Teksti suurus:

Keskkonnaregistri avalikult kasutatavate andmete paberkandjal avalikustamise maht ja kuju

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.07.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2003, 87, 1273

Keskkonnaregistri avalikult kasutatavate andmete paberkandjal avalikustamise maht ja kuju

Vastu võetud 11.07.2003 nr 59

Määrus kehtestatakse «Keskkonnaregistri seaduse» (RT I 2002, 58, 361) § 44 lõike 2 alusel.

§ 1. Keskkonnaandmete avalikustamise maht ja kuju

(1) Kord aastas avalikustatakse ülevaade järgmistest keskkonnaandmetest:
1) loodusressursside bilansid;
2) olulised keskkonnaseisundi muutused;
3) olulise või piiriülese keskkonnamõjuga tegevused või tootmisõnnetused;
4) keskkonnaregistri objektide muudatused.

(2) Iga nelja aasta järel avalikustatakse koondülevaade:
1) keskkonnaandmetest, mis sisalduvad keskkonnaregistri nimistutes ja andmestikes;
2) käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud keskkonnaandmetest.

(3) Iga nelja aasta järel avalikustatakse keskkonnaseire programmide koondaruanne sõltumata keskkonnaseire andmete iga-aastasest avalikustamisest käesoleva paragrahvi lõike 1 punktide 2 ja 3 alusel.

(4) Keskkonnaregistri vastutaval töötlejal on õigus vajadusel täiendada käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud keskkonnaandmete loetelu.

§ 2. Keskkonnaandmete avalikustamise keel

Keskkonnaandmed avalikustatakse eesti ja inglise keeles.

§ 3. Avalikustamise korraldamine

(1) Keskkonnaandmete avalikustamine käesoleva määruse tähenduses on andmete töötlemine kirjastamise ettevalmistamise eesmärgil, tõlkimine, kirjastamine ja trükiste levitamine.

(2) Keskkonnaandmete avalikustamist korraldab keskkonnaregistri volitatud töötleja.

§ 4. Keskkonnaregistri andmete töötlemine

(1) Keskkonnaregistri volitatud töötlejal on keskkonnaandmete avalikustamiseks õigus töödelda keskkonnaregistri andmeid nende sisu ja tähendust muutmata ulatuses, mis arvestab andmete töötlemise mõistlikku mahtu ja ülevaate kasutajate erinevaid vajadusi.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud töödeldud keskkonnaregistri andmed esitatakse kirjastamiseks keskkonnaregistri vastutava töötleja nõusolekul.

§ 5. Rakendussätted

(1) Paragrahvi 1 lõikes 2 toodud koondülevaade avalikustatakse alates 1. jaanuarist 2005. a.

(2) Paragrahvi 1 lõikes 3 toodud koondaruanne avalikustatakse alates 1. jaanuarist 2006. a.

Minister Villu REILJAN
Asekantsler
kantsleri ülesannetes Kalju KUKK

/otsingu_soovitused.json