Teksti suurus:

Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 145 "Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide esitamise kord" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.08.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 90, 1339

Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 145 "Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide esitamise kord" muutmine

Vastu võetud 28.07.2003 nr 105

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116) § 63 lõigete 1, 2 ja 3 ning § 65 alusel.

Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määrust nr 145 «Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide esitamise kord» (RTL 2002, 144, 2116) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 lõike 5 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) avaldus;»;

2) paragrahvi 5 lõiget 5 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument.»;

3) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) isikute, kellele on osutatud hambaraviteenust, ees- ja perekonnanimi ning isikukood;»;

4) paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse number «4» numbriga «5»;

5) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) märge, kas isik taotleb hüvitist § 3 lõikes 1, 2, 3, 4 või 5 nimetatud alusel;»;

6) paragrahvi 7 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna «kuupäev» sõnaga «aasta»;

7) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Hambaproteeside hüvitise taotlemisel hambaraviteenuse osutaja kaudu, vormistab § 3 lõikes 5 nimetatud hüvitist taotlev isik avalduse hambaraviteenuse osutaja juures ja märgib avaldusse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatule ka:
1) taotluse hambaraviteenuse osutajale avalduse haigekassale edastamiseks;
2) taotluse hüvitise ülekandmiseks hambaraviteenuse osutaja pangaarvele.»;

8) paragrahv 11 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 14 lõike 4 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) hambaraviteenuse osutaja esitab pärast hüvitist saama õigustatud isiku hambaproteeside valmimist § 5 lõike 5 punktides 1–3 nimetatud dokumendid haigekassa piirkondlikule osakonnale.»;

10) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatu asemel võib hambaproteesi hüvitise taotleja esitada ise hüvitise taotlemiseks nõutava avalduse ja hambaraviteenuse eest tasumist tõendava dokumendi haigekassa piirkondlikule osakonnale.»;

11) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) hüvitise taotlejate nimekirja koos hüvitise taotlejate avaldustega vähemalt üks kord kalendrikuus;»;

12) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Paragrahvi 3 lõikes 5 nimetatud hüvitist taotlev isik esitab hüvitise saamiseks nõutavad dokumendid haigekassa piirkondlikule osakonnale hiljemalt hambaproteeside saamisele järgneva kalendriaasta 10. jaanuariks.»;

13) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Kui isik on taotlenud haigekassast hambaproteeside hüvitist § 14 lõikes 5 sätestatud korras, siis kannab haigekassa hüvitise isiku pangaarvele 90 päeva jooksul pärast hüvitise taotlemiseks nõutavate dokumentide laekumist haigekassa piirkondlikku osakonda.»

Minister Marko POMERANTS
Kantsler Maarja MÄNDMAA

/otsingu_soovitused.json