Teksti suurus:

Riigipiiri seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.07.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 51, 350

Riigipiiri seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 11.06.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 2. juuli 2003. a otsusega nr 429

Riigipiiri seaduses (RT I 1994, 54, 902; 1997, 77, 1315; 1999, 25, 365; 2000, 86, 550; 2001, 23, 126; 2002, 58, 363; 63, 387; 90, 516; 102, 599; 2003, 23, 138; 26, 156) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Käesolev seadus sätestab Eesti riigipiiri mõiste, riigipiiri asukoha määramise ja tähistamise, piirirežiimi ning vastutuse piirirežiimi rikkumise ja riigipiiri ebaseadusliku ületamise eest.»;

2) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Riigipiir tähistatakse:
1) maismaal alaliste piirimärkidega;
2) piiriveekogul ujuvate piirimärkidega, talvel jääle ajutiselt paigaldatavate piirimärkidega.»;

3) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Linnas või muus asulas kehtestatakse piiririba vastavalt vajadusele.»;

4) paragrahv 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 7. Riigipiiri hooldamine

(1) Vabariigi Valitsus kehtestab vastavalt riikidevahelistele lepingutele piirimärkide ja piirirajatiste hooldamise korra.

(2) Riigipiiri valvamiseks on piirivalvel õigus paigaldada piirivalve tegevuspiirkonnas, sealhulgas piiripunktide territooriumidele, riigipiiri kontrollimist ja piirirežiimi tagamist hõlbustavaid märke, viitasid ja tähiseid.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud märkide, viitade ja tähiste kuju, konstruktsioonid, elemendid, mõõtmed ning paigaldamise korra kehtestab siseminister.»;

5) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) ujuvvahendite (edaspidi laevad) territoriaal- ja sisemerre, samuti piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise, nendes liikumise ja viibimise ning nendest väljumise kord;»;

6) paragrahvi 9 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «Vabariigi Valitsuse poolt rahvusvaheliseks liikluseks avatud»;

7) paragrahvi 9 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

8) seadust täiendatakse §-ga 91 järgmises sõnastuses:

« § 91. Piirilt tagasi saatmine

(1) Välisriigist piiripunkti saabunud isikud, transpordivahendid ja kaup, kellele või millele piiriületamise luba ei antud, samuti ebaseaduslikult riigipiiri ületanud isikud peetakse kinni ja saadetakse seaduste ning riikidevaheliste lepingutega ettenähtud korras tagasi riiki, kust või mille kaudu nad Eestisse saabusid või toimetati.

(2) Piirilt tagasisaatmise korraldab ja kulud kannab vedaja, kes transportis või kelle esindaja transportis piiripunkti isiku, transpordivahendi ja kauba, kelle või mille piiriületuseks luba ei antud.»;

9) paragrahvi 10 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Piiripunkt on rahvusvaheliseks liikluseks avatud maanteelõigu või veekogu, raudtee- või lennujaama, jõe-, järve- või meresadama ehitise ja territooriumi piiratud ja tähistatud osa, kus toimub piiri- ning muu piiriületamisega seotud kontroll.

(2) Piiripunktide ehitamise, rekonstrueerimise ja hooldamise sadamates, lennu- ja raudteejaamades korraldab vastava rajatise omanik või valdaja kooskõlastatult piirivalve ja tolliga. Maanteedel või veekogu osal asuvate piiripunktide ehitamise ja haldamise korraldab Rahandusministeerium.»;

10) paragrahvi 10 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) Piirivalvel on õigus saada sadamas, lennujaamas ja raudteejaamas nende valdajalt piiripunkti tegevuseks vajalikud tööohutus- ja töötervishoiukohased ruumid tasuta kasutamiseks ning tähistatud ja piiratud kontrolliala ning kaikoha piirivalve laevale. Maantee piiripunkti majandamise kulud kannab Tolliamet.

(4) Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktide loetelu kehtestab Vabariigi Valitsus.»;

11) paragrahvi 11 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 11. Piirikontroll

(1) Riigipiiri ületamisel või üle riigipiiri toimetamisel kuuluvad piirikontrolli alla kõik isikud, sõidukid, kaubad ja muud materiaalsed väärtused. Piirikontroll seisneb isikute ja sõidukite dokumentide kontrollis, tollikontrollis ning vastavalt vajadusele turvakontrollis, sanitaar-, veterinaar- või fütosanitaarkontrollis ning teistes välislepingute ja Eesti õigusaktidega kehtestatud kontrolli liikides.»;

12) paragrahvi 11 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 14 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 14. Sisenemine sisemerre, sadamasse ja piiriveekogusse»;

14) paragrahvi 14 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise korra;»;

15) paragrahvi 14 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 14 lõikest 4 jäetakse välja kaks viimast lauset ja paragrahvi täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatu ei kehti:
1) lõbusõidulaevale kehtestatud tingimustele vastava laeva kohta;
2) laevadele, mis sisenevad sisemerre vääramatu jõu toimel, inimelu päästmiseks, õnnetusjuhtumi ärahoidmiseks või sellest tuleneva kahju vähendamiseks;
3) kui laev suundub lühimat teed pidi sisemerre, et võtta peale mereloots;
4) kui laev suundub lühimat teed pidi territoriaalmerre pärast merelootsi lahkumist;
5) meresõiduohutust reguleerivas seaduses sätestatud muul juhul.»;

17) paragrahvi 15 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Välisriigi laeva liikumine piiriveekogul riigipiiri ületamisega reguleeritakse riikidevaheliste lepingutega.»;

18) paragrahv 16 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahv 19 tunnistatakse kehtetuks.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json