Teksti suurus:

Nende ohtlike ainete nimistu, mida ei ole lubatud sisemerel vedada transiidina, kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.07.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Nende ohtlike ainete nimistu, mida ei ole lubatud sisemerel vedada transiidina, kinnitamine

Vastu võetud 28.07.1998 nr 170
RT I 1998, 69, 1143
jõustumine 08.08.1998

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.11.1998RT I 1998, 103, 170301.12.1998
01.07.2003RT I 2003, 52, 36014.07.2003

«Riigipiiri seaduse» § 14 lõike 2 punkti 5 alusel Vabariigi Valitsus määrab:
[RT I 2003, 52, 360 - jõust. 14.07.2003]1. Kinnitada «Nende ohtlike ainete nimistu, mida ei ole lubatud sisemerel vedada transiidina» (juurde lisatud).

2. Panna kontroll käesoleva määruse täitmise üle Siseministeeriumile.

3. Välisministeeriumil informeerida ametlikus korras käesolevast määrusest asjasse puutuvaid välisriike.

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 28. juuli 1998. a määrusega nr 170Nende ohtlike ainete nimistu, mida ei ole lubatud sisemerel vedada transiidina

Eesti Vabariigi sisemerel ei ole lubatud vedada transiidina lasti, mida ei lastita ega lossita Eesti sadama akvatooriumil, kui selles on:

1. Radioaktiivne materjal (ka seadmetes ja toodetes) eriaktiivsusega 70 kBq/kg või rohkem.

2. Pakendis veetav ja ohtliku kaubana deklareeritav Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni poolt väljaantud rahvusvahelise ohtlike kaupade mereveo eeskirja kehtivas nimistus olev:

1) 1. klassi lõhkeaine või plahvatusohtlik ese;

2) klassi 6.2 nakkusohtlik aine;

3) mis tahes ohuklassi kuuluv merereostusaine.3. Keemiatankeriga veetav ja tankeri kaubaraamatus registreeritud, konventsiooni MARPOL 73/78 (rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimiseks laevadelt) alusel A või B kategooria merereostusaine või seda sisaldav tanki eelpesuvesi.

4. Tankeriga veetav toornafta või tume naftasaadus, mille rahvusvahelise kaupade klassifitseerimise ja kodeerimise harmoniseeritud süsteemi (HS) või Eesti Kaupade Nomenklatuuri (EKN) alusel määratud koodinumbrid kuuluvad rubriikidesse või kaubapositsioonidele 2709, 271000610, 271000650, 271000710, 271000720, 271000810, 271000830, 2713 ja 2715.

5. Kuivlastist valdava osa moodustav lämmastik-, fosfor-, liit- või segaväetis, mille HS või EKN alusel määratud koodinumbrid kuuluvad rubriikidesse 3102, 3103 ja 3105.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json