Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 "Ohtlike veoste autoveo eeskiri" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.07.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 85, 1247

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 "Ohtlike veoste autoveo eeskiri" muutmine

Vastu võetud 10.07.2003 nr 111

Määrus kehtestatakse «Autoveoseaduse» (RT I 2000, 54, 346; 2002, 32, 190; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 102, 601) § 23 lõike 1 punkti 1 alusel ning arvestades «Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepet (ADR)» (RT II 1996, 29, 104).

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruses nr 118 «Ohtlike veoste autoveo eeskiri» (RTL 2002, 6, 53; 102, 1555; 149, 2177) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Määrus kehtestatakse «Autoveoseaduse» (RT I 2000, 54, 346; 2002, 32, 190; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 102, 601) § 23 lõike 1 punkti 1 alusel ning arvestades «Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepet (ADR)» (RT II 1996, 29, 104).»;

2) määruse tekstis läbivalt asendatakse sõnad «mahutikogumiga sõiduk» sõnadega «anumakogumiga sõiduk» vastavas käändes;

3) paragrahvi 2 lõike 1 punktid 1, 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 1) füüsilise isiku poolt teostataval autoveol, juhul kui veos on jaemüügi pakendis, määratud isiklikuks või koduseks kasutamiseks, puhkuseks või sportimiseks. Jaemüügi pakend normaalsetes veotingimustes ei tohi lekkida. Jaemüügi pakendiks ei loeta paaki, vahekonteinerit ja suurpakendit;

2 ) masina või seadme veol, mille korpuses või tööseadmes sisaldub ohtlikke aineid, mis normaalsetes veotingimustes ei tohi lekkida;

3 ) veoste veol, mida teostab ettevõtja, kellele see pole põhitegevusala (näiteks saadetised ehitus- või tsiviilehitusplatsidele) või uurimise, remondi ja hooldusega seotud veosed, mille kogus ei ületa 450 liitrit pakendi kohta koos väikeses koguses ohtliku aine autoveoga (lisa 2) seotud vabastustega. Ettevõtja peab tarvitusele võtma vajalikke meetmeid mis tahes veose lekkimise vältimiseks normaalsetes veotingimustes. Käesolevas punktis nimetatud ettevõtja poolt tehtav hankevedu või sise- või välisjaotusvedu või klass 7 veoste vedu ei kuulu erisuse alla ning nendel vedudel kohaldatakse määruse nõudeid;»;

4) paragrahvi 2 lõike 2 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 1) väikeses koguses ohtliku aine § 36 ja lisa 2 kohasel autoveol;
2) pakitud piiratud koguses ohtliku aine § 37 ja lisa 3 kohasel autoveol;»;

5) paragrahvi 2 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) vedelkütuse veol, kui:
a) kütus asub vedu teostava sõiduki paakides ja on ette nähtud mootori või mis tahes eriseadme tööks. Kütust võib vedada kohtkindlas kütusepaagis, mis on vahetult ühendatud sõiduki mootoriga ja/või lisaseadmetega ning vastab tehnilistele nõuetele, või teisaldatavas kütusekonteineris (näiteks kanister). Kohtkindlate paakide kogu mahutavus veoüksuse kohta ei tohi ületada 1000 liitrit. Maksimaalselt 60 liitrit kütust veoüksuse kohta tohib vedada teisaldatavates kütusekonteinerites. Need piirangud ei kehti avariiteenistuse poolt kasutatava sõiduki kohta;
b) veosena veetavas sõidukis või muus veovahendis (näiteks mootorpaat) sisalduv kütus on ette nähtud nende liikumapanemiseks või nende mis tahes seadme tööks. Kõik kraanid mootori või seadme ja kütusepaagi vahel peavad olema veo ajal suletud, välja arvatud juhul, kui seda ei võimalda seadme töös hoidmise vajadus. Võimaluse korral peab sõiduk või muu veovahend olema laaditud püstiasendis ja kindlustatud ümberkukkumise vastu.»;

6) paragrahvi 3 punkt 3 a muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«a) katserõhk (Test pressure) on esmasel või korralisel katsetusel nõutav kõrgeim rõhk;»;

7) paragrahvi 3 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) balloonikogum (Bundle of cylinders) on kogum veetavaid balloone, mis on üheskoos kinnitatud ja kollektoriga ühendatud ning veetakse kui komplekti. Komplekti kogu mahutavus ei ületa 3000 liitrit, kuid klass 2 mürgiste gaaside (aine liigi koodis täht T) korral lubatud kuni 1000 liitrit;»;

8) paragrahvi 3 punkt 9 muudetakse ja lisatakse alapunkt f järgmises sõnastuses:

« f) suurpakend (Large packaging) on pakend, mis koosneb välispakendist, milles on esemed või sisepakendid, mis on ette nähtud masinkäitlemiseks ja mille netomass on üle 400 kilogrammi või mahutavus üle 450 liitri, kuid kogu ruumala mitte üle 3 m3;»;

9) paragrahvi 3 punkt 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 23) surveanum (Pressure receptacle) on üldmõiste, mis hõlmab mõistet balloon, torukujuline anum, survevaat, krüotehniline anum ja balloonikogum;»;

10) paragrahvi 3 punkt 26 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 26) torukujuline anum (Tube) (klass 2) on õmbluseta, veetav, üle 150- liitrise, kuid mitte üle 3000-liitrise mahutavusega surveanum;»;

11) paragrahvi 3 lisatakse punktid 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

« 31) survevaat (Pressure drum) on keevitatud, veetav surveanum, mille mahutavus on üle 150 liitri ja ei ületa 1000 liitrit (näiteks veerevööga varustatud silindrilised anumad, jalastega anumad või raamides anumad);
32) Euroopa Majanduskomisjoni eeskiri nr 13 (ECE Regulation) on ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni Genfi 1958. a «Ratassõidukile ning sellel kasutatava ja/või sellele paigaldatava varustuse ja osade ühtlustatud tehnonõuete vastuvõtmise ning nende nõuete alusel väljastatud kinnituste vastastikuse tunnustamise kokkuleppele» lisaks antud eeskiri.»;

12) paragrahvi 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 14. Veokiri

(1) Saatja peab väljastama vedajale veokirja, milles peavad olema veoks üle antava aine või eseme kohta järgmised andmed:
1) ÜRO number, millele eelnevad tähed UN;
2) veose tunnusnimetus kooskõlas lisaga 1. Vahetult tunnusnimetuse järele sulgudesse lisatakse, kui on kasutusel, aine tehniline nimetus või keemilise grupi nimetus;
3) veose ohumärgise number, mis on toodud lisa 1 veerus 6. Kui on toodud üle ühe ohumärgise numbri, siis esimesele numbrile järgnevad numbrid peavad olema sulgudes. Klassi 1 veoste puhul näidatakse aine liigi kood, mis on toodud lisa 1 veerus 4. Kui lisa 1 veerus 6 toodud ohumärgise numbrid ei ole 1, 1.4, 1.5 ja 1.6, siis nende ohumärgiste numbrid peavad sulgudes vahetult järgnema aine liigi koodile. Klass 7 andmed tuleb esitada vastavalt ADR nõuetele;
4) aine või eseme pakendigrupp, kui see on määratud. Pakendigrupi tähise ette võib kirjutada tähed PG (pakendigrupp);
5) pakendite arv ja kirjeldus;
6) üldkogus (vajadusel maht, täismass või puhasmass) iga ohtliku aine või eseme osas, millel on erinev ÜRO number või tunnusnimetus või, kui on kasutusel, pakendigrupp;
7) saatja nimi ja aadress;
8) saaja nimi ja aadress.

(2) Nõutavate andmete paigutus ja järjestus veokirjas on vabalt valitav, kuid lõike 1 punktide 1, 2, 3 ja 4 andmed peavad olema järjestuses kas 1, 2, 3 ja 4 või 2, 3, 1 ja 4, näiteks:
«UN 1098 ALLÜÜLALKOHOL, 6.1 (3), I» või
«ALLÜÜLALKOHOL, 6.1 (3), UN 1098, I».

(3) Kui veetakse ohtlikke aineid sisaldavaid jäätmeid (v.a radioaktiivsed jäätmed), peab ÜRO numbrile ja ohtliku veose tunnusnimetusele eelnema sõna «JÄÄTMED» tingimusel, et see pole juba eelnevalt ohtliku veose tunnusnimetuse osa, näiteks:
«JÄÄTMED, UN 1230 METANOOL, 3, II» või
«JÄÄTMED, UN 1993 KERGESTISÜTTIV VEDELIK, N.O.S., (tolueen ja etüülalkohol), 3, II».

(4) Kui vedajal pole sõidukis pärast veose saajale üleandmist veokirja vedaja eksemplari, peab vedaja tühjade, puhastamata pakendite ja paakide kohta koostama veokirja vastava kirjeldusega, milles näidatakse tühja veovahendi nimetus ja klassi number, näiteks:
«TÜHI PAKEND, 3» või “TÜHI PAAKKONTEINER, 3».

(5) Tühja puhastamata üle 1000 l mahuga gaasianuma ja sõidukil oleva paagi, anumakogumi, kergpaagi, teisaldatava paagi, paakkonteineri, mitmeelemendilise gaasikonteineri ja puisteveo konteineri korral peavad sellele kirjeldusele järgnema sõnad «VIIMANE VEOS» koos tähtedega UN, viimati laaditud veose ÜRO numbriga ja veose tunnusnimetusega, mida võib olemasolu korral täiendada aine tehniline nimetusega ja pakendigrupi tähisega, näiteks:
«TÜHI PAAKAUTO 2, VIIMANE VEOS: UN 1017 KLOOR».

(6) Kui vedeliku veotemperatuur on võrdne või suurem kui 100 °C või tahke aine veotemperatuur on võrdne või suurem kui 240 °C ning nende veoste tunnusnimetuses ei ole sõnu “SULAS OLEKUS» või «KÕRGENDATUD TEMPERATUUR», siis tunnusnimetusese ette peab lisama sõna «KUUM».

(7) Klass 4.1 isereageerivate ainete ja klass 5.2 orgaaniliste peroksüüdide veol, mille tunnusnimetuses on sõnad «STABILISEERITUD», peab veokirjas näitama kontroll- ja avariitemperatuuri, näiteks:
«Kontrolltemperatuur ......... °C Avariitemperatuur: ......... °C»

(8) Lisa 2 kohase väikeses koguses ohtliku aine veo korral peab:
1) veokirjas sisalduma sellekohane märge, näiteks «Ohtliku aine kogus ei ületa kehtestatud piirmäära.»;
2) lõike 1 punktis 6 nõutud üldkoguse näitamisel arvestama lisa 2 punkti 1 kohaseid veoühiku kohta maksimaalse koguse määramiseks ettenähtud ühikuid.
(9) Lisa 3 kohase piiratud kogustes veetavate ohtlike veoste kohta pole veokirja vaja kanda lõike 1 punktides 1, 2, 3 ja 4 nimetatud andmeid.
(10) Radioaktiivsete materjalide ja lõhkematerjalide toorainete veokirjale tuleb lisada ADR kohased andmed.»;

13) paragrahvi 26 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Konteineri, MEGCi, paakkonteineri, paak-vahetuskere ja teisaldatava paagi kasutamise korral tuleb tahvlid kinnitada konteineri, MEGCi, paakkonteineri, paak-vahetuskere või teisaldatava paagi mõlema külje ja mõlema otsa välispinnale. Kui konteiner, MEGC, paakkonteiner, paak-vahetuskere või teisaldatav paak koosneb eraldatud sektsioonidest ja nendes veetakse kahte või enamat erinevat ohtlikku ainet, siis nõutavad tahvlid peavad olema iga asjasse puutuva sektsiooni mõlemal küljel ja igast külgedele nõutud ohumärgise variandist üks mõlema otsa välispinnal.»;

14) paragrahvi 27 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (9) Puisteveo sõiduki, paaksõiduki, anumakogumiga sõiduki ja kergpaagiga sõiduki kasutamise korral tuleb tahvlid kinnitada sõiduki mõlemale küljele ja taha. Kui puisteveo sõiduk, paaksõiduk, anumakogumiga sõiduk või kergpaagiga sõiduk koosneb eraldatud sektsioonidest ja nendes veetakse kahte või enamat erinevat ohtlikku ainet, siis nõutavad tahvlid peavad olema iga asjasse puutuva sektsiooni mõlemal küljel ja igast külgedele nõutud ohumärgise variandist üks sõiduki taga. Kui teekonna jooksul või teekonna lõpus eraldatakse paak-poolhaagis oma vedukist laevale või siseveekogul sõitvale alusele laadimiseks, tuleb tahvlid paigaldada ka poolhaagise ette.»;

15) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 10 ja sõnastatakse järgmiselt:

« (10) Kui veetava vedeliku veotemperatuur on võrdne või suurem kui 100 °C või tahke aine veotemperatuur on võrdne või suurem kui 240 °C ning veose ohu tunnusnumbriks on 99, siis peab kasutama täiendavat kõrgtemperatuurilise veose tähist. Tähis kujutab võrdkülgset kolmnurka külje pikkusega 250 mm, mille ümber on punast värvi ääris ja keskel punast värvi termomeetri kujutis.

Paaksõiduk, paakkonteiner, teisaldatav paak, erisõiduk või konteiner või spetsiaalse varustusega sõiduk, millele kõrgendatud temperatuuriga veose tähis on ette nähtud, peab sõiduki mõlemal küljel ja taga ning suur konteiner, paakkonteiner ja teisaldatav paak mõlemal küljel ja mõlema otsa välispinnal kandma nimetatud kolmnurkse kujuga punast märki.»;

16) paragrahv 30 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 30. Tulekustutusvahendid

(1) Igal ohtlikke veoseid vedaval veoüksusel peab olema vähemalt üks käsitulekustuti A, B ja C klassi tulekahjude kustutamiseks, mille vähim maht on 2 kg kuiva pulbrit (või samaväärset kustutusainet), mis sobib tulekahju kustutamiseks veoüksuse mootori juures või juhikabiinis.

(2) Lisaks lõikes 1 nimetatule peab olema veoüksusel, mille:
1) täismass on üle 7,5 tonni – üks või mitu käsitulekustutit A, B ja C klassi tulekahjude kustutamiseks, mille vähim kogumaht on 12 kg kuiva pulbrit (või samaväärset kustutusainet), millest vähemalt ühe vähim maht on 6 kg;
2) täismass on üle 3,5 tonni, kuid mitte üle 7,5 tonni kaasa arvatult – üks või mitu käsitulekustutit A, B ja C klassi tulekahjude kustutamiseks, mille vähim kogumaht on 8 kg kuiva pulbrit (või samaväärset kustutusainet), millest vähemalt ühe vähim maht on 6 kg;
3) täismass on kuni 3,5 tonni kaasa arvatult – üks või mitu käsitulekustutit A, B ja C klassi tulekahjude kustutamiseks, mille vähim kogumaht on 4 kg kuiva pulbrit (või samaväärset kustutusainet).

(3) Tulekustutite kogumahu arvestamisel võib lõike 1 kohaselt nõutud mahu maha arvata lõike 2 kohaselt nõutud kogumahust.

(4) Väikeses koguses (lisa 2) ohtlikke veoseid vedaval veoüksusel peab olema üks käsitulekustuti A, B ja C klassi tulekahjude kustutamiseks, mille vähim maht on 2 kg kuiva pulbrit (või samaväärset kustutusainet).

(5) Kui sõiduk on varustatud automaatse või kergelt töölerakendatava püsitulekustutiga mootori tulekahju kustutamiseks, siis lisaks nõutav käsitulekustuti ei pea sobima tulekahju kustutamiseks veoüksuse mootori juures. Püsitulekustuti peab olema töökorras. Tulekustutis sisalduv kustutusaine ei tohi eritada tulekahju või soojuse mõjul mürgiseid gaase.

(6) Lõigetes 1, 2 ja 4 nimetatud käsitulekustuti peab olema varustatud plommiga, mis näitab, et tulekustutit ei ole kasutatud. Samuti peab tulekustuti markeeringule olema märgitud vähemalt tulekustuti maht ja järgmise kontrollimise kuu ja aasta. Tulekustuti peab paiknema autojuhile igal ajal hõlpsasti kättesaadavas kohas ja olema kaitstud ilmastiku mõjude eest. Kahe tulekustuti puhul peab üks tulekustuti paiknema veoüksuse vasakul ja teine paremal küljel.»;

17) paragrahv 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 31. Veoüksuse lisavarustus

Iga ohtlikke veoseid vedava veoüksusega peab kaasas olema:
1) üldiste meetmete rakendamiseks vajalik ohutust tagav lisavarustus:
a) vähemalt kaks tõkiskinga, mis oma mõõtmetelt sobivad sõiduki rataste läbimõõduga;
b) kaks ohusignaali (helkuritega koonused, toega kolmnurgad või autonoomse toitega vilkuvad oranžkollased valgustid);
c) ohutusvest või -riietus (näiteks Euroopa standardi EN 471 kohane) iga sõiduki meeskonna liikmele;
d) ohutu käsilamp (taskulamp) iga sõiduki meeskonna liikmele;
2) hingamisteede kaitsevahendid (näiteks näokaitse, gaasimask) mürgiste gaaside (lisa 1 tabelis toodud aine liigi koodis tähistatud tähtedega T, TO, TF, TFC, TOC) või neid sisaldavate esemete veol;
3) ohutusjuhendis nõutud autojuhi kaitsevarustus ja lisavarustus täiendavate või erimeetmete rakendamiseks sõltuvalt veetava aine omadustest ja klassist (näiteks kindad, jalatsid, kaitseprillid, veenõu, kühvel, absorbeeruv materjal, kogumispakend jms).»;

18) paragrahvi 35 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) klass 7 radioaktiivsed materjalid (v.a lisas 2 toodud transpordikategooria 4 alla kuuluvad materjalid).»;

19) paragrahvile 38 eelneva 5. jao pealkiri sõnastatakse järgmiselt:
«Sõiduki tehnoseisundile esitatavad täiendavad nõuded»;

20) paragrahv 39 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 39. Pidurid

(1) Mootorsõidukid ja haagised, mis on ette nähtud ohtlike veoste vedamiseks, peavad vastama ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 13 pidurisüsteemi puudutavatele nõuetele.

(2) EX/III, FL, OX ja AT tüüpi mootorsõidukid peavad vastama ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 13 lisa 5 pidurisüsteemi puudutavatele nõuetele ja olema varustatud aeglustisüsteemiga.

(3) Haagised peavad olema varustatud tõhusa süsteemiga pidurdamiseks või paigal hoidmiseks, kui nad on eraldatud vedavast sõidukist.

(4) Haagised peavad olema varustatud tõhusa, kõikidele ratastele toimiva rikkepiduriga, mis käitatakse vedava sõiduki sõidupiduri juhtimisega ja mis automaatselt peatab haagise haakeseadme purunemise korral.»;

21) paragrahvi 54 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesoleva määruse § 39 lõige 2 jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril.»;

22) paragrahvi 54 lisatakse lõige 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesoleva määruse § 30 lõikes 2 nimetatud täiendavad nõuded käsitulekustutite kustutusaine kogumahu osas jõustuvad 2005. aasta 1. jaanuaril.»;

23) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO numbrit 1950 puudutav tekst muudetakse ja sõnastatakse käesoleva määruse lisa 1 kohaselt;

24) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja ÜRO numbreid 1202, 1999 ja 2030 puudutav tekst muudetakse ja sõnastatakse käesoleva määruse lisa 2 kohaselt;

25) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja täiendatakse ja sõnastatakse käesoleva määruse lisa 3 kohaselt;

26) lisa 1 tabelis toodud ohtlike veoste nimekirja tehakse järgmised muudatused:
1) ÜRO nr 0015 veerus 6 number «8» jäetakse välja;
2) ÜRO nr 0016 veerus 6 number «8» jäetakse välja;
3) ÜRO nr 0154 (klass 4.1) muudetakse numbriks 3364 ja muudetakse vastavalt rea asukoht;
4) ÜRO nr 0155 (klass 4.1) muudetakse numbriks 3365 ja muudetakse vastavalt rea asukoht;
5) ÜRO nr 0209 (klass 4.1) muudetakse numbriks 3366 ja muudetakse vastavalt rea asukoht;
6) ÜRO nr 0214 (klass 4.1) muudetakse numbriks 3367 ja muudetakse vastavalt rea asukoht;
7) ÜRO nr 0215 (klass 4.1) muudetakse numbriks 3368 ja muudetakse vastavalt rea asukoht;
8) ÜRO nr 0220 (klass 4.1) muudetakse numbriks 3370 ja muudetakse vastavalt rea asukoht;
9) ÜRO nr 0223 rida tunnistatakse kehtetuks;
10) ÜRO nr 0234 (klass 4.1) muudetakse numbriks 3369 ja muudetakse vastavalt rea asukoht;
11) ÜRO nr 0303 veerus 6 number «8» jäetakse välja;
12) ÜRO nr 0331 veerus 2 lisatakse sõnad (LIHTLÕHKEAINE KOMPONENT, TÜÜP B);
13) ÜRO nr 0332 veerus 2 lisatakse sõnad (LIHTLÕHKEAINE KOMPONENT, TÜÜP E);
14) ÜRO nr 0503 veerus 2 jäetakse välja sõna «PÜROTEHNILISED» (kolm korda);
15) ÜRO nr 1008 veerus 2 jäetakse välja sõnad «KOKKU SURUTUD» ja veerus 4 asendatakse sõna «1TC» sõnaga «2TC»;
16) ÜRO nr 1062 veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse «METÜÜLBROMIID, sisaldab mitte üle 2% kloropikriini»;
17) ÜRO nr 1177 veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse: «2-ETÜÜLBUTÜÜLATSETAAT»;
18) ÜRO nr 1278 veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse: «1-KLOROPROPAAN»;
19) ÜRO nr 1581 veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse: «KLOROPIKRIINI JA METÜÜLBROMIIDI SEGU, sisaldab üle 2% kloropikriini»;
20) ÜRO nr 1702 veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse: «1, 1, 2, 2-TETRAKLOROETAAN»;
21) ÜRO nr 1859 veerus 2 jäetakse välja sõnad «KOKKU SURUTUD» ja veerus 4 asendatakse sõna «1TC» sõnaga «2TC»;
22) ÜRO nr 1911 veerus 2 jäetakse välja sõnad «KOKKU SURUTUD» ja veerus 4 asendatakse sõna «1TF» sõnaga «2TF»;
23) ÜRO nr 1942 veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse «AMMOONIUMNITRAAT, sisaldab kokku mitte üle 0,2% põlevaid materjale, kaasa arvatud igasugused süsiniku alusel arvutatud orgaanilised ained ja välja arvatud igasugused muud lisatud ained»;
24) ÜRO nr 1962 veerus 2 jäetakse välja sõnad «KOKKU SURUTUD» ja veerus 4 asendatakse sõna «1F» sõnaga «2F»;
25) ÜRO nr 1982 veerus 2 jäetakse välja sõnad «KOKKU SURUTUD» ja veerus 4 asendatakse sõna «1A» sõnaga «2A»;
26) ÜRO nr 2009 veerus 10 lisatakse sõna «40»;
27) ÜRO nr 2036 veerus 2 jäetakse välja sõnad «KOKKU SURUTUD» ja veerus 4 asendatakse sõna «1A» sõnaga «2A»;
28) ÜRO nr 2067 veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse: «AMMOONIUMNITRAADIL PÕHINEV VÄETIS»;
29) ÜRO nr 2068, ÜRO nr 2069, ÜRO nr 2070 ja ÜRO nr 2072 read tunnistatakse kehtetuks;
30) ÜRO nr 2193 veerus 2 jäetakse välja sõnad «KOKKU SURUTUD» (kaks korda) ja veerus 4 asendatakse sõna «1A» sõnaga «2A»;
31) ÜRO nr 2198 veerus 2 jäetakse välja sõnad «KOKKU SURUTUD» ja veerus 4 asendatakse sõna «1TC» sõnaga «2TC»;
32) ÜRO nr 2203 veerus 2 jäetakse välja sõnad «KOKKU SURUTUD» ja veerus 4 asendatakse sõna «1F» sõnaga «2F»;
33) ÜRO nr 2264 veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse: «N, N-DIMETÜÜL-TSÜKLOHEKSÜÜLAMIIN»;
34) ÜRO nr 2277 veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse: «ETÜÜLMETAAKRÜLAAT, STABILISEERITUD»;
35) ÜRO nr 2417 veerus 2 jäetakse välja sõnad «KOKKU SURUTUD» ja veerus 4 asendatakse sõna «1TC» sõnaga «2TC»;
36) ÜRO nr 2451 veerus 2 jäetakse välja sõnad «KOKKU SURUTUD» ja veerus 4 asendatakse sõna «1O» sõnaga «2O»;
37) ÜRO nr 2680 veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse: «LIITIUMHÜDROKSIID»;
38) ÜRO nr 2684 veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse: «3-DIETÜÜLAMINOPROPÜÜLAMIIN»;
39) ÜRO nr 2880 veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse: «KALTSIUMHÜPOKLORIT, HÜDREERITUD, või KALTSIUMHÜPOKLORIT, HÜDREERITUD SEGU, sisaldab mitte vähem kui 5,5%, kuid mitte üle 16% vett»;
40) ÜRO nr 3095 pakendigrupp I veerus 8 lisatakse sõna «AT» ja veerus 10 lisatakse sõna «40»;
41) ÜRO nr 3166 veerus 2 toodud tekst muudetakse ja sõnastatakse: «Mootor, sisepõlemis- või gaasi- või vedelikkütusega sõiduk»;
42) ÜRO nr 3221 veerus 7 toodud sõnad «LQ0» asendatakse sõnadega «LQ14»;
43) ÜRO nr 3222 veerus 7 toodud sõnad «LQ0» asendatakse sõnadega «LQ15»;
44) ÜRO nr 3223 veerus 7 toodud sõnad «LQ0» asendatakse sõnadega «LQ14»;
45) ÜRO nr 3224 veerus 7 toodud sõnad «LQ0» asendatakse sõnadega «LQ15»;
46) ÜRO nr 3225 veerus 7 toodud sõnad «LQ0» asendatakse sõnadega «LQ16»;
47) ÜRO nr 3227 veerus 7 toodud sõnad «LQ0» asendatakse sõnadega «LQ16»;
48) ÜRO nr 3229 veerus 7 toodud sõnad «LQ0» asendatakse sõnadega «LQ16»;
49) ÜRO nr 3268 veerus 2 jäetakse välja sõna «PÜROTEHNILISED» (kolm korda);
50) ÜRO nr 3353 rida tunnistatakse kehtetuks;

27) lisa 2 muudetakse ja tabeli veerus 2 lisatakse:
1) transpordi kategooria 1 klass 2 all toodule sõnad «aerosoolid: grupid C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC ja TOC»;
2) transpordi kategooria 2 klass 2 all toodule sõnad «aerosoolid: grupp F»;
3) transpordi kategooria 3 klass 2 all toodule sõnad «aerosoolid: grupid A ja O»;

28) lisa 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Iga saadetis peab olema selgelt ja püsivalt märgistatud:
1) sisalduva aine ÜRO number (UN);
2) ühes saadetises erinevate ainete korral, millel on erinevad ÜRO numbrid, sisalduvate ainete ÜRO numbritega või tähtedega «LQ». Need märgised tuleb kanda rombikujulise joonega ümbritsetud pinnale mõõtudega vähemalt 100 mm × 100 mm. Rombi kujutise äärejoone laius peab olema vähemalt 2 mm ja numbri kõrgus vähemalt 6 mm. Kui pakendis on rohkem kui üks aine, millel on erinevad ÜRO numbrid, peab romb olema nii suur, et rombi sisse mahub iga aine nõutav ÜRO number. Kui saadetise suurus seda nõuab, võib toodud mõõtmeid vähendada tingimusel, et märgis jääb selgelt nähtavaks.
3) iga saadetise märgistus peab olema selge ja kustutamatu.»;

29) lisa 4 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3. Individuaalsed kaitsevahendid

Individuaalsete kaitsevahendite loetelu määruse § 31 punktide 2 ja 3 nõuete kohaselt.»;

30) lisa 5 ohumärgise 2.1 kirjeldust muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Tuleohtlik gaas.

Sümbol (leek) – must või valge, taust – punane (erandina ÜRO nr 1965 veol balloonides anuma värvi, kui sümbol jääb hästi nähtavaks), arvmärk 2 all nurgas.»;

31) lisa 11 vormil oleva punkti 3 nimetus «Sõiduki identifitseerimise nr» muudetakse ja sõnastatakse «Sõiduki VIN kood (tehasetähis)»;

32) lisa 11 vormil oleva punkti 8 viimast lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Efektiivsus on vastavalt ADR punktile 9.2.3.1.2 piisav veoüksusele täismassiga ....... tonni»;

33) lisa 11 vormil oleva punkti 10.2 viimast lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Vedada võib ainult aineid, millel ei ole kalduvust ohtlikult reageerida korpuse, tihendite, varustuse ja kaitsevooderdusega (kui on kasutusel).»

Minister Meelis ATONEN
Asekantsler
kantsleri ülesannetes Raul MALMSTEIN

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. juuli 2003. a määruse nr 111 «Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 «Ohtlike veoste autoveo eeskiri» muutmine»
lisa 1

OHTLIKE VEOSTE NIMEKIRJAS ÜRO NUMBRIT 1950 PUUDUTAVA TEKSTI MUUTMINE

ÜRO nr
Aine nimetus ja kirjeldus
Klass
Kood
Pakendi-grupp 
Ohu-
märgise nr
Piir-
kogus
Sõiduk
paagi veoks
Veo kate-
gooria
Ohu
tunnus-
number
1950 AEROSOOLID, lämmatavad 2 5A 2.2 LQ2 3
1950 AEROSOOLID, sööbivad 2 5C 2.2+8 LQ2 1
1950 AEROSOOLID, sööbivad, oksüdeerivad 2 5CO 2.2+5.1+8 LQ2 1
1950 AEROSOOLID, kergestisüttivad 2 5F 2.1 LQ2 2
1950 AEROSOOLID, kergestisüttivad, sööbivad 2 5FC 2.1+8 LQ2 1
1950 AEROSOOLID, oksüdeerivad 2 5O 2.2+5.1 LQ2 3
1950 AEROSOOLID, mürgised 2 5T 2.2+6.1 LQ1 1
1950 AEROSOOLID, mürgised, sööbivad 2 5TC 2.2+6.1+8 LQ1 1
1950 AEROSOOLID, mürgised, kergestisüttivad 2 5TF 2.1+6.1 LQ1 1
1950 AEROSOOLID, mürgised, kergestisüttivad, sööbivad 2 5TFC 2.1+6.1+8 LQ1 1
1950 AEROSOOLID, mürgised, oksüdeerivad 2 5TO 2.2+5.1+6.1 LQ1 1
1950  AEROSOOLID, mürgised, oksüdeerivad, sööbivad 2 5TOC 2.2+5.1+6.1+8 LQ1 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. juuli 2003. a määruse nr 111 «Teede ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 «Ohtlike veoste autoveo eeskiri» muutmine»
lisa 2

OHTLIKE VEOSTE NIMEKIRJAS ÜRO NUMBREID 1202, 1999 JA 2030 PUUDUTAVA TEKSTI MUUTMINE

ÜRO nr
Aine nimetus ja kirjeldus
Klass
Kood
Pakendi-grupp
Ohu-
märgise nr
Piir-
kogus
Sõiduk paagi veoks
Veo
kate-
gooria
Ohu tunnus-number
1202 GAASIÕLI või DIISLIKÜTUS või KÜTTEÕLI, KERGE (leekpunkt mitte üle 61 °C) 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1202 DIISLIKÜTUS, vastab standardile EN 590:1993 või GAASIÕLI või KÜTTEÕLI, KERGE, mille leekpunkt on määratud standardis EN 590:1993 3 F1 III 3 LQ7 AT 3 30
1202 GAASIÕLI või DIISLIKÜTUS või KÜTTEÕLI, KERGE (leekpunkt üle 61 °C ja mitte üle 100 °C) 3 F1 III 3 LQ7 AT 3 30
1999 TÕRVAD, VEDELAD, kaasa arvatud tee asfalt ja õlid, bituumen ja bituumenlahus (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1999 TÕRVAD, VEDELAD, kaasa arvatud tee asfalt ja õlid, bituumen ja bituumenlahus (aururõhk temperatuuril 50 °C mitte üle 110 kPa) 3 F1 II 3 LQ6 FL 2 33
1999 TÕRVAD, VEDELAD, kaasa arvatud tee asfalt ja õlid, bituumen ja bituumenlahus 3 F1 III 3 LQ7 FL 3 30
1999 TÕRVAD, VEDELAD, kaasa arvatud tee asfalt ja õlid, bituumen ja bituumenlahus (mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastav
ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 175 kPa)
3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1999 TÕRVAD, VEDELAD, kaasa arvatud tee asfalt ja õlid, bituumen ja bituumenlahus (mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastav
ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 °C üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)
3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
1999 TÕRVAD, VEDELAD, kaasa arvatud tee asfalt ja õlid, bituumen ja bituumenlahus (mille leekpunkt on alla 23 °C ja viskoossus vastav
ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 °C mitte üle 110 kPa)
3 F1 III 3 LQ7 FL 3 33
2030 HÜDRASIIN, VESILAHUS, milles on üle 37 mass% hüdrasiini 8 CT1 I 8+6.1 LQ20 AT 1 886
2030 HÜDRASIIN, VESILAHUS, milles on üle 37 mass% hüdrasiini 8 CT1 II 8+6.1 LQ22 AT 2 86
2030 HÜDRASIIN, VESILAHUS, milles on üle 37 mass% hüdrasiini 8 CT1 III 8+6.1 LQ19 AT 3 86

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. juuni 2003. a määruse nr 111 «Teede ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 «Ohtlike veoste autoveo eeskiri» muutmine»
lisa 3

OHTLIKE VEOSTE NIMEKIRJA TÄIENDAMINE

ÜRO nr
Aine nimetus ja kirjeldus
Klass
Kood
Pakendi-grupp
Ohu-
märgise nr
Piir-
kogus
Sõiduk paagi veoks
Veo kate-
gooria
Ohu tunnus-number
1153 ETÜLEENGLÜKOOL DIETÜÜLEETER 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
1372 Kiud, loomsed või taimsed, märjad või niisked 4.2 S2

ADR EI KEHTI

1387 Villa jäätmed, märjad 4.2 S2

ADR EI KEHTI

1856 Kaltsud, õlised 4.2 S2

ADR EI KEHTI

1857 Tekstiilijäätmed, märjad 4.2 S2

ADR EI KEHTI

3359 Fumigeeritud veovahend 9 M11 4
3360 Kiud, taimsed, kuivad 4.2 F1

ADR EI KEHTI

3361 KLOROSILAANID, MÜRGISED, SÕÕBIVAD, N.O.S. 6.1 TC1 II 6.1+8 LQ0 AT 2 68
3362 KLOROSILAANID, MÜRGISED, SÕÕBIVAD, KERGESTISÜÜTIVAD N.O.S. 6.1 TFC II 6.1+3+8 LQ0 FL 2 638
3363 Ohtlikud ained seadmes või aparatuuris 9 M11

ADR EI KEHTI (vt ka § 2 lg 1 p 2)

3371 2-METÜÜLBUTANOL 3 F1 II 3 LQ4 FL 2 33
3372 METALLORGAANILINE ÜHEND, TAHKE, VEEGA REAGEERIV, KERGESTI SÜTTIV, N.O.S 3372 I PG 4.3 WF2 I 4.3+4.1 LQ0 0
3372 METALLORGAANILINE ÜHEND, TAHKE, VEEGA REAGEERIV, KERGESTI SÜTTIV, N.O.S 3372
II PG
4.3 WF2 II 4.3+4.1 LQ11 0
3372 METALLORGAANILINE ÜHEND, TAHKE, VEEGA REAGEERIV, KERGESTI SÜTTIV, N.O.S 3372
III PG
4.3 WF2 III 4.3+4.1 LQ12 0
3373 DIAGNOSTILISED PROOVID 6.2 I4 LQ0
3374 ATSETÜLEEN, LAHUSTIVABA 2 2F 2.1 LQ0 2
3375 AMMOONIUMNITRAADI EMULSIOON, SUSPENSIOON või GEEL, brisantlõhkeainete vahesaadus, tahke 5.1 O1 II 5.1 LQ0 2
3375 AMMOONIUMNITRAADI EMULSIOON, SUSPENSIOON või GEEL, brisantlõhkeainete vahesaadus, tahke 5.1 O2 II 5.1 LQ0 2
3376 4- NITROFENÜÜL-
HÜDRASIIN, mitte alla 30 mass% veega
4.1 D II 4.1 LQ0 1

/otsingu_soovitused.json