Teksti suurus:

Muinsuskaitselise järelevalve kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.07.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.07.2004
Avaldamismärge:RTL 2003, 83, 1229

Muinsuskaitselise järelevalve kord

Vastu võetud 30.06.2003 nr 8

Määrus kehtestatakse «Muinsuskaitseseaduse» (RT I 2002, 27, 153; 47, 297; 53, 336; 63, 387) § 35 lõike 1 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Mälestist ja muinsuskaitsealal paiknevat ehitist võib konserveerida, restaureerida või remontida ainult erialaspetsialisti muinsuskaitselise järelevalve all.

(2) Muinsuskaitselise järelevalve eesmärk on tagada mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise projektikohane ning kvaliteetne ja muinsuskaitse nõuetele vastav konserveerimine, restaureerimine ja remont (edaspidi ehitustöö).

§ 2. Muinsuskaitselise järelevalve teostaja kohustused

(1) Muinsuskaitselise järelevalve teostaja on kohustatud ehitustööde tegemise ajal:
1) jälgima «Muinsuskaitseseaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide ning Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud projektdokumentatsiooni järgimist;
2) jälgima muinsuskaitse seisukohalt sobiva metoodika, töövõtete ja ehitusmaterjalide kasutamist;
3) jälgima kultuuriväärtusega tarindite ja detailide säilitamist ja kaitsmist;
4) viivitamatult teatama Muinsuskaitseametile ehitustööde käigus avastatud kultuuriväärtusega leidudest, mälestise seisundi halvenemisest või muudest asjaoludest, mis ohustavad mälestise või selle osade säilimist või takistavad tööde projektikohast tegemist;
5) jälgima ehitustööde nõuetekohast dokumenteerimist;
6) kandma oma märkused ja ettepanekud ehitustööde kulgemise kohta ning ehitustööde tegemiseks antud juhised ehitustööde päevikusse ja teatama neist vajadusel Muinsuskaitseametile;
7) osalema vastavalt vajadusele objektil toimuvatel ehitustööde tegemist ja kvaliteeti käsitlevatel nõupidamistel;
8) teavitama Muinsuskaitseametit ehitustöö käigus ilmnenud vajadusest ekspertiisi korraldamiseks;
9) fikseerima aruande jaoks vajalikud andmed ja fotografeerima aruande jaoks vajalikud ehitiseosad.

(2) Muinsuskaitselise järelevalve teostaja on kohustatud teavitama ehitustöö käigus avastatud projektivigadest ja puudustest ühe tööpäeva jooksul mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise omanikku või valdajat, projekti tellijat, projekti koostajat, ehitustööde teostajat (vastutavat spetsialisti) ja Muinsuskaitseametit.

§ 3. Muinsuskaitseline aruanne

(1) Muinsuskaitselise järelevalve teostaja koostab ehitustööde tegemise muinsuskaitselise aruande (edaspidi aruanne), milles esitatakse tehtud ehitustööde kokkuvõtlik kirjeldus, ülevaade kasutatud töömeetoditest, ehitustööde käigus avastatust (koos vajalike jooniste ja fotodega) ning kokkuvõtlik hinnang tehtud ehitustööde muinsuskaitselisele kvaliteedile.

(2) Aruande üks eksemplar antakse kahe kuu jooksul pärast ehitustööde lõpetamist üle Muinsuskaitseametile ja teine valla- või linnavalitsusele.

(3) Kui ehitustööd kestavad üle kaheksateistkümne kuu, esitab muinsuskaitselise järelevalve teostaja iga aasta 1. märtsiks Muinsuskaitseametile ja valla- või linnavalitsusele vahearuande eelmisel kalendriaastal tehtud ehitustööde kohta.

(4) Aruandele lisatakse järgmiste dokumentide koopiad:
1) väljavõtted ehitustööde päevikust ja ehitusnõupidamiste protokollid;
2) ekspertiisiaktid ja muud ehitustööde käiku mõjutanud dokumendid;
3) ehitustööde käigus tehtud uuringute aruanded ja avatud hooneosade mõõdistusjoonised või fotod koos selgitava tekstiga ja asukohta fikseerivate joonistega;
4) teostusjoonised (projektist erinevalt ehitatu kohta);
5) ülevaade kultuuriväärtusega detailide ja tarindite säilivuse kohta;
6) andmed ehituse lõppülevaatuse kohta.

Minister Urmas PAET

Kantsler Siim SUKLES

/otsingu_soovitused.json