Teksti suurus:

Rahvusvahelise lepinguga määratud andmevahetuse täpsustatud kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.07.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2003, 87, 1274

Rahvusvahelise lepinguga määratud andmevahetuse täpsustatud kord

Vastu võetud 11.07.2003 nr 60

Määrus kehtestatakse «Keskkonnaregistri seaduse» (RT I 2002, 58, 361) § 41 lõike 2 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Käesolev määrus reguleerib keskkonnaregistri volitatud töötleja korraldatavat keskkonnaandmete rahvusvahelist andmevahetust.

(2) Rahvusvaheline andmevahetus on käesoleva määruse tähenduses keskkonnaandmete registrist edastamine või registrisse vastuvõtmine rahvusvahelises lepingus määratud mahus.

§ 2. Andmeedastus

(1) Keskkonnaregistri volitatud töötleja korraldab rahvusvahelistes lepingutes määratud keskkonnaandmete edastust keskkonnakoormuste ja keskkonnaseisundi osas, välja arvatud juhtudel, kui andmeedastuseks on muu õigusaktiga määratud teine kontaktasutus.

(2) Eksperthinnangute tulemusena saadud keskkonnaandmed edastatakse eksperthinnangu tellimusega määratud korras.

(3) Andmevahetuse perioodid ning andmete edastamise ja nende ettevalmistamise tähtajad tulenevad rahvusvahelistest lepingutest.

(4) Kui rahvusvahelises lepingus puudub andmete ettevalmistamise tähtaeg, valmistatakse keskkonnaandmed ärasaatmiseks ette hiljemalt kümnendaks päevaks enne esitamise tähtaega.

§ 3. Keskkonnakoormuse ja keskkonnaseisundi andmed

Keskkonnakoormuse ja keskkonnaseisundi andmed käesoleva määruse tähenduses on keskkonnakasutuse andmed keskkonnaloa alusel ja keskkonnaseire, uuringu ja inventeerimise käigus saadud andmed või samalaadsed andmed käesolevas paragrahvis nimetamata alustel.

§ 4. Andmeedastuse ulatus

(1) Keskkonnaregistri volitatud töötleja korraldab andmeedastust järgnevate Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingute täitmiseks:
1) piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni õhusaasteainete kauglevi seire ja hindamise Euroopa koostööprogrammi (EMEP) pikaajalise finantseerimise protokoll (RT II 2001, 1, 2);
2) Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi kokkulepe «Eesti Vabariigi osalemise kohta Euroopa Keskkonnaagentuuris ning Euroopa keskkonnainfo ja -vaatlusvõrgus» (RT II 2001, 26, 133);
3) piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsioon (RT II 01.01.1995, 64);
4) ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli konventsioon (RT 1992, 21, 297) koos otsusega III/1 «Baseli konventsiooni muutmine»;
5) Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon (RT II 1995, 11/12, 57);
6) piiriülese õhusaaste kauglevi konventsioon koos Helsingi protokolliga väävli heitkoguse või nende piiriüleste voogude vähemalt 30-protsendilise vähendamise kohta, Sofia protokolliga lämmastikoksiidide heitkoguste või nende piiriüleste voogude vähendamise kohta ja Genfi protokolliga lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguse või nende piiriüleste voogude vähendamise kohta (RT II 2000, 4, 25).

(2) Keskkonnaandmete edastamine käesolevas paragrahvis nimetamata alustel toimub keskkonnaregistri vastutava töötleja igakordse otsuse alusel.

§ 5. Andmeedastuse korraldus

(1) Keskkonnaregistri volitatud töötleja edastab käesoleva määruse § 4 lõikes 1 nimetatud rahvusvaheliste lepingute alusel keskkonnaregistri töötlemata andmed rahvusvahelise lepinguga määratud mahus, ajal ja adressaatidele.

(2) Keskkonnaregistri volitatud töötleja esitab käesolevad rahvusvaheliste lepingute alusel edastatavad keskkonnaregistri töödeldud andmed vähemalt 10 tööpäeva enne ärasaatmist vastutavale töötlejale läbivaatamiseks.

(3) Keskkonnaregistri vastutav töötleja kooskõlastab volitatud töötleja poolt esitatud andmed või teeb põhjendatud parandused 7 tööpäeva jooksul arvates andmete saamisest.

(4) Kui keskkonnaregistri vastutav töötleja ei langeta 7 tööpäeva jooksul otsust andmete kooskõlastamise kohta või ei tee põhjendatud parandusi, loetakse andmed kooskõlastatuks vaikimisega.

§ 6. Andmete keskkonnaregistrisse vastuvõtmine

Keskkonnaregistri volitatud töötleja võtab keskkonnaregistrisse vastu keskkonnaandmeid teistest riikidest rahvusvahelises lepingus või vastutava töötleja määratud juhul.

§ 7. Andmetöötluse lubatud ulatus

Keskkonnaregistri volitatud töötlejal on õigus töödelda keskkonnaregistri andmeid mahus, mis tagab andmeedastuse rahvusvahelises lepingus nõutud ulatuses ja vormi kohaselt.

§ 8. Edastatud või vastuvõetud andmete hoidmine

(1) Keskkonnaregistri volitatud töötleja säilitab edastatud ja vastuvõetud andmed keskkonnaregistri arhiivis ja väljastab need andmete saamise taotluse alusel, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhtudel.

(2) Kui edastatud või vastuvõetud andmed on seotud keskkonnaregistri objektiga ja need andmed tuleb vastavalt «Keskkonnaregistri seadusele» kanda registrikaardile, hoiab keskkonnaregistri volitatud töötleja neid andmeid registrikaardil.

(3) Kui rahvusvaheline leping nõuab andmete avalikustamist, kannab keskkonnaregistri volitatud töötleja andmete edastamise või vastuvõtmise dokumendi dokumendikogusse.

(4) Kui rahvusvaheline leping sätestab käesolevas paragrahvis määratust teisiti, korraldab keskkonnaregistri volitatud töötleja edastatud või vastuvõetud andmete hoidmist rahvusvahelise lepingu alusel.

Minister Villu REILJAN
Asekantsler
kantsleri ülesannetes Kalju KUKK

/otsingu_soovitused.json