Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 21. detsembri 2001. a määruse nr 125 "Lennundusspetsialistide vanusele ja kvalifikatsioonile, nende koolitusele ja eksamineerimisele esitatavad nõuded ning lennundusspetsialistidele lennunduslubade väljaandmise ja välisriikides väljaantud lennundus- lubade tunnustamise eeskiri" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.07.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 85, 1250

Teede- ja sideministri 21. detsembri 2001. a määruse nr 125 "Lennundusspetsialistide vanusele ja kvalifikatsioonile, nende koolitusele ja eksamineerimisele esitatavad nõuded ning lennundusspetsialistidele lennunduslubade väljaandmise ja välisriikides väljaantud lennundus- lubade tunnustamise eeskiri" muutmine

Vastu võetud 11.07.2003 nr 114

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» (RT I 1999, 26, 376; 2001, 87, 525; 2002, 47, 297; 61, 375; 63, 387; 2003, 23, 138 ja 143) § 24 lõike 2 alusel.

Teede- ja sideministri 21. detsembri 2001. a määruse nr 125 «Lennundusspetsialistide vanusele ja kvalifikatsioonile, nende koolitusele ja eksamineerimisele esitatavad nõuded ning lennundusspetsialistidele lennunduslubade väljaandmise ja välisriikides väljaantud lennunduslubade tunnustamise eeskiri» (RTL 2002, 5, 52; 98, 1529) 2. peatükki muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2. peatükk

VÄLISRIIGI LENNUNDUSLOA TUNNUSTAMINE JA VAHETAMINE EESTI LENNUNDUSLOA VASTU

§ 6. Ühinenud Lennuametite (Joint Aviation Authorities –  JAA) liikmesriigis väljaantud lennundusload, pädevused, sertifikaadid ja tunnistused

JAA liikmesriigi lennuameti väljaantud, JAR-FCL, JAR-147 ja JAR-66 nõuetele vastavaid lennunduslube, pädevusi, volitusi, sertifikaate ja tunnistusi tunnustab Lennuamet täiendavaid tingimusi seadmata.

§ 7. Muus riigis väljaantud lennundusload

(1) JAA liikmesriikide hulka mittekuuluva riigi lennuameti väljaantud lennundusloa võib Lennuamet tunnistada kehtivaks Eestis registreeritud õhusõiduki käitamiseks ja hooldamiseks.

(2) Piloodiloa omanikud, kes soovivad loa kehtivustõendit, peavad vastama JAR-FCL 1.0151 lisas 1 kehtestatud nõuetele. Kehtivustõend antakse kuni üheks aastaks, tingimusel, et põhiluba on sellel ajal kehtiv.

(3) Lennundusluba ei vahetata ümber ja kehtivustõendit ei anta välja ajutisele lennundusloale ega lennundusloale, mis on ümber vahetatud kolmandas riigis väljaantud lennundusloa alusel.

(4) JAA liikmesriikide hulka mittekuuluva riigi poolt Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni lisa 1 alusel väljaantud lennundusloa võib ümber vahetada JAR-FCL või JAR-66 nõuetele vastavaks loaks kahe riigi vahel sõlmitud lepingu alusel. Sellisel alusel ümbervahetatud lennundusloale tuleb märkida, millise riigi loa alusel vahetus toimus. Ühtsetes lennundusnõuetes sätestatud lennundusspetsialisti luba vahetatakse ümber ainult kooskõlas JAR-FCL ja JAR-66 nõuetega. Lennundusluba vahetatakse ümber, kui loa omanik tõestab dokumentaalselt oma vastavust taotletava loa väljaandmiseks Eestis kehtestatud nõuetele (vanus, koolitus, lennuoskus ja –kogemus, terviseseisund) ning kui omanik on edukalt läbinud kõik Lennuameti poolt määratud teoreetilised ja praktilised testid. Sellisel alusel ümbervahetatud luba ei ole tingimusteta kehtiv teistes JAA liikmesriikides.

§ 71. Euroopa Tsiviillennunduse Konverentsi (ECAC) liikmesriikides väljaantud lennujuhtide ja -informaatorite load

ECAC’i liikmesriigi lennuameti poolt ühtse litsentsimisskeemi alusel ja vastavalt Euroopa Lennunavigatsiooni Ohutuse Organisatsiooni (Eurocontrol) ohutusnõuetele ESARR 5 väljaantud lennujuhtide ja -informaatorite lube ja pädevusi tunnustab Lennuamet täiendavaid tingimusi seadmata.

§ 8. Erivolitused ja -pädevused

Lennundusloaga kaasnevaid erivolitusi ja -pädevusi (demonstratsioonlennud, õhusõiduki pukseerimine, vigurlennud, langevarjuhüpped vms) võib Lennuamet välja anda kasutamiseks ainult Eesti õhuruumis. Sellise erivolituse või -pädevuse kasutamiseks teise JAA liikmesriigi õhuruumis on tarvis selle riigi eelnevat nõusolekut, kui Eesti ja selle riigi vahel ei ole sõlmitud asjakohast kokkulepet.»
1 JAR-FCL 1 on avaldatud «Lennuameti Teatajas» nr 3/2001

Minister Meelis ATONEN
Asekantsler
kantsleri ülesannetes Raul MALMSTEIN

/otsingu_soovitused.json