Teksti suurus:

Riigietendusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.07.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.04.2011
Avaldamismärge:RTL 2003, 86, 1262

Riigietendusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Vastu võetud 10.07.2003 nr 11

Määrus kehtestatakse «Etendusasutuse seaduse» (RT I 2003, 51, 353) § 6 lõike 1 alusel.

§ 1. Konkursi väljakuulutamine

 (1) Kultuuriministeeriumi valitsemisalasse kuuluva riigietendusasutuse (edaspidi etendusasutus) direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss (edaspidi konkurss).

 (2) Konkurss kuulutatakse välja, kui etendusasutuse direktori ametikoht on vakantne või kui sellel ametikohal töötava isikuga sõlmitud tähtajalise töölepingu kehtivuse lõpuni on jäänud vähem kui kuus kuud.

 (3) Konkursi etendusasutuse direktori ametikoha täitmiseks kuulutab välja kultuuriminister.

§ 2. Konkursiteade

 (1) Kultuuriministeerium avaldab konkursi kohta teate (edaspidi konkursiteade) üleriigilise levikuga päevalehes arvestusega, et konkursil osalejale (edaspidi kandidaat) jääks avalduse esitamiseks aega vähemalt kaks nädalat alates konkursiteate avaldamisest päevalehes.

 (2) Konkursiteade peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) etendusasutuse nimetus ja aadress;
 2) kandidaadile esitatavad nõuded;
 3) avalduse esitamise tähtaeg;
 4) avaldusele lisatavate dokumentide loetelu.

§ 3. Konkursil osalemine

 (1) Kandidaat esitab konkursil osalemiseks Kultuuriministeeriumile järgmised dokumendid:
 1) kirjalik avaldus;
 2) elulookirjeldus;
 3) haridust tõendava dokumendi koopia;
 4) kandidaadi tegevusprogramm etendusasutuse direktorina;
 5) kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid või materjalid.

 (2) Kandidaadi elulookirjeldus peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) ees- ja perekonnanimi;
 2) sünniaeg (päev, kuu, aasta);
 3) elukoht ja andmed sidevahendite kohta;
 4) hariduskäik ja täienduskoolitus (õppeasutus, erialane ja kutsealane ettevalmistus, kursuste nimetused, õppimise aeg ja koht);
 5) andmed lisaoskuste kohta (keele- ja arvutioskus, juhilubade olemasolu jms);
 6) tööalase tegevuse kirjeldus (kuu täpsusega).

 (3) Konkurss loetakse väljakuulutatuks sellekohase teate päevalehes avaldamise kuupäevast. Konkursist saavad osa võtta need kandidaadid, kelle avaldus koos nõutud dokumentidega on laekunud Kultuuriministeeriumile konkursiteates nimetatud tähtpäevaks. Konkursiteates märgitud tähtpäeval postitatud avaldus loetakse tähtajaliselt esitatuks.

 (4) Kandidaadil, kelle avaldus on registreeritud, on õigus saada Kultuuriministeeriumist lisateavet etendusasutuse kohta ning tutvuda etendusasutuse tegevust reguleerivate õigusaktidega.

§ 4. Konkursikomisjoni moodustamine

 (1) Konkursi läbiviimiseks moodustab kultuuriminister hiljemalt konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtpäevaks oma käskkirjaga vähemalt 7-liikmelise konkursikomisjoni (edaspidi komisjon). Käskkirjas näidatakse ära komisjoni esimees, aseesimees ja sekretär.

 (2) Komisjoni kuulub Kultuuriministeeriumi ametnikke, etendusasutuse loomenõukogu liikmeid, asjaomaste mittetulundusühingute esindajaid ja teisi asjatundjaid.

§ 5. Komisjoni otsused

 (1) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa komisjoni esimees (tema äraolekul aseesimees) ja vähemalt pooled liikmetest. Komisjoni koosolek on kinnine.

 (2) Komisjon võtab otsused vastu avalikul hääletamisel kõigi kohalviibivate komisjoniliikmete lihthäälteenamusega, välja arvatud käesoleva määruse § 10 lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud juhud, kus komisjon võib otsuse teha salajasel hääletamisel. Häälte võrdsel jagunemisel avalikul hääletamisel otsustab esimehe (tema äraolekul aseesimehe) hääl, häälte võrdsel jagunemisel salajasel hääletamisel korraldatakse uus hääletusvoor.

 (3) Komisjoni koosolekud protokollib komisjoni sekretär. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees (tema äraolekul aseesimees) ja sekretär.

 (4) Protokollis märgitakse:
 1) koosoleku toimumise koht, kuupäev ja protokolli number;
 2) kohalviibivad ja puuduvad komisjoni liikmed;
 3) koosoleku juhataja ja protokollija;
 4) päevakord;
 5) küsimuste arutamise käik;
 6) hääletamistulemused (salajase hääletamise korral ka hääletamise kord);
 7) vastuvõetud otsus.

§ 6. Komisjoni esimene koosolek

 (1) Komisjoni esimese koosoleku kutsub komisjoni esimees kokku kümne tööpäeva jooksul avalduste esitamise tähtpäevast arvates.

 (2) Kandidaatide esitatud dokumendid edastatakse komisjoni liikmetele tutvumiseks vähemalt kolm päeva enne komisjoni esimese koosoleku toimumist.

 (3) Komisjoni esimesel koosolekul:
 1) kuulatakse ära komisjoni esimehe ülevaade saabunud avaldustest;
 2) otsustatakse kandidaatide esitatud dokumentide alusel nende kandidaatide konkursile lubamine, kes ei ole esitanud kõiki nõutavaid dokumente, ning vajaduse korral puuduste kõrvaldamiseks tähtaja andmine;
 3) otsustatakse ekspertide kaasamise vajadus;
 4) otsustatakse muud komisjoni pädevusse kuuluvad küsimused, mida komisjoni esimees või komisjon peavad vajalikuks.

§ 7. Konkursi läbiviimise voorud

  Konkurss viiakse läbi kolmes voorus. Need on dokumendivoor, vestlusvoor ja hindamisvoor.

§ 8. Dokumendivoor

 (1) Komisjon võib esimesel koosolekul esitatud dokumentide alusel läbi viia dokumendivooru, kui kandidaadid on esitanud kõik vajalikud dokumendid või kui komisjon on otsustanud dokumentide esitamiseks täiendavat tähtaega mitte anda.

 (2) Dokumendivooru lõpus võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
 1) lubada vestlusvooru;
 2) mitte lubada vestlusvooru.

 (3) Käesoleva määruse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel konkursile mittelubatud kandidaatidele ning dokumendivoorust vestlusvooru mittelubatud kandidaatidele teatab komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees vastuvõetud motiveeritud otsusest kirjalikult hiljemalt otsuse tegemisele järgneval tööpäeval.

§ 9. Vestlusvoor

 (1) Vestlusvooru lubatud kandidaatidele teatab komisjoni sekretär nende vestlusele või testile kutsumise aja ja koha arvestusega, et kandidaadid saaksid teate kätte vähemalt nädal aega enne teates märgitud kuupäeva.

 (2) Enne vestluse või testi algust tutvustab komisjoni esimees kandidaadile tema õigusi, komisjoni koosseisu ning konkursi läbiviimise korda ja viisi.

 (3) Kandidaadil on õigus:
 1) anda vestluse käigus lisaks komisjoni poolt küsitule täiendavaid selgitusi ning saada komisjonilt täiendavat teavet ja selgitusi;
 2) loobuda kandideerimisest konkursi igas staadiumis;
 3) saada teada tema kohta tehtud otsus ning tutvuda tema poolt tehtud testide tulemustega.

 (4) Kandidaati ei avalikustata, kui ta seda ei soovi.

 (5) Kandidaat võtab komisjoni koosolekust osa ainult tema küsitlemise või testi ajal. Kaasatud eksperdid võivad osaleda komisjoni koosolekutel kandidaatide küsitlemise ajal, tutvuda testi tulemustega ning avaldada komisjonile oma arvamus.

 (6) Vestlusvooru lõpus võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
 1) lubada hindamisvooru;
 2) mitte lubada hindamisvooru;
 3) tunnistada mitteilmunuks.

 (7) Hindamisvooru mittelubatud ja mitteilmunuks tunnistatud kandidaatidele teatab komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees komisjoni motiveeritud otsusest kirjalikult otsuse tegemise päevale järgneval tööpäeval.

 (8) Komisjoni otsuse kohaselt võib vestlusvoorule kohe järgneda hindamisvoor.

§ 10. Hindamisvoor

 (1) Hindamisvooru lõpus teeb komisjon iga kandidaadi kohta ühe järgmistest otsustest:
 1) tunnistada kandidaat etendusasutuse direktori ametikohale vastavaks;
 2) tunnistada kandidaat etendusasutuse direktori ametikohale mittevastavaks;
 3) tunnistada mitteilmunuks.

 (2) Etendusasutuse direktori ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast valib komisjon ühe kandidaadi, kes esitatakse otsuse tegemisele järgneval tööpäeval kultuuriministrile töölepingu sõlmimiseks.

 (3) Kui hääletamisel ei kogunud ükski kandidaat vajalikku arvu hääli, viib komisjon samal päeval läbi kordushääletamise vähemalt kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel. Kui ka kordushääletamisel ei kogu ükski kandidaat vajalikku arvu hääli, loobub komisjon kandidaadi esitamisest.

 (4) Hiljemalt otsuse tegemise päevale järgneval tööpäeval komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees:
 1) teatab igale kandidaadile (välja arvatud need kandidaadid, kellele komisjoni otsusest oli juba teatatud käesoleva määruse § 8 lõike 3 või § 9 lõike 7 alusel) kirjalikult tema kohta tehtud otsuse;
 2) esitab kultuuriministrile komisjoni otsuse ja andmed valitud kandidaadi kohta töölepingu sõlmimiseks, lisades kandidaadi poolt komisjonile esitatud dokumentide koopiad.

§ 11. Valituks osutunud kandidaadiga töölepingu sõlmimine

 (1) Kultuuriminister sõlmib komisjoni poolt esitatud kandidaadiga tähtajalise töölepingu kestusega kuni viis aastat.

 (2) Töölepingut ei sõlmita, kui:
 1) isik loobus kirjaliku avaldusega etendusasutuse direktori ametikohast;
 2) enne töölepingu sõlmimist ilmnevad seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad töölepingu sõlmimise;
 3) isik ei ole ilmunud määratud ajal töölepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus edasi kuni kümneks päevaks isiku haiguse või vigastuse või ootamatult tekkinud isiklikku või perekondlikku laadi takistuse tõttu.

§ 12. Konkursi luhtumine

 (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui selles osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust või kui komisjon loobus kandidaadi esitamisest kultuuriministrile töölepingu sõlmimiseks.

 (2) Käesoleva määruse § 11 lõikes 2 ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhtudel on kultuuriministril õigus sõlmida konkursiteates esitatud tingimustele vastava isikuga tähtajaline tööleping kestusega kuni etendusasutuse direktori ametikoha täitmiseni avaliku konkursi korras.

§ 13. Vaidlustamine

  Kui kandidaat leiab, et konkursi läbiviimise käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada kaebus halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67; 23, 140) sätestatud tingimustel ja korras.

§ 14. Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kultuuriministri 4. märtsi 1999. a määrus nr 8 «Riigietendusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise tingimuste ja korra kinnitamine» (RTL 1999, 41, 553) tunnistatakse kehtetuks.

Minister
kultuuriministri ülesannetes Paul-Eerik RUMMO


Asekantsler
kantsleri ülesannetes Anton PÄRN