja -vahendid, päästevahendid ja -seadmed, navigatsioonivahendid, navigatsiooniväljaanded, lootsi laevalevõtuvahendid ja muud seadmed on rahuldavas seisukorras ja kõlblikud nende otstarbekohaseks kasutamiseks ning vastavad täielikult käesolevate eeskirjade nõuetele ning nende seaduste, määruste, käskkirjade ja korralduste nõuetele, mille administratsioon on kehtestanud käesolevate eeskirjade täitmiseks. Samuti vaadatakse üle navigatsioonituled, päevamärgid ning udusignaali ja hädasignaali andmise seadmed, et tagada nende vastavus käesolevate eeskirjade ja merel kokkupõrgete vältimise rahvusvaheliste eeskirjade nõuetele;
iii) sõltuvalt asjaoludest kas täielik või osaline lisaülevaatus, mis korraldatakse kas pärast remonti, mis on tehtud eeskirjas 11 nimetatud juurdluse tulemusena, või iga kord pärast suuremahulist remonti või moderniseerimist. Selle ülevaatusega tõendatakse, et remondi- või moderniseerimistööd on tehtud kvaliteetselt, kasutatud materjalid ja tööde teostus on igati rahuldav ning et laev vastab käesolevatele eeskirjade ja merel kokkupõrgete vältimise rahvusvaheliste eeskirjade nõuetele ning nende seaduste, määruste, käskkirjade ja korralduste nõuetele, mille administratsioon on kehtestanud käesolevate eeskirjade täitmiseks.

c) i) Eeskirja punktis b nimetatud seadused, määrused, käskkirjad ja korraldused peavad olema sellised, et tagavad inimeste ohutuse laeva otstarbekohasel kasutamisel;
ii) need peavad sisaldama muu hulgas nõudeid, mida rakendatakse esmasel ja järgnevatel pea- ja abikatelde, ühenduste, aurutorustiku, kõrgsurveanumate ja sisepõlemismootorite küttetankide hüdraulilistel või muudel katsetustel, näidates katsetuste korraldamise korra ja ajavahemiku järgnevate katsetuste vahel.»

Eeskiri 8. Kaubalaevade päästevahendite ja muu varustuse ülevaatus

Tekst asendatakse järgmise tekstiga:

«a) Kaubalaevade kogumahutavusega 500 tonni ja enam päästevahendite ja muu varustuse ülevaatused tehakse allpool esitatud punkti b alapunkti i kohaselt järgmiselt:
i) esmane ülevaatus enne laeva kasutuselevõttu;
ii) tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatus administratsiooni kehtestatud ajavahemikel, mis ei ületa viit aastat, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse eeskirja 14 punkte b, e, f ja g;
iii) punkti a alapunktis iv nimetatud iga-aastasel ülevaatusel korraldatav perioodiline ülevaatus kolme kuu jooksul enne või pärast teist või kolme kuu jooksul enne või pärast kolmandat kaubalaeva varustuse ohutuse tunnistuse tähtpäeva, mis asendab ühte punktis a alapunktis iv nimetatud iga-aastast ülevaatust;
iv) iga-aastane ülevaatus kolme kuu jooksul enne või pärast kaubalaeva varustuse ohutuse tunnistuse tähtpäeva;
v) eeskirja 7 punkti b alapunktis iii reisilaevadele kehtestatud lisaülevaatus.

b) Punktis a nimetatud ülevaatused tuleb korraldada järgmiselt:
i) esmane ülevaatus peab hõlmama tuletõrjesüsteemide ja -vahendite, päästevahendite ja -seadmete, välja arvatud raadioseadmed, navigatsioonivahendite, lootsi laevalevõtuvahendite ja muu sellise varustuse täielikku inspekteerimist, millele kehtivad peatükid II-1, II-2, III ja V, et tagada nende vastavus käesolevate eeskirjade nõuetele, nende rahuldav seisukord ning kõlblikkus laeva otstarbekohasel kasutamisel. Samuti tuleb üle vaadata laeva tulekaitseplaan, navigatsiooniväljaanded, navigatsioonituled, päevamärgid ning udusignaali ja hädasignaali andmise vahendid, et tagada nende vastavus käesolevate eeskirjade ja merel kokkupõrgete vältimise rahvusvaheliste eeskirjade nõuetele;
ii) tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatus ja perioodiline ülevaatus peab hõlmama punkti b alapunktis i loetletud seadmete inspekteerimist, et tagada nende vastavus käesolevate eeskirjade ja merel kokkupõrgete vältimise rahvusvaheliste eeskirjade nõuetele, nende rahuldav seisukord ning kõlblikkus laeva otstarbekohasel kasutamisel;
iii) iga-aastane ülevaatus peab hõlmama punkti b alapunktis i loetletud seadmete üldist inspekteerimist, et tagada nende hooldamine eeskirja 11 punkti a kohaselt ja nende püsivalt rahuldav seisukord laeva otstarbekohasel kasutamisel;

c) Punkti a alapunktides iii ja iv nimetatud perioodilise ja iga-aastase ülevaatuse kohta tehakse kaubalaeva varustuse ohutuse tunnistusele märge.»

Eeskiri 9. Kaubalaeva raadio- ja radarseadmete ülevaatus

Pealkiri asendatakse järgmisega:

«Kaubalaeva raadioseadmete ülevaatus»

Tekst asendatakse järgmise tekstiga:

«a) Peatükkides III ja IV käsitletud kaubalaevade raadioseadmetele, sealhulgas päästevahendites kasutatavatele raadioseadmetele tehakse järgmised ülevaatused:
i) esmane ülevaatus enne laeva kasutuselevõttu;
ii) tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatus administratsiooni kehtestatud ajavahemikel, mis ei ületa viit aastat, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse eeskirja 14 punkte b, e, f ja g;
iii) perioodiline ülevaatus kolme kuu jooksul enne või pärast kaubalaeva raadioohutuse tunnistuse kehtivusaja lõppemist;
iv) eeskirja 7 punkti b alapunktis iii reisilaevadele kehtestatud lisaülevaatus.

b) Punktis a nimetatud ülevaatused tuleb korraldada järgmiselt:
i) esmane ülevaatus peab hõlmama kaubalaeva raadioseadmete, sealhulgas päästevahendites kasutatavate raadioseadmete täielikku inspekteerimist, et tagada nende vastavus käesolevate eeskirjade nõuetele;
ii) tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatus ja perioodiline ülevaatus peab hõlmama kaubalaeva raadioseadmete, sealhulgas päästevahendites kasutatavate päästevahendite inspekteerimist, et tagada nende vastavus käesolevate eeskirjade nõuetele.

c) Punkti a alapunktis iii nimetatud ülevaatuse kohta tehakse kaubalaeva raadioohutuse tunnistusele märge.»

Eeskiri 10. Kaubalaeva kere, masinate ja varustuse ülevaatus

Pealkiri asendatakse järgmiselt:

«Kaubalaeva konstruktsiooni, mehhanismide ja seadmete ning varustuse ülevaatus»

Tekst asendatakse järgmise tekstiga:

«a) Punkti b alapunktis i nimetatud kaubalaevade konstruktsioonile, mehhanismidele ja seadmetele ning varustusele (välja arvatud varustus, mille kohta antakse välja kaubalaeva varustuse ohutuse tunnistus ja kaubalaeva raadioohutuse tunnistus) tehakse järgmised ülevaatused ja inspekteerimised:
i) esmane ülevaatus, kaasa arvatud laeva veealuse osa inspekteerimine, enne laeva kasutuselevõttu;
ii) tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatus administratsiooni kehtestatud intervalliga, mis ei ületa viit aastat, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse eeskirja 14 punkte b, e, f ja g;
iii) punkti a alapunktis iv nimetatud iga-aastasel ülevaatusel korraldatav vahepealne ülevaatus kolme kuu jooksul enne või pärast teist või kolme kuu jooksul enne või pärast kolmandat kaubalaeva konstruktsiooni ohutuse tunnistuse tähtpäeva, mis asendab ühte punkti a alapunktis iv nimetatud iga-aastast ülevaatust;
iv) iga-aastane ülevaatus kolme kuu jooksul enne või pärast kaubalaeva konstruktsiooni ohutuse tunnistuse tähtpäeva;
v) vähemalt kaks laeva veealuse osa inspekteerimist viieaastase perioodi jooksul, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse eeskirja 14 punkti e või f. Kui kohaldatakse eeskirja 14 punkti e või f, võib see viieaastane periood ulatuda kuni tähtajani, mis ühtib tunnistuse tähtpäevaga. Mingil juhul ei tohi intervall kahe inspekteerimise vahel ületada 36 kuud;
vi) eeskirja 7 punkti b alapunktis iii reislaevadele kehtestatud lisaülevaatus.

b) Punktis a nimetatud ülevaatused ja inspekteerimised tuleb korraldada järgmiselt:
i) esmane ülevaatus peab hõlmama konstruktsiooni, mehhanismide ja seadmete ning varustuse täielikku inspekteerimist. Selle ülevaatusega tõendatakse, et seadmed, materjalid, konstruktsiooni detailide mõõtmed ja töötlus, katlad ning muud survemahutid ja nende abiseadmed, pea- ja abimehhanismid, kaasa arvatud rooliseadmed ja nendega seotud juhtimissüsteemid, elektriseadmed ja muu varustus vastab käesolevate eeskirjade nõuetele, on rahuldavas seisukorras ja kõlblikud laeva otstarbekohasel kasutamisel ning on olemas nõuetekohane püstuvuse informatsioon. Tankerite puhul peab see ülevaatus hõlmama pumbaruumide, lasti-, punkri- ja ventilatsioonisüsteemi torustiku ja nende süsteemide juurde kuuluvate kaitseseadmete inspekteerimise;
ii) tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatus peab hõlmama konstruktsiooni, mehhanismide ja seadmete ning varustuse inspekteerimist nii, nagu on nimetatud punkti b alapunktis i, et tagada nende vastavus käesolevate eeskirjade nõuetele, nende rahuldav seisukord ja kõlblikkus laeva otstarbekohasel kasutamisel;
iii) vahepealne ülevaatus peab hõlmama konstruktsiooni, katelde ja teiste survemahutite, mehhanismide ja seadmete ning varustuse, rooliseadme ja nendega seotud juhtimissüsteemide ning elektriseadmete inspekteerimist, et tagada nende püsimine rahuldavas seisukorras laeva otstarbekohasel kasutamisel. Tankerite ülevaatus peab hõlmama pumbaruumide, lasti-, punkri- ja ventilatsioonisüsteemi torustiku ja nende süsteemide juurde kuuluvate kaitseseadmete inspekteerimise ning ohtlikes piirkondades elektriseadmete isolatsioonitakistuse mõõtmise;
iv) iga-aastane ülevaatus peab hõlmama konstruktsiooni, mehhanismide ja seadmete ning varustuse üldist inspekteerimist nii, nagu on nimetatud punkti b alapunktis i, et tagada nende hooldus vastavalt eeskirja 11 punktile a ja nende püsivalt rahuldav seisukord laeva otstarbekohasel kasutamisel;
v) samal ajal laeva veealuse osa inspekteerimine ja sellega seotud laevaosade ülevaatus peab tõendama, et on tagatud nende rahuldav seisukord laeva otstarbekohasel kasutamisel.

c) Punkti a alapunktides iii, iv ja v nimetatud vahepealse ja iga-aastase ülevaatuse ning laeva veealuse osa inspekteerimise kohta tehakse kaubalaeva konstruktsiooni ohutuse tunnistusele märge».

Eeskiri 11. Laeva hooldus pärast ülevaatust

Tekst asendatakse järgmise tekstiga:

«a) Laeva ja selle seadmeid tuleb hoida sellises seisukorras, et need vastavad käesolevate eeskirjade nõuetele ja laev on igati kõlblik väljuma merele, seadmata ohtu laeva ja inimesi selle pardal.

b) Pärast laeva ülevaatust vastavalt eeskirjale 7, 8, 9 või 10 on keelatud administratsiooni loata teha mis tahes konstruktsiooni, mehhanismide ja seadmete, varustuse ning muude ülevaatusele kuuluvate objektide muudatusi.

c) Kui toimub laevaõnnetus või avastatakse defekt, mis ohustab laeva, päästevahendite või muu varustuse tõhusust või komplektsust, peab kapten või laevaomanik teatama sellest esimesel võimalusel administratsioonile, tunnistuste väljastamise eest vastutavale nimetatud ülevaatajale või tunnustatud organisatsioonile, kes korraldab juurdluse, et teha kindlaks, kas on vaja teha eeskirjas 7, 8, 9 või 10 ettenähtud ülevaatus. Kui laev asub teise osalisriigi sadamas, peab kapten või laevaomanik sellest kohe teatama ka sadamariigi asjaomastele võimudele ja nimetatud ülevaataja või tunnustatud organisatsioon peab kindlaks tegema, kas selline teade on edasi antud.»

Eeskiri 12. Tunnistuste väljastamine

Pealkiri asendatakse järgmisega:

«Tunnistuste väljastamine või kinnitamine»

Tekst asendatakse järgmise tekstiga:

«a) i) reisilaeva ohutuse tunnistus väljastatakse reisilaevale pärast esmast ülevaatust või pärast tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatust, kui see vastab peatükkide II-1, II-2, III, IV ja V nõuetele ning mis tahes teistele käesolevate eeskirjade asjaomastele nõuetele;
ii) kaubalaeva konstruktsiooni ohutuse tunnistus väljastatakse kaubalaevale pärast esmast ülevaatust või pärast tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatust, kui see vastab peatükkide II-1 ja II-2 nõuetele (välja arvatud nõuded tuletõrjesüsteemidele ja tulekaitseplaanile) ning mis tahes teistele käesolevate eeskirjade asjaomastele nõuetele;
iii) kaubalaeva varustuse ohutuse tunnistus väljastatakse kaubalaevale pärast esmast ülevaatust või pärast tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatust, kui see vastab peatükkide II-1, II-2, III ja V nõuetele ning mis tahes teistele käesolevate eeskirjade asjaomastele nõuetele;
iv) kaubalaeva raadioohutuse tunnistus väljastatakse kaubalaevale pärast esmast ülevaatust või pärast tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatust, kui see vastab peatüki IV nõuetele ja mis tahes teistele käesolevate eeskirjade asjaomastele nõuetele;
v) 1) kaubalaeva ohutuse tunnistuse võib väljastada kaubalaevale pärast esmast ülevaatust või pärast tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatust, kui see vastab peatükkide II-1, II-2, III, IV ja V nõuetele ning mis tahes teistele käesolevate eeskirjade asjaomastele nõuetele, ja seda tunnistust võib väljastada punkti a alapunktides ii, iii ja iv nimetatud tunnistuste asemel;
2) kui käesolevas peatükis viidatakse kaubalaeva konstruktsiooni ohutuse tunnistusele, kaubalaeva varustuse ohutuse tunnistusele või kaubalaeva raadioohutuse tunnistusele, kehtib see nii kaubalaeva ohutuse tunnistusele kui ka tunnistusele, mida väljastatakse eespool nimetatud tunnistuste asemel;
vi) alapunktides i, iii, iv ja v nimetatud reisilaeva ohutuse tunnistusele, kaubalaeva varustuse ohutuse tunnistusele, kaubalaeva raadioohutuse tunnistusele ja kaubalaeva ohutuse tunnistusele lisatakse varustuse nimekiri;
vii) kui laevale antakse käesolevate eeskirjade kohaselt vabastus, siis väljastatakse lisaks käesolevas punktis loetletud tunnistustele vabastamise tunnistus;
viii) käesolevas eeskirjas nimetatud tunnistused väljastab või kinnitab administratsioon või selle volitatud isik või organisatsioon. Kuid igal juhul kannab administratsioon täielikku vastutust tunnistuste eest.

b) Kui osalisriigi valitsus on käesoleva konventsiooni heaks kiitnud, ei väljasta ta tunnistusi kooskõlas 1960. aasta, 1948. aasta ega 1929. aasta rahvusvahelise konventsiooniga inimelude ohutusest merel.»

Eeskiri 13. Tunnistuse väljastamine teise valitsuse poolt

Pealkiri asendatakse järgmisega:

«Tunnistuse väljastamine või kinnitamine teise valitsuse poolt»

Tekst asendatakse järgmise tekstiga:

«Osalisriigi valitsus võib administratsiooni taotlusel korraldada laeva ülevaatuse ja olles veendunud, et laev vastab käesolevate eeskirjade nõuetele, väljastada või volitada väljastama sellele laevale tunnistused ning vajaduse korral kinnitada või volitada kinnitama laeva tunnistused käesolevate eeskirjade kohaselt. Iga nii välja antud tunnistus peab sisaldama teate, et see tunnistus on välja antud laeva lipuriigi valitsuse taotlusel, ning see tunnistus kehtib ja seda tunnustatakse samaväärselt tunnistusega, mis on välja antud eeskirja 12 kohaselt.»

Eeskiri 14. Tunnistuste kehtivusaeg

Pealkiri asendatakse järgmisega:

«Tunnistuste kehtivusaeg ja kehtimistingimused»

Tekst asendatakse järgmise tekstiga:

«a) Reisilaeva ohutuse tunnistus väljastatakse kuni 12 kuuks. Kaubalaeva konstruktsiooni ohutuse tunnistus, kaubalaeva varustuse ohutuse tunnistus ja kaubalaeva raadioohutuse tunnistus väljastatakse administratsiooni kehtestatud tähtajaks, mis võib olla kuni viis aastat. Vabastamise tunnistus kehtib sama kaua kui tunnistus, mille kohta vabastus on antud.

b) i) Vaatamata punktile a, kui tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatus lõpetatakse kuupäeval, mis jääb kolme kuu sisse enne tunnistuse tähtpäeva saabumist, kehtib uus tunnistus tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatuse lõpetamise kuupäevast kuni:
1) reisilaeval – kuupäevani, mis ei ületa 12 kuud olemasoleva tunnistuse kehtivusaja lõppemise kuupäevast;
2) kaubalaeval – kuupäevani, mis ei ületa viit aastat olemasoleva tunnistuse kehtivusaja lõppemise kuupäevast;
ii) kui tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatus lõpetatakse pärast olemasoleva tunnistuse kehtivusaja lõppemist, kehtib uus tunnistus tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatuse lõpetamise kuupäevast kuni:
1) reisilaeval – kuupäevani, mis ei ületa 12 kuud olemasoleva tunnistuse kehtivusaja lõppemise kuupäevast;
2) kaubalaeval – kuupäevani, mis ei ületa viit aastat olemasoleva tunnistuse kehtivusaja lõppemise kuupäevast;
iii) kui tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatus lõpetatakse enam kui kolm kuud enne tunnistuse kehtivusaja lõppu, kehtib uus tunnistus tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatuse lõpetamise kuupäevast kuni:
1) reisilaeval – kuupäevani, mis ei ületa 12 kuud tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatuse lõpetamise kuupäevast;
2) kaubalaeval – kuupäevani, mis ei ületa viit aastat tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatuse lõpetamise kuupäevast.

c) Kui tunnistus, välja arvatud reisilaeva ohutuse tunnistus, kehtib vähem kui viis aastat, võib administratsioon pikendada tunnistuse kehtivust maksimaalselt punktis a nimetatud tähtajani, eeldusel et eeskirjades 8, 9 ja 10 nimetatud ülevaatused on tehtud vastavalt korrale, mille kohaselt väljastatakse tunnistus viieaastase kehtivusajaga.

d) Kui tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatus on lõpetatud, kuid uut tunnistust ei saa väljastada või laevale üle anda enne olemasoleva tunnistuse kehtivusaja lõppu, võib administratsiooni volitatud isik või organisatsioon pikendada olemasoleva tunnistuse kehtivust kehtivusaja lõpust arvates kuni viieks kuuks.

e) Kui laev ei asu tunnistuse kehtivusaja lõppemisel sadamas, kus on ette nähtud teha ülevaatus, võib administratsioon pikendada tunnistuse kehtivust, kuid ainult laeva sõitmiseks sadamasse, kus tehakse laeva ülevaatus, ja ainult juhul, kui see on vajalik ja õigustatud. Tunnistuse kehtivusaega ei tohi pikendada enam kui kolmeks kuuks ja selliselt pikendatud tunnistusega laev ei tohi pärast sadamasse saabumist, kus on ette nähtud teha ülevaatus, sealt lahkuda uue tunnistuseta. Kui tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatus on lõpetatud, kehtib uus tunnistus kuni:
i) reisilaeval – kuupäevani, mis ei ületa 12 kuud olemasoleva tunnistuse kehtivusaja lõppemise kuupäevast enne selle pikendamist;
ii) kaubalaeval – kuupäevani, mis ei ületa viit aastat olemasoleva tunnistuse kehtivusaja lõppemise kuupäevast enne selle pikendamist.

f) Kui lühireise tegevale laevale väljastatud tunnistuse kehtivusaega ei ole käesoleva eeskirja eespool nimetatud sätete kohaselt pikendatud, võib administratsioon tunnistuse kehtivusaega pikendada kuni üheks kuuks tunnistusel märgitud kehtivusaja lõppemise kuupäevast arvates. Kui tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatus on lõpetatud, kehtib uus tunnistus kuni:
i) reisilaeval – kuupäevani, mis ei ületa 12 kuud olemasoleva tunnistuse kehtivusaja lõppemise kuupäevast enne selle pikendamist;
ii) kaubalaeval – kuupäevani, mis ei ületa viit aastat olemasoleva tunnistuse kehtivusaja lõppemise kuupäevast enne selle pikendamist.

g) Administratsiooni kehtestatud erakorralistel asjaoludel ei pea uue tunnistuse kehtivusaeg algama olemasoleva tunnistuse kehtivusaja lõppemise kuupäevast, nagu näeb ette punkti b alapunkt ii, punkt e või f. Eespool nimetatud erakorralistel asjaoludel väljastatud uus tunnistus kehtib kuni:
i) reisilaeval – kuupäevani, mis ei ületa 12 kuud tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatuse lõpetamise kuupäevast;
ii) kaubalaeval – kuupäevani, mis ei ületa viit aastat tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatuse lõpetamise kuupäevast.

h) Kui iga-aastane, vahepealne või perioodiline ülevaatus lõpetatakse enne asjaomastes eeskirjades sätestatud tähtaega, siis:
i) asjaomases tunnistuses märgitud kehtivusaja lõppemise kuupäev tuleb muuta, märkides kuupäeva, mis ei tohi olla hilisem kui kolm kuud pärast ülevaatuse lõpetamise kuupäeva;
ii) järgnev iga-aastane, vahepealne või perioodiline ülevaatus, mida näevad ette asjaomased eeskirjad, tuleb lõpetada ajavahemikus, mida näevad ette käesolevad eeskirjad, kasutades uut tähtpäeva;
iii) tunnistuse tähtpäev võib jääda muutmata tingimusel, et üks iga-aastane, vahepealne või perioodiline ülevaatus või enam, vastavalt olukorrale, tehakse tähtpäeval, mis ei ületa vastavate eeskirjadega kehtestatud maksimaalseid tähtaegu ülevaatuste vahel.

i) Eeskirjade 12 või 13 kohaselt välja antud tunnistus kaotab kehtivuse juhul, kui:
i) ülevaatus ja inspekteerimine ei ole lõpetatud eeskirjade 7 a, 8 a, 9 a ja 10 a kehtestatud tähtaegadel;
ii) tunnistus ei ole kinnitatud käesolevate eeskirjade kohaselt;
iii) laev viiakse teise riigi lipu alla. Uue tunnistuse väljastab valitsus ainult juhul, kui ta on täielikult veendunud, et laev vastab eeskirja 11 punktide a ja b nõuetele. Kolme kuu jooksul pärast laeva viimist teise osalisriigi lipu alla esitab riik, mille lipu all oli laev varem, teise administratsiooni taotlusel viivitamata laeva kõikide enne üleviimist väljastatud tunnistuste koopiad ja võimaluse korral ülevaatuse asjaomaste aktide koopiad.»

Eeskiri 15. Tunnistuste vormid

Pealkiri asendatakse järgmisega:

«Tunnistuste ja varustuse nimekirjade vormid»

Tekst asendatakse järgmise tekstiga:

«Tunnistused ja varustuse nimekirjad koostatakse käesoleva konventsiooni lisa liites esitatud vormi kohaselt. Kui ei ole kasutatud inglise või prantsuse keelt, peab tekst sisaldama tõlget ühte nimetatud keeltest.»

Eeskiri 16. Tunnistuste hoidmine

Pealkiri asendatakse järgmiselt:

«Tunnistuste kättesaadavus»

Tekst asendatakse järgmise tekstiga:

«Eeskirjade 12 ja 13 kohaselt välja antud tunnistused peavad olema laeval kontrollimiseks igal ajal kättesaadavad.»

Eeskiri 19. Kontroll

Tekst asendatakse järgmise tekstiga:

«a) Osalisriigi valitsuse volitatud ametiisikul on õigus kontrollida selle riigi sadamas iga laeva ulatuses, mis võimaldab tuvastada, kas eeskirjade 12 ja 13 kohaselt välja antud tunnistused kehtivad.

b) Kehtivaid tunnistusi tunnustatakse, kui ei ole alust eeldada, et laeva või selle seadmete seisukord ei vasta olulisel määral tunnistuses esitatud andmetele või et laev ja selle seadmed ei vasta eeskirja 11 punktide a ja b nõuetele.

c) Kui ilmnevad punktis b nimetatud asjaolud või kui tunnistus on aegunud või kaotanud muul moel kehtivuse, peab kontrollinud ametiisik võtma meetmeid, et ära hoida laeva väljumine merele enne, kui antakse luba, või et laeva lahkumisel sadamast laevaremonditehasesse ei seataks ohtu laeva ega inimesi selle pardal.

d) Kui kontrollimine annab aluse mis tahes sekkumiseks, peab kontrollinud ametiisik kohe teatama kirjalikult konsulile või tema puudumisel selle laeva lipuriigi lähimale diplomaatilisele esindusele kõigist asjaoludest, mille pärast sekkumine oli hädavajalik. Samuti tuleb informeerida nimetatud ülevaatajat või tunnustatud organisatsiooni, kes vastutavad tunnistuste väljaandmise eest. Sekkumise asjaolud tuleb ette kanda organisatsioonile.

e) Sadamariigi ametiisikud edastavad asjakohase informatsiooni laeva kohta laeva sihtsadama võimudele, aga samuti punktis d nimetatud isikutele, kui ei ole võimalik võtta punktides c ja d nimetatud meetmeid või kui laeval on lubatud suunduda järgmisesse sadamasse.

f) Kontrollimisel käesoleva eeskirja kohaselt tuleb võtta kõiki meetmeid, et vältida laeva põhjendamatut kinnipidamist või viivitust. Kui laev on põhjendamatult kinni peetud või on aset leidnud viivitus, on õigus saada hüvitist mis tahes tekitatud kahju ja kulutuste eest.»

 

  Liide

1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI INIMELUDE OHUTUSEST MEREL
LISA LIITE MUUTMINE

Reisilaeva ohutuse tunnistuse, kaubalaeva konstruktsiooni ohutuse tunnistuse, kaubalaeva varustuse ohutuse tunnistuse, kaubalaeva raadiotelegraafi ohutuse tunnistuse, kaubalaeva raadiotelefoni ohutuse tunnistuse ja vabastamise tunnistuse vormid, mis on esitatud konventsiooni lisa liites, asendatakse järgmiste tunnistuste ja varustuse nimekirja vormidega.

«REISILAEVA OHUTUSE TUNNISTUSE VORM
REISILAEVA OHUTUSE TUNNISTUS
Tunnistusele tuleb lisada varustuse nimekiri (vorm P)

 

(vapp)   (riik)
  rahvusvaheline reis  
  rahvusvaheline lühireis*  

Välja antud 1988. aasta protokolliga muudetud 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel alusel

  ................................................................................ valitsuse volitusel
  (riigi nimi)  
  ................................................................................  
  (volitatud isik või asutus)  

Laeva andmed1

Laeva nimi .........................................................................................................................

Tunnusnumber või kutsung .................................................................................................

Kodusadam ......................................................................................................................

Kogumahutavus ................................................................................................................

Sõidupiirkond, kus laeva võib kasutada (eeskiri IV/2) .......................................................

IMO-number2 .................................................................................................................

Kiilu mahapaneku või laeva samasuguses ehitusjärgus olemise kuupäev või vajaduse korral kuupäev, millal algas laeva ümberehitamine, oluline muutmine või ümberseadistamine .......................................................

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE JÄRGMIST.

1. Laev on kooskõlas konventsiooni eeskirja I/7 nõuetega üle vaadatud.

2. Ülevaatus näitas, et:
2.1. laev vastab konventsiooni nõuetele järgneva suhtes:
2.1.1. konstruktsioon, pea- ja abimehhanismid, katlad ja muud survemahutid;
2.1.2. veekindlad vaheruumid, nende seadmed ja detailid;
2.1.3. järgmised vaheruumideks jaotamise laadungimärgid:

Vaheruumideks jaotamise laadungimärgid on määratud ja kantud parrastele laeva keskosas (eeskiri II-I/13) Vabaparras Kohaldatakse juhul, kui vaheruumid, kus veetakse reisijaid, on järgmiste vaheruumide hulgas, kus võib vedada reisijaid või lasti
C.1 .................... ......................................................
C.2 .................... ......................................................
C.3 .................... ......................................................

2.2. laeva konstruktiivne tulekaitse, tulekaitsesüsteemid, tuletõrjevarustus ja tulekaitseplaanid vastavad konventsiooni nõuetele;
2.3. päästevahendid ja päästepaatide, päästeparvede ning valvepaatide varustus vastab konventsiooni nõuetele;
2.4. laev on varustatud liiniheitjaga ja päästevahendites kasutatavate raadioseadmetega vastavalt konventsiooni nõuetele;
2.5. laev on varustatud raadioseadmetega vastavalt konventsiooni nõuetele;
2.6. päästevahendites kasutatavate raadioseadmed töötavad vastavalt konventsiooni nõuetele;
2.7. laev on varustatud navigatsioonivahenditega, lootsi laevalevõtuvahenditega ja navigatsiooniväljaannetega vastavalt konventsiooni nõuetele;
2.8. laev on varustatud navigatsioonituledega, päevamärkidega, udusignaali ja hädasignaali andmise seadmetega kooskõlas konventsiooni ja merel kokkupõrgete vältimise rahvusvaheliste eeskirjade nõuetega;
2.9. igas muus osas vastab laev konventsiooni asjaomastele nõuetele.

3. Vabastuse tunnistus on väljastatud / ei ole väljastatud*.

Käesolev tunnistus kehtib kuni ......................................................................................

Välja antud .................................................................................................................................

(väljaandmise koht)

.......................................

......................................................................................

(väljaandmise kuupäev)

(tunnistuse väljastanud volitatud isiku allkiri)

(volitatud asutuse pitser või tempel)

Kinnitus, kui on tehtud tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatus ja kohaldatakse eeskirja I/14 punkti d

Laev vastab konventsiooni nõuetele ja käesolev tunnistus kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga d kehtib kuni ...........................................................................

  Allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  Koht .......................................................
  Kuupäev ................................................

(volitatud asutuse pitser või tempel)

Kinnitus tunnistuse pikendamise kohta kuni saabumiseni ülevaatuse tegemise sadamasse või soodustähtajaks, kui kohaldatakse eeskirja I/14 punkti e või f

Käesolev tunnistus kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga e või f* kehtib kuni ..............................................................................................................................................

  Allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  Koht .......................................................
  Kuupäev ................................................

(volitatud asutuse pitser või tempel)

* Mittevajalik maha kriipsutada.
1 Teine võimalus on märkida laeva andmed horisontaalselt ruutudesse.
2 Vastavalt IMO resolutsioonile A.600 (15) – «IMO laeva tunnusnumbri moodustamine» kantakse IMO-number vabatahtlikult.

 

VARUSTUSE NIMEKIRI REISILAEVA OHUTUSE TUNNISTUSE JUURDE (VORM P)
Käesolev nimekiri peab alati kuuluma reisilaeva ohutuse tunnistuse juurde.

VARUSTUSE NIMEKIRI KOOSKÕLAS 1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONIGA INIMELUDE OHUTUSEST MEREL, MUUDETUD 1988. AASTA PROTOKOLLIGA


1. Laeva andmed

Laeva nimi ..........................................................................................................................

Tunnusnumber või kutsung ..................................................................................................

Reisijate arv, mille alusel on tunnistus välja antud ..................................................................

Minimaalne nõutava kvalifikatsiooniga isikute arv raadioseadmete käitlemiseks ....................
............... ..........................................................................................................................

2. Üksikasjad päästevahendite kohta

1. Inimeste üldarv, kelle jaoks on päästevahendid ette nähtud

..........................

    Vasak parras Parem parras
2. Päästepaatide üldarv ............. .............
2.1 Inimeste üldarv, kes neisse paigutatakse ............. .............
2.2 Osaliselt suletavate päästepaatide arv (eeskiri III/42) ............. .............
2.3 Iseeneslikult õiget asendit võtvate, osaliselt suletavate päästepaatide arv (eeskiri III/43) ............. .............
2.4 Täielikult suletavate päästepaatide arv (eeskiri III/44) ............. .............
2.5 Muud päästepaadid ............. .............
2.5.1 Arv ............. .............
2.5.2 Tüüp ............. .............
3. Mootorpäästepaatide arv (kuuluvad ülalnimetatud päästepaatide hulka) .............................
3.1 Helgiheitjaga varustatud päästepaatide arv .............................
4. Valvepaatide arv .............................
4.1 Paatide arv, mis kuuluvad ülalnimetatud päästepaatide hulka .............................
5. Päästeparved .............................
5.1 Päästeparved, millele on ette nähtud heakskiidetud veeskamisseadmed .............................
5.1.1 Päästeparvede arv .............................
5.1.2 Inimeste arv, kes neisse paigutatakse .............................
5.2 Päästeparved, millele ei ole ette nähtud heakskiidetud veeskamisseadmeid .............................
5.2.1 Päästeparvede arv .............................
5.2.2 Inimeste arv, kes neisse paigutatakse .............................
6. Jäigad ujukid .............................
6.1 Ujukite arv .............................
6.2 Inimeste arv, keda need võivad kanda .............................
7. Päästerõngaste arv .............................
8. Päästevestide arv .............................
9. Veeülikonnad .............................
9.1 Üldarv .............................
9.2 Veeülikondade arv, mis vastavad päästevestile kehtestatud nõuetele .............................
10. Soojakaitsevahendite arv1 .............................
11. Päästevahendites kasutatavad raadioseadmed .............................
11.1 Radarpeegeldajate arv .............................
11.2 VHF kahepoolse side raadiotelefonijaamade arv .............................

3. Üksikasjad raadioseadmete kohta

  Nimetus Tegelik varu
1. Peamised süsteemid .............................
1.1 VHF raadioseade .............................
1.1.1 DSC kodeerija .............................
1.1.2 DSC vastuvõtja .............................
1.1.3 Raadiotelefon .............................
1.2 MF raadioseade .............................
1.2.1 DSC kodeerija .............................
1.2.2 DSC vastuvõtja .............................
1.2.3 Raadiotelefon .............................
1.3 MF/HF raadioseade .............................
1.3.1 DSC kodeerija .............................
1.3.2 DSC vastuvõtja .............................
1.3.3 Raadiotelefon .............................
1.3.4 Trükkiv raadiotelegraaf .............................
1.4 INMARSAT laeva maajaam .............................
2. Hädasignaalide andmise tagavaraseadmed .............................
3. Meresõiduohutuse teadete vastuvõtuseadmed .............................
3.1 NAVTEX vastuvõtja .............................
3.2 EGC vastuvõtja .............................
3.3 HF trükkiv raadiotelegraafi vastuvõtja .............................
4. Satelliit EPIRB .............................
4.1 COSPAS-SARSAT .............................
4.2 INMARSAT .............................
5. VHF EPIRB .............................
6. Laeva radarpeegeldaja .............................
7. Raadiotelefoni vastuvõtja hädaohusagedusel 2182 kHz2 .............................
8. Raadiotelefoni saatja hädaohusagedusel 2182 kHz3 .............................

4. Raadioseadmete kasutamisvõimaluse tagamise meetod (eeskirjad IV/15.6 ja 15.7)
4.1. Seadmete dubleerimisega .....................................................................................
4.2. Kaldahooldusega ....................................................................................................
4.3. Hoolduse tagamisega merel .................................................................................

5. Laevad, mis on ehitatud enne 01. veebruari 1995 ja mis ei vasta täielikult 1988. aastal muudetud konventsiooni IV peatüki nõuetele3

  Eeskirjade nõuded Tegelikult
Operaatori vahiaeg tundides ..................... ..................
Operaatorite arv ..................... ..................
Varustatus autoalarmiga ..................... ..................
Varustatus põhiraadioseadmetega ..................... ..................
Varustatus tagavararaadioseadmetega ..................... ..................
Kas põhi- ja tagavarasaatja elektrisüsteem on eraldatud või kombineeritud ..................... ..................

6. Laevad, mis on ehitatud enne 01. veebruari 1992 ja mis ei vasta täielikult 1988. aastal muudetud konventsiooni III peatüki nõuetele4

  Tegelik varu
Päästepaadi raadiotelegraafi jaam ..................
Portatiivsed päästevahendite raadiojaamad ..................
Päästevahendi EPIRB (121,5 MHz ja 243,0 MHz) ..................
Kahepoolse side raadiotelefoniseadmed ..................

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et varustuse nimekiri on koostatud igas suhtes õigesti.

Välja antud .................................................................................................................................

(varustuse nimekirja väljaandmise koht)

.......................................

...................................................

(väljaandmise kuupäev)

(volitatud isiku allkiri)

(volitatud asutuse pitser või tempel)

1 Välja arvatud need, mida nõutakse kooskõlas eeskirjadega III/38.5.1.24, III/41.8.31 ja III/47.2.2.13.
2 Kui mereohutuse komitee ei ole määranud teist tähtaega, ei ole vaja kanda tunnistustele, mis väljastatakse pärast 01. veebruari 1999.
3 Ei ole vaja kanda tunnistuse lisale, mis väljastatakse pärast 01. veebruari 1999.
4 Ei ole vaja kanda tunnistuse lisale, mis väljastatakse pärast 01. veebruari 1995.


KAUBALAEVA KONSTRUKTSIOONI OHUTUSE TUNNISTUSE VORM
KAUBALAEVA KONSTRUKTSIOONI OHUTUSE TUNNISTUS


(vapp)
 
(riik)

Välja antud 1988. aasta protokolliga muudetud 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel alusel

  ................................................................................ valitsuse volitusel
  (riigi nimi)  
  ................................................................................ poolt
  (volitatud isik või asutus)  

Laeva andmed1

Laeva nimi ..........................................................................................................................

Tunnusnumber või kutsung ..................................................................................................

Kodusadam .......................................................................................................................

Kogumahutavus .................................................................................................................

Dedveit (tonnides)2 ............................................................................................................

IMO-number3 ..................................................................................................................

Laeva tüüp*

Naftatanker

Keemiatanker

Gaasitanker

Kaubalaev, välja arvatud ülalnimetatud

Kiilu mahapaneku või laeva samasuguses ehitusjärgus olemise kuupäev või vajaduse korral kuupäev, millal algas laeva ümberehitamine, oluline muutmine või ümberseadistamine .......................................................

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE JÄRGMIST.

1. Laev on kooskõlas konventsiooni eeskirja I/10 nõuetega üle vaadatud.

2. Ülevaatus näitas, et ülalnimetatud eeskirjas nimetatud laeva konstruktsiooni, mehhanismide ja seadmete ning varustuse seisukord on rahuldav ja vastab konventsiooni peatükkide II-1 ja II-2 nõuetele (välja arvatud tulekaitsesüsteemid, tuletõrjevarustus ja tulekaitseplaanid).

3. Viimased kaks laeva veealuse osa inspekteerimist toimusid ................................ ja ................................ [kuupäevad].

4. Laevale on/ei ole väljastatud vabastamise tunnistus.*

Käesolev tunnistus kehtib kuni ................................4 tingimusel, et konventsiooni eeskirja I/10 kohaselt on korraldatud iga-aastane ja vahepealne ülevaatus ning laeva veealuse osa inspekteerimine.

Välja antud .................................................................................................................................

(tunnistuse väljaandmise koht)

.......................................

...................................................

(väljaandmise kuupäev)

(tunnistuse väljastanud volitatud isiku allkiri)

(volitatud asutuse pitser või tempel)

* Mittevajalik maha kriipsutada.
1 Teine võimalus on märkida laeva andmed horisontaalselt ruutudesse.
2 Ainult naftatankeritel, keemiatankeritel ja gaasitankeritel.
3 Vastavalt IMO resolutsioonile A.600 (15) – «IMO laeva tunnusnumbri moodustamine» kantakse IMO-number vabatahtlikult.
4 Kirjutada administratsiooni poolt kooskõlas konventsiooni eeskirjaga I/14 kehtestatud kehtivuse tähtaeg. Tähtaja päev ja kuu vastavad iga-aastasele kuupäevale nii, nagu on nimetatud konventsiooni eeskirja I/2 punktis n, välja arvatud juhul, kui kooskõlas punktiga h on seda tähtaega muudetud.

IGA-AASTASE JA VAHEPEALSE ÜLEVAATUSE KINNITAMINE

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et konventsiooni eeskirjaga I/10 nõutud ülevaatusel on laev tunnistatud vastavaks konventsiooni nõuetele.

Iga-aastane ülevaatus: allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Iga-aastane/vahepealne* ülevaatus: allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Iga-aastane/vahepealne* ülevaatus: allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Iga-aastane ülevaatus: allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Iga-aastane / vahepealne ülevaatus kooskõlas eeskirja I/14 punkti h alapunktiga iii

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et iga-aastasel/vahepealsel* ülevaatusel kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punkti h alapunktiga iii on laev tunnistatud vastavaks konventsiooni nõuetele.

  allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Laeva veealuse osa inspekteerimise kinnitamine1

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et kooskõlas konventsiooni eeskirjaga I/10 nõutud inspekteerimisel on laev tunnistatud vastavaks konventsiooni nõuetele.

Esimene inspekteerimine: allkiri ....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Teine inspekteerimine: allkiri ....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Vähem kui 5 aastat kehtiva tunnistuse kinnitamine eeskirja I/14 punkti c kohaldamisel

Laev vastab konventsiooni nõuetele ja käesolev tunnistus kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga c kehtib kuni .............................................................................

  allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatuse kinnitamine eeskirja I/14 punkti d kohaldamisel

Laev vastab konventsiooni nõuetele ja käesolev tunnistus kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga d kehtib kuni ...........................................................................

  allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Tunnistuse kehtivuse kinnitamine kuni jõudmiseni ülevaatuse sadamasse või soodusperioodiks eeskirja I/14 punkti e või f kohaldamisel

Käesolev tunnistus kooskõlas eeskirja I/14 punktiga e või f* kehtib kuni ..................

  allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Tähtaja pikendamise kinnitamine eeskirja I/14 punkti h kohaldamisel

Kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga h on uus tähtaeg .............................

  allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga h on uus tähtaeg .............................

  allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

* Mittevajalik maha kriipsutada.
1 Tunnistusele võib kanda lisainspekteerimiste tulemused.


KAUBALAEVA VARUSTUSE OHUTUSE TUNNISTUSE VORM
KAUBALAEVA VARUSTUSE OHUTUSE TUNNISTUS
Tunnistusele tuleb lisada varustuse nimekiri (vorm E)

(vapp)   (riik)

Välja antud 1988. aasta protokolliga muudetud 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel alusel

  ................................................................................ valitsuse volitusel
  (riigi nimi)  
  ................................................................................  
  (volitatud isik või organisatsioon)  

Laeva andmed1

Laeva nimi ..........................................................................................................................

Tunnusnumber või kutsung ..................................................................................................

Kodusadam .......................................................................................................................

Kogumahutavus .................................................................................................................

Dedveit (tonnides)2 ............................................................................................................

Pikkus (eeskiri III/3.10) .....................................................................................................

IMO-number3 ...................................................................................................................

Laeva tüüp*
Naftatanker
Keemiatanker
Gaasitanker
Kaubalaev, välja arvatud ülalnimetatud

Kiilu mahapaneku või laeva samasuguses ehitusjärgus olemise kuupäev või vajaduse korral kuupäev, millal algas laeva ümberehitamine, oluline muutmine või ümberseadistamine .......................................................

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE JÄRGMIST.

1. Laev on kooskõlas konventsiooni eeskirja I/8 nõuetega üle vaadatud.

2. Ülevaatus näitas, et:
2.1. laeva tulekaitsesüsteemid ja -vahendid ning tulekaitseplaan vastavad konventsiooni nõuetele;
2.2. päästevahendid ja päästepaatide, päästeparvede ning valvepaatide varustus vastab konventsiooni nõuetele;
2.3. laev on varustatud liiniheitjaga ja päästevahendites kasutatavate raadioseadmetega vastavalt konventsiooni nõuetele;
2.4. laev on varustatud navigatsioonivahenditega, lootsi laevalevõtuvahenditega ja navigatsiooniväljaannetega vastavalt konventsiooni nõuetele;
2.5. laev on varustatud navigatsioonituledega, päevamärkidega, udusignaali ja hädasignaali andmise seadmetega kooskõlas konventsiooni ja merel kokkupõrgete vältimise rahvusvaheliste eeskirjade nõuetega;
2.6. igas muus osas vastab laev konventsiooni asjaomastele nõuetele.

3. Laeva kasutatakse kooskõlas eeskirja III/26 alapunktiga 1.1.1 sõidupiirkonna piirangutega ...............................................................................................................................

4. Vabastamise tunnistus on väljastatud / ei ole väljastatud*.

Käesolev tunnistus kehtib kuni ..............................................4 tingimusel, et on läbi viidud iga-aastane ja perioodiline ülevaatus kooskõlas konventsiooni eeskirjaga I/8.

Välja antud .................................................................................................................................

(väljaandmise koht)

.......................................

...................................................

(väljaandmise kuupäev)

(tunnistuse väljastanud volitatud isiku allkiri)

(volitatud asutuse pitser või tempel)

* Mittevajalik maha kriipsutada.
1 Teine võimalus on märkida laeva andmed horisontaalselt ruutudesse.
2 Ainult naftatankeritel, keemiatankeritel ja gaasitankeritel.
3 Vastavalt IMO resolutsioonile A.600 (15) «IMO laeva tunnusnumbri moodustamine» kantakse IMO-number vabatahtlikult.
4 Kirjutada administratsiooni poolt kooskõlas konventsiooni eeskirjaga I/14 kehtestatud kehtivuse tähtaeg. Tähtaja päev ja kuu vastavad iga-aastasele kuupäevale nii, nagu on nimetatud konventsiooni eeskirja I/2 punktis n, välja arvatud juhul, kui kooskõlas eeskirja I/14 punktiga h on seda tähtaega muudetud.


IGA-AASTASE JA PERIOODILISE ÜLEVAATUSE KINNITAMINE

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et konventsiooni eeskirjaga I/8 nõutud ülevaatusel on laev tunnistatud vastavaks konventsiooni nõuetele.

Iga-aastane ülevaatus: allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Iga-aastane/perioodiline* ülevaatus: allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Iga-aastane/perioodiline* ülevaatus: allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Iga-aastane ülevaatus: allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Iga-aastane/perioodiline ülevaatus kooskõlas eeskirja I/14 punkti h alapunktiga iii

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et iga-aastasel/perioodilisel* ülevaatusel kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punkti h alapunktiga iii on laev tunnistatud vastavaks konventsiooni nõuetele.

  allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Vähem kui 5 aastat kehtiva tunnistuse kinnitamine eeskirja I/14 punkti c kohaldamisel

Laev vastab konventsiooni nõuetele ja käesolev tunnistus kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga c kehtib kuni .............................................................................

  allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatuse kinnitamine eeskirja I/14 punkti d kohaldamisel

Laev vastab konventsiooni nõuetele ja käesolev tunnistus kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga d kehtib kuni ............................................................................

  allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Tunnistuse kehtivuse kinnitamine kuni jõudmiseni ülevaatuse sadamasse või soodusperioodiks eeskirja I/14 punkti e või f kohaldamisel

Käesolev tunnistus kooskõlas eeskirja I/14 punktiga e või f* kehtib kuni ..................

  allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Tähtaja pikendamise kinnitamine konventsiooni eeskirja I/14 punkti h kohaldamisel

Kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga h on uus tähtaeg .............................

  allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga h on uus tähtaeg .............................

  allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

* Mittevajalik maha kriipsutada.


VARUSTUSE NIMEKIRI KAUBALAEVA VARUSTUSE OHUTUSE TUNNISTUSE JUURDE (VORM E)
Käesolev nimekiri peab alati kuuluma kaubalaeva varustuse ohutuse tunnistuse juurde

VARUSTUSE NIMEKIRI KOOSKÕLAS 1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONIGA INIMELUDE OHUTUSEST MEREL, MUUDETUD 1988. AASTA PROTOKOLLIGA

1. Laeva andmed

Laeva nimi ..........................................................................................................................

Tunnusnumber või kutsung .............................................................................................

2. Üksikasjad päästevahendite kohta

1. Inimeste üldarv, kelle jaoks on päästevahendid ette nähtud

............................

    Vasak parras Parem parras
2. Päästepaatide üldarv ............ ............
2.1 Inimeste üldarv, kes neisse paigutatakse ............ ............
2.2 Iseeneslikult õiget asendit võtvate, osaliselt suletavate päästepaatide arv (eeskiri III/43) ............ ............
2.3 Täielikult suletavate päästepaatide arv (eeskiri III/44) ............ ............
2.4 Kinnise õhuvarustussüsteemiga päästepaatide arv (eeskiri III/45) ............ ............
2.5 Tulekindlate päästepaatide arv (eeskiri III/46) ............ ............
2.6 Muud päästepaadid ............ ............
2.6.1 Arv ............ ............
2.6.2 Tüüp ............ ............
2.7 Vabalt langevate päästepaatide arv

............................

2.7.1 Täielikult suletavate (eeskiri III/44) ............................
2.7.2 Osaliselt suletavate (eeskiri III/45) ............................
2.7.3 Tulekindlate (eeskiri III/46) ............................
3. Mootorpäästepaatide arv (kuuluvad ülalnimetatud päästepaatide hulka) ............................
3.1 Helgiheitjaga varustatud päästepaatide arv ............................
4. Valvepaatide arv ............................
4.1 Paatide arv, mis on ülalnimetatud päästepaatide hulgas ............................
5. Päästeparved ............................
5.1 Pääseparved, millele on ette nähtud heakskiidetud veeskamisseadmed ............................
5.1.1 Päästeparvede arv ............................
5.1.2 Inimeste arv, kes neisse paigutatakse ............................
5.2 Päästeparved, millele ei ole ette nähtud heakskiidetud veeskamisseadmeid ............................
5.2.1 Päästeparvede arv ............................
5.2.2 Inimeste arv, kes neisse paigutatakse ............................
5.3 Eeskirja III/26 alapunktiga 1.4 nõutud päästeparvede arv ............................
6. Päästerõngaste arv ............................
7. Päästevestide arv ............................
8. Veeülikonnad ............................
8.1 Üldarv ............................
8.2 Veeülikondade arv, mis vastavad päästevestile kehtestatud nõuetele ............................
9. Soojakaitsevahendite arv1 ............................
10. Päästevahendites kasutatavad raadioseadmed ............................
10.1 Radarpeegeldajate arv ............................
10.2 VHF kahepoolse side raadiotelefonijaamade arv ............................

3. Laevad, mis on ehitatud enne 1. veebruari 1992 ja mis ei vasta täielikult 1988. aasta protokolliga muudetud konventsiooni III peatüki nõuetele2

  Tegelik varu
Päästepaadi raadiotelegraafi jaam ..................
Portatiivsed päästevahendite raadiojaamad ..................
Päästevahendi EPIRB (121,5 MHz ja 243,0 MHz) ..................
Kahepoolse side raadiotelefoni seadmed ..................

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et varustuse nimekiri on koostatud igas suhtes õigesti.

Välja antud .................................................................................................................................

(varustuse nimekirja väljaandmise koht)

.......................................

...................................................

(väljaandmise kuupäev)

(volitatud isiku allkiri)

(asutuse pitser või tempel)

1 Välja arvatud need, mida nõutakse kooskõlas eeskirja III/38 alapunktiga 5.1.24, eeskirja III/41 alapunktiga 8.31 ja eeskirja III/47 alapunktiga 2.2.13.
2 Varustuse nimekirja käesolevat lõiku ei ole vaja täita pärast 1. veebruari 1995.


KAUBALAEVA RAADIOOHUTUSE TUNNISTUSE VORM
KAUBALAEVA RAADIOOHUTUSE TUNNISTUS
Tunnistusele lisatakse raadioseadmete nimekiri (vorm R)

(vapp)   (riik)

Välja antud 1988. aasta protokolliga muudetud 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel alusel

  ................................................................................ valitsuse volitusel
  (riigi nimi)  
  ................................................................................  
  (volitatud isik või organisatsioon)  

Laeva andmed1

Laeva nimi ..........................................................................................................................

Tunnusnumber või kutsung .............................................................................................

Kodusadam ........................................................................................................................

Kogumahutavus ................................................................................................................

Sõidupiirkond, kus laeva võib kasutada (eeskiri IV/2) .................................................

IMO-number2 .....................................................................................................................

Kiilu mahapaneku või laeva samasuguses ehitusjärgus olemise kuupäev või vajaduse korral kuupäev, millal algas laeva ümberehitamine, oluline muutmine või ümberseadistamine .......................................................

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE JÄRGMIST.

1. Laev on kooskõlas konventsiooni eeskirja I/9 nõuetega üle vaadatud.

2. Ülevaatus näitas, et:
2.1. laev on varustatud raadioseadmetega vastavalt konventsiooni nõuetele;
2.2. päästevahendites kasutatavad raadioseadmed on töökorras ja vastavad konventsiooni nõuetele;
2.3. Vabastuse tunnistus on väljastatud / ei ole väljastatud*.

Käesolev tunnistus kehtib kuni .......................................................3 tingimusel, et konventsiooni eeskirja I/9 kohaselt on korraldatud perioodilised ülevaatused.

Välja antud .................................................................................................................................

(tunnistuse väljaandmise koht)

.......................................

...................................................

(väljaandmise kuupäev)

(tunnistuse väljastanud isiku allkiri)

(väljaandja asutuse pitser või tempel)

* Mittevajalik maha kriipsutada.
1 Teine võimalus on märkida andmed laeva kohta horisontaalselt ruutudesse.
2 Vastavalt IMO resolutsioonile A.600(15) – «IMO laeva tunnusnumbri moodustamine» kantakse IMO-number vabatahtlikult.
3 Kirjutada administratsiooni poolt kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 lõikega a kehtestatud kehtivuse tähtaeg. Tähtaja päev ja kuu vastavad iga-aastasele kuupäevale nii, nagu on nimetatud konventsiooni eeskirja I/2 lõikes n, välja arvatud juhul, kui kooskõlas eeskirja 1/14 lõikega h on seda tähtaega muudetud.


PERIOODILISE ÜLEVAATUSE KINNITAMINE

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et konventsiooni eeskirjaga I/9 nõutud ülevaatusel on laev tunnistatud vastavaks konventsiooni nõuetele.

Perioodiline ülevaatus: allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Perioodiline ülevaatus: allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Perioodiline ülevaatus kooskõlas eeskirja I/14 punkti h alapunktiga iii

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et konventsiooni eeskirja I/14 punkti h alapunktiga iii nõutud ülevaatusel on laev tunnistatud vastavaks konventsiooni nõuetele.

  allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Vähem kui 5 aastat kehtiva tunnistuse kinnitamine eeskirja I/14 punkti c kohaldamisel

Laev vastab konventsiooni nõuetele ja käesolev tunnistus kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga c kehtib kuni .............................................................................

  allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatuse kinnitamine eeskirja I/14 punkti d kohaldamisel

Laev vastab konventsiooni nõuetele ja käesolev tunnistus kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga d kehtib kuni ............................................................................

  allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Tunnistuse kehtivuse kinnitamine kuni jõudmiseni ülevaatuse sadamasse või soodusperioodiks eeskirja I/14 punkti e või f kohaldamisel

Käesolev tunnistus kooskõlas eeskirja I/14 punktiga e või f* kehtib kuni ..................

  allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Tähtaja pikendamise kinnitamine konventsiooni eeskirja I/14 punkti h kohaldamisel

Kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga h on uus tähtaeg .............................

  allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga h on uus tähtaeg .............................

  allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

* Mittevajalik maha kriipsutada.


VARUSTUSE NIMEKIRI KAUBALAEVA RAADIOOHUTUSE TUNNISTUSE JUURDE
Käesolev nimekiri peab alati kuuluma kaubalaeva raadioohutuse tunnistuse juurde

RAADIOSEADMETE NIMEKIRI KOOSKÕLAS 1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONIGA INIMELUDE OHUTUSEST MEREL, MUUDETUD 1988. AASTA PROTOKOLLIGA

1. Laeva andmed

Laeva nimi ..........................................................................................................................

Tunnusnumber või kutsung .............................................................................................

Kvalifitseeritud raadiooperaatorite minimaalne arv ....................................................

2. Üksikasjad raadioseadmete kohta

  Nimetus Tegelik
varu
1 Peamised süsteemid ....................
1.1 VHF raadioseade ....................
1.1.1 DSC kodeerija ....................
1.1.2 DSC vastuvõtja ....................
1.1.3 Raadiotelefon ....................
1.2 MF raadioseade ....................
1.2.1 DSC kodeerija ....................
1.2.2 DSC vastuvõtja ....................
1.2.3 Raadiotelefon ....................
1.3 MF/HF raadioseade ....................
1.3.1 DSC kodeerija ....................
1.3.2 DSC vastuvõtja ....................
1.3.3 Raadiotelefon ....................
1.3.4 Trükkiv raadiotelegraaf ....................
1.4 INMARSAT laeva maajaam ....................
2. Hädasignaalide andmise tagavaraseadmed ....................
3. Meresõiduohutuse teadete vastuvõtuseadmed ....................
3.1 NAVTEX vastuvõtja ....................
3.2 EGC vastuvõtja ....................
3.3 HF trükkiv raadiotelegraafi vastuvõtja ....................
4. Satelliit EPIRB ....................
4.1 COSPAS-SARSAT ....................
4.2 INMARSAT ....................
5. VHF EPIRB ....................
6. Laeva radarpeegeldaja ....................
7. Raadiotelefoni vastuvõtja hädaohusagedusel 2182 kHz1 ....................
8. Raadiotelefoni saatja hädaohusagedusel 2182 kHz2 ....................

3. Raadioseadmete kasutamisvõimaluse tagamise meetod (eeskirja IV/15 lõiked 6 ja 7)

3.1. Seadmete dubleerimisega .....................................................................................
3.2. Kaldahooldusega ....................................................................................................
3.3. Hoolduse tagamisega merel .................................................................................

4. Laevad, mis on ehitatud enne 1. veebruari 1995 ja mis ei vasta täielikult 1988. aasta protokolliga muudetud konventsiooni IV peatüki nõuetele2.
4.1. Laevadele, mis pidid enne 1. veebruari 1992 olema vastavalt konventsioonile varustatud raadiotelegraafiga.

  Eeskirjade nõuded Tegelikult
Operaatori vahiaeg tundides .................... ....................
Operaatorite arv .................... ....................
Varustatus autoalarmiga .................... ....................
Varustatus põhiraadioseadmetega .................... ....................
Varustatus tagavararaadioseadmetega .................... ....................
Kas põhi- ja tagavarasaatja elektrisüsteem on eraldatud või kombineeritud .................... ....................

4.2. Laevadele, mis pidid enne 1. veebruari 1992 olema vastavalt konventsioonile varustatud raadiotelefoniga

  Eeskirjade nõuded Tegelikult
Vahiaeg tundides .................... ....................
Operaatorite arv .................... ....................

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et raadioseadmete nimekiri on koostatud igas suhtes õigesti.

Välja antud .................................................................................................................................

(varustuse nimekirja väljaandmise koht)

.......................................

...................................................

(väljaandmise kuupäev)

(nimekirja väljastanud volitatud isiku allkiri)

(väljaandja asutuse pitser või tempel)

1 Kui mereohutuse komitee ei ole määranud teist tähtaega, ei ole vaja kanda tunnistustele, mis väljastatakse pärast 01. veebruari 1999.
2 Ei ole vaja kanda tunnistuse lisale, mis väljastatakse pärast 01. veebruari 1999.


KAUBALAEVA OHUTUSE TUNNISTUSE VORM
KAUBALAEVA OHUTUSE TUNNISTUS
Tunnistusele tuleb lisada varustuse nimekiri (vorm C)

(vapp)   (riik)

Välja antud 1988. aasta protokolliga muudetud 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel alusel

  ................................................................................ valitsuse volitusel
  (riigi nimi)  
  ................................................................................  
  (volitatud isik või organisatsioon)  

Laeva andmed1

Laeva nimi ..........................................................................................................................

Tunnusnumber või kutsung .............................................................................................

Kodusadam ........................................................................................................................

Kogumahutavus ................................................................................................................

Dedveit (tonnides)2 ............................................................................................................

Laeva pikkus (eeskiri III/2.10) ..........................................................................................

Sõidupiirkond, kus laeva võib kasutada (eeskiri IV/2) ..................................................

IMO-number3 .....................................................................................................................

Laeva tüüp*

Naftatanker

Keemiatanker

Gaasitanker

Kaubalaev, välja arvatud ülalnimetatud

Kiilu mahapaneku või laeva samasuguses ehitusjärgus olemise kuupäev või vajaduse korral kuupäev, millal algas laeva ümberehitamine, oluline muutmine või ümberseadistamine .......................................................

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE JÄRGMIST.

1. Laev on kooskõlas konventsiooni eeskirjade I/8, I/9 ja I/10 nõuetega üle vaadatud.

2. Ülevaatus näitas, et:
2.1. eeskirjas nimetatud laeva konstruktsiooni, mehhanismide ja seadmete ning varustuse seisukord on rahuldav ja vastab konventsiooni peatükkide II-1 ja II-2 nõuetele (välja arvatud tulekaitsesüsteemid, tuletõrjevarustus ja tulekaitseplaanid);
2.2. kaks viimast laeva veealuse osa inspekteerimist toimusid ............................ ja ............................ [kuupäevad].
2.3. laeva tulekaitsesüsteemid, tuletõrjevarustus ja tulekaitseplaanid vastavad konventsiooni nõuetele;
2.4. päästevahendid ja päästepaatide, päästeparvede ning valvepaatide varustus vastab konventsiooni nõuetele;
2.5. laev on varustatud liiniheitjaga ja päästevahendites kasutatavate raadioseadmetega vastavalt konventsiooni nõuetele;
2.6. laev on varustatud raadioseadmetega vastavalt konventsiooni nõuetele;
2.7. päästevahendites kasutatavad raadioseadmed töötavad vastavalt konventsiooni nõuetele;
2.8. laev on varustatud navigatsioonivahenditega, lootsi laevalevõtuvahenditega ja navigatsiooniväljaannetega vastavalt konventsiooni nõuetele;
2.9. laev on varustatud navigatsioonituledega, päevamärkidega, udusignaali ja hädasignaali andmise seadmetega kooskõlas konventsiooni ja merel kokkupõrgete vältimise rahvusvaheliste eeskirjadega;
2.10. igas muus suhtes vastab laev konventsiooni asjaomastele nõuetele.

3. Laeva kasutatakse kooskõlas eeskirja III/26 punktiga 1.1.1 kehtestatud sõidupiirkonna piirangutega.

4. Vabastuse tunnistus on väljastatud / ei ole väljastatud*.

Käesolev tunnistus kehtib kuni ......................................................4 tingimusel, et on korraldatud iga-aastane, vahepealne ja perioodiline ülevaatus ning laeva veealuse osa inspekteerimine kooskõlas konventsiooni eeskirjadega I/8, I/9 ja I/10.

Välja antud .................................................................................................................................

(väljaandmise koht)

.......................................

...................................................

(väljaandmise kuupäev)

(tunnistuse väljastanud volitatud isiku allkiri)

(väljaandja asutuse pitser või tempel)

* Mittevajalik maha kriipsutada.
1 Teine võimalus on märkida andmed laeva kohta horisontaalselt ruutudesse
2 Ainult naftatankeritel, keemiatankeritel ja gaasitankeritel.
3 Vastavalt IMO resolutsioonile A.600 (15) – «IMO laeva tunnusnumbri moodustamine» kantakse IMO-number vabatahtlikult.
4 Kirjutada administratsiooni poolt kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga a kehtestatud kehtivuse tähtaeg. Tähtaja päev ja kuu vastavad iga-aastasele kuupäevale nii, nagu on nimetatud konventsiooni eeskirja I/2 punktis n, välja arvatud juhul, kui kooskõlas eeskirja I/14 punktiga h on seda tähtaega muudetud.


KÄESOLEVA TUNNISTUSE PUNKTIS 2.1 NIMETATUD KONSTRUKTSIOONI, MEHHANISMIDE JA SEADMETE NING VARUSTUSE IGA-AASTASE JA VAHEPEALSE ÜLEVAATUSE KINNITAMINE

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et kooskõlas konventsiooni eeskirjaga I/10 nõutud ülevaatusel on laev tunnistatud vastavaks konventsiooni nõuetele.

Iga-aastane ülevaatus: allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Iga-aastane/vahepealne* ülevaatus: allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Iga-aastane/vahepealne* ülevaatus: allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Iga-aastane ülevaatus: allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Iga-aastane/vahepealne ülevaatus kooskõlas eeskirja I/14 punkti h alapunktiga iii

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et konventsiooni eeskirjade I/10 ja I/14 punkti h alapunktiga iii nõutud iga-aastasel/vahepealsel* ülevaatusel on laev tunnistatud vastavaks konventsiooni nõuetele.

  allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Laeva veealuse osa inspekteerimise kinnitamine1

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et kooskõlas konventsiooni eeskirjaga I/10 nõutud inspekteerimisel on laev tunnistatud vastavaks konventsiooni nõuetele.

Esimene inspekteerimine: allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Teine inspekteerimine: allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Käesoleva tunnistuse punktides 2.3, 2.4, 2.5, 2.8 ja 2.9 nimetatud päästevahendite ning muu varustuse iga-aastase ja vahepealse ülevaatuse kinnitamine

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et kooskõlas konventsiooni eeskirjaga I/10 nõutud ülevaatusel on laev tunnistatud vastavaks konventsiooni nõuetele.

Iga-aastane ülevaatus: allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Iga-aastane/vahepealne* ülevaatus: allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Iga-aastane/vahepealne* ülevaatus: allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Iga-aastane ülevaatus: allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Iga-aastane/vahepealne ülevaatus kooskõlas eeskirja I/14 punkti h alapunktiga iii

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et konventsiooni eeskirjade I/8 ja I/14 punkti h alapunktiga iii nõutud iga-aastasel/vahepealsel* ülevaatusel on laev tunnistatud vastavaks konventsiooni nõuetele.

  allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Käesoleva tunnistuse punktides 2.6 ja 2.7 nimetatud raadioseadmete perioodilise ülevaatuse kinnitamine

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et kooskõlas konventsiooni eeskirjaga I/9 nõutud ülevaatusel on laev tunnistatud vastavaks konventsiooni nõuetele.

Perioodiline ülevaatus: allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Perioodiline ülevaatus: allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Perioodiline ülevaatus kooskõlas eeskirja I/14 punkti h alapunktiga iii

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et konventsiooni eeskirjade I/9 ja I/14 punkti h alapunktiga iii nõutud perioodilisel ülevaatusel on laev tunnistatud vastavaks konventsiooni nõuetele.

  allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Vähem kui 5 aastat kehtiva tunnistuse kinnitamine eeskirja I/14 punkti c kohaldamisel

Laev vastab konventsiooni nõuetele ja käesolev tunnistus kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga c kehtib kuni .............................................................................

  allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatuse kinnitamine eeskirja I/14 punkti d kohaldamisel

Laev vastab konventsiooni nõuetele ja käesolev tunnistus kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga d kehtib kuni ............................................................................

  allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Tunnistuse kehtivuse kinnitamine kuni jõudmiseni ülevaatuse sadamasse või soodusperioodiks eeskirja I/14 punkti e või f kohaldamisel

Käesolev tunnistus kooskõlas eeskirja I/14 punktiga e või f* kehtib kuni ..................

  allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Tähtaja pikendamise kinnitamine konventsiooni eeskirja I/14 punkti h kohaldamisel

Kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga h on uus tähtaeg .............................

  allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga h on uus tähtaeg .............................

  allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

* Mittevajalik maha kriipsutada.
1 Tunnistusele võib kanda täiendava inspekteerimise tulemused.


VARUSTUSE NIMEKIRI KAUBALAEVA OHUTUSE TUNNISTUSE JUURDE (VORM C)
Käesolev nimekiri peab alati kuuluma kaubalaeva ohutuse tunnistuse juurde

VARUSTUSE NIMEKIRI KOOSKÕLAS 1974. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONIGA INIMELUDE OHUTUSEST MEREL, MUUDETUD 1988. AASTA PROTOKOLLIGA

1. Laeva andmed

Laeva nimi ..........................................................................................................................

Tunnusnumber või kutsung .............................................................................................

Minimaalne nõutava kvalifikatsiooniga isikute arv raadioseadmete käitlemiseks ..............................................................................................................................................

2. Üksikasjad päästevahendite kohta

1. Inimeste üldarv, kelle jaoks on päästevahendid ette nähtud

..............................

    Vasak parras Parem parras
2. Päästepaatide üldarv ............. .............
2.1 Inimeste üldarv, kes neisse paigutatakse ............. .............
2.2 Iseeneslikult õiget asendit võtvate, osaliselt suletavate päästepaatide arv (eeskiri III/43) ............. .............
2.3 Täielikult suletavate päästepaatide arv (eeskiri III/44) ............. .............
2.4 Kinnise õhuvarustussüsteemiga päästepaatide arv (eeskiri III/45) ............. .............
2.5 Tulekindlate päästepaatide arv (eeskiri III/46) ............. .............
2.6 Muud päästepaadid ............. .............
2.6.1 Arv ............. .............
2.6.2 Tüüp ............. .............
2.7 Vabalt langevate päästepaatide arv ..............................
2.7.1 Täielikult suletavate (eeskiri III/44) ..............................
2.7.2 Osaliselt suletavate (eeskiri III/45) ..............................
2.7.3 Tulekindlate (eeskiri III/46) ..............................
3. Mootorpäästepaatide arv (kuuluvad ülanimetatud päästepaatide hulka) ..............................
3.1 Helgiheitjaga varustatud päästepaatide arv ..............................
4. Valvepaatide arv ..............................
4.1 Paatide arv, mis kuuluvad ülalnimetatud päästepaatide hulka ..............................
5. Päästeparved ..............................
5.1 Päästeparved, millele on ette nähtud heakskiidetud veeskamisseadmed ..............................
5.1.1 Päästeparvede arv ..............................
5.1.2 Inimeste arv, kes neisse paigutatakse ..............................
5.2 Päästeparved, millele ei ole ette nähtud heakskiidetud veeskamisseadmeid ..............................
5.2.1 Päästeparvede arv ..............................
5.2.2 Inimeste arv, kes neisse paigutatakse ..............................
5.3 Eeskirjaga III/26.1.4 nõutud päästeparvede arv ..............................
6. Päästerõngaste arv ..............................
7. Päästevestide arv ..............................
8. Veeülikonnad ..............................
8.1 Üldarv ..............................
8.2 Veeülikondade arv, mis vastavad päästevestile kehtestatud nõuetele ..............................
9. Soojakaitsevahendite arv1 ..............................
10. Päästevahendites kasutatavad raadioseadmed ..............................
10.1 Radarpeegeldajate arv ..............................
10.2 Kahepoolse side raadiotelefonijaamade arv ..............................

3. Üksikasjad raadioseadmete kohta

  Nimetus Tegelik varu
1 Peamised süsteemid ..............................
1.1 VHF raadioseade ..............................
1.1.1 DSC kodeerija ..............................
1.1.2 DSC vastuvõtja ..............................
1.1.3 Raadiotelefon ..............................
1.2 MF raadioseade ..............................
1.2.1 DSC kodeerija ..............................
1.2.2 DSC vastuvõtja ..............................
1.2.3 Raadiotelefon ..............................
1.3 MF/HF raadioseade ..............................
1.3.1 DSC kodeerija ..............................
1.3.2 DSC vastuvõtja ..............................
1.3.3 Raadiotelefon ..............................
1.3.4 Trükkiv raadiotelegraaf ..............................
1.4 INMARSAT laeva maajaam ..............................
2. Hädasignaalide andmise tagavaraseadmed ..............................
3 Meresõiduohutuse teadete vastuvõtuseadmed ..............................
3.1 NAVTEX vastuvõtja ..............................
3.2 EGC vastuvõtja ..............................
3.3 HF trükkiv raadiotelegraafi vastuvõtja ..............................
4. Satelliit EPIRB ..............................
4.1 COSPAS-SARSAT ..............................
4.2 INMARSAT ..............................
5. VHF EPIRB ..............................
6. Laeva radarpeegeldaja ..............................
7. Raadiotelefoni vastuvõtja hädaohusagedusel 2182 kHz2 ..............................
8. Raadiotelefoni saatja hädaohusagedusel 2182 kHz2 ..............................

4. Raadioseadmete kasutamisvõimaluse tagamise meetod (eeskirjad IV/15.6 ja 15.7)
4.1. Seadmete dubleerimisega .....................................................................................
4.2. Kaldahooldusega ....................................................................................................
4.3. Hoolduse tagamisega merel .................................................................................

5. Laevad, mis on ehitatud enne 01. veebruari 1995 ja mis ei vasta täielikult 1988. aastal muudetud konventsiooni IV peatüki nõuetele3
5.1. Laevadele, mis pidid enne 01. veebruari 1992 olema vastavalt konventsioonile varustatud raadiotelegraafiga.

  Eeskirjade nõuded Tegelikult
Operaatori vahiaeg tundides .................... ....................
Operaatorite arv .................... ....................
Varustatus autoalarmiga .................... ....................
Varustatus põhiraadioseadmetega .................... ....................
Varustatus tagavararaadioseadmetega .................... ....................
Kas põhi- ja tagavarasaatja elektrisüsteem on eraldatud või kombineeritud .................... ....................

5.2. Laevadele, mis pidid enne 01.veebruari 1992 olema vastavalt konventsioonile varustatud raadiotelefoniga

  Eeskirjade nõuded Tegelikult
Vahiaeg tundides .................... ....................
Operaatorite arv .................... ....................

6. Laevad, mis on ehitatud enne 01. veebruari 1992 ja mis ei vasta täielikult 1988. aastal muudetud konventsiooni III peatüki nõuetele4

  Tegelikult
Päästepaadi raadiotelegraafiseade ....................
Päästevahendi portatiivne raadioaparatuur ....................
Päästevahendi EPIRB (121,5 MHz ja 243,0 MHz) ....................
Kahepoolse side raadiotelefoni seadmed ....................

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE, et raadioseadmete nimekiri on koostatud igas suhtes õigesti.

Välja antud .................................................................................................................................

(varustuse nimekirja väljaandmise koht)

.......................................

...................................................

(väljaandmise kuupäev)

(nimekirja väljastanud volitatud isiku allkiri)

(väljaandja asutuse pitser või tempel)

1 Välja arvatud need, mida nõutakse eeskirjadega III/38.5.1.24, III/41.8.31 ja III/47.2.2.13.
2 Ei ole vaja kanda tunnistuse lisale, mis väljastatakse pärast 01. veebruari 1999.
3 Kui mereohutuse komitee ei ole määranud teist tähtaega, ei ole vaja kanda tunnistusele, mis väljastatakse pärast 01. veebruari 1999.
4 Ei ole vaja kanda tunnistuse lisale, mis väljastatakse pärast 01. veebruari 1995.


VABASTUSE TUNNISTUSE VORM
VABASTUSE TUNNISTUS

(vapp)   (riik)

Välja antud 1988. aasta protokolliga muudetud 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel alusel

  ................................................................................ valitsuse volitusel
  (riigi nimi)  
  ................................................................................  
  (volitatud isik või organisatsioon)  

Laeva andmed1

Laeva nimi ..........................................................................................................................

Tunnusnumber või kutsung .............................................................................................

Kodusadam ........................................................................................................................

Kogumahutavus ................................................................................................................

IMO-number2 ..................................................................................................................... KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE JÄRGMIST.

Laev kooskõlas konventsiooni eeskirjadega ........................................ vabastatakse konventsiooni nõuete ............................................................................................. täitmisest.

Tingimused, mille puhul väljastatakse vabastamise tunnistus

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Reisid, mille puhul väljastatakse vabastamise tunnistus

..............................................................................................................................................

Käesolev tunnistus kehtib kuni .......................................... tingimusel, et tunnistus, mille juurde kuulub käesolev tunnistus, kehtib.

Välja antud .................................................................................................................................

(tunnistuse väljaandmise koht)

.......................................

...................................................

(väljaandmise kuupäev)

(tunnistuse väljastanud volitatud isiku allkiri)

(väljaandja asutuse pitser või tempel)

Vähem kui 5 aastat kehtiva tunnistuse kinnitamine eeskirja I/14 punkti c kohaldamisel

  allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Tunnistuse uuendamisega seotud ülevaatuse kinnitamine eeskirja I/14 punkti d kohaldamisel

Käesolev tunnistus kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga d kehtib kuni ...................................................... tingimusel, et tunnistus, mille juurde käesolev tunnistus kuulub, kehtib.

  allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel)

Tunnistuse kehtivuse kinnitamine kuni jõudmiseni ülevaatuse sadamasse või soodusperioodiks eeskirja I/14 punkti e või f kohaldamisel

Käesolev tunnistus kooskõlas konventsiooni eeskirja I/14 punktiga e või f* kehtib kuni ...................................... tingimusel, et tunnistus, mille juurde käesolev tunnistus kuulub, kehtib.

  allkiri .....................................................
  (volitatud isiku allkiri)
  koht .......................................................
  kuupäev ................................................

(asutuse pitser või tempel).»

* Mittevajalik maha kriipsutada.
1 Teine võimalus on märkida andmed laeva kohta horisontaalselt ruutudesse.
2 Vastavalt IMO resolutsioonile A.600(15) – «IMO laeva tunnusnumbri moodustamine» kantakse IMO-number vabatahtlikult.

 

PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974


The Parties to the present Protocol,

Being parties to the International Convention for the Safety of Life at Sea, done at London on 1 November 1974,

Recognizing the need for the introduction into the above-mentioned Convention of provisions for survey and certification harmonized with corresponding provisions in other international instruments,

Considering that this need may best be met by the conclusion of a Protocol relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974,

Have agreed as follows:

Article I. General obligations

1. The Parties to the present Protocol undertake to give effect to the provisions of the present Protocol and the Annex hereto, which shall constitute an integral part of the present Protocol. Every reference to the present Protocol constitutes at the same time a reference to the Annex hereto.

2. As between the Parties to the present Protocol, the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended, (hereinafter referred to as “the Convention”) shall apply subject to the modifications and additions set out in the present Protocol.

3. With respect to ships entitled to fly the flag of a State which is not a Party to the Convention and the present Protocol, the Parties to the present Protocol shall apply the requirements of the Convention and present Protocol as may be necessary to ensure that no more favourable treatment is given to such ships.

Article II. Prior treaties

1. As between the Parties to the present Protocol, the present Protocol replaces and abrogates the Protocol of 1978 relating to the Convention.

2. Notwithstanding any other provision of the present Protocol, any certificate issued under, and in accordance with, the provisions of the Convention and any supplement to such certificate issued under, and in accordance with, the provisions of the Protocol of 1978 relating to the Convention which is current when the present Protocol enters into force in respect of the Party by which the certificate or supplement was issued, shall remain valid until it expires under the terms of the Convention or the Protocol of 1978 relating to the Convention, as the case may be.

3. A Party to the present Protocol shall not issue certificates under, and in accordance with, the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as adopted on 1 November 1974.

Article III. Communication of information

The Parties to the present Protocol undertake to communicate to, and deposit with, the Secretary-General of the International Maritime Organization (hereinafter referred to as “the Organization”):
(a) the text of laws, decrees, orders and regulations and other instruments which have been promulgated on the various matters within the scope of the present Protocol;
(b) a list of nominated surveyors or recognized organizations which are authorized to act on their behalf in the administration of measures for safety of life at sea for circulation to the Parties for information of their officers, and a notification of the specific responsibilities and conditions of the authority delegated to those nominated surveyors or recognized organizations; and
(c) a sufficient number of specimens of their certificates issued under the provision of the present Protocol.

Article IV. Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1. The present Protocol shall be open for signature at the Headquarters of the Organization from 1 March 1989 to 28 February 1990 and shall thereafter remain open for accession. Subject to the provisions of paragraph 3, States may express their consent to be bound by the present Protocol by:
(a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
(b) signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval; or
(c) accession.

2. Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Secretary-General of the Organization.

3. The present Protocol may be signed without reservation, ratified, accepted, approved or acceded to only by States which have signed without reservation, ratified, accepted, approved or acceded to the Convention.

Article V. Entry into force

1. The present Protocol shall enter into force twelve months after the date on which both the following conditions have been met:
(a) not less than fifteen States, the combined merchant fleets of which constitute not less than fifty per cent of the gross tonnage of the world’s merchant shipping, have expressed their consent to be bound by it in accordance with article IV, and
(b) the conditions for the entry into force of the Protocol of 1988 relating to the International Convention of Load Lines, 1966, have been met, provided that the present Protocol shall not enter into force before 1 February 1992.

2. For States which have deposited an instrument of ratification, acceptance, approval or accession in respect of the present Protocol after the conditions for entry into force thereof have been met but prior to the date of entry into force, the ratification, acceptance, approval or accession shall take effect on the date of entry into force of the present Protocol or three months after the date of deposit of the instrument, whichever is the later date.

3. Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited after the date on which the present Protocol enters into force shall take effect three months after the date of deposit.

4. After the date on which an amendment to the present Protocol is deemed to have been accepted under article VI, any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited shall apply to the present Protocol as amended.

Article VI. Amendments

The procedures set out in article VIII of the Convention shall apply to amendments to the present Protocol, provided that:
(a) references in that article to the Convention and to Contracting Governments shall be taken to mean references to the present Protocol and to the Parties to the present Protocol respectively;
(b) amendments to the articles of the present Protocol and to the Annex thereto shall be adopted and brought into force in accordance with the procedure applicable to amendments to the articles of the Convention or to chapter I of the Annex thereto; and
(c) amendments to the appendix to the Annex to the present Protocol may be adopted and brought into force in accordance with the procedure applicable to amendments to the Annex to the Convention other than chapter I.

Article VII. Denunciation

1. The present Protocol may be denounced by any Party at any time after the expiry of five years from the date on which the present Protocol enters into force for that Party.

2. Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument of denunciation with the Secretary-General of the Organization.

3. A denunciation shall take effect one year, or such longer period as may be specified in the instrument of denunciation, after its receipt by the Secretary-General of the Organization.

4. A denunciation of the Convention by a Party shall be deemed to be a denunciation of the present Protocol by that Party. Such denunciation shall take effect on the same date as denunciation of the Convention takes effect according to paragraph (c) of article XI of the Convention.

Article VIII. Depositary

1. The present Protocol shall be deposited with the Secretary-General of the Organization (hereinafter referred to as “the depositary”).

2. The depositary shall:
(a) inform the Governments of all States which have signed the present Protocol or acceded thereto of:
(i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date thereof;
(ii) the date of entry into force of the present Protocol;
(iii) the deposit of any instrument of denunciation of the present Protocol together with the date on which it was received and the date on which the denunciation takes effect;
(b) transmit certified true copies of the present Protocol to the Governments of all States which have signed the present Protocol or acceded thereto.

3. As soon as the present Protocol enters into force, a certified true copy thereof shall be transmitted by the depositary to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article IX. Languages

The present Protocol is established in a single original in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic. An official translation into the Italian language shall be prepared and deposited with the signed original.

Done at London this eleventh day of November one thousand nine hundred and eighty-eight.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized by their respective Governments for that purpose, have signed the present Protocol.

Annex

MODIFICATIONS AND ADDITIONS TO THE ANNEX TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974

Chapter I
GENERAL PROVISIONS

Part A. Application, Definitions, etc.

Regulation 2. Definitions

The existing text of paragraph (k) is replaced by the following:

“(k) «New ship» means a ship the keel of which is laid or which is at a similar stage of construction on or after 25 May 1980.”

The following paragraph is added to the existing text:

“(n) «Anniversary date» means the day and the month of each year which will correspond to the date of expiry of the relevant certificate.”

Part B. Surveys and Certificates

Regulation 6. Inspection and survey

The existing text is replaced by the following:

“(a) The inspection and survey of ships, so far as regards the enforcement of the provisions of the present regulations and the granting of exemptions therefrom, shall be carried out by officers of the Administration. The Administration may, however, entrust the inspections and surveys either to surveyors nominated for the purpose or to organizations recognized by it.

(b) An Administration nominating surveyors or recognizing organizations to conduct inspections and surveys as set forth in paragraph (a) shall as a minimum empower any nominated or recognized organization to:
(i) require repairs to a ship;
(ii) carry out inspections and surveys if requested by the appropriate authorities of a port State.

The Administration shall notify the Organization of the specific responsibilities and conditions of the authority delegated to nominated surveyors or recognized organizations.

(c) When a nominated surveyor or recognized organization determines that the condition of the ship or its equipment does not correspond substantially with the particulars of the certificate or is such that the ship is not fit to proceed to sea without danger to the ship, or persons on board, such surveyor or organization shall immediately ensure that corrective action is taken and shall in due course notify the Administration. If such corrective action is not taken the relevant certificate should be withdrawn and the Administration shall be notified immediately; and, if the ship is in the port of another Party, the appropriate authorities of the port State shall also be notified immediately. When an officer of the Administration, a nominated surveyor or a recognized organization has notified the appropriate authorities of the port State, the Government of the port State concerned shall give such officer, surveyor or organization any necessary assistance to carry out their obligations under this regulation. When applicable, the Government of the port State concerned shall ensure that the ship shall not sail until it can proceed to sea, or leave port for the purpose of proceeding to the appropriate repair yard, without danger to the ship or persons on board.

(d) In every case, the Administration shall fully guarantee the completeness and efficiency of the inspection and survey, and shall undertake to ensure the necessary arrangements to satisfy this obligation.”

Regulation 7. Surveys of passenger ships

The existing text is replaced by the following:

“(a) A passenger ship shall be subjected to the surveys specified below:
(i) an initial survey before the ship is put in service;
(ii) a renewal survey once every 12 months, except where regulation 14(b), (e), (f) and (g) is applicable;
(iii) additional surveys, as occasion arises.

(b) The surveys referred to above shall be carried out as follows:
(i) the initial survey shall include a complete inspection of the ship’s structure, machinery and equipment, including the outside of the ship’s bottom and the inside and outside of the boilers. This survey shall be such as to ensure that the arrangements, materials and scantlings of the structure, boilers and other pressure vessels and their appurtenances, main and auxiliary machinery, electrical installation, radio installations including those used in life-saving appliances, fire protection, fire safety systems and appliances, life-saving appliances and arrangements, shipborne navigational equipment, nautical publications, means of embarkation for pilots and other equipment fully comply with the requirements of the present regulations, and of the laws, decrees, orders and regulations promulgated as a result thereof by the Administration for ships of the service for which it is intended. The survey shall also be such as to ensure that the workmanship of all parts of the ship and its equipment is in all respects satisfactory, and that the ship is provided with the lights, shapes, means of making sound signals and distress signals as required by the provisions of the present regulations and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force;
(ii) the renewal survey shall include an inspection of the structure, boilers and other pressure vessels, machinery and equipment, including the outside of the ship’s bottom. The survey shall be such as to ensure that the ship, as regards the structure, boilers and other pressure vessels and their appurtenances, main and auxiliary machinery, electrical installation, radio installations including those used in life-saving appliances, fire protection, fire safety systems and appliances, life-saving appliances and arrangements, shipborne navigational equipment, nautical publications, means of embarkation for pilots and other equipment is in satisfactory condition and is fit for the service for which it is intended, and that it complies with the requirements of the present regulations and of the laws, decrees, orders and regulations promulgated as a result thereof by the Administration. The lights, shapes, means of making sound signals and distress signals carried by the ship shall also be subject to the above-mentioned survey for the purpose of ensuring that they comply with the requirements of the present regulations and of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force;
(iii) an additional survey either general or partial, according to the circumstances, shall be made after a repair resulting from investigations prescribed in regulation 11, or whenever any important repairs or renewals are made. The survey shall be such as to ensure that the necessary repairs or renewals have been effectively made, that the material and workmanship of such repairs or renewals are in all respects satisfactory, and that the ship complies in all respects with the provisions of the present regulations and of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force, and of the laws, decrees, orders and regulations promulgated as a result thereof by the Administration;

(c) (i) the laws, decrees, orders and regulations referred to in paragraph (b) of this regulation shall be in all respects such as to ensure that, from the point of view of safety of life, the ship is fit for the service for which it is intended;
(ii) they shall among other things prescribe the requirements to be observed as to the initial and subsequent hydraulic or other acceptable alternative tests to which the main and auxiliary boilers, connections, steam pipes, high pressure receivers and fuel tanks for internal combustion engines are to be submitted including the test procedures to be followed and the intervals between two consecutive tests.”

Regulation 8. Surveys of life-saving appliances and other equipment of cargo ships

The existing text is replaced by the following:

“(a) The life-saving appliances and other equipment of cargo ships of 500 tons gross tonnage and upwards as referred to in paragraph (b)(i) shall be subject to the surveys specified below:
(i) an initial survey before the ship is put in service;
(ii) a renewal survey at intervals specified by the Administration but not exceeding 5 years, except where regulation 14(b), (e), (f) and (g) is applicable;
(iii) a periodical survey within three months before or after the second anniversary date or within three months before or after the third anniversary date of the Cargo Ship Safety Equipment Certificate which shall take the place of one of the annual surveys specified in paragraph (a)(iv);
(iv) an annual survey within 3 months before or after each anniversary date of the Cargo Ship Safety Equipment Certificate;
(v) an additional survey as prescribed for passanger ships in regulation 7(b)(iii).

(b) The surveys referred to in paragraph (a) shall be carried out as follows:
(i) the initial survey shall include a complete inspection of the fire safety systems and appliances, life-saving appliances and arrangements except radio installations, the shipborne navigational equipment, means of embarkation for pilots and other equipment to which chapters II-1, II-2, III and V apply to ensure that they comply with the requirements of the present regulations, are in satisfactory condition and are fit for the service for which the ship is intended. The fire control plans, nautical publications, lights, shapes, means of making sound signals and distress signals shall also be subject to the above-mentioned survey for the purpose of ensuring that they comply with the requirements of the present regulations and, where applicable, the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force;
(ii) the renewal and periodical surveys shall include an inspection of the equipment referred to in paragraph (b)(i) to ensure that it complies with the relevant requirements of the present regulations and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force, is in satisfactory condition and is fit for the service for which the ship is intended;
(iii) the annual survey shall include a general inspection of the equipment referred to in paragraph (b)(i) to ensure that it has been maintained in accordance with regulation 11(a) and that it remains satisfactory for the service for which the ship is intended.

(c) The periodical and annual surveys referred to in paragraphs (a)(iii) and (a)(iv) shall be endorsed on the Cargo Ship Safety Equipment Certificate.”

Regulation 9. Surveys of radio and radar installations of cargo ships

The existing heading is replaced by the following:
Surveys of radio installations of cargo ships

The existing text is replaced by the following:

“(a) The radio installations, including those used in life-saving appliances, of cargo ships to which chapters III and IV apply shall be subject to the surveys specified below:
(i) an initial survey before the ship is put in service;
(ii) a renewal survey at intervals specified by the Administration but not exceeding five years, except where regulation 14(b), (e), (f) and (g) is applicable;
(iii) a periodical survey within three months before or after each anniversary date of the Cargo Ship Safety Radio Certificate;
(iv) an additional survey as prescribed for passenger ships in regulation 7(b)(iii).

(b) The surveys referred to in paragraph (a) shall be carried out as follows:
(i) the initial survey shall include a complete inspection of the radio installations of cargo ships, including those used in life-saving appliances, to ensure that they comply with the requirements of the present regulations;
(ii) the renewal and periodical surveys shall include an inspection of the radio installations of cargo ships, including those used in life-saving appliances, to ensure that they comply with the requirements of the present regulations.

(c) The periodical surveys referred to in paragraph (a)(iii) shall be endorsed on the Cargo Ship Safety Radio Certificate.”

Regulation 10. Surveys of hull, machinery and equipment of cargo ships

The existing heading is replaced by the following:
Surveys of structure, machinery and equipment of cargo ships

The existing text is replaced by the following:

“(a) The structure, machinery and equipment (other than items in respect of which a Cargo Ship Safety Equipment Certificate and a Cargo Ship Safety Radio Certificate are issued) of a cargo ship as referred to in paragraph (b)(i) shall be subject to the surveys and inspections specified below:
(i) an initial survey including an inspection of the outside of the ship’s bottom before the ship is put in service;
(ii) a renewal survey at intervals specified by the Administration but not exceeding 5 years, except where regulation 14(b), (e), (f) and (g) is applicable;
(iii) an intermediate survey within three months before or after the second anniversary date or within three months before or after the third anniversary date of the Cargo Ship Safety Construction Certificate, which shall take the place of one of the annual surveys specified in paragraph (a)(iv);
(iv) an annual survey within 3 months before or after each anniversary date of the Cargo Ship Safety Construction Certificate;
(v) a minimum of two inspections of the outside of the ship’s bottom during any five year period, except where regulation 14(e) or (f) is applicable. Where regulation 14(e) or (f) is applicable, this five year period may be extended to coincide with the extended period of validity of the certificate. In all cases the interval between any two such inspections shall not exceed 36 months;
(vi) an additional survey as prescribed for passenger ships in regulation 7(b)(iii).

(b) The surveys and inspections referred to in paragraph (a) shall be carried out as follows:
(i) the initial survey shall include a complete inspection of the structure, machinery and equipment. This survey shall be such as to ensure that the arrangements, materials, scantlings and workmanship of the structure, boilers and other pressure vessels, their appurtenances, main and auxiliary machinery including steering gear and associated control systems, electrical installation and other equipment comply with the requirements of the present regulations, are in satisfactory condition and are fit for the service for which the ship is intended and that the required stability information is provided. In the case of tankers such a survey shall also include an inspection of the pump-rooms, cargo, bunker and ventilation piping systems and associated safety devices;
(ii) the renewal survey shall include an inspection of the structure, machinery and equipment as referred to in paragraph (b)(i) to ensure that they comply with the requirements of the present regulations, are in satisfactory condition and are fit for the service for which the ship is intended;
(iii) the intermediate survey shall include an inspection of the structure, boilers and other pressure vessels, machinery and equipment, the steering gear and the associated control systems and electrical installations to ensure that they remain satisfactory for the service for which the ship is intended. In the case of tankers, the survey shall also include an inspection of the pump-rooms, cargo, bunker and ventilation piping systems and associated safety devices and the testing of insulation resistance of electrical installations in dangerous zones;
(iv) the annual survey shall include a general inspection of the structure, machinery and equipment referred to in paragraph (b)(i), to ensure that they have been maintained in accordance with regulation 11(a) and that they remain satisfactory for the service for which the ship is intended;
(v) the inspection of the outside of the ship’s bottom and the survey of related items inspected at the same time shall be such as to ensure that they remain satisfactory for the service for which the ship is intended.

(c) The intermediate and annual surveys and the inspections of the outside of the ship’s bottom referred to in paragraphs (a)(iii), (a)(iv) and (a)(v) shall be endorsed on the Cargo Ship Safety Construction Certificate.”

Regulation 11. Maintenance of conditions after survey

The existing text is replaced by the following:

“(a) The condition of the ship and its equipment shall be maintained to conform with the provisions of the present regulations to ensure that the ship in all respects will remain fit to proceed to sea without danger to the ship or persons on board.

(b) After any survey of the ship under regulations 7, 8, 9 or 10 has been completed, no change shall be made in the structural arrangements, machinery, equipment and other items covered by the survey, without the sanction of the Administration.

(c) Whenever an accident occurs to a ship or a defect is discovered, either of which affects the safety of the ship or the efficiency or completeness of its lifesaving appliances or other equipment, the master or owner of the ship shall report at the earliest opportunity to the Administration, the nominated surveyor or recognized organization responsible for issuing the relevant certificate, who shall cause investigations to be initiated to determine whether a survey, as required by regulations 7, 8, 9 or 10, is necessary. If the ship is in a port of another Contracting Government, the master or owner shall also report immediately to the appropriate authorities of the port State and the nominated surveyor or recognized organization shall ascertain that such a report has been made.”

Regulation 12. Issue of certificates

The existing heading is replaced by the following:
Issue or endorsement of certificates

The existing text is replaced by the following:

“(a) (i) a certificate called a Passenger Ship Safety Certificate shall be issued after an initial or renewal survey to a passenger ship which complies with the relevant requirements of chapters II-1, II-2, III, IV and V and any other relevant requirements of the present regulations;
(ii) a certificate called a Cargo Ship Safety Construction Certificate shall be issued after an initial or renewal survey to a cargo ship which complies with the relevant requirements of chapters II-1 and II-2 (other than those relating to fire safety systems and appliances and fire control plans) and any other relevant requirements of the present regulations;
(iii) a certificate called a Cargo Ship Safety Equipment Certificate shall be issued after an initial or renewal survey to a cargo ship which complies with the relevant requirements of chapters II-1, II-2, III and V and any other relevant requirements of the present regulations;
(iv) a certificate called a Cargo Ship Safety Radio Certificate shall be issued after an initial or renewal survey to a cargo ship which complies with the relevant requirements of chapter IV and any other relevant requirements of the present regulations;
(v) (1) a certificate called a Cargo Ship Safety Certificate may be issued after an initial or renewal survey to a cargo ship which complies with the relevant requirements of chapters II-1, II-2, III, IV and V and any other relevant requirements of the present regulations, as an alternative to the certificates referred to in paragraph (a)(ii), (a)(iii) and (a)(iv);
(2) whenever in this chapter reference is made to a Cargo Ship Safety Construction Certificate, Cargo Ship Safety Equipment Certificate or Cargo Ship Safety Radio Certificate, it shall apply to a Cargo Ship Safety Certificate, if it is used as an alternative to these certificates.
(vi) the Passenger Ship Safety Certificate, the Cargo Ship Safety Equipment Certificate, the Cargo Ship Safety Radio Certificate and the Cargo Ship Safety Certificate, referred to in sub-paragraphs (i), (iii), (iv) and (v), shall be supplemented by a Record of Equipment;
(vii) when an exemption is granted to a ship under and in accordance with the provisions of the present regulations, a certificate called an Exemption Certificate shall be issued in addition to the certificate prescribed in this paragraph;
(viii) the certificates referred to in this regulation shall be issued or endorsed either by the Administration or by any person or organization authorized by it. In every case, that Administration assumes full responsibility for the certificates.

(b) A Contracting Government shall not issue certificates under, and in accordance with, the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1960, 1948 or 1929, after the date on which acceptance of the present Convention by the Government takes effect.”

Regulation 13. Issue of certificate by another Government

The existing heading is replaced by the following:
Issue or endorsement of certificates by another Government

The existing text is replaced by the following:

“A Contracting Government may, at the request of the Administration, cause a ship to be surveyed and, if satisfied that the requirements of the present regulations are complied with, shall issue or authorize the issue of certificates to the ship and, where appropriate, endorse or authorize the endorsement of certificates on the ship in accordance with the present regulations. Any certificate so issued shall contain a statement to the effect that it has been issued at the request of the Government of the State the flag of which the ship is entitled to fly, and it shall have the same force and receive the same recognition as a certificate issued under regulation 12.”

Regulation 14. Duration of Certificates

The existing heading is replaced by the following:
Duration and validity of certificates

The existing text is replaced by the following:

“(a) A Passenger Ship Safety Certificate shall be issued for a period not exceeding 12 months. A Cargo Ship Safety Construction Certificate, Cargo Ship Safety Equipment Certificate and Cargo Ship Safety Radio Certificate shall be issued for a period specified by the Administration which shall not exceed five years. An Exemption Certificate shall not be valid for longer than the period of the certificate to which it refers.

(b) (i) notwithstanding the requirements of paragraph (a), when the renewal survey is completed within three months before the expiry date of the existing certificate, the new certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to:
(1) for a passenger ship, a date not exceeding 12 months from the date of expiry of the existing certificate;
(2) for a cargo ship, a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing certificate;
(ii) when the renewal survey is completed after the expiry date of the existing certificate, the new certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to:
(1) for a passenger ship, a date not exceeding 12 months from the date of expiry of the existing certificate;
(2) for a cargo ship, a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing certificate;
(iii) when the renewal survey is completed more than three months before the expiry date of the existing certificate, the new certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to:
(1) for a passenger ship, a date not exceeding 12 months from the date of completion of the renewal survey;
(2) for a cargo ship, a date not exceeding five years from the date of completion of the renewal survey.

(c) If a certificate other than a Passenger Ship Safety Certificate is issued for a period of less than five years, the Administration may extend the validity of the certificate beyond the expiry date to the maximum period specified in paragraph (a), provided that the surveys referred to in regulations 8, 9 and 10 applicable when a certificate is issued for a period of 5 years are carried out as appropriate.

(d) If a renewal survey has been completed and a new certificate cannot be issued or placed on board the ship before the expiry date of the existing certificate, the person or organization authorized by the Administration may endorse the existing certificate and such a certificate shall be accepted as valid for a further period which shall not exceed 5 months from the expiry date.

(e) If a ship at the time when a certificate expires is not in a port in which it is to be surveyed, the Administration may extend the period of validity of the certificate but this extension shall be granted only for the purpose of allowing the ship to complete its voyage to the port in which it is to be surveyed, and then only in cases where it appears proper and reasonable to do so. No certificate shall be extended for a period longer than three months, and a ship to which an extension is granted shall not, on its arrival in the port in which it is to be surveyed, be entitled by virtue of such extension to leave that port without having a new certificate. When the renewal survey is completed, the new certificate shall be valid to:
(i) for a passenger ship, a date not exceeding 12 months from the date of expiry of the existing certificate before the extension was granted;
(ii) for a cargo ship, a date not exceeding 5 years from the date of expiry of the existing certificate before the extension was granted.

(f) A certificate issued to a ship engaged on short voyages which has not been extended under the foregoing provisions of this regulation may be extended by the Administration for a period of grace of up to one month from the date of expiry stated on it. When the renewal survey is completed, the new certificate shall be valid to:
(i) for a passenger ship, a date not exceeding 12 months from the date of expiry of the existing certificate before the extension was granted;
(ii) for a cargo ship, a date not exceeding 5 years from the date of expiry of the existing certificate before the extension was granted.

(g) In special circumstances, as determined by the Administration, a new certificate need not be dated from the date of expiry of the existing certificate as required by paragraphs (b)(ii), (e) or (f). In these special circumstances, the new certificate shall be valid to:
(i) for a passenger ship, a date not exceeding 12 months from the date of completion of the renewal survey;
(ii) for a cargo ship, a date not exceeding five years from the date of completion of the renewal survey.

(h) If an annual, intermediate or periodical survey is completed before the period specified in the relevant regulations then:
(i) the anniversary date shown on the relevant certificate shall be amended by endorsement to a date which shall not be more than three months later than the date on which the survey was completed;
(ii) the subsequent annual, intermediate or periodical survey required by the relevant regulations shall be completed at the intervals prescribed by these regulations using the new anniversary date;
(iii) the expiry date may remain unchanged provided one or more annual, intermediate or periodical surveys, as appropriate, are carried out so that the maximum intervals between the surveys prescribed by the relevant regulations are not exceeded.

(i) A certificate issued under regulation 12 or 13 shall cease to be valid in any of the following cases:
(i) if the relevant surveys and inspections are not completed within the periods specified under regulations 7(a), 8(a), 9(a) and 10(a);
(ii) if the certificate is not endorsed in accordance with the present regulations;
(iii) upon transfer of the ship to the flag of another State. A new certificate shall only be issued when the Government issuing the new certificate is fully satisfied that the ship is in compliance with the requirements of regulation 11(a) and (b). In the case of a transfer between Contracting Governments, if requested within three months after the transfer has taken place, the Government of the State whose flag the ship was formerly entitled to fly shall, as soon as possible, transmit to the Administration copies of the certificates carried by the ship before the transfer and, if available, copies of the relevant survey reports.”

Regulation 15. Form of certificates

The existing heading is replaced by the following:
Forms of certificates and records of equipment

The existing text is replaced by the following:

“The certificates and records of equipment shall be drawn up on the form corresponding to the models given in the appendix to the Annex to the present Convention. If the language used is neither English nor French, the text shall include a translation into one of these languages.”

Regulation 16. Posting up of certificates

The existing heading is replaced by the following:
Availability of certificates

The existing text is replaced by the following:

“The certificates issued under regulations 12 and 13 shall be readily available on board for examination at all times.”

Regulation 19. Control

The existing text is replaced by the following:

“(a) Every ship when in a port of another Contracting Government is subject to control by officers duly authorized by such Government in so far as this control is directed towards verifying that the certificates issued under regulation 12 or regulation 13 are valid.

(b) Such certificates, if valid, shall be accepted unless there are clear grounds for believing that the condition of the ship or of its equipment does not correspond substantially with the particulars of any of the certificates or that the ship and its equipment are not in compliance with the provisions of regulation 11(a) and (b).

(c) In the circumstances given in paragraph (b) or where a certificate has expired or ceased to be valid, the officer carrying out the control shall take steps to ensure that the ship shall not sail until it can proceed to sea or leave the port for the purpose of proceeding to the appropriate repair yard without danger to the ship or persons on board.

(d) In the event of this control giving rise to an intervention of any kind, the officer carrying out the control shall forthwith inform, in writing, the Consul or, in his absence, the nearest diplomatic representative of the State whose flag the ship is entitled to fly of all the circumstances in which intervention was deemed necessary. In addition, nominated surveyors or recognized organizations responsible for the issue of the certificates shall also be notified. The facts concerning the intervention shall be reported to the Organization.

(e) The port State authority concerned shall notify all relevant information about the ship to the authorities of the next port of call, in addition to parties mentioned in paragraph (d), if it is unable to take action as specified in paragraphs (c) and (d) or if the ship has been allowed to proceed to the next port of call.

(f) When exercising control under this regulation all possible efforts shall be made to avoid a ship being unduly detained or delayed. If a ship is thereby unduly detained or delayed it shall be entitled to compensation for any loss or damage suffered.”

Appendix

MODIFICATIONS AND ADDITIONS TO THE APPENDIX
TO THE ANNEX TO THE INTERNATIONAL CONVENTION
FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974

The existing forms of the Passenger Ship Safety Certificate, Cargo Ship Safety Construction Certificate, Cargo Ship Safety Equipment Certificate, Cargo Ship Safety Radiotelegraphy Certificate, Cargo Ship Safety Radiotelephony Certificate and Exemption Certificate contained in the Appendix of the Annex to the Convention are replaced by the following forms of certificates and records of equipment.

“FORM OF SAFETY CERTIFICATE FOR PASSENGER SHIPS
PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE
This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form P)

(Official Seal)

(State)
  for an / a short1 international voyage  

Issued under the provisions of the International Convention
for the Safety of Life at Sea, 1974,
as modified by the Protocol of 1988 relating thereto

under the authority of the Government of

  ..............................................................................................  
  (name of the State)  
by ..............................................................................................  
  (person or organization authorized)  

Particulars of ship2

Name of ship ......................................................................................................................

Distinctive number of letters ..........................................................................................

Port of registry ..................................................................................................................

Gross tonnage ....................................................................................................................

Sea areas in which ship is certified to operate (regulation IV/2) .................................

IMO Number3 .....................................................................................................................

Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced ...............................................
THIS IS TO CERTIFY:

1. That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation I/7 of the Convention.

2. That the survey showed that:
2.1. the ship complied with the requirements of the Convention as regards:
.1 the structure, main and auxiliary machinery, boilers and other pressure vessels;
.2 the watertight subdivision arrangements and details;
.3 the following subdivision load lines;

Subdivision load lines assigned and marked on the ship’s side amidships (regulation II-1/13) Freeboard To apply when the spaces in which passengers are carried inlude the following alternative spaces
C.1 .................. ..................................................
C.2 .................. ..................................................
C.3 .................. ..................................................

2.2. the ship complied with the requirements of the Convention as regards structural fire protection, fire safety systems and appliances and fire control plans;
2.3. the life-saving appliances and the equipment of the lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with the requirements of the Convention;
2.4. the ship was provided with a line-throwing appliance and radio installations used in life-saving appliances in accordance with the requirements of the Convention;
2.5. the ship complied with the requirements of the Convention as regards radio  installations;
2.6. the functioning of the radio installations used in life-saving appliances complied with the requirements of the Convention;
2.7. the ship complied with the requirements of the Convention as regards shipborne navigational equipment, means of embarkation for pilots and nautical publications;
2.8. the ship was provided with lights, shapes, means of making sound signals and distress signals, in accordance with the requirements of the Convention and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force;
2.9. in all other respects the ship complied with the relevant requirements of the Convention.

3. That an Exemption Certificate ha/has not1 been issued.

This certificate is valid until ............................................................................................

Issued at ......................................................................................................................................

(Place of issue of certificate)

.......................................   ......................................................
(Date of issue)   (Signature of authorized official issuing the certificate)

(Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate)

Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation I/14(d) applies

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until ...............................................................................................................................

  Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation I/14(e) or I/14(f) applies

This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e)/I/14(f)1 of the Convention, be accepted as valid until .................................................................................................

  Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)


1 Delete as appropriate.
2 Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally in boxes.
3 In accordance with resolution A.600(15) – IMO Ship Identification Number Scheme, this information may be included voluntarily.

RECORD OF EQUIPMENT FOR THE PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE (FORM P)
This Record shall be permanently attached to the Passenger Ship Safety Certificate
RECORD ON EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974,
AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO

1 Particulars of ship

Name of ship ....................................................................................................................

Distinctive number or letters ........................................................................................

Number of passengers for which certified .................................................................

Minimum number of persons with required qualifications to operate the radio installations .....
..................................................................................................................

2 Details of life-saving appliances

1 Total number of persons for which life-saving appliances are provided

...................................

  Port side Starboard side
2 Total number of lifeboats ............... ...............
2.1 Total number of persons accommodated by them ............... ...............
2.2 Number of partially enclosed lifeboats (regulation III/42) ............... ...............
2.3 Number of self-righting partially enclosed lifeboats (regulation III/43) ............... ...............
2.4 Number of totally enclosed lifeboats (regulation III/44) ............... ...............
2.5 Other lifeboats ............... ...............
2.5.1 Number ............... ...............
2.5.2 Type ............... ...............
3 Number of motor lifeboats (included in the total lifeboats shown above) ...................................
3.1 Number of lifeboats fitted with searchlights ...................................
4 Number of rescue boats ...................................
4.1 Number of boats which are included in the total lifeboats shown above ...................................
5 Liferafts ...................................
5.1 Those for which approved launching appliances are required: ...................................
5.1.1 Number of liferafts ...................................
5.1.2 Number of persons accommodated by them ...................................
5.2 Those for which approved launching appliances are not required ...................................
5.2.1 Number of liferafts ...................................
5.2.2 Number of persons accommodated by them ...................................
6 Buoyant apparatus ...................................
6.1 Number of apparatus ...................................
6.2 Number of persons capable of being supported ...................................
7 Number of lifebuoys ...................................
8 Number of lifejackets ...................................
9 Immersion suits ...................................
9.1 Total number ...................................
9.2 Number of suits complying with the requirements for lifejackets ...................................
10 Number of thermal aids1 ...................................
11 Radio installations used in life-saving appliances ...................................
11.1 Number of radar transponders ...................................
11.2 Number of two-way VHF radiotelephone apparatus ...................................

3 Details of radio facilities

  Item Actual provision
1 Primary systems ...................................
1.1 VHF radio installation ...................................
1.1.1 DSC encoder ...................................
1.1.2 DSC watch receiver ...................................
1.1.3 Radiotelephony ...................................
1.2 MF radio installation ...................................
1.2.1 DSC encoder ...................................
1.2.2 DSC watch receiver ...................................
1.2.3 Radiotelephony ...................................
1.3 MF/HF radio installation ...................................
1.3.1 DSC encoder ...................................
1.3.2 DSC watch receiver ...................................
1.3.3 Radiotelephony ...................................
1.3.4 Direct-printing radiotelegraphy ...................................
1.4 INMARSAT ship earth station ...................................
2 Secondary means of alerting ...................................
3 Facilities for reception of maritime safety information ...................................
3.1 NAVTEX receiver ...................................
3.2 EGC receiver ...................................
3.3 HF direct-printing radiotelegraph receiver ...................................
4 Satellite EPIRB ...................................
4.1 COSPAS–SARSAT ...................................
4.2 INMARSAT ...................................
5 VHF EPIRB ...................................
6 Ship’s radar transponder ...................................
7 Radiotelephone distress frequency watch receiver on 2,182 kHz2 ...................................
8 Device for generating the radiotelephone alarm signal on 2,182 kH3 ...................................

4 Methods used to ensure availability of radio facilities (Regulations IV/15.6 and 15.7)
4.1 Duplication of equipment ......................................................................................
4.2 Shore-based maintenance ......................................................................................
4.3 At-sea maintenance capability ..............................................................................

5 Ships constructed before 1 February 1995 which do not comply with all the applicable requirements of Chapter IV of the Convention as amended in 19884

  Requirements of regulations Actual provision
Hours of listening by operator ....................... ................
Number of operators ....................... ................
Whether auto alarm fitted ....................... ................
Whether main installation fitted ....................... ................
Whether reserve installation fitted ....................... ................
Whether main and reserve transmitters electrically separated or combined ....................... ................

6 Ships constructed before 1 February 1992 which do not comply with all the applicable requirements of Chapter III of the Convention as amended in 19885

  Actual provision
Radiotelegraph installation for lifeboat ................
Portable radio apparatus for survival craft ................
Survival craft EPIRB (121.5 MHz and 243.0 MHz) ................
Two-way radiotelephone apparatus ................

THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects

Issued at .....................................................................................................................................

(Place of issue of the Record)

.......................................   .....................................................
(Date of issue)   (Signature of duly authorized official issuing the Record)

(Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate)


1 Excluding those required by regulations III/38.5.1.24, III/41.8.31 and III/47.2.2.13.
2 Unless another date is determined by the Maritime Safety Committee, this item need not be reproduced on the record attached to certificates issued after 1 February 1999.
3 This item need not be reproduced on the record attached to certificates issued after 1 February 1999.
4 This section need not be reproduced on the record attached to certificates issued after 1 February 1999.
5 This section need not be reproduced on the record attached to certificates issued after 1 February 1995.

FORM OF SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE FOR CARGO SHIPS
CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE

(Official Seal)

(State)

Issued under the provisions of the International Convention
for the Safety of Life at Sea, 1974,
as modified by the Protocol of 1988 relating thereto

under the authority of the Government of

  ..............................................................................................  
  (name of the State)  
by ..............................................................................................  
  (person or organization authorized)  

Particulars of ship1

Name of ship ......................................................................................................................

Distinctive number or letters ..........................................................................................

Port of registry ..................................................................................................................

Gross tonnage ....................................................................................................................

Deadweight of ship (metric tons)2 ..................................................................................

IMO Number3 .....................................................................................................................

Type of ship4
Oil tanker
Chemical tanker
Gas carrier
Cargo ship other than any of the above

Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced ...............................................
THIS IS TO CERTIFY:

1. That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation I/10 of the Convention.

2. That the survey showed that the condition of the structure, machinery and equipment as defined in the above regulation was satisfactory and that the ship complied with the relevant requirements of chapter II-1 and II-2 of the Convention (other than those relating to fire safety systems and appliances and fire control plans).

3. That the last two inspections of the outside of the ship’s bottom took place on ................................ [date] and ................................ [date].

4. That an Exemption Certificate has/has not4 been issued.

This certificate is valid until ........................................5 subject to the annual and intermediate surveys and inspections of the outside of the ship’s bottom in accordance with regulation I/10 of the Convention.

Issued at ......................................................................................................................................

(Place of issue of certificate)

.......................................   ......................................................
(Date of issue)   (Signature duly of authorized official issuing the certificate)

(Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate)


1 Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally in boxes.
2 For oil tankers, chemical tankers and gas carriers only.
3 In accordance with resolution A.600(15) – IMO Ship Identification Number Scheme, this information may be included voluntarily.
4 Delete as appropriate.
5 Insert the date of expiry as specified by the Administration in accordance with regulation I/14(a) of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date as defined in regulation I/2(n) of the Convention, unless amended in accordance with regulation I/4(h).

ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND INTERMEDIATE SURVEYS

THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/10 of the Convention, this ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Annual survey: Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual/Intermediate1 survey: Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual/Intermediate1 survey: Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual survey: Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual/intermediate survey in accordance with regulation I/14(h)(iii)

THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/intermediate1 survey in accordance with regulation I/14(h)(iii) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

  Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement for inspections of the outside of the ship’s bottom2

THIS IS TO CERTIFY that, at an inspection required by regulation I/10 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

First inspection: Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Second inspection: Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years when regulation I/14(c) applies

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(c) of the Convention, be accepted as valid until .................................................................................................................... [Date]

  Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation I/14(d) applies

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until .................................................................................................................... [Date]

  Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation I/14(e) or I/14(f) applies

This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e)/l/14(f)1 of the Convention, be accepted as valid until ...................................................................................... [Date]

  Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement for advancement of anniversary date where regulation I/14(h) applies

In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is ..........................................................................................................................................

  Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is ..........................................................................................................................................

  Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)


1 Delete as appropriate.
2 Provision may be made for additional inspections.

FORM OF SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE FOR CARGO SHIPS
CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE
This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form E)

(Official Seal)

(State)

Issued under the provisions of the International Convention
for the Safety of Life at Sea, 1974,
as modified by the Protocol of 1988 relating thereto

under the authority of the Government of

  ..............................................................................................  
  (name of the State)  
by ..............................................................................................  
  (person or organization authorized)  

Particulars of ship1

Name of ship ......................................................................................................................

Distinctive number or letters ..........................................................................................

Port of registry ..................................................................................................................

Gross tonnage ....................................................................................................................

Deadweight of ship (metric tons)2 ..................................................................................

Length of ship (regulation III/3.10) .................................................................................

IMO Number3 .....................................................................................................................

Type of ship4
Oil tanker
Chemical tanker
Gas carrier
Cargo ship other than any of the above

Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced ...............................................
THIS IS TO CERTIFY:

1. That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation 1/8 of the Convention.

2. That the survey showed that:
2.1 the ship complied with the requirements of the Convention as regards fire safety systems and appliances and fire control plans;
2.2 the life-saving appliances and the equipment of lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with the requirements of the Convention;
2.3 the ship was provided with a line-throwing appliance and radio installations used in life-saving appliances in accordance with the requirements of the Convention;
2.4 the ship complied with the requirements of the Convention as regards shipborne navigational equipment, means of embarkation for pilots and nautical publications;
2.5 the ship was provided with lights, shapes, means of making sound signals and distress signals in accordance with the requirements of the Convention and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force;
2.6 in all other respects the ship complied with the relevant requirements of the Convention.

3. That the ship operates in accordance with regulation III/26.1.1.1 within the  limits of the trade area ..............................................................................................................

4. That an Exemption Certificate has/has not4 been issued.

This certificate is valid until ..................................................5 subject to the annual and periodical surveys in accordance with regulation I/8 of the Convention.

Issued at ......................................................................................................................................

(Place of issue of certificate)

.......................................   ......................................................
(Date of issue)   (Signature of authorized official issuing the certificate)

(Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate)


1 Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally in boxes.
2 For oil tankers, chemical tankers and gas carriers only.
3 In accordance with resolution A.600(15) – IMO Ship Identification Number Scheme, this information may be included voluntarily.
4 Delete as appropriate.
5 Insert the date of expiry as specified by the Administration in accordance with regulation I/14(a) of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date as defined in regulation I/2(n) of the Convention, unless amended in accordance with regulation I/14(h).

ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND PERIODICAL SURVEYS

THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/8 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Annual survey: Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual/Periodical1 survey: Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual/Periodical1 survey: Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual survey: Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual/periodical survey in accordance with regulation I/14(h)(iii)

THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/periodical1 survey in accordance with regulation I/14(h)(iii) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

  Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years when regulation I/14(c) applies

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(c) of the Convention, be accepted as valid until ...............................................................................................................................

  Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation I/14(d) applies

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until ...............................................................................................................................

  Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation I/14(e) or I/14(f) applies

This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e)/l/14(f)1 of the Convention, be accepted as valid until .................................................................................................

  Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement for advancement of anniversary date where regulation I/14(h) applies

In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is ..........................................................................................................................................

  Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is ..........................................................................................................................................

  Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)


1 Delete as appropriate.

RECORD OF EQUIPMENT FOR THE CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE (FORM E)
This Record shall be permanently attached to the Cargo Ship Safety Equipment Certificate
RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974,
AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO

1. Particulars of ship

Name of ship ..................................................................................................................

Distinctive number or letters ......................................................................................

2. Details of life-saving appliances

1 Total number of persons for which life-saving appliances are provided

...................................

    Port side Starboard side
2 Total number of lifeboats ............... ...............
2.1 Total number of persons accommodated by them ............... ...............
2.2 Number of self-righting partially enclosed lifeboats (regulation III/43) ............... ...............
2.3 Number of totally enclosed lifeboats (regulation III/44) ............... ...............
2.4 Number of lifeboats with a self-contained air support system (regulation III/45) ............... ...............
2.5 Number of fire-protected lifeboats (regulation III/46) ............... ...............
2.6 Other lifeboats ............... ...............
2.6.1 Number ............... ...............
2.6.2 Type ............... ...............
2.7 Number of freefall lifeboats

...................................

2.7.1 Totally enclosed (regulation III/44)

...................................

2.7.2 Self-contained (regulation III/45)

...................................

2.7.3 Fire-protected (regulation III/46)

...................................

3 Number of motor lifeboats (included in the total lifeboats shown above)

...................................

3.1 Number of lifeboats fitted with searchlights

...................................

4 Number of rescue boats

...................................

4.1 Number of boats which are included in the total lifeboats shown above

...................................

5 Liferafts

...................................

5.1 Those for which approved launching appliances are required

...................................

5.1.1 Number of liferafts

...................................

5.1.2 Number of persons accommodated by them

...................................

5.2 Those for which approved launching appliances arc not required

...................................

5.2.1 Number of liferafts

...................................

5.2.2 Number of persons accommodated by them

...................................

5.3 Number of liferafts required by regulation III/26.1.4

...................................

6 Number of lifebuoys

...................................

7 Number of lifejackets

...................................

8 Immersion suits

...................................

8.1 Total number

...................................

8.2 Number of suits complying with the requirements for lifejackets

...................................

9 Number of thermal protective aids1

...................................

10 Radio installations used in life-saving appliances

...................................

10.1 Number of radar transponders

...................................

10.2 Number of two-way VHP radiotelephone apparatus

...................................

3. Ships constructed before 1 February 1992 which do not fully comply with the applicable requirements of chapter III of the Convention as amended in 19882

  Actual provision
Radiotelegraph installation for lifeboat .............................
Portable radio apparatus for survival craft .............................
Survival craft EPIRB (121.5 MHz and 243.0 MHz) .............................
Two-way radiotelephone apparatus .............................

THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects

Issued at ......................................................................................................................................

(Place of issue of the Record)

.......................................   ......................................................
(Date of issue)   (Signature of duly authorized official issuing the Record)

(Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate)


1 Excluding those required by regulations III/38.5.1.24, III/41.8.31 and III/47.2.2.13.
2 This section need not be reproduced on the record attached to certificates issued after 1 February 1995.

FORM OF SAFETY RADIO CERTIFICATE FOR CARGO SHIPS
CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE
This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment of Radio Facilities (Form R)

(Official Seal)

(State)

Issued under the provisions of the International Convention
for the Safety of Life at Sea, 1974,
as modified by the Protocol of 1988 relating thereto

under the authority of the Government of

  ..............................................................................................  
  (name of the State)  
by ..............................................................................................  
  (person or organization authorized)  
Particulars of ship1

Name of ship ......................................................................................................................

Distinctive number or letters ................................................................................................

Port of registry ..................................................................................................................

Gross tonnage .........................................................................................................................

Sea areas in which ship is certified to operate (regulation IV/2) .................................

IMO Number2 .....................................................................................................................

Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced ...............................................
THIS IS TO CERTIFY:

1. That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation I/9 of the Convention.

2. That the survey showed that:
2.1 the ship complied with the requirements of the Convention as regards radio installations;
2.2 the functioning of the radio installations used in life-saving appliances complied with the requirements of the Convention;

3. That an Exemption Certificate has/has not3 been issued.

This certificate is valid until ..............................................4 subject to the periodical surveys in accordance with regulation I/9 of the Convention.

Issued at ......................................................................................................................................

(Place of issue of certificate)

.......................................   ......................................................
(Date of issue)   (Signature of authorized official issuing the certificate)

(Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate)


1 Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally in boxes.
2 In accordance with resolution A. 600(15) – IMO Ship Identification Number Scheme, this information may be included voluntarily.
3 Delete as appropriate.
4 Insert the date of expiry as specified by the Administration in accordance with regulation I/14(a) of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date as defined in regulation I/2(n) of the Convention, unless amended in accordance with regulation I/14(h).

ENDORSEMENT FOR PERIODICAL SURVEYS

THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/9 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Periodical survey: Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Periodical survey: Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Periodical survey in accordance with regulation I/14(h)(iii)

THIS IS TO CERTIFY that, at a periodical survey in accordance with regulation I/14(h)(iii) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

  Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years when regulation I/14(c) applies

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(c) of the Convention, be accepted as valid until ...............................................................................................................................

  Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation I/14(d) applies

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until ...............................................................................................................................

  Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation I/14(e) or I/14(f) applies

This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e)/l/14(f)1 of the Convention, be accepted as valid until .................................................................................................

  Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement for advancement of anniversary date where regulation I/14(h) applies

In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is ..........................................................................................................................................

  Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)


1 Delete as appropriate.

RECORD OF EQUIPMENT FOR THE CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE (FORM R)
This Record shall be permanently attached to the Cargo Ship Safety Radio Certificate
RECORD OF EQUIPMENT OF RADIO FACILITIES FOR COMPLIANCE
WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO

1. Particulars of ship

Name of ship ....................................................................................................................

Distinctive number or letters ........................................................................................

Minimum number of persons with required qualifications to operate the radio installations ....
...................................................................................................................

2. Details of radio facilities

  Item  Actual provision
1 Primary systems ...............................
1.1 VHF radio installation: ...............................
1.1.1 DSC encoder ...............................
1.1.2 DSC watch receiver ...............................
1.1.3 Radiotelephony ...............................
1.2 MF radio installation: ...............................
1.2.1 DSC encoder ...............................
1.2.2 DSC watch receiver ...............................
1.1.3 Radiotelephony ...............................
1.3 MF/HF radio installation: ...............................
1.3.1 DSC encoder ...............................
1.3.2 DSC watch receiver ...............................
1.3.3 Radiotelephony ...............................
1.3.4 Direct-printing telegraphy ...............................
1.4 INMARSAT ship earth station ...............................
2 Secondary means of alerting ...............................
3 Facilities for reception of maritime safety information ...............................
3.1 NAVTEX receiver ...............................
3.2 EGC receiver ...............................
3.3 HF direct-printing radiotelegraph receiver ...............................
4 Satellite EPIRB ...............................
4.1 COSPAS-SARSAT ...............................
4.2 INMARSAT ...............................
5 VHF EPIRB ...............................
6 Ship’s radar transponder ...............................
7 Radiotelephone distress frequency watch receiver on 2,182 kHz1 ...............................
8 Device for generating the radiotelephone alarm signal on 2,182 kHz2 ...............................

3. Methods used to ensure availability of radio facilities (regulations IV/15.6 and 15.7)
3.1 Duplication of equipment ......................................................................................
3.2 Shore-based maintenance ......................................................................................
3.3 At-sea maintenance capability ..............................................................................

4. Ships constructed before 1 February 1995 which do not comply with all the applicable requirements of chapter IV of the Convention as amended in 19883
4.1 For ships required to be fitted with radiotelegraphy in accordance with the Convention in force prior to 1 February 1992.

  Requirements of regulations Actual provision
Hours of listening by operator ........................ ........................
Number of operators ........................ ........................
Whether auto alarm fitted ........................ ........................
Whether main installation fitted ........................ ........................
Whether reserve installation fitted ........................ ........................
Whether main and reserve transmitters electrically separated or combined ........................ ........................

4.2 For ships required to be fitted with radiotelephony in accordance with the Convention in force prior to 1 February 1992.
  Requirements of regulations Actual provision
Hours of listening ........................ ........................
Number of operators ........................ ........................

THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects

Issued at ......................................................................................................................................

(Place of issue of the Record)

.......................................   ......................................................
(Date of issue)   (Signature of duly authorized official issuing the Record)

(Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate)


1 Unless another date is determined by the Maritime Safety Committee, this item need not be reproduced on the record attached to certificates issued after 1 February 1999.
2 This item need not be reproduced on the record attached to certificates issued after 1 February 1999.
3 This section need not be reproduced on the record attached to certificates issued after 1 February 1999.

FORM OF SAFETY CERTIFICATE FOR CARGO SHIPS
CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE
This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form C)

(Official Seal)

(State)

Issued under the provisions of the International Convention
for the Safety of Life at Sea, 1974,
as modified by the Protocol of 1988 relating thereto

under the authority of the Government of

  ..............................................................................................  
  (name of the State)  
by ..............................................................................................  
  (person or organization authorized)  

Particulars of ship1

Name of ship ......................................................................................................................

Distinctive number or letters ................................................................................................

Port of registry ...............................................................................................................................

Gross tonnage .........................................................................................................................

Deadweight of ship (metric tons)2 ..................................................................................

Length of ship (regulation III/3.10) ......................................................................................

Sea areas in which ship is certified to operate (regulation IV/2) .................................

IMO Number3 .....................................................................................................................

Type of ship4
Oil tanker
Chemical tanker
Gas carrier
Cargo ship other than any of the above

Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for an alteration or modification of a major character was commenced ...............................................
THIS IS TO CERTIFY:

1. That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulations I/8, I/9 and I/10 of the Convention.

2. That the survey showed that:
2.1 the condition of the structure, machinery and equipment as defined in regulation I/10 was satisfactory and the ship complied with the relevant requirements of chapter II-1 and chapter II-2 of the Convention (other than those relating to fire safety systems and appliances and fire control plans);
2.2 The last two inspections of the outside of the ship’s bottom took place on ......................................................... and ......................................................... [dates].
2.3 the ship complied with the requirements of the Convention as regards fire safety systems and appliances and fire control plans;
2.4 the life-saving appliances and the equipment of the lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with the requirements of the Convention;
2.5 the ship was provided with a line-throwing appliance and radio installations used in life-saving appliances in accordance with the requirements of the Convention;
2.6 the ship complied with the requirements of the Convention as regards radio installations;
2.7 the functioning of the radio installation used in life-saving appliances complied with the requirements of the Convention;
2.8 the ship complied with the requirements of the Convention as regards shipborne navigational equipment, means of embarkation for pilots and nautical publications;
2.9 the ship was provided with lights, shapes, means of making sound signals and distress signals in accordance with the requirements of the Convention and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force;

2.10 in all other respects the ship complied with the relevant requirements of the Convention.

3. That the ship operates in accordance with regulation III/26.1.1.1 within the limits of the trade area.

4. That an Exemption Certificate has/has not4 been issued.

This certificate is valid until ......................................5 subject to the annual, intermediate and periodical surveys and inspections of the outside of the ship’s bottom in accordance with regulations I/8, I/9 and I/10 of the Convention.

Issued at ......................................................................................................................................

(Place of issue of certificate)

.......................................   ......................................................
(Date of issue)   (Signature of authorized official issuing the certificate)

(Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate)


1 Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally in boxes.
2 For oil tankers, chemical tankers and gas carriers only.
3 In accordance with resolution A.600(15) – IMO Ship Identification Number Scheme, this information may be included voluntarily.
4 Delete as appropriate.
5 Insert the date of expiry as specified by the Administration in accordance with regulation I/14(a) of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date as defined in regulation I/2(n) of the Convention, unless amended in accordance with regulation I/14(h).

ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND INTERMEDIATE SURVEYS RELATING TO STRUCTURE, MACHINERY AND EQUIPMENT REFERRED TO IN PARAGRAPH 2.1 OF THIS CERTIFICATE

THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/10 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Annual survey: Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual/Intermediate1 survey: Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual survey: Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual/intermediate survey in accordance with regulation I/14(h)(iii)

THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/intermediate1 survey in accordance with regulations I/10 and I/14(h)(iii) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

  Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement for inspections of the outside of the ship’s bottom2

THIS IS TO CERTIFY that, at an inspection required by regulation I/10 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

First inspection: Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Second inspection: Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement for annual and periodical surveys relating to life-saving appliances and other equipment referred to in paragraphs 2.3, 2.4, 2.5, 2.8 and 2.9 of this certificate

THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/8 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Annual survey: Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual/Periodical1 survey: Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual/Periodical1 survey: Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual survey: Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual/periodical survey in accordance with regulation I/14(h)(iii)

THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/periodical1 survey in accordance with regulations I/8 and I/14(h)(iii) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

  Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement for periodical surveys relating to radio installations referred to in paragraphs 2.6 and 2.7 of this certificate

THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/9 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Periodical survey: Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Periodical survey: Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Periodical survey: Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Periodical survey in accordance with regulation I/14(h)(iii)

THIS IS TO CERTIFY that, at a periodical survey in accordance with regulations I/9 and I/14(h)(iii) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

  Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement to extend the Certificate if valid for less than 5 years where regulation I/14(c) applies

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(c) of the Convention, be accepted as valid until ...............................................................................................................................

  Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation I/14(d) applies

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until ...............................................................................................................................

  Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation I/14(e) or I/14(f) applies

This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e)/l/14(f)1 of the Convention, be accepted as valid until .................................................................................................

  Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement for advancement of anniversary date where regulation I/14(h) applies

In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is ..........................................................................................................................................

  Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is ..........................................................................................................................................

  Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)


1 Delete as appropriate.
2 Provision may be made for additional inspections.

RECORD OF EQUIPMENT FOR THE CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE (FORM C)
This Record shall be permanently attached to the Cargo Ship Safety Certificate
RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974,
AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO

1. Particulars of ship

Name of ship ....................................................................................................................

Distinctive number or letters ........................................................................................

Minimum number of persons with required qualifications to operate the radio installations ....
...................................................................................................................

2. Details of life-saving appliances

1 Total number of persons for which life-saving appliances are provided

..................................

    Port side Starboard side
2 Total number of lifeboats ............... ...............
2.1 Total number of persons accommodated by them ............... ...............
2.2 Number of self-righting partially enclosed lifeboats (regulation III/43) ............... ...............
2.3 Number of totally enclosed lifeboats (regulation III/44) ............... ...............
2.4 Number of lifeboats with a self-contained air support system (regulation III/45) ............... ...............
2.5 Number of fire-protected lifeboats (regulation III/46) ............... ...............
2.6 Other lifeboats ............... ...............
2.6.1 Number ............... ...............
2.6.2 Type ............... ...............
2.7 Number of freefall lifeboats

..................................

2.7.1 Totally enclosed (regulation III/44)

..................................

2.7.2 Self-contained (regulation III/45)

..................................

2.7.3 Fire-protected (regulation III/46)

..................................

3 Number of motor lifeboats (included in the total lifeboats shown above) ..................................
3.1 Number of lifeboats fitted with searchlights ..................................
4 Number of rescue boats ..................................
4.1 Number of boats which are included in the total lifeboats shown above ..................................
5 Liferafts ..................................
5.1 Those for which approved launching appliances are required ..................................
5.1.1 Number of liferafts ..................................
5.1.2 Number of persons accommodated by them ..................................
5.2 Those for which approved launching apparatus are not required ..................................
5.2.1 Number of liferafts ..................................
5.2.2 Number of persons accommodated by them ..................................
5.3 Number of liferafts required by regulation III/26.1.4 ..................................
6 Number of lifebuoys ..................................
7 Number of lifejackcets ..................................
8 Immersion suits ..................................
8.1 Total number ..................................
8.2 Number of suits complying with the requirements for lifejackets ..................................
9 Number of thermal protective aids1 ..................................
10 Radio installations used in life-saving appliances ..................................
10.1 Number of radar transponders ..................................
10.2 Number of two-way VHP radiotelephone apparatus ..................................

3. Details of radio facilities

  Item Actual provision
1 Primary systems ..........................
1.1 VHF radio installation: ..........................
1.1.1 DSC encoder ..........................
1.1.2 DSC watch receiver ..........................
1.1.3 Radiotelephony ..........................
1.2 MF radio installation: ..........................
1.2.1 DSC encoder ..........................
1.2.2 DSC watch receiver ..........................
1.2.3 Radiotelephony ..........................
1.3 MF/HF radio installation: ..........................
1.3.1 DSC encoder ..........................
1.3.2 DSC watch receiver ..........................
1.3.3 Radiotelephony ..........................
1.3.4 Direct-printing telegraphy ..........................
1.4 INMARSAT ship earth station ..........................
2 Secondary means of alerting ..........................
3 Facilities for reception of maritime safety information ..........................
3.1 NAVTEX receiver ..........................
3.2 EGC receiver ..........................
3.3 HF direct-printing radiotelegraph receiver ..........................
4 Satellite EPIRB ..........................
4.1 COSPAS/SARSAT ..........................
4.2 INMARSAT ..........................
5 VHF EPIRB ..........................
6 Ship’s radar transponder ..........................
7 Radiotelephone distress frequency watch receiver on 2,182 kHz2 ..........................
8 Device for generating the radiotelephone alarm signal on 2,182 kHz3 ..........................

4. Methods used to ensure availability of radio facilities (regulations IV/15.6 and 15.7)
4.1 Duplication of equipment ......................................................................................
4.2 Shore-based maintenance ......................................................................................
4.3 At-sea maintenance capability ..............................................................................

5. Ships constructed before 1 February 1995 which do not comply with all the applicable requirements of chapter IV of the Convention as amended in 19884
5.1 For ships required to be fitted with radiotelegraphy in accordance with the Convention in force prior to 1 February 1992

  Requirements of regulations Actual provision
Hours of listening by operator ......................... ..........................
Number of operators ......................... ..........................
Whether auto alarm fitted ......................... ..........................
Whether main installation fitted ......................... ..........................
Whether reserve installation fitted ......................... ..........................
Whether main and reserve transmitters electrically separated or combined ......................... ..........................

5.2 For ships required to be fitted with radiotelephony in accordance with the Convention in force prior to 1 February 1992
  Requirements of regulations Actual provision
Hours of listening ......................... ..........................
Number of operators ......................... ..........................

6. Ships constructed before 1 February 1992 which do not fully comply with the applicable requirements of chapter III of the Convention as emended in 19885

  Actual provision
Radiotelegraph installation for lifeboat ..........................
Portable radio apparatus for survival craft ..........................
Survival craft EPIRB (121.5 MHz and 243.0 MHz) ..........................
Two-way radiotelephone apparatus ..........................

THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects

Issued at ......................................................................................................................................

(Place of issue of the Record)

.......................................   ......................................................
(Date of issue)   (Signature of duly authorized official issuing the Record)

(Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate)

1 Excluding those required by regulations III/38.5.1.24, III/41.8.31 and IIII/47.2.2.13.
2 Unless another date is determined by the Maritime Safety Committee, this item need not be reproduced on the record attached to certificates issued after 1 February 1999.
3 This item need not be reproduced on the record attached to certificates issued after 1 February 1999.
4 This section need not be reproduced on the record attached to certificates issued after 1 February 1999.
5 This section need not be reproduced on the record attached to certificates issued after 1 February 1995.


FORM OF EXEMPTION CERTIFICATE
EXEMPTION CERTIFICATE

(Official Seal)

(State)

Issued under the provisions of the International Convention
for the Safety of Life at Sea, 1974,
as modified by the Protocol of 1988 relating thereto

under the authority of the Government of

  ..............................................................................................  
  (name of the State)  
by ..............................................................................................  
  (person or organization authorized)  
Particulars of ship1

Name of ship ......................................................................................................................

Distinctive number or letters ................................................................................................

Port of registry ...............................................................................................................................

Gross tonnage .........................................................................................................................

IMO Number2 ..................................................................................................................... THIS IS TO CERTIFY:

That the ship is, under the authority conferred by regulation ................................. of the Convention, exempted from the requirements of .................................................... ..................................................................................................................... of the Convention.

Conditions, if any, on which the Exemption Certificate is granted: ........................... .......................................................................................................................................................

Voyages, if any, for which the Exemption Certificate is granted: ............................... .......................................................................................................................................................

This certificate is valid until ............................................................. subject to the ................................................................................................................................... Certificate, to which this certificate is attached, remaining valid.

Issued at ......................................................................................................................................

(Place of issue of certificate)

.......................................   ......................................................
(Date of issue)   (Signature of authorized official issuing the certificate)

(Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate)

Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where regulation I/14(c) applies

This certificate shall, in accordance with regulation I/14(c) of the Convention, be accepted as valid until ....................................... subject to the ....................................... Certificate, to which this certificate is attached, remaining valid.

  Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation I/14(d) applies

This certificate shall, in accordance with regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until ................................ subject to the ................................ Certificate, to which this certificate is attached, remaining valid.

  Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation I/14(e) or I/14(f) applies

This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e)/l/14(f)3 of the Convention, be accepted as valid until ......................... subject to the ......................... Certificate, to which this certificate is attached, remaining valid.

  Signed: .......................................................
  (Signature of authorized official)
  Place: ..........................................................
  Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

1Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally in boxes.
2 In accordance with resolution A.600(15) – IMO Ship Identification Number Scheme, this information may be included voluntarily.
3 Delete as appropriate.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json