Teksti suurus:

Tööstustarbijatele elektrienergiat müüva ettevõtja poolt esitatavate andmete loetelu, andmete esitamise kord ja vorm

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.12.2008
Avaldamismärge:RTL 2003, 82, 1215

Tööstustarbijatele elektrienergiat müüva ettevõtja poolt esitatavate andmete loetelu, andmete esitamise kord ja vorm1

Vastu võetud 02.07.2003 nr 110

Määrus kehtestatakse «Elektrituruseaduse» (RT I 2003, 25, 153) § 81 lõike 8 alusel.

§ 1. Andmete esitamise eesmärk

(1) Tööstustarbijatele elektrienergiat müüvad ettevõtjad esitavad Statistikaametile käesoleva määrusega ettenähtud andmeid elektrienergia hinna läbipaistvuse suurendamiseks ja tarbijate valikuvõimaluste avardamiseks.

(2) Käesolevas määruses käsitatakse tööstustarbijatena §-des 4 ja 6 esitatud tarbijagruppidesse kuuluvaid tarbijaid.

§ 2. Esitatavad andmed

(1) Statistikaametile esitatakse järgmised andmed:
1) elektrienergia hind tüüpilisele tööstustarbijale (edaspidi tüüptarbija) tarbijagruppide kaupa vastavalt käesoleva määruse lisas 1 toodud vormile;
2) elektrienergia turuhinnad vastavalt käesoleva määruse lisas 2 toodud vormile.

(2) Andmed esitatakse nende tarbijagruppide kohta, milles on vähemalt 3 tarbijat.

§ 3. Andmete esitamise kord

(1) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 1 nimetatud andmed kogutakse iga aasta 1. jaanuari ja 1. juuli seisuga ning esitatakse ühe kuu jooksul.

(2) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 2 nimetatud andmed esitatakse 1. veebruariks iga kahe aasta tagant. Esimest korda esitatakse nimetatud andmed 1. veebruariks 2005. a.

§ 4. Tarbijagrupid

Elektrienergia hind vastavalt käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktile 1 esitatakse nende tüüptarbijate kohta, kelle elektrienergia tarbimise parameetrid vastavad alltoodud tarbijagruppidele:

Tüüptarbija Aasta tarbimine
MWh
Aasta maksimaalne tarbimisvõimsus, kW Maksimaalse tarbimisvõimsuse kasutustundide arv aastas
Ia 30 30 1000
Ib 50 50 1000
Ic 160 100 1600
Id 1250 500 2500
Ie 2000 500 4000
If 10 000 2500 4000
Ig 24 000 4000 6000
Ih 50 000 10 000 5000
Ii 70 000 10 000 7000

§ 5. Esitatav elektrienergia hind tüüptarbijale

(1) Elektrienergia hinna arvutamisel kasutatakse maksimaalse tarbimisvõimsuse (edaspidi maksimumtarve) erinevate mõõtmisviiside puhul järgmisi kohandusi:
1) veerandtunnise mõõtmise korral korrutatakse tüüptarbija aastane maksimumtarve võimsusteguriga cos φ = 0,90;
2) pooletunnise mõõtmise korral korrutatakse tüüptarbija aastane maksimumtarve ühtlustusteguriga 0,98;
3) näivvõimsusel (kVA-l) põhineva tariifi korral leitakse näivvõimsus tüüptarbija maksimumtarbe (kW-des) jagamisel võimsusteguriga 0,9.

(2) Tariifide puhul, mis põhinevad sagedamini kui kord aastas toimuval maksimumtarbe mõõtmisel, korrutatakse tüüptarbija maksimumtarve vastava teguriga alljärgnevast tabelist:

Kasutus (tundides) Igakuine maksimum-
tarve
Kahe kuu maksimum-
tarve
Kvartali maksimum-
tarve
Kolme suurima igakuise maksimum-tarbe keskmine Kahe suurima igakuise maksimum-
tarbe keskmine
Aastane maksimum-
tarve
1000 0,81 0,83 0,86 0,94 0,96 1,0
1600 0,83 0,85 0,88 0,95 0,97 1,0
2500 0,85 0,87 0,90 0,96 0,98 1,0
4000 0,90 0,91 0,95 0,98 0,99 1,0
5000 0,90 0,91 0,95 0,98 0,99 1,0
6000 0,96 0,97 0,98 0,99 0,995 1,0
7000 0,96 0,97 0,98 0,99 0,995 1,0

(3) Tariifide puhul, mis sisaldavad hinnaalandusi tipuvälise tarbimise perioodideks, tuleb esitatava elektrienergia keskmise kilovatt-tunni (kWh) hinna arvutamisel arvestada tipuvälist tarbimist järgmiselt:

Tüüp-
tarbija
Aastane kasutus Aastane tarbimine

sealhulgas tarbimine (MWh), mis maksustatakse tipuväliste tariifide alusel vastavalt tipuväliste perioodide keskmisele kestusele ööpäevas

  tunnid MWh 7 h 8 h 9 h 10 h 11 h 12 h
Ia 1000 30 0 0 0 0 0 0
Ib 1000 50 0 0 0 0 0 0
Ic 1600 160 11 13 16 19 22 25
Id 2500 1250 197 225 262 300 338 375
Ie 4000 2000 438 500 580 660 740 820
If 4000 10 000 2190 2500 2900 3300 3700 4100
Ig 6000 24 000 7140 8160 9120 10 080 11 040 12 000
Ih 5000 50 000 13 100 15 000 17 000 19 000 21 000 23 000
Ii 7000 70 000 23 300 26 600 29 400 32 200 35 000 37 800

Tabelis esitatud ajavahemike vahele jäävate tipuvälise tarbimise perioodide kohta arvutatakse aastane tipuväline tarbimine ekstrapoleerimise teel. Pikemate tipuvälise tarbimise perioodide puhul, näiteks kogu pühapäev, võetakse arvesse üksnes pooled lisatunnid alates kaheteistkümnest tunnist ning jagatakse need tunnid kogu aasta päevadega ja lisatakse tulemus ülaltoodud tabelis esitatud 12-tunnisele tipuvälise tarbimise perioodile.

(4) Võimaluse korral peavad tüüptarbija hinnad baseeruma avalikel tariifidel. Kui kõnealuse tarbijagrupi tarbijatele võib kohaldada mitut erinevat tariifi, esitatakse kõige soodsama tariifi järgi arvutatud hind.

(5) Kui elektrienergiat võib antud tarbijagrupi jaoks tarnida erineva pingega, tuleb andmed esitada kõnealuse tarbijagrupi jaoks kõige tüüpilisema pinge kohta.

(6) Elektrienergia kilovatt-tunni hinna arvutamisel arvatakse selle hulka ka kõik makstavad püsitasud (näiteks arvestite rent, püsitasud, võimsustasu jne). Hinnad ei tohi sisaldada liitumistasu. Hinna arvutus peab põhinema aastase tarbimise näitajatel.

(7) Elektrienergia hinnad kilovatt-tunni (kWh) kohta esitatakse ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga.

§ 6. Elektrienergia turuhinnad

(1) Käesolevas määruses käsitatakse turuhinnana käesoleva paragrahvi lõikes 2 esitatud tarbijagruppi kuuluva tarbija poolt kilovatt-tunni eest makstavat keskmist hinda, millest ei ole maha arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud eritegureid.

(2) Elektrienergia turuhinnad ja nendega seonduv teave esitatakse tarbijagruppide kohta, kelle elektrienergia aastane maksimumtarve on:
1) 25 MW, hõlmates tarbijaid maksimumtarbega 17,5–37,5 MW;
2) 50 MW, hõlmates tarbijaid maksimumtarbega 37,5–62,5 MW ja
3) 75 MW, hõlmates tarbijaid maksimumtarbega 62,5–75 MW.

Nimetatud tarbijagruppidesse arvatakse ka tarbijad, kes toodavad osa tarbitavast elektrienergiast ise.

(3) Esitatud turuhinna arvutamisel arvatakse selle hulka tasu tarbitud elektrienergia eest ning kõik makstavad püsitasud (näiteks arvestite rent, püsitasu, võimsustasu jne). Hinnad ei tohi sisaldada liitumistasu. Hinna arvutus peab põhinema aastase tarbimise näitajatel. Ettevõtja peab selgitama turuhinna arvutamise viisi, sealhulgas püsikulude lisamist hindadele.

(4) Iga turuhinna puhul tuleb kirjeldada elektrienergia hinna vähendamiseks kasutatavaid eritegureid (näiteks katkestuste arv) ja esitada hinnaalanduse määr (näiteks 6, 8, 10%).

§ 7. Turuhindadega seonduva teabe esitamine ja konfidentsiaalsuskohustus

(1) Elektrienergia turuhinnad esitatakse arvestades käesoleva määruse § 5 lõikes 7 sätestatut.

(2) Täiendavalt esitatakse andmed tarbijate arvu kohta igas § 6 lõikes 2 nimetatud tarbijagrupis ning tarbijate aastase kogutarbimise kohta igas grupis (MWh). Käesolevas lõikes nimetatud teave esitatakse konfidentsiaalsuse alusel ja neid andmeid ei avaldata.

§ 8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2004. a 1. jaanuaril.
1 Määruses on arvestatud Euroopa Liidu direktiivi 90/377/EEÜ (EÜT L 185, 17.07.1990, lk 16–24) nõudeid ühenduse protseduurireeglite osas tööstustarbijatele määratud elektrihindade läbipaistvuse parandamiseks.

Minister Meelis ATONEN

Kantsler Marika PRISKE

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. juuli 2003. a määruse nr 110 «Tööstustarbijatele elektrienergiat müüva ettevõtja poolt esitatavate andmete loetelu, andmete esitamise kord ja vorm»
lisa 1

ANDMED ELEKTRIENERGIA HINDADE KOHTA

 

Andmete esitaja .......................................................................................................
                                                                   (nimi, äriregistri kood)
Andmete esitamise kuupäev ......................................................................................
                                                                           (pp.kk.aaaa)
Andmed esitatakse seisuga ........................................................................................
                                                                           (pp.kk.aaaa)

Elektrienergia hind tüüptarbijale kilovatt-tunni (kWh) kohta tarbijagruppide kaupa:

Tüüp-
tarbija
Iga-aastane tarbimine
MWh
Maksimaalne tarbimis-
võimsus
kW
Maksimaalse tarbimis-
võimsuse kasutus-
tundide arv aastas
Hind ilma käibemaksuta kroonides Hind koos käibemaksuga kroonides Tarne pinge
V
Ia 30 30 1000      
Ib 50 50 1000      
Ic 160 100 1600      
Id 1250 500 2500      
Ie 2000 500 4000      
If 10 000 2500 4000      
Ig 24 000 4000 6000      
Ih 50 000 10 000 5000      
Ii 70 000 10 000 7000      
Müügitingimused (tariifid, eritingimused, katkestatavus, hooajalisus, allahindlus):
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Andmed esitas: ............................................................................................................
                                                                             (nimi)
.............................................................................................................
                                                                             (amet)
.............................................................................................................
                                                                      (telefon, e-post)

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. juuli 2003. a määruse nr 110 «Tööstustarbijatele elektrienergiat müüva ettevõtja poolt esitatavate andmete loetelu, andmete esitamise kord ja vorm»
lisa 2

ANDMED ELEKTRIENERGIA TURUHINDADE KOHTA

Andmete esitaja .......................................................................................................
                                                              (nimi, äriregistri kood)
Andmete esitamise kuupäev ......................................................................................
                                                                     (pp.kk.aaaa)
Andmed esitatakse seisuga ........................................................................................
                                                                     (pp.kk.aaaa)
Andmed vastavad tarbijagrupile .................................................................. MW1
                                                                (25, 50 või 75 MW)
Turuhind kilovatt-tunni kohta:
1. hind ilma käibemaksuta ............................ krooni
2. hind koos käibemaksuga ........................... krooni
Hinna arvutamise kirjeldus (vajadusel lisada andmed eraldi lehel): ...................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Hinnaalandust võimaldavad eritegurid:...................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Andmed esitas: ..................................................................................................................
                                                                           (nimi)
.............................................................................................................
                                                                          (amet)
.............................................................................................................
                                                                   (telefon, e-post)

1 Ankeet täidetakse iga tarbijagrupi kohta eraldi.

/otsingu_soovitused.json