Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 18. mai 2001.a määruse nr 50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.07.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 85, 1252

Teede- ja sideministri 18. mai 2001.a määruse nr 50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" muutmine

Vastu võetud 11.07.2003 nr 116

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6; 93, 565; 2002, 38, 234; 61, 375; 63, 387; 90, 521; 92, 531; 105, 613; 110, 654 ja 655; 2003, 26, 156; 32, õiend) paragrahvi 13 lõike 3 ning paragrahvi 15 lõike 1 alusel ja kooskõlas «Riigivapi seaduse» (RT I 2001, 65, 376; 2002, 34, 206; 63, 387) paragrahvi 6 lõike 2 punktiga 1.

§ 1. Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määrust nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» (RTL 2001, 69, 941; 135, 1953; 2002, 106, 1575; 118, 1724; 2003, 23, 335) muudetakse järgmiselt:

1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
« Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6; 2002, 92, 531; 105, 613; 110, 654 ja 655; 2003, 26, 156; 32 õiend) paragrahvi 13 lõike 3 ning paragrahvi 15 lõike 1 alusel ja kooskõlas «Riigivapi seaduse» (RT I 2001, 65, 376; 2002, 34, 206; 63, 387) paragrahvi 6 lõike 2 punktiga 1.»;

2) lisa 1 koodi 102 nõuete punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) liiklusregistrisse kantud sõiduki registreerimismärk peab vastama Eesti standardile. Vabariigi Presidendi sõidukil võib registreerimismärgi asemel kasutada suurt riigivappi kandvat märki. Teistes riikides registreeritud sõiduki registreerimismärk peab vastama ÜRO Viini 1968. a «Teeliikluse konventsiooni» või EÜ liikmesriikide sõidukitel EÜ Nõukogu määruse 2411/98/EÜ nõuetele;»;

3) lisade 1 ja 2 kood 1307 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Kood 1307 Lubatud suurim registrimass sõltuvalt sõiduki baasist

Nõue: 4-teljelise mootorsõiduki lubatud suurim registrimass tonnides võib olla kuni viiekordne veduki esimese ja viimase telje vaheline kaugus meetrites, kui seejuures ei ületata koodi 1304 nõudeid. Erandina on siseriiklikul veol kahe kaheteljelise telikuga mootorsõiduki, mille telikute keskpunktide vaheline kaugus on suurem kui 4,0 m, lubatud suurim registrimass 32,0 t, kui seejuures on täidetud koodide 1304 ja 1405 nõuded.

Kontrollimine: registreerimisdokumentide järgi, mõõdulindi ja kaalumisega.»;

Minister Meelis ATONEN
Asekantsler
kantsleri ülesannetes Raul MALMSTEIN

/otsingu_soovitused.json