Teksti suurus:

Riikliku järelevalve läbiviimise kord ning kooli õppe- ja kasvatustegevuse ja juhtimise tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.10.2004
Avaldamismärge:RTL 2003, 92, 1372

Riikliku järelevalve läbiviimise kord ning kooli õppe- ja kasvatustegevuse ja juhtimise tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid

Vastu võetud 31.07.2003 nr 42

Määrus kehtestatakse «Koolieelse lasteasutuse seaduse» (RT I 1999, 27, 387; 2000, 54, 349; 95, 611; 2001, 75, 454; 2002, 61, 375, 90, 521; 2003, 18, 99) § 28 ning «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 71, õiend; 95, 611; 2001, 50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205; 53, 336; 57, 359; 61, 375; 63, 389; 64, 393; 90, 521; 2003, 21, 125) § 48 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

Määrus reguleerib õppe- ja kasvatustegevuse üle riikliku järelevalve läbiviimise korda koolis ja lasteasutuses ning sätestab kooli õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid.

§ 2. Järelevalve teostajad

Riiklikku järelevalvet (edaspidi järelevalve) lasteasutuste ja koolide (edaspidi koos nimetatud õppeasutus) õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkuse üle teostavad maavanem ja Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikud.

§ 3. Järelevalve liigid

Järelevalve võib olla kompleksne või seisneda üksikküsimuste lahendamises. Kompleksse järelevalve käigus antakse hinnang õppeasutuse tegevusele tervikuna.

§ 4. Järelevalve prioriteedid

Haridus- ja teadusminister teavitab maavanemaid järgmise õppeaasta järelevalve prioriteetidest hiljemalt 31. augustiks. Haridus- ja Teadusministeerium avalikustab järelevalve prioriteedid oma veebilehel.

2. peatükk
JÄRELEVALVE LÄBIVIIMINE

§ 5. Järelevalve läbiviimise aeg, temaatika, läbiviijad
ning järelevalve kestus õppeasutuses

Järelevalve läbiviimise aja, temaatika ning järelevalvet läbiviivad ametnikud määrab haridus- ja teadusminister või maavanem, kaasates vajadusel eksperte. Järelevalve kestab õppeasutuses kohapeal kuni kaks nädalat.

§ 6. Õppeasutuse teavitamine järelevalvest

Kompleksse järelevalve läbiviimisest teavitab järelevalve teostaja õppeasutust ja tema pidajat mitte vähem kui kaks kuud enne järelevalve algust õppeasutuses, edastades õppeasutusele täitmiseks kontrollakti osa Üldandmed, mille analüüsi tulemusi kasutatakse vormistatavas kontrollaktis. Üksikküsimuste lahendamisel ei ole etteteatamine vajalik.

§ 7. Kontrollakti osa Üldandmed tagastamine

Õppeasutus tagastab järelevalve teostajale kontrollakti osa Üldandmed täidetuna vähemalt üks kuu enne järelevalve algust õppeasutuses.

§ 8. Kompleksse järelevalve läbiviimise sagedus ja hindamise alus

Kompleksset järelevalvet teostatakse vähemalt üks kord kuue aasta jooksul. Kooli hindamisel lähtub järelevalve teostaja kooli õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkuse hindamise kriteeriumidest, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

§ 9. Järelevalve läbiviimiseks kasutatav metoodika

Järelevalve läbiviimiseks kasutatakse järgmisi metoodikaid:
1) statistika ja finantsaruandluse, eksamite ja üleriigiliste tasemetööde tulemuste ning muu kogutud informatsiooni analüüs;
2) õppeasutuse dokumentatsiooniga tutvumine ja selle sisuline analüüs;
3) intervjuud juhtkonna, pedagoogide, õppeasutuse teiste töötajate, hoolekogu/nõukogu liikmete, lastevanemate, õpilaste/lastega ning õppeasutuse pidajaga;
4) tundide, õppe- ja kasvatustegevuste ning ürituste, õpilaste/laste tööde vaatlemine;
5) küsitluste korraldamine;
6) tutvumine õppeasutuse õpi- ja kasvukeskkonna, õppevahendite ning inventariga.

3. peatükk
JÄRELEVALVE TULEMUSTE ESITAMINE

§ 10. Järelevalve tulemuste vormistamine

Kompleksse järelevalve tulemused vormistatakse kontrollaktiga, mille vorm esitatakse kooli puhul käesoleva määruse lisas 2 ja koolieelse lasteasutuse puhul lisas 3. Üksikküsimuste lahendamise tulemused vormistatakse õiendiga.

§ 11. Kontrollakti osad

Kontrollakt koosneb järgmistest osadest:
1) üldandmed;
2) lühikokkuvõte kooli/lasteasutuse juhtimise ja õppe-kasvatustegevuse tulemuslikkuse kohta;
3) analüüs;
4) ettekirjutused/ettepanekud.

§ 12. Kontrollakti projekti edastamine õppeasutusele

Järelevalve teostaja edastab õppeasutusele kontrollakti projekti 21 kalendripäeva jooksul õppeasutuses järelevalve lõpetamise päevast arvates. Õppeasutus võib kolme tööpäeva jooksul teha ettepanekuid kontrollakti täpsustamiseks.

§ 13. Kontrollakti allkirjastamine ja kinnitamine

Kontrollaktile kirjutavad alla kõik järelevalve läbiviimises osalenud ametnikud ja kaasatud eksperdid. Kontrollakti kinnitab vastavalt haridus- ja teadusminister või maavanem.

§ 14. Õiendi osad

Õiendis esitatakse lühiandmed õppeasutuse kohta, kokkuvõte, ettekirjutused ja ettepanekud.

§ 15. Õiendi allkirjastamine ja kinnitamine

Õiendi allkirjastavad järelevalve läbiviimises osalenud ametnikud ja kaasatud eksperdid. Õiendi kinnitab vastavalt haridus- ja teadusminister või maavanem.

§ 16. Kontrollakti/õiendi edastamine õppeasutusele, õppeasutuse pidajale ning Haridus- ja Teadusministeeriumile

Järelevalve teostaja saadab õppeasutusele kontrollakti/õiendi postiga 30 kalendripäeva jooksul õppeasutuses järelevalve lõpetamise päevast arvates. Samal viisil ja tähtajal saadab järelevalve teostaja kontrollakti ärakirja kooli pidajale ning järelevalve teostamisel maavanema poolt ka Haridus- ja Teadusministeeriumile.

§ 17. Ettekirjutuste täitmisest teavitamine

Õppeasutuse direktor/juhataja esitab kontrollaktis/õiendis ettenähtud tähtaja jooksul Haridus- ja Teadusministeeriumile ning maavanemale kirjaliku aruande ettekirjutuste täitmisest.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 18. Määruse kehtetuks tunnistamine

Haridusministri 22. märtsi 1999. a määrus nr 14 «Riikliku järelevalve läbiviimise kord» (RTL 1999, 60, 799; 2002, 87, 1355; 2003, 4, 39) ning haridusministri 31. mai 1999. a määrus nr 31 «Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle teostatava riikliku järelevalve läbiviimise kord» (RTL 1999, 94, 1156; 2002, 87, 1355; 2003, 4, 39) tunnistatakse kehtetuks.

§ 19. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2003. a.

 

Minister Toivo MAIMETS

 

 

Eurointegratsiooni asekantsler
kantsleri ülesannetes Madis LEPAJÕE

 

 

Haridus- ja teadusministri 31. juuli 2003. a määruse nr 42 «Riikliku järelevalve läbiviimise kord ning kooli õppe- ja kasvatustegevuse ja juhtimise tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid»
lisa 1

 

Haridus- ja teadusministri 31. juuli 2003. a määruse nr 42 «Riikliku järelevalve läbiviimise kord ning kooli õppe- ja kasvatustegevuse ja juhtimise tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid»
lisa 2


<#comment/>

<#comment/>

 

Haridus- ja teadusministri 31. juuli 2003. a määruse nr 42 «Riikliku järelevalve läbiviimise kord ning kooli õppe- ja kasvatustegevuse ja juhtimise tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid»
lisa 3

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json