Teksti suurus:

Heakorra ja kaevetööde eeskirjad

Väljaandja:Mooste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2003, 98, 1878

Heakorra ja kaevetööde eeskirjad

Vastu võetud 22.05.2003 nr 8

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141) § 22 lõike 1 punkti 361, Mooste Vallavolikogu määrab:

I. ÜLDSÄTTED

1. Mooste valla heakorraeeskirja ülesanne on tagada Mooste valla haldusterritooriumil puhtus ja heakord.

2. Eeskiri kehtib Mooste valla territooriumil ja on kohustuslik täitmiseks kõigile Mooste vallas elavatele ja viibivatele füüsilistele isikutele ning Mooste vallas tegutsevatele juriidilistele isikutele.

II. HEAKORRA ÜLDNÕUDED

3. Keskasulates võib pesu kuivatada selleks kohandatud pesukuivatuskohtadel või hoone rõdul piirdest madalamal (ei kehti individuaalkruntide kohta).

4. Küttepuid, ehitusmaterjale jms võib krundi piires hoida ainult korrektselt ladustatuna.

5. Ehitusobjektid peavad vastama valla ehitusmääruse nõuetele.

6. Keskasulates on koduloomade ja -lindude pidamine ja karjatamine lubatud ainult selleks ettenähtud aladel.

7. Olmeprügi vedamisel läbi tiheasustusega alade tuleb kasutada kinnist veoviisi (koorem peab olema kaetud).

8. Teedel loomade tekitatud või sõnnikuveol tekkinud reostuse peab loomapidaja või sõnnikuvedaja kohe likvideerima.

9. Tuletõrje veevõtuhüdrantide ja veevõtukohtade korrashoiu tagamine on trassi või kinnistu omaniku kohustus.

10. Riigi ja valla ametlike sümbolite (lipp ja vapp) kasutamine peab vastama nende kasutamiseks kehtestud korrale.

11. Pidustuste, spordivõistluste ja muude massiürituste läbiviija on kohustatud hiljemalt 24 tunni jooksul korrastama tema kasutuses olnud maa-ala.

12. Keelatud on:
12.1. olmeprahi ja jääkainete paigutamine selleks mitte ettenähtud kohtadesse;
12.2. haljasalade, teekatte, puude, põõsaste ja rohttaimede, pargiinventari, valgustite jms lõhkumine, kahjustamine või mittesihipärane kasutamine;
12.3. rõdudelt ja akendest vaipade kloppimine;
12.4. lekkivate kogumiskaevude kasutamine;
12.5. reovee ja mürkainete juhtimine veekogudesse;
12.6. pühkmete ja pinnase viskamine kanalisatsioonivõrku;
12.7. fekaalide kasutamine aedade väetamiseks eelneva kompostimiseta;
12.8. mootorsõidukite parkimine ja nendega liiklemine haljasaladel, parkides, suplemiskohtades ja muudes selleks mitte ettenähtud kohtades;
12.9. mootorsõidukite parkimine viisil, mis takistab lumekoristus- ja heakorratööde teostamist;
12.10. liiklusvahendite pesemine selleks mitte ettenähtud kohtades.

III. HEAKORRANÕUDED KINNISTUTELE JA KRUNTIDELE

13. Kinnisvara omanikud peavad tagama kinnistute, kruntide ja ehitiste algse tarbimisväärtuse, välimuse ning kasulike omaduste säilimise, tehes selleks õigeaegselt vajalikke hooldus- ja korrastustöid.

14. Kinnistud ja krundid (sh hoonestamata) peavad olema heakorrastatud, nendel paiknevad ehitus-, kütte- ja muud materjalid laotud heakorra-, sanitaar-, tuleohutus- ja üldnõudeid jälgides. Keelatud on hoida küttepuid, ehitusmaterjale jms väljaspool krundi piire.

15. Omanikud peavad tagama ehitiste, samuti kinnistut või krunti läbivate tehnovõrkude, -seadmete ja -süsteemide paiknemise ja võimsuse säilitamise, kusjuures mis tahes ümberehitusi võib teha ainult valla ehitusmääruse või planeeringutega kehtestatud korras.

16. Kinnistu omanik on kohustatud:
16.1. puhastama ja hoidma korras tema kinnistul olevad ja sellega külgnevad kõnniteed, haljasribad, sõidutee ääred, sademeveekraavid, truubid, sillad, kommunikatsioonitrasside kaevude kaaned (peavad olema ühes tasapinnas teekattega);
16.2. tagama prügiveo, prahi ja lume koristamise ning heit- ja kanalisatsioonivee vedamise ettenähtud kohta;
16.3. hoidma korras prügikonteinerite hoiukohad ja juurdepääsu nendele;
16.4. tühjendama õigeaegselt neile kuuluvad kogumiskaevud;
16.5. tagama regulaarse muruniitmise, pügama kinnistu tänavapiiril olevad hekid, põõsad ja puud ning korrastama piirde, et need ei tekitaks takistusi või ohtu mööduvatele inimestele.

17. Maaomanikud, valdajad ja kasutajad on kohustatud:
17.1. tagama maa kasutamise nii, et oleks välditud haritava maa, põllupeenarde, aedade, eraldusribade, kõrgepingeliinide ja alajaamade maa umbrohtumine, taimekahjurite ja haiguste levik;
17.2. kinnistuomanikud peavad kasutama oma maad sihtotstarbeliselt.

18. Loomapidajad peavad tagama, et avalikke teid ja kohti ei reostataks loomade ja lindude väljaheidetega.

19. Kulu põletamisel tuleb tagada järelevalve.

IV. EHITISTE JA MAJAVALDUSTE HEAKORRANÕUDED

20. Ehitise omanik on kohustatud:
20.1. hoidma korras hoonete fassaadid ning piirde, lammutama lagunenud hooned;
20.2. eemaldama ehitise küljest detailid, mis ebakindla kinnituse tõttu ohustavad inimesi ja keskkonda;
20.3. eemaldama katustelt ja räästast varisemisohtlikud kivid, plaadid, lume, jää jms;
20.4. hoidma korras üldkasutatavad trepikojad ja tagama pimedal ajal nende valgustamise;
20.5. tagama talvisel ajal ehitise juurdepääsutee ja välistrepi puhastamise jääst ning lumest, vajadusele tegema libedusetõrjet.

21. Lammutatud või põlenud ehitiste maa-ala tuleb heakorrastada majavaldajal.

22. Hoonete valdaja peab vastutama lipu heiskamise korra täitmise eest.

23. Loomapidamishoonete ümbrus tuleb hoida puhta ja korrastatuna kooskõlas keskkonnakaitsenõuetega.

V. NÕUDED KAEVAMISTÖÖDE TEOSTAMISELE

24. Kaevetööd on mullatööd mehhanismidega või käsitsi sügavamal kui 50 cm maapinnast.
24.1. Mehhaniseeritud kaevetöödeks tuleb taotleda kaevetöödeluba.
24.2. Avalikel teedel ja väljakutel tehtavatele kaevetöödele tuleb taotleda kaevetöödeluba.
24.3. Oma kinnistul käsitsi kaevetööde tegemiseks ei ole vaja kaevetööluba, kui omanik on veendunud, et kinnistul ei paikne maa-aluseid kommunikatsioone ja kaevetööde käigus ei rikuta muid seadusandlike aktidega kehtestatud piiranguid.
24.4. Loa saamiseks esitada omavalitsusele kirjalik taotlus, millele on lisatud kaevamispiirkonna skeem.
24.5. Ohutusnõuete täitmise eest kaevetöödel vastutab kinnistu omanik või töid teostav organisatsioon (loal märgitud vastutav isik).

25. Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on kohustatud:
25.1. järgima tööde teostamise vastavust kehtivatele õigusaktidele;
25.2. vältima objektilt prahi jms sattumist teele, haljasaladele ja naaberkinnistule;
25.3. hoidma korras objekti juurdepääsutee.

VI. VASTUTUS JA KONTROLL

26. Eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 662 sätestatud korras.

27. Eeskirja rikkumisel on kohtuväline menetleja vallavalitsus, politseiprefektuur ja keskkonnainspektsioon.

28. Määrus jõustub 1. juunil 2003. a.

Volikogu esimees Kaie SUITS