Teksti suurus:

Vastse-Kuuste valla heakorraeeskirja kinnitamine

Väljaandja:Vastse-Kuuste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2003, 108, 1965

Vastse-Kuuste valla heakorraeeskirja kinnitamine

Vastu võetud 29.04.2003 nr 14

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141) § 22 lõike 1 punktist 361, Vastse-Kuuste Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada Vastse-Kuuste valla heakorraeeskiri (lisatud).

2. Tunnistada kehtetuks Vastse-Kuuste Vallavolikogu 30. aprilli 1998. a määrus nr 3 «Valla korra eeskirja kinnitamine».

3. Määrus jõustub 1. mail 2003. a.

Volikogu esimees Enno ASUR

Kinnitatud
Vastse-Kuuste Vallavolikogu 29. aprilli 2003. a
määrusega nr 14

VASTSE-KUUSTE VALLA HEAKORRAEESKIRI

I. Üldsätted

1.1. Vastse-Kuuste valla heakorraeeskirja ülesanne on tagada valla puhtus ja hea väljanägemine.

1.2. Eeskiri kehtestab heakorranõuded Vastse-Kuuste valla haldusterritooriumil.

II. Avalike kohtade heakord

2.1. Riigi ja valla sümboolika (lipp, vapp) kasutamine peab vastama nende kasutamiseks kehtestatud korrale.
2.2. Ehitusobjektid peavad vastama ehitusseadusele.
2.3. Mulla- ja kaevetöid tuleb teha vastavalt valla kaevetööde eeskirjale.
2.4. Sõidukite parkimisel tuleb tagada võimalus lumekoristus- ja heakorratöödeks.
2.5. Keskasulas on koduloomade ja -lindude pidamine ja karjatamine lubatud ainult selleks ettenähtud aladel.
2.6. Keskasula teedel loomade tekitatud või sõnnikuveol tekkinud reostuse peab likvideerima loomapidaja või sõnnikuvedaja.
2.7. Olmeprügi vedamisel tuleb kasutada kinnist veoviisi (koorem peab olema kaetud).
2.8. Pidustuste, spordivõistluste ja muude massiürituste korraldaja on kohustatud hiljemalt 24 tunni jooksul korrastama tema kasutuses olnud maa-ala.
2.9. Liiklust ohustavatest ümberkukkunud puudest, varingutest, teekattesse tekkinud ohtlikest aukudest ja süvenditest jms tuleb teatada vallavalitsusse.
2.10. Tuleõnnetusest, loodusreostusest ja muudest avariiolukordadest tuleb viivitamatult teatada päästeametile.
2.11. Keskasulas võib pesu kuivatada selleks kohandatud pesukuivatusplatsidel või hoone rõdul piirdest madalamal.
2.12. Küttepuid, ehitusmaterjale jms võib krundi piires hoida ainult korrektselt ladustatult.

III. Keelatud on:

3.1. olmeprahi ja jääkainete paigutamine selleks mitte ettenähtud kohtadesse;
3.2. rõdudelt ja akendest vaipade kloppimine (korterelamutes);
3.3. lekkivate kogumiskaevude kasutamine;
3.4. reovee ja mürkainete juhtimine veekogudesse;
3.5. toksiliste ainete ja nende jäätmete vedamine prügimäele;
3.6. fekaalide kasutamine aedade väetamiseks eelneva kompostimiseta;
3.7. paigaldada ilma projektita vedelkütuse mahutit;
3.8. mootorsõidukite parkimine ja nendega liiklemine haljasaladel, parkides, suplemiskohtades ja muudes selleks mitte ettenähtud kohtades;
3.9. mootorsõidukite pesemine haljasaladel ja veekogude vahetus läheduses (10 m) ja korterelamute esistel platsidel;
3.10. ilma omaniku ja vallavalitsuse kooskõlastuseta korterelamute rõdude ümberehitamine;
3.11. kasutada tsentraalveevärgi vett aedade ja teede kastmiseks.

IV. Kinnisvara omanikud ja valdajad, samuti ehitus- ja remonditöid tegevad firmad ning üksikisikud on kohustatud:

4.1. tagama, et territooriumi, hoonete ja vara seisund ei ohustaks kaasinimesi ja nende vara ning keskkonda;
4.2. aastaringselt puhastama ning korras hoidma oma krundi või territooriumi;
4.3. tühjendama õigeaegselt neile kuuluvad kogumiskaevud;
4.4. niitma muru ja looduslikku rohumaad oma krundi või territooriumi piires;
4.5. organiseerima lumekoristuse ja liivatamise oma krundil või territooriumil;
4.6. regulaarselt puhastama oma krundi või territooriumi piiridesse jäävad sademeveekraavid ja truubid;
4.7. rajama ja korras hoidma prügikonteinerite hoiukohad ning nende juurdepääsuteed;
4.8. eemaldama katustelt ja räästast varisemisohtlikud kivid, plaadid, lume ja jää;
4.9. hoidma korras ja viimistlema hoonete fassaadid ning piirded, lammutama lagunenud hooned;
4.10. hoidma korras pesukuivatuse ja vaibakloppimise atribuutika;
4.11. korterelamutesse paigutama nummerdatud või nimega märgistatud postkastid;
4.12. tagama riigilippude heiskamise vastavalt kehtivale korrale.

V. Maaomanikud, -valdajad ja -kasutajad on kohustatud:

5.1. tagama maa kasutamise nii, et oleks välditud haritava maa, põllupeenarde, aedade, parkide, maantee, gaasijuhtmete, eraldusribade, kõrgepingeliinide ja alajaamade maa umbrohtumine, taimekahjurite ja -haiguste levik;
5.2. korraldama kaevamistöid vastavalt kaevetööde eeskirjale;
5.3. kinnistuomanikud peavad kasutama maad sihtotstarbeliselt;
5.4. loomapidajad peavad tagama, et reovesi ei satuks pinnasesse ning avalikke teid ja kohti ei reostataks loomade ja lindude väljaheidetega.

VI. Heakorraeeskirja rikkumine

6.1. Heakorraeeskirja rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut (KOKS § 662).

6.2. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 20 000 krooni.

6.3. Käesoleva eeskirja punktides 6.1 ja 6.2 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on:
– vallavalitsus;
– politseiprefektuur;
– keskkonnainspektsioon.