Teksti suurus:

Nõuded reguleeritud turu garantiifondi moodustamisele, suurusele ja kasutamisele

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2003, 96, 1443

Nõuded reguleeritud turu garantiifondi moodustamisele, suurusele ja kasutamisele

Vastu võetud 14.08.2003 nr 84

Määrus kehtestatakse «Väärtpaberituru seaduse» (RT I 2001, 89, 532; 2002, 23, 131; 63, 387; 102, 600; 105, 612) § 139 lõike 4 alusel ja kooskõlas § 127 lõike 2 punktiga 11.

§ 1. Reguleerimisala

(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse nõuded reguleeritud väärtpaberituru (edaspidi turg) garantiifondi moodustamisele, selle suurusele ning kasutamisele.

§ 2. Garantiifondi moodustamine

(1) Kui turu korraldaja (edaspidi korraldaja) on võtnud kohustuse tagada turul tehtud väärtpaberitehingute (edaspidi tehing) täitmine, peab ta moodustama garantiifondi. Garantiifondi moodustamine ei ole kohustuslik, kui korraldaja on sõlminud vastava garantii- või kindlustuslepingu, mis katab tehingutest tulenevate kohustuste täitmise tagamisest tulenevaid riske vähemalt määruses garantiifondile sätestatud ulatuses.

(2) Garantiifond on krediidiasutustes või Eesti Pangas pangakontol olev või väärtpaberitesse investeeritud rahasumma, mida peamiselt kasutatakse või mis võimaldab seda kasutada väärtpaberitega turul tehtavatest tehingutest tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks.

(3) Garantiifondi raha paigutamisel ja sellega tehingute tegemisel lähtutakse konservatiivsetest investeerimispõhimõtetest eesmärgiga tagada garantiifondi kasutamiseks vajalik likviidsus, finantsvahendite väärtuse säilivus ning tulusus.

(4) Garantiifondi likviidsuse juhtimiseks on lubatud kasutada repo-tehinguid, väärtpaberite müügi ja tagasiostu tehinguid ning võtta lühiajalist laenu tähtajaga kuni kolm kuud.

§ 3. Garantiifondi osamakse tasumise ning tagastamise kord

(1) Garantiifond moodustub turul osalejate ühekordsest osamaksest, perioodilistest osamaksetest, garantiifondi raha paigutamisel saadud tulust või muudest turu reglemendis ette nähtud vahenditest.

(2) Turul osalejal, kes loobub osaleja liikme staatusest või kelle liikmestaatus tühistatakse, on õigus nõuda tema poolt tasutud osamakse tagastamist, millest võivad olla maha arvatud tema võlgnevused garantiifondi ees ning garantiifondi arvel täidetud ja täitmata kohustused korraldaja, teiste turul osalejate või investorite ees.

(3) Osamaksete suuruse määramise kriteeriumid, perioodilisuse, tasumise tähtajad ning viisi(d), tagastamisele kuuluva osamaksu arvutamise kriteeriumid ning muud osamakse tasumise ja tagastamise täpsemad tingimused sätestatakse turu reglemendis.

(4) Kõiki lõikes 3 nimetatud tingimusi on korraldaja kohustatud kohaldama kõigi turul osalejate suhtes samadel asjaoludel võrdselt.

§ 4. Garantiifondi suurus

(1) Garantiifondi suurus peab olema vähemalt võrdne järgmistest näitajatest suuremaga:
1) 0,01% korraldaja eelmise majandusaasta jooksul turul toimunud tehingute käibe mahust;
2) eelmise majandusaasta jooksul turul toimunud keskmise tehingu suurus, mis leitakse tehingute aritmeetilise keskmisena.

(2) Korraldaja peab tagama lõikes 1 nimetatud garantiifondi suuruse hiljemalt 18 kuu möödumisel tegevusloa saamisest.

(3) Pärast lõikes 2 nimetatud tähtaja möödumist peab korraldaja tagama garantiifondi suuruse vastavusse viimise lõikes 1 sätestatuga iga-aastaselt hiljemalt kolme kuu möödumisel eelmise majandusaasta lõppemisest.

§ 5. Garantiifondi kasutamine

(1) Garantiifondi võib korraldaja kasutada üksnes tehingute realiseerimise tagamiseks olukordades, kus tehingute täitmise edasilükkamine seaks ohtu kogu turu korrapärase toimimise.

(2) Korraldaja ei ole kohustatud tagama nende tehingute garantiifondi arvel täitmist, mille suhtes ta ei ole turu reglemendis või turul osalejatega sõlmitud kokkulepetes vastavat kohustust võtnud.

(3) Korraldaja on kohustatud garantiifondi vahendite arvel väärtpaberite sisseostu- või väljamüügi tehingud tegema selleks otstarbeks eraldi avatud väärtpaberikonto kaudu. Väärtpaberite sisseostu- või väljamüügi tehing on mitterealiseerunud tehingu või korraldaja hinnangul väärtuspäeval tõenäoliselt mitterealiseeruva tehingu objektiks olevate samaliigiliste väärtpaberitega tehtav tehing, eesmärgiga teostada väärtpaberite või raha üleandmine selleks õigustatud isikule.

(4) Korraldajal on õigus nõuda tehingu ebaõnnestumise põhjustanud turul osalejalt sisseostu- või väljamüügi tehinguga seoses kantud kulutuste hüvitamist garantiifondi.

(5) Turu reglemendis sätestatakse garantiifondi kasutamise täpsemad kriteeriumid, millega määratakse:
1) garantiifondi kasutamise juhtumid;
2) tagatise kasutamise reeglid;
3) väärtpaberite sisseostu- või väljamüügi tehingute realiseerimise täpsemad reeglid;
4) vajadusel kahjujagamise kokkulepped koos nõudeõiguse jagunemisega maksejõuetu turul osaleja suhtes;
5) garantiifondi vähendamise ja taastamise reeglid.

§ 6. Rakendussäte

Määruse jõustumise hetkel tegevusluba omav korraldaja on kohustatud oma tegevuse kooskõlla viima määruses sätestatuga hiljemalt 1. jaanuariks 2004. a.

Minister Tõnis PALTS

Kantsler Aare JÄRVAN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json